Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - budowa 2 kompletów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - budowa 2 kompletów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 69,60 kWp

Data zamieszczenia: 2018-02-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERKRES SPÓŁKA JAWNA SYLWESTER SMYK I ZBIGNIEW MAZUREK
Sitaniec 126
22-400 Zamość
telefon: (84) 616-69-46
Województwo: lubelskie
Miasto: Sitaniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-13 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa 2 kompletów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 69,60 kWp

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2018

 

Numer ogłoszenia

1092015

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 13.03.2018 do godz. 9.00. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana do Zamawiającego następująco:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERKRES SP. J.
S. Smyk, M. Mazurek
Sitaniec 126 22-400 Zamość
NIP: 922-000-99-82 REGON: 950010603
lub na adres e-mail: sylsmyk@interkres.pl
oraz zatytułowana:
„Oferta na budowę 2 kompletów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 69,60 kWp”
nie otwierać przed 13.03.2018 r. Godz. 9.00
Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwester Smyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocach: do 39,73 kWp i do 29,87 kWp. Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kompletów instalacji fotowoltaicznych posadowionych na dachach hal produkcyjnych o łącznej mocy do 69,60 kWp odbędzie się wg projektów budowlanych Zamawiającego. Przedmiot zamówienia to budowa nowych instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest większa niż 70 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, której źródłem są: słońce), której moc mieści się
w zakresie do 2 MWe/MWt, zamontowanej na dachu budynku hali produkcyjnej w siedzibie przedsiębiorstwa.
Prace budowlane obejmą:
- montaż systemowej konstrukcji aluminiowej przeznaczonej pod panele fotowoltaiczne
- montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych składających się łącznie z 240 sztuk paneli fotowoltaicznych na dachach istniejących budynków do konstrukcji wsporczej
- wykonanie instalacji elektrycznych.
Montaż instalacji obejmuje swoim zakresem m.in.:
- budowę zalicznikowych linii kablowych nN,
- budowę złącza kablowego nN,
- wykonanie instalacji zmiennoprądowej (AC) instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie instalacji stałoprądowej (DC) instalacji fotowoltaicznej,
- układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej,
- układy pomiarowe (kontrolne) energii elektrycznej,
- ochronę odgromową i przeciwporażeniową.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: zamojski Miejscowość: Sitaniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dostawy, montażu i uruchomienia dwóch kompletów instalacji fotowoltaicznych posadowionych na dachach hal produkcyjnych w ramach projektu "Produkcja energii z OZE w PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM INTERKRES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Celem jest także wykorzystanie zasobów naturalnych (energii słonecznej) w celu produkcji energii elektrycznej.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja techniczna instalacji:
1. Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 290 Wp
2. Konstrukcja wsporcza aluminiowa - 2 kpl.
3. Inwertery o następujących parametrach: 3 szt. o mocach min. 30 kW, 8,5 kW i 22 kWp
4. Okablowanie DC - kabel solarny 6mm2 - 2 kpl. 
5. Instalacja uziemiająca - 2 kpl. 
6. Okablowanie AC - 2 kpl.
Panele fotowoltaiczne o parametrach nie niższych niż :
Liczba sztuk: 240
Cechy fizyczne:
Moduł monokrystaliczny min . 290 Wp
min. 60 ogniw , min. 3 diody bypass
min 5 bussbar w ogniwie
waga max. 18,2 kg
Parametry elektryczne nie niższe niż:
współczynnik skuteczności modułu min. 17,73%
min. IP67
współczynnik wypełnienia min 0,775
Wymagania nie niższe niż:
Certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów modułów zgodnie z normą IEC 61215.
Certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów modułów zgodnie z normą IEC 61730
Certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów odporności modułów na obciążenie minimum 6000 Pa.
ubezpieczenie producenta paneli fotowoltaicznych na wypadek bankructwa.
Żywotność paneli PV - min. 25 lat. Gwarancja Producenta paneli PV na produkt musi obejmować wszelkie ewentualne wady ukryte i wynosić min. 12 lat. 25 lat - liniowej gwarancji mocy, w pierwszym roku zachowanie co najmniej 97,5 % mocy a po 25 latach 80,7% mocy.
Inwerter I o parametrach nie niższych niż:
-beztransformatorowy trójfazowy
- moc min. 30 kWp  
- stopień ochrony min. IP 65
- gwarancja na produkt min 5 lat
- sprawność min. 98,2 %
- napięcie startowe DC z możliwością regulacji
- pomiar prądów dla każdego ze stringów
- Duży zakres napięć wejściowych
- Ochrona przed zmianą polaryzacji
- Warystory dla każdego MPPT
- Szeroki zakres temperatury pracy
- Dane monitoringu przechowywane w chmurze
Inwerter II o parametrach nie niższych niż:
- beztransformatorowy trójfazowy
- moc min. 8,5 kWp  
- stopień ochrony min. IP 65
- gwarancja na produkt min 5 lat
- sprawność min. 98 %
- napięcie startowe DC z możliwością regulacji
- pomiar prądów dla każdego ze stringów
- Duży zakres napięć wejściowych
- Ochrona przed zmianą polaryzacji
- Warystory dla każdego MPPT
- Przekaźniki umożliwiające zdalne wyłącznie lub załączenie falowników
- Szeroki zakres temperatury pracy
- Dane monitoringu przechowywane w chmurze
Inwerter III o parametrach nie niższych niż:
- beztransformatorowy trójfazowy
- moc min. 22 kWp  
- stopień ochrony min. IP 65
- gwarancja na produkt min 5 lat
- sprawność min. 98,2 %
- napięcie startowe DC z możliwością regulacji
- pomiar prądów dla każdego ze stringów
- Duży zakres napięć wejściowych
- Ochrona przed zmianą polaryzacji
- Warystory dla każdego MPPT
- Szeroki zakres temperatury pracy
- Dane monitoringu przechowywane w chmurze
Okablowanie o parametrach nie niższych niż :
-przekrój min. 1x6 mm
- giętkość żyły min. klasa 5,
- izolacja i powłoka zewnętrzna : guma bezhalogenowa nierozprzestrzeniająca płomienia, niewydzielająca dymu
- minimalna temperatura pracy -40°C
- maksymalna temperatura pracy +120°C
- odporność na promieniowanie UV
- odporność na wodę : min. AD8
- przewidywana żywotność min. 30 lat
- spełniający normy UNE-EN 60332-1; IEC 60332-1, UNE EN 60228; IEC 60228; UNE EN 60754-1; IEC 60754-1; UNE EN 61034; IEC 61034; UNE EN 60754-2; IEC 60754-2; EN 50618; UN-EN 60216-2
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany zgodnie z dokumentacją techniczną (projektem budowlanym) posiadaną przez Zamawiającego. Powyższa dokumentacja techniczna ( projekt budowlany) może zostać Oferentowi przesłana w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy.

