Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
749z dziś
4368z ostatnich 7 dni
15940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - profilowanie dróg nieutwardzonych

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - profilowanie dróg nieutwardzonych

Data zamieszczenia: 2018-02-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada
tel.: 23 654 10 14
fax: 23 654 10 14
sekretariat@ugilowo-osada.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iłowo-Osada
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-07 11:15:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Z a p r o s z en i e

do składania ofert dotyczące zamówienia,

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.)

 I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Iłowo –Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo -Osada reprezentowana przez Wójta Gminy Iłowo-Osada zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Profilowanie dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Iłowo - Osada w roku 2018.

 1. W zakresie szczegółowym roboty obejmować będą:

a)    profilowanie dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Iłowo – Osada (równiarka);

b)    zagęszczenie dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Iłowo – Osada  po uprzednim profilowaniu równiarką bądź innych miejsc (dróg) wskazanych przez Zamawiającego (walec)

Wykonawca w swojej ofercie wskaże cenę za 1 godz. efektywnej (60min.) pracy sprzętu wraz z uprawnionym operatorem. Zamawiający na bieżąco wskazywał będzie odcinki dróg objęte zamówieniem. Dla szybszej i łatwiejszej lokalizacji przez operatora objętych zamówieniem odcinków dróg Zamawiający oddeleguje pracownika gospodarczego, który na bieżąco weryfikował będzie wykonywane roboty oraz czas pracy.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym jednej stawki, identycznej zarówno dla równiarki jak i walca.

W przypadku wstawienia w formularzu ofertowym dwóch różnych stawek złożona oferta zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

 III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: max. do 10 dni po przekazaniu dyspozycji od Zamawiającego

Termin realizacji całego zamierzenia cyklicznie według potrzeb do 31 grudnia 2018r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Jedynym kryterium przyjętym przez Zamawiającego jest  - CENA BRUTTO 100% - suma ceny za element a) -równiarka i element b) - walec
 2. Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny. 

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za godzinę pracy sprzętu wraz z operatorem, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego)
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących zadania i kosztów z tym związanych.
 3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
 4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia
 5. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania, w szczególności np. ubezpieczenia, prawidłowe oznakowanie sprzętu.

6.  Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną ilość godzin dla sprzętu walec i równiarka. Ponadto dopuszcza się możliwość wykorzystania tylko jednego rodzaju sprzętu - podyktowane stanem nawierzchni danej drogi  i potrzebami Zamawiającego.

 VI. FORMA OFERTY

 1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. Na ofertę składają się: formularz ofertowy.
 3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia  może  zostać  zakończone bez  dokonania wyboru oferty.
 8. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia są: Piotr Bodziałko tel.(23) 654 10 14 wew. 23.

VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

Urząd Gminy Iłowo-Osada

ul. Wyzwolenia 5

13-240 Iłowo-Osada

Oferta na: „Profilowanie dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Iłowo - Osada  w roku 2018”.

Ofertę należy przesłać do dnia: 07.03.2018r. do godz. 1115 (oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane)

- pocztą na adres : Urząd Gminy 13 – 240 Iłowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5

 1. Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w niniejszym zaproszeniu można złożyć osobiście na sekretariat Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie,                     

ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, pok. 9.

IX. OTWARCIE OFERT

 1. Termin otwarcia ofert: w dniu 07.03.2018r. o godz. 1130 w siedzibie  Urzędu Gminy w Iłowie – Osadzie,  13-240 Iłowo –  Osada, ul. Wyzwolenia 5 - pokój nr 2.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
 4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców. 
 5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty

X. WYBÓR OFERTY

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty przedstawiającej najkorzystniejszą ofertę cenową.

XI. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.