Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Przedmiot:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Data zamieszczenia: 2018-02-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: 24 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
ul. Nowowiejska 20
11-500 Giżycko
Tel. 261 335 602
Fax: 261-335-641
e-mail: 24wog.zam@ron.mil.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-07 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

CENOWEJ

 

 

 DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA
 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

 

 

Uwaga  : w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem – 6/ZO/2018.

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawiera załącznik nr 3 do zaproszenia.
 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością.
 3. Wykonawca realizujący przedmiot umowy, zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego przepisów bhp i ppoż., standardów
  i zasad organizacyjno – porządkowych orz przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 4. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej
  na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr 4 do zaproszenia) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych
  w zaproszeniu lub umowie jako do kontaktów.
 5. Wykonawca (podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie z zapisami

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania zamówienia: I tura – 30 dni od daty podpisania umowy;

                                                       II tura – 70 dni od daty dostawy I tury.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY

 

 1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zaproszenia, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
 2. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii. Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację) musi być potwierdzona „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez osobę/y reprezentującą/e firmę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserowane muszą być czytelne.
 3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

1

FORMULARZ OFERTOWY ­ wypełniony i podpisany wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr  1 do zaproszenia ofertowego).

2

ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - wypełnione i podpisane wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego

3

AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4

PEŁNOMOCNICTWO złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu.

 

 1. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej, lub w inny sposób zabezpieczonej, kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej opatrzonej adnotacją:

 

„Oferta w sprawie zapytania ofertowego nr 6/ZO/2018

-dostawa materiałów budowlanych

 nie otwierać do dnia 07.03.2018 r. do godz. 08.30”

 

 1. Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

 

 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
 • p. Katarzyna WYCECH - w sprawach formalnych, od poniedziałku
  do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00, fax: 261-335-641;
 • p. Małgorzata KOZŁOWSKA, p. Robert KUR - w sprawach technicznych, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00,
  fax: 261-335-641.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 07.03.2018 r.
  do godz. 08:00”.

       UWAGA: Kancelaria Jawna (pok. 108) znajduje się na terenie 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.

 1. Komisyjne i jawne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 07.03.2018 r. o godzinie 08:30, w siedzibie Zamawiającego, w sali odpraw.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY

 

 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy zapisać w „Formularzu ofertowym”.
 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo oraz słownie.
 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane
  z terminowym i prawidłowym wykonaniem zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń, itp. działań w celu jej określenia.
 5. Cena oferty to cena brutto (z naliczonym podatkiem VAT, jeżeli ustawa taki podatek przewiduje).
 6. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:

ilość (kol. 5) x cena jednostkowa netto (kol. 6) = wartość netto,

wartość netto (kol. 7) + % VAT (kol. 8) = wartość brutto.

Cena ogółem netto to cena ustalona poprzez zsumowanie kolumny wartości netto. Cena ta powinna być wyrażona liczbowo i słownie.

Cena ogółem brutto to cena ustalona poprzez zsumowanie kolumny wartości brutto. Stanowi ona podstawę oceny oferty. Cena ta powinna być wyrażona liczbowo i słownie.

 1. Wykonawca w formularzu ofertowym ma wycenić ilości podane w zestawieniu cenowym bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/ opakowaniach pakowanych fabrycznie.
 2. Przy wyliczaniu wartości poszczególnych elementów, należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza się pomija, zaś końcówki 0,5 grosza i wyższe, zaokrągla się do 1 grosza. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 

Lp.

Kryterium

znaczenie w pkt.

1.

Cena – C

100 pkt.

 

Kryterium – Najniższa CENA

CENA (wartość brutto)

 

 1. Kryterium oceny ofert:
  • Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według kryterium: Cena oferty brutto – znaczenie 100%,
  • Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt, pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle formuły arytmetycznej, określonej w ppkt d.
  • Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt.

 

 • Za kryterium cenowe X (cena oferty brutto za całość zamówienia) przyznane będą punkty wg zasady:

 

X = (Cn : Cb) x 100

 

gdzie: Cn – cena ogółem brutto najkorzystniejszej oferty

Cb – cena ogółem brutto oferty badanej

 1. Sposób przyznawania punktów:
  • O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę.
  • Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana
   za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
   z ilością uzyskanych punktów.
  • Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt,
   że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
 2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru zgodnie z art. 703 § 2 Kodeksu Cywilnego.
 3. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania
na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

 

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zaproszeniu.
 2. Najpóźniej w dniu popisania umowy, Wykonawca, który złożył ofertę wspólną,przedłoży kopię umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (fax, e-mail) bądź telefonicznie.
 5. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zaproszenia ofertowego i danych zawartych w ofercie oraz postanowień,które zawarto we wzorze umowy o zamówienie publiczne(załącznik nr 3 do zaproszenia).

 

IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 -wzór umowy załącznik nr 3 do zaproszenia

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 

X. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o wyborze na stronach internetowych:

 

- www.24wog.wp.mil.pl;

- www.bip.mon.gov.pl;

 

oraz wyniki postępowania zostaną przesłane Wykonawcom faxem/mailem.

 

 

XI. PODWYKONAWSTWO

 

 1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówieniapodwykonawcom.
 2. Informacje na temat udziału podwykonawców w realizacji zamówienia należy zamieścić w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do Zaproszenia.

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.