Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja rozdzielni R-30kV

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja rozdzielni R-30kV

Data zamieszczenia: 2018-02-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
e-mail: Malgorzata.Skwarska@grupaazoty.com
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-05 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z8/198591

 
Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com" style="text-decoration:none; color:#9f6000">https://platformazakupowa.grupaazoty.com
 

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty

 

Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu nr 250005564/EE1/18
pt. „Modernizacja rozdzielni R-30kV (nr inw. 610000230) w zakresie pola sprzęgła (205)"-
branża elektryczna.

 

I. Zamawiający:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy.

 

II. Zakres rzeczowy:

wg załącznika nr 1 z dnia 31-01-2018r.

 

III. Dokumentacja techniczna:

ZUR/E-3.00-2017- dostępna w EE1 u Pana Rafała Grodzickiego – Specjalisty Elektryka.

 

IV. Termin realizacji Projektu:

1. Rozpoczęcie – 01-04-2018r.

2. Zakończenie – 30-04-2018r.

 

V. Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.

 

VI. Informacje niezbędne dla Oferenta do prawidłowego opracowania oferty można uzyskać od:

1. Sprawy techniczne - Rafał Grodzicki, Tel. 81 565 - 25 - 96

e-mail: Rafal.Grodzicki@grupaazoty.com

2. Sprawy handlowe - Małgorzata Skwarska, Tel.: 81 565 - 35 - 86

e-mail: gorski@grupaazoty.com">malgorzata.skwarska@grupaazoty.com

 

VII. Zakres dostaw:

1. Wykonawca:

1.1.Materiały: wszelkie niezbędne do realizacji Projektu.

1.2.Sprzęt: wszelki niezbędny do realizacji Projektu.

1.3.Czynności kontroli jakości (KJ) oraz wykonanie badań technicznych: pomiary i badania dopuszczające sprzęgło do eksploatacji.

2. Zamawiający:

2.1.Materiały: nie dotyczy.

2.2.Sprzęt: nie dotyczy.

2.3.Czynności kontroli jakości (KJ) oraz wykonanie badań technicznych: nie dotyczy.

 

VIII. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. W czasie realizacji prac przestrzegać przepisy zawarte w Informatorze Bezpiecznej Pracy na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dla firm obcych.

2. Znajomość instalacji w zakresie umożliwiającym wykonanie prac według załączonego zakresu.

3. Prace należy prowadzić zgodnie z zakresem (zał. nr 1) oraz ustaleniami z Zamawiającym.

 

IX. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:

1. Według załącznika nr 1.

2. Prace powinny być wykonane zgodnie z przepisami BHP, P/poż i Ochrony Środowiska.

3. Zakres prac i WTWiO w załączniku nr 1.

 

X. Miejsce wykonania robót:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. –Pion Energetyczny– Zakład Elektryczny – Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym– Rozdzielnia R-30kV.

 

XI. Przedkładana oferta powinna zawierać:

1. Ogólną cenę ofertową, która zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót dla pełnego zakresu robót podanego w zaproszeniu do składania ofert. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (CD/DVD/pendrive) z rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np.: NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych). W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne,

2. Oświadczenie Oferenta, że ww. cena uwzględnia pełny zakres robót, materiałów i dostaw określony w zaproszeniu do złożenia oferty wraz ze wszystkimi operacjami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót oraz sprzątaniem stanowisk pracy.

3. okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące na roboty i materiały oraz gwarancję producenta na urządzenia,

4. proponowaną formę płatności (preferowana płatność częściowa z terminem płatności do 45 dni od dnia otrzymania faktury), z zastrzeżeniem, że:

- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa (dla płatności złotówkowych), płatność staje się wymagalna w najbliższą środę przypadającą po powyższym terminie,

- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż piątek (dla płatności walutowych), płatność staje się wymagalna w najbliższy piątek przypadający po powyższym terminie,

