Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
749z dziś
4368z ostatnich 7 dni
15940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż dźwigu platformowego do przewożenia osób niepełnosprawnych, o...

Przedmiot:

Dostawa i montaż dźwigu platformowego do przewożenia osób niepełnosprawnych, o parametrach: - Udźwig: minimum 400 kg, a maximum 600 kg, - Prędkość: minimum 0,15 m/s

Data zamieszczenia: 2018-03-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41300 , Dąbrowa Górnicza
telefon - 322 956 700
faks - 32 2625032, 2956700
www.bip.dabrowa-gornicza.pl
zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp , które musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zgod
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa i montaż dźwigu platformowego”.
Numer referencyjny: ZP.WKM.271.4.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp oraz celem określenia rodzaju przedmiotu zamówienia, art. 5c ustawy Pzp. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje : 2.1. Dostawę i montaż fabrycznie nowego dźwigu platformowego dostosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych, o parametrach jak niżej: - Udźwig: minimum 400 kg, a maximum 600 kg, - Prędkość: minimum 0,15 m/s, - Wysokość podnoszenia: minimum 10.600 m, - Napięcie zasilania zasadnicze: 230 V, 50 Hz jednofazowe zasilające napęd urządzenia, - Napięcie zasilania pomocnicze: 24V DC- zasilanie zjazdu awaryjnego oświetlenie awaryjne, łączność, - Ilość przystanków: 4 przystanki, - Wewnętrzne wymiary kabiny oferowanego dźwigu: minimum 1400x1100 mm, - Kabina – ściany: wykonane ze stali nierdzewnej w wersji matowej, - Kabina – ściany: ściana po przeciwnej stronie panelu sterowania wypełniona minimum w połowie szkłem bezpiecznym, - Kabina – sufit : wykonane ze stali nierdzewnej w wersji matowej, - Kabina – panel sterowania: pionowy panel dyspozycji w kabinie z podświetlanymi przyciskami o wymiarach minimum 50x50 mm z oznaczeniem Braille'a wykonany w wersji antywandalowej, - Kabina – panel sterowania: przycisk STOP, wskaźnik przeciążenia, telefon alarmowy, - Kabina: oświetlenie LED - Kabina : 2 szt drzwi kabinowych automatycznych, dwupanelowych, teleskopowych, - Miejsce instalowania: na zewnątrz budynku, - Konstrukcja szybu: samonośna wypełniona szkłem przeźroczystym bezpiecznym, - Konstrukcja szybu : od strony prowadnic konstrukcja wypełniona panelami w kolorze konstrukcji, - Konstrukcja szybu : zadaszony, - Konstrukcja szybu: konstrukcja szybu wyposażona w instalację piorunochronną uziemiona, - Drzwi przystankowe: 4 szt. drzwi przystankowych, automatycznych, teleskopowych, - Drzwi przystankowe: kasety z podświetlanymi przyciskami o wymiarach minimum 50x50 mm z oznaczeniem Braille'a wykonane w wersji antywandalowej, - Drzwi przystankowe: na poziomie „0”zadaszenie o wymiarach minimum 1,5x1,2m nad wejściem do kabiny kryte panelem z poliwęglanu przeźroczystego, - Wyposażenie: łączność analogowa, zjazd awaryjny po wyłączeniu zasilania, - Tabliczka znamionowa : tabliczka znamionowa pozwalająca zidentyfikować producenta, datę produkcji, numer katalogowy, nazwę urządzenia oraz inne dane techniczne, - Zgodność z PN i EN : zgodność urządzenia z polską normą PN/EN-81.20, normą europejską EN – 81.1 lub równoważne 2.2. Wykonanie niezbędnych, celem realizacji głównego przedmiotu zamówienia, prac budowlanych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Skibińskiego 1 w Dąbrowie Górniczej administrowanym przez MZBM w tym: a) demontaż istniejącego szybu windowego w sposób umożliwiający jego powtórne zabudowanie w innym obiekcie, b) wylanie płyty fundamentowej, c) montaż dostarczonego szybu windowego o wymiarach odpowiednich dla nowej kabiny, d) montaż kabiny, sterowania elektrycznego wraz z niezbędnym osprzętem, e) przełożenie istniejącego chodnika z kostki brukowej stanowiącego ciąg komunikacyjny dla wózków inwalidzkich f) uzyskanie wymaganych uzgodnień, g) opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej w formie wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie dopuszczenia przez UDT urządzenia do eksploatacji. Uwaga: 1) W przypadku ingerencji w istniejące tynki wokół wejść do kabiny dźwigu na kondygnacjach, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy zgodnie ze sztuką budowlaną. 2) Zdemontowane materiały i elementy konstrukcji szybu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca wywiezie na swój koszt te materiały z terenu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3) Prace objęte przedmiotem zamówienia będą odbywać się na czynnym obiekcie. 3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: 3.1. Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) 3.2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm.). 4. Rozwiązania równoważne 4.1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny. 4.2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 4.3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4.4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez  niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 4.5. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 4.6. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały). 5. Wizja lokalna. 5.1. Zamawiający wymaga by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej. 5.2. Wizja lokalna musi być poprzedzona zgłoszeniem do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na adres mailowy lub nr faksu podany w pkt. 27 SIWZ w terminie nie krótszym niż 1 dzień roboczy przed planowaną wizją. 5.3. Zgłoszenie winno zawierać co najmniej nazwę i dane adresowe firmy, imiona i nazwiska osób, wyznaczonych do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz proponowany termin przeprowadzenia wizji. 5.4. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia wizji winny stawić się przy istniejącym szybie windowym budynku przy ul. Skibińskiego 1 w Dąbrowie Górniczej 08.03.2018r. o godzinie 10.00. 5.5. Fakt dokonania wizji lokalnej przez Wykonawcę zostanie odnotowany. 6. Wymagania dotyczące ubezpieczenia Wykonawcy. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na jedno i na wszystkie zdarzenia w całym okresie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. 7. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 7.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności w pełnym zakresie rzeczowym były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.( t.j. Dz.U. z 2018r., poz.108). 7.2. Wymaganie jw. nie dotyczy Kierownika Robót. 7.3. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 6 ust. 7-9 projektu umowy. 8. Gwarancja i rękojmia. 8.1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane urządzenie zgodny z deklaracją ofertową, przy czym nie krócej niż na 24 miesiące lecz nie dłużej niż 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Uwaga: a) Gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 24.2.2. SIWZ. b) Termin gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Określenie terminu gwarancji jakości poniżej wymaganego minimum tj. 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku deklaracji terminu gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 48 miesięcy , natomiast w treści umowy –zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. c) Brak deklaracji terminu gwarancji w treści Formularza ofertowego uznany będzie za deklarację terminu minimalnego. 8.2. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikłe wady nieodpłatnie w terminie do pięciu dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 8.3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi rozszerza się na okres gwarancji. 9.Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dźwig platformowy przystosowany przede wszystkim do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 42416100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42961000-0
45313100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia realizacji zamówienia –wg oferty, ale nie dłużej niż 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał minimum jedną dostawę o wartości min. 150.000,00 zł brutto obejmującą swoim zakresem dostarczenie urządzenia dźwigowego wraz z pracami polegającymi na zabudowie lub montażu dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń. 2. dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj. minimum 1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Uwaga: 1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przedłożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przedłożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona przedłożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania); 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 4. Potwierdzenie wniesienia wadium. 5. Zestawienie materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji (o ile Wykonawca zastosuje materiały równoważne). 6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp , które musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zgodnie z zapisami pkt. 11 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Okres gwarancji jakości (G) 20,00
Wysokość kar umownych (K) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej mowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1.1.1. wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Dostawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 1.1.2. protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. 1.3.inne zmiany do umowy: 1.3.1. zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, 1.3.2. zmiany Kierownika Robót Dostawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień oraz wykazanego w ofercie doświadczenia zawodowego, 1.3.3. zmiany podwykonawców na zasobach, których Dostawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 1.3.4. zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy. 1.4. w pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy przyczyn, o których mowa w ust.1 Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony. 4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie na zasadach określonych w pkt. 12 SIWZ. 2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ. 2.2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa: - w pkt. 9.2.1. oraz 9.2.2. SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - w pkt. 9.1.1. i 9.3. SIWZ Wykonawcy składają łącznie. 2.3.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Uszczegółowienie sekcji IV.2.1) ogłoszenia -Kryteria oceny ofert. 3.1. Okres gwarancji jakości (G). Wykonawca może zadeklarować okres i gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane urządzenie nie krótszy niż 24 miesiące lecz nie dłuższy niż 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Termin gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Określenie terminu gwarancji jakości poniżej wymaganego minimum tj. 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku deklaracji terminu powyżej 48 miesięcy do porównania złożonych ofert przyjęty zostanie okres 48 miesięcy , natomiast w treści umowy –zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. Brak deklaracji terminu gwarancji w treści Formularza ofertowego uznany będzie za deklarację terminu minimalnego. Najdłuższy deklarowany okres gwarancji jakości tj. 48 miesięcy otrzyma 100 pkt, pozostałe okresy punktowane będą zgodnie ze wzorem: Pi (G) = Gi/ Gmax x 100 pkt , gdzie: - Pi (G) oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Okres gwarancji jakości”, - Gmax - najdłuższy deklarowany okres gwarancji jakości, - Gi -okres gwarancji jakości w ofercie “i”. 3.2. Wysokość kar umownych. W ramach tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty za deklarowaną przez Wykonawcę wartość, zwaną dalej „mnożnikiem”, przez, którą zostaną pomnożone kary umowne określone na poziomie minimalnym w § 10 ust. 1 lit b, lit.c, lit.d. lit. e Załącznika nr 5 do SIWZ -Projekt umowy. Wykonawca może zadeklarować wyłącznie wartość całkowitą z przedziału od 1 do 5. Jeżeli Wykonawca zaoferuje mnożnik kar umownych wynoszący: 1 – otrzyma 0 punktów; 2 – otrzyma 25 punktów; 3 – otrzyma 50 punktów; 4 – otrzyma 75 punktów; 5 – otrzyma 100 punktów. W przypadku braku deklaracji Wykonawcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje podwyższenia wysokości kary umownej i przyzna Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert 0 punktów, natomiast w razie deklaracji wartości mnożnika większej niż 5, do celu porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie wartość 5, natomiast do umowy przyjmie wartość deklarowaną.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.