Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - budowa hali magazynowej o pow. użytkowej 420 m2

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - budowa hali magazynowej o pow. użytkowej 420 m2

Data zamieszczenia: 2018-02-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KANDELA PAWEŁ STACHOWSKI
ul. Gryfińska 86
70-772 Szczecin
telefon: 91 461 51 79
Fax: 91 460 60 84
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa hali magazynowej o pow. użytkowej 420 m2 przy ul. Przodowników Pracy 69 w Szczecinie

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2018

 

Numer ogłoszenia

1092100

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta jest składana w formie pisemnej w zamkniętej kopercie lub w formie elektronicznej w wiadomości mailowej.
2) Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym ze wzorem dołączonym do niniejszego zapytania –załącznik nr 1 do zapytania ofertowego lub zawierać wszystkie informacje podane we wzorze wraz z oświadczeniami o braku powiązań osobowo-kapitałowych, z dołączonym załącznikiem nr 2 i szczegółowym kosztorysem inwestycji, kopią polisy OC oraz oświadczeniem dotyczącym sytuacji finansowej za ostatnie 2 lata obrotowe.
3) Oferta winna być podpisania zgodnie z zasadą reprezentacji.
4) Ofertę powinna zostać złożona w PLN. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego opublikowanie wyników postępowania.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6) Oferent podpisując załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, jest w dobrej kondycji finansowej i ekonomicznej, nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
7) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd., powinno być parafowane przez Oferenta, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
10) W przypadku dostarczenia oferty drogą pocztową lub osobiście do siedziby firmy Zamawiającego, opakowanie oferty powinno być oznaczona nazwą i adresem Oferenta oraz opisane: "Oferta na wykonanie hali magazynowej, nie otwierać przed dniem 14-03-2018 ", Oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami lub wydruku maili z ofertami w formie załączników, we wskazanym terminie i miejscu. Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa.
11) Wykonawca związany jest swoją ofertą w ciągu 30 dni, liczonych od terminu zakończenia składania ofert, wyszczególnionego powyżej.
12) Zamawiający nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kandelaoferty@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Trzecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 565 215

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Projekt Budowlany zakłada wybudowanie hali magazynowej o całkowitej powierzchni 420 m2. Przeprowadzone zostaną następujące roboty budowlane:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) fundamenty, słupy, nadproża, ściany przyziemie,
d) prace murarskie (ściany nadziemie),
e) klatka schodowa,
f) konstrukcja i obudowa dachu,
g) stolarka otworowa (bramy i drzwi),
h) roboty izolacyjne całego budynku,
i) wykończenie zewnętrzne budynku,
j) prace instalacyjne (elektryczne, odgromowe, wentylacyjne, ppoż.),
k) wykończenie wewnętrzne budynku.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Inwestycja jest niezbędna do realizacji innowacji procesowych i produktowej. Zamawiający będzie dysponować odpowiednim zapleczem logistycznym, które umożliwi przechowywanie przygotowanych do wysłania lamp, z drugiej zaś zapewni możliwość magazynowania surowców i półproduktów. Postępowanie ofertowe pozwoli firmie wybrać najkorzystniejszą ofertę i zlecić prace wybranemu wykonawcy.

Przedmiot zamówienia

Projekt Budowlany zakłada wybudowanie hali magazynowej o powierzchni użytkowej ~ 420 m2 na działce nr 28/10 obręb ewidencyjny 4143, adres inwestycji: Przodowników Pracy 69, Szczecin.

Zamówienie podzielone jest na następujące kategorie związane z warunkami płatności (wyszczególnione w kryterium oceny ofert).

KATEGORIA – ETAP 1:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne;

KATEGORIA – ETAP 2
c) fundamenty, słupy, nadproża, ściany przyziemie,
d) prace murarskie (ściany nadziemie),
e) klatka schodowa;

KATEGORIA – ETAP 3
f) konstrukcja i obudowa dachu;

KATEGORIA – ETAP 4
g) stolarka otworowa;

KATEGORIA – ETAP 5
h) roboty izolacyjne całego budynku,
i) wykończenie zewnętrzne budynku;

KATEGORIA – ETAP 6
j) prace instalacyjne (elektryczne, odgromowe, wentylacyjne, ppoż.),
k) wykończenie wewnętrzne budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany jest wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45110000-8
Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0
Roboty budowlane w zakresie budynków 45210000-2
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45226100-4
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0
Roboty izolacyjne 45320000-6
Izolacja cieplna 45321000-3
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej 45330000-9
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45440000-6

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy wspólny dla wszystkich części zamówienia.
Planowany termin realizacji zamówienia: 31 października 2018 r.