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi maksymalnie w terminie do 30.10.2018 r.
Termin wykonania umowy stanowi kryterium oceny ofert.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeśli przepisy nakładają taki obowiązek).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, pozwalające na poprawną realizację zamówienia. Oferent musi udokumentować, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych przed terminem złożenia oferty, a jeżeli okres działalności jest krótszy -
w tym okresie łącznie (załącznik nr 4):
Wykonał min. 2 instalacje fotowoltaiczne:
Wykonał min. 1 instalację fotowoltaiczną o mocy min. 39,73 kWp posadowioną na dachu potwierdzone referencjami dołączonymi do oferty.
Wykonał min. 1 instalację fotowoltaiczną o mocy min. 29,87 kWp posadowioną na dachu potwierdzone referencjami dołączonymi do oferty.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny, pozwalający na poprawną realizację zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawność instalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie oraz sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą (załącznik nr 2):
a.ważny certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o oze) lub
b.ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub
c.uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, pozwalającej na poprawną realizację zamówienia.
Oferent musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600.000,00 (sześćset tysięcy złotych) i zobowiązać się wobec Zamawiającego do utrzymania tej sumy gwarancyjnej przynajmniej do końca realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym bez zastrzeżeń przez Strony protokołem odbioru końcowego prac.

