Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie drobnych prac remontowych w świetlicy

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie drobnych prac remontowych w świetlicy

Data zamieszczenia: 2018-02-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
ul. Puchacza 6
20-323 Lublin
telefon: 815320827
Fax: 815329087
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY DROBNYCH PRAC REMONTOWYCH DO ŚWIETLICY PCK W DĘBLINIE (1 go MAJA)

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2018

 

Numer ogłoszenia

1092242

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 13 marca 2018 r. (decyduje data wpływu oferty, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w jeden z następujących sposobów:
a) pisemnie do siedziby Zamawiającego: ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin (biuro czynne jest w dni robocze od 8:00 do 16:00). W przypadku oferty pisemnej, formularz ofertowy wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
„Oferta dotycząca wyboru Wykonawcy drobnych prac remontowych w świetlicy PCK w Dęblinie (ul 1 go Maja) w ramach projektu Okno na świat – nowe otwarcie. Nie otwierać przed dniem oceny”.
Na kopercie oprócz ww. opisu należy umieścić nazwę i adres podmiotu składającego ofertę.
b) elektronicznie na adres oknonaswiat.lublin@pck.org.pl, przy czym w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .jpg

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Cieśluk, Iwona Budka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie drobnych prac remontowych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej PCK w Dęblinie, ul. 1 Maja 160, 08-530 Dęblin, (powiat rycki, województwo lubelskie)

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: rycki Miejscowość: Dęblin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie drobnych prac remontowych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej PCK w Dęblinie, ul. 1 Maja 160, 08-530 Dęblin

Przedmiot zamówienia

Szczegółowo, przedmiot zamówienia obejmuje:
Demontaż starych okien wraz z ich zagospodarowaniem oraz zakup i montaż nowych okien wraz z montażem rolet w jednym oknie.
1) zakup 4 szt. okien PCV – R-R-RU symetryczne, sześciokomorowe białe, pakiet dwuskrzydłowy, szyba
o współczynniku 1,1; o wymiarach 235,5 cm x 143,5 cm;
2) zakup 3 szt. rolet okiennych o wymiarach 63 x 136 cm do okna o wymiarach 235,5 cm x 143,5 cm

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi do 15 kwietnia 2018 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

 

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego ksera lub aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą, w zakresie:
a) terminu realizacji umowy;
b) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożenie oferty polega na dostarczeniu uzupełnionego i podpisanego formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z wymaganym załącznikiem, tj. ksero lub aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzającym prowadzenie przez Oferenta działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert dotyczących wyboru Wykonawcy na podstawie następującego kryterium: Cena oferty (C) = 100%
3. Punkty przyznawane za kryterium CENA będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Cb) x 100
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert
Cb - cena obliczona badanej oferty
4. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w kryterium CENA (C) wynosi 100.
5. Ważna oferta dotycząca wyboru Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wyklucza udział Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Adres

Puchacza 6

20-323 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815320827

Fax

815329087

NIP

7120160508

Tytuł projektu

Okno na świat - nowe otwarcie

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0027/16-00

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.