Informacje dotyczące przeprowadzenia zamówienia:
1) Zamówienie będzie udzielone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
2) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
3) Zapytanie ofertowe zostaje zamieszczone w bazie konkurencyjności.
4) Niniejsze postępowanie ofertowe będzie miało charakter jednoetapowy.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Weryfikacja kryterium dopuszczającego zostanie również zweryfikowana na podstawie przedstawionego do oferty kosztorysu prac.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Weryfikacja kryterium dopuszczającego zostanie również zweryfikowana na podstawie przedstawionego do oferty kosztorysu prac.

Dodatkowe warunki

Warunkami udziału w postępowaniu jest:
a) brak powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym,
b) wykazanie się doświadczeniem w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 robót budowlanych o podobnej wartości inwestycji (dopuszczalne inwestycje tańsze niż Wycena oferenta o 15% wartości brutto) wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z określeniem miejsca, obiektu i kubatury i wartością brutto realizowanej inwestycji.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Warunek będzie weryfikowany poprzez formułę spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w ofercie.

Warunki zmiany umowy

Z wybranym oferentem podpisana zostanie umowa z zastrzeżeniem, że sformalizowane ustalenia zawierać będą kary umowne dotyczące m. in. opóźnienia wykonania prac, nieprawidłowej realizacji lub niekompletnego wykonania prac. Podpisany przez obydwie strony sformalizowany dokument potwierdzający zawarte ustalenia zmieniany może być jedynie za pomocą jednobrzmiących aneksów podpisanych obustronnie.
1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonywane w przypadkach:
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
b) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
c) w powyższym przypadku Wykonawca może zastrzec sobie przesunięcie terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych (częste i gęste opady deszczu, silny i porywisty wiatr);
d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
e) gdy zaistnieje konieczność aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia;
f) wystąpienia innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2) Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby udziału w niniejszym postępowaniu legitymuje się Oferent, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
3) Kosztorys ofertowy - kosztorys opracowany na podstawie dokumentacji projektowej metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) stanowiący jedynie materiał poglądowy w wersji papierowej.
4) Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej za ostatnie 2 lata obrotowe, złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
5) Kopia aktualnej polisy OC obejmującej zakres przewidzianych prac w wysokości nie niższej niż 1.000.000 mln zł.
8) W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:
Kryterium 1: Cena całkowita BRUTTO (zł)– 80%
Kryterium 2: Gwarancja 10%
Kryterium 3: Warunki płatności 10%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Oferentów odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

1) Oferta z najniższą ceną brutto (wyrażoną w zł) otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 80 %
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

2) Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium gwarancja wykonania, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie parametryzacją:

Parametr:
+ gwarancja 48 miesięcy i więcej na każdą kategorię prac - 10 punktów
+ gwarancja 36 miesięcy i więcej, mniej niż 48 miesięcy, na każdą kategorię prac – 5 punktów
+ gwarancja 24 miesiące i więcej, mniej niż 36 miesięcy, na każdą kategorię prac – 0 punktów

W przypadku zadeklarowania różnych długości okresu udzielonej gwarancji na poszczególne prace związane z kategoriami przedmiotu zamówienia, do ustalenia punktacji wyliczona zostanie średnia długość okresu gwarancyjnego.

3) Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium warunki płatności, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie parametryzacją:

Parametr:
+ płatność po realizacji każdej kategorii prac (etapu robót budowlanych) - 10 punktów
+ płatność zaliczkowa do 15% wartości inwestycji przed rozpoczęciem realizacji prac, pozostałe płatności rozliczające zaliczkę po po realizacji każdej kategorii prac (etapu robót budowlanych) , bez możliwości dodatkowych płatności zaliczkowych – 5 punktów
+ inny wariant płatności – 0 punktów

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KANDELA PAWEŁ STACHOWSKI

Adres

Gryfińska 86

70-772 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 461 51 79

Fax

91 460 60 84

NIP

8520609639

Tytuł projektu

Rozwój firmy KANDELA poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych

Numer projektu

RPZP.01.07.00-32-0017/17-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.