Dodatkowe warunki

Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania są obowiązani do wniesienia wadium. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie przez Oferenta wadium
w wysokości 15.000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
d) gwarancjach bankowych,
e) gwarancjach ubezpieczeniowych,
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 06 2490 0005 0000 4600 6413 5457 Wpływ wadium wnoszonego w pieniądzu na rachunek Zamawiający sprawdzi w momencie upływu terminu otwarcia ofert. Oferty podmiotów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili wadium po terminie, będą odrzucone bez rozpatrywania.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty (w formie oryginału). Wadium zostanie zwrócone Oferentom niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem lub po unieważnieniu niniejszego postępowania. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści zawartej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niżej wskazanych:
a) za obopólną zgodą stron, dopuszcza się skrócenie czasu realizacji zadania, z powodu szybszego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
b) wprowadzenie robót/prac zamiennych na etapie realizacji zamówienia z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót/prac zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w zapytaniu oraz wynikającego z treści oferty np. wycofanie z produkcji określonego materiału, niespodziewane utrudnienia terenowe, które wymuszają zastosowanie materiałów równoważnych o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych, nie gorszych lub lepszych od tych, które zostały określone w zapytaniu. W takim przypadku, wykonawca może użyć materiału o parametrach równoważnych.
c) odstąpienia od realizacji części robót/prac i związanej z tym obniżenia wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego w sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego (np. działanie siły wyższej – zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia bądź spowodowany brakiem możliwości sfinansowania wszystkich przewidzianych robót/prac przez Zamawiającego np. w sytuacji wstrzymania dofinansowania z projektu unijnego).
d) wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót/prac zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej.
e) zmiany wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto jest niezmienne.
f) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
g) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały łącznie spełnione następujące warunki:
zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
h) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
i) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe
2.Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2
3.Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1)Dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
2)Oświadczenie o doświadczeniu wraz z podaniem wymaganych informacji, w tym o zrealizowanych dostawach wraz z referencjami (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 oświadczanie o doświadczeniu do niniejszego Zapytania
3)Potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych wymaganych dla oferowanego przedmiotu zamówienia (np. karty katalogowe produktów, specyfikacja techniczna instalacji itp.).
4)Potwierdzenie wniesienia wadium (potwierdzenie przelewu, gwarancja wadialna, ubezpieczeniowa itp.)
5)Kopia ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600.000 PLN (sześćset tysięcy złotych)
6)Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu , w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7)Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Oferent mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 6 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowe dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie (załącznik nr 5)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
1) cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia) - 60%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
C = (C min / C of) * 60%, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę netto brutto badanej oferty;
C min - cena z oferty z najniższą ceną;
C of - cena z oferty ocenianej;
2) gwarancja dla instalacji (przez gwarancję dla instalacji rozumie się gwarancję na ogniwa fotowoltaiczne) - 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
G = (G of / G max) * 10%, gdzie:
G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach;
G of - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach;
W przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż wymagany przez Zamawiającego i podany w rozdziale I niniejszego zapytania, oferta zostanie odrzucona na podstawie weryfikacji kart katalogowych paneli fotowoltaicznych załączonych do oferty.
Zamawiający odrzuci także ofertę, jeśli Wykonawca zaproponuje gwarancję nierealną
tj. wykraczającą poza cykl życia produktu.
3) czas reakcji serwisowej  od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili podjęcia reakcji - 20%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
T = (T godz. / T of) * 20%, gdzie:
T - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty;
T godz. - najkrótszy zaoferowany czas reakcji;
T of - czas reakcji z oferty badanej.
4) termin wykonania instalacji - 10% kryterium to wyliczone będzie zgodnie z zależnością :
T= (Tn/Tob)*10 % gdzie:
T- ilość punktów za termin wykonania badanej oferty
Tn - termin najkrótszy
Tob - termin oferty badanej
Termin należy podawać w dniach kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.
Ostateczna ilość punktów będzie liczona następująco:
P=C+G+R+T

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie
z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, 1579 tj.).
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do zapytania)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERKRES SPÓŁKA JAWNA SYLWESTER SMYK I ZBIGNIEW MAZUREK

Adres

22-400 Sitaniec

lubelskie , zamojski

Numer telefonu

(84) 616-69-46

NIP

9220009982

Tytuł projektu

Produkcja energii z OZE w PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM INTERKRES

Numer projektu

RPLU.04.02.00-06-0283/17-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.