5. termin związania ofertą nie krótszy niż 3 miesiące,

6. w przypadku planowanego zatrudnienia podwykonawcy robót – podanie w ofercie nazwy firmy, wartości oraz zakresu powierzonych prac (informujemy, że w przypadku wybrania Waszej oferty, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót podwykonawcy w oparciu o pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego zgłoszenie (załącznik do wzoru umowy) z ewentualnym proponowanym podwykonawcą robót, z zastrzeżeniem zapisów w §9 załączonego wzoru umowy),

7. oświadczenie Oferenta zapewniające o złożeniu Zamawiającemu dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i/lub realizacji przedmiotu umowy w postaci:

- weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową i/lub

- gwarancji bankowej i/lub

- gwarancji ubezpieczeniowej

8. oświadczenie – zobowiązanie do realizacji robót objętych niniejszym zaproszeniem zgodnie z wymogami nałożonymi na wytwórcę odpadów przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z wyłączeniem złomu metalicznego i stopów metali, które pozostają własnością Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a w przypadku realizacji usługi na rzecz Zamawiającego u Wykonawcy dostarczenia decyzji na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie Zamawiającemu bezpośrednio po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszym zaproszeniem – zestawienia dotyczącego wytworzonych podczas realizacji prac na instalacjach Zamawiającego odpadów, zawierającego następujące dane: nazwa firmy, rodzaj i masa wytworzonego odpadu, kod odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów), sposób gospodarowania odpadem (podanie procesu odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D) oraz miejsce odzysku / unieszkodliwiania (POLSKA lub inny kraj),

10. zgodę na zawarcie umowy na wykonanie robót wg załączonego wzoru,

11. aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli „ za zgodność z oryginałem” lub aktualne zaświadczenie ( oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,

12. oświadczenia (na dzień złożenia oferty – nadania pocztowego) o niezaleganiu z płatnościami

- podatków w Urzędzie Skarbowym,

- składek w ZUS,

13. oświadczenie, że pobrana do niniejszego zaproszenia do składania ofert dokumentacja techniczna będzie wykorzystana wyłącznie do realizacji robót objętych zaproszeniem, dokumentacja ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późniejszymi zmianami,

14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia w zakresie BHP i p.poż. w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A – szkolenie płatne przez Wykonawcę,

15. potwierdzenie możliwości realizacji Projektu w określonym powyżej terminie.

16. oświadczenie o braku występowania przesłanek wskazanych w Załączniku nr 2.

 

XII. Rozliczenie - Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:

1. Wartość wykonanych Robót uzupełniających, dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-% Z -% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji – dotyczy tylko R.

2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3 .

3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.

 

XIII. Ofertęnależy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych(pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem:

- nazwy Oferenta,

- numeru i tytułu Projektu,

- branży robót.

 

XIV. Termin składania oferty upływa z dniem: 05-03-2018r. do godz. 14:00

 

Uwaga:

w przypadku rezygnacji ze złożenia oferty wymagane jest potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej. Rezygnację należy przesłać niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji jednak nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu składania oferty faksem na numer 081 565 33 10, 35 66 lub na adres e-mail osoby prowadzącej sprawy handlowe.

 

Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem bieżącego roku uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych on line za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformie https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

 

Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.

 

XV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. prowadzenia dodatkowych negocjacji,

2. prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,

3. swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,

4. zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,

5. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku stwierdzenia braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót).

Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 z dnia 31-01-2018 r. – zakres rzeczowy.

- Załącznik Nr 2 - Przesłanki wykluczające Oferenta z udziału w postępowaniu.

 

 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Modernizacja rozdzielni R-30kV (nr inw. 610000230) w zakresie pola sprzęgła (205) 1 US -    
 

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

 1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
 2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

 1. Cena - 100%

 

Dodatkowe warunki formalne:

Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych(pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem:

- nazwy Oferenta,

- numeru i tytułu Projektu,

- branży robót.

Wymagane jest doświadczenie w realizacji projektów w energetyce, a także przedstawienie listy dotychczas realizowanych zadań o podobnym zakresie prac oraz przedstawienie referencji.

Dodatkowe pytania do oferty

 

 

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.