Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego i parkowego: a) oględziny tras linii...

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego i parkowego: a) oględziny tras linii napowietrznych i kablowych, urządzeń zasilających (szafek) b) dokonywanie oceny stanu technicznego, c) badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania

Data zamieszczenia: 2018-03-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Przasnysz
ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 , Przasnysz
telefon - 29 7564900
faks - 29 7564939
www.przasnysz.um.gov.pl
zpim@przasnysz.um.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przasnysz
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu - przelew na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu nr rachunku: 79 8924 0007 00
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-08 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Przasnysza w latach 2018 – 2020
Numer referencyjny: GKOŚ.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie (konserwacji) oraz remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Przasnysza oraz wykonywanie obowiązków pogotowia oświetleniowego. Przewiduje się podział robót utrzymania bieżącego (konserwacji) i remontów na roboty trwające na przestrzeni całego roku, objęte miesięczną stawką zryczałtowaną i roboty zlecane obejmujące zadania o sprecyzowanym zakresie i terminie realizacji, objęte rozliczeniem po wykonaniu zadania. Roboty objęte miesięcznymi opłatami ryczałtowymi: 1) Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej konserwowanych urządzeń, w szczególności: a) oględziny tras linii napowietrznych i kablowych, urządzeń zasilających (szafek) b) dokonywanie oceny stanu technicznego, c) badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, d) badania i pomiary instalacji uziemiającej. 2) kontrolne samochodowe i piesze oględziny punktów świetlnych w porze świecenia (raz na trzy miesiące 1889 opraw), 3) obsługa reklamacji i opracowywanie wyników oględzin, 4) wymiana lub uzupełnienie źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego – wymiana lampy w oprawie sodowej 70W, 100W, 150 W(przyjęto 623 szt.) 5) wymiana podzespołów w oprawach oświetlenia zewnętrznego – wymiana układu zapłonowego (przyjęto 623 szt.) 6) wymiana statecznika w oprawach oświetlenia zewnętrznego (przyjęto 623 szt.) 7) wymiana lub uzupełnienie źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego – wymiana lampy w oprawie metalohalogenowej (przyjęto 109 szt.) 8) wymiana podzespołów w metalohalogenkowych oprawach oświetlenia zewnętrznego – wymiana układu zapłonowego – układ zapłonowy do zapłonu wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych o mocy od 35 W do 400W (przyjęto 43 szt.) 9) wymiana podzespołów w metalohalogenkowych oprawach oświetlenia zewnętrznego – wymiana statecznika typu MHI/HSI (przyjęto 43 szt.) 10) wymiana kondensatora w oprawach oświetlenia zewnętrznego (przyjęto 377 szt.) 11) wymiana bezpiecznika na słupie (przyjęto 377 szt.) 12) wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7 – 10 m (przyjęto 377 szt.) 13) wymiana główek bezpiecznikowych lub wkładek topikowych w gniazdach bezpiecznikowych do 63 A (przyjęto 60 szt.), 14) wymiana wkładek bezpiecznikowych wielkiej mocy (przyjęto 60 szt.), 15) wymiana wkładek bezpiecznikowych na słupie linii napowietrznej (przyjęto 270 szt.), 16) przeprogramowanie 36 zegarów sterujących w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, 17) koszty dopuszczeń do pracy przez Rejon Energetyczny, 18) Usuwanie wszelkiego rodzaju naklejek (ogłoszeń, reklam itp.) umieszczonych na obudowach szaf oświetleniowych. 19) Prowadzenie magazynu materiałów z demontażu i przedstawianie Zamawiającemu pocztą elektroniczną stanu magazynowego w pierwszym tygodniu każdego kwartału.

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24      

II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. Nr 1579), ustawie Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał/wykonuje usługę/i polegającą na konserwacji oświetlenia ulic lub/i parków lub/i placów lub/i innych terenów otwartych, obejmujących min. 1500 szt. opraw oświetleniowych (łącznie wykazane kontrakty). Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował potencjałem technicznym w zakresie określonym poniżej: - podnośnik o wysięgu ramienia min. 18 m, - samochód dostawczy o ładowności do 3,5 t. Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował: - 3 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji, - 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się dozorem nad eksploatacją urządzeń , sieci i instalacji, - 3 osobami posiadającymi uprawnienia PPN E do prac pod napięciem, - 2 osobami posiadającymi uprawnienia PPN D do prac pod napięciem, - 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi podestów ruchomych - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w branży elektrycznej i elektroenergetycznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tym potencjałem w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy sprzętu na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz wykonanych / wykonywanych głównych usług sporządzony zgodnie z treścią Formularza nr 2.5 (Wiedza i doświadczenie ). W wykazie należy zamieścić usługi w realizacji lub zakończone w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz powinien zawierać zadania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego przedstawionym w opisie warunku, a treść zawartych w nim informacji musi jednoznacznie potwierdzać spełnienie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w pkt. 8.1 ppkt.2) IDW b) Wykaz sprzętu - zgodny z treścią Formularza nr 2.6., którym wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania wymienionymi w wykazie jednostkami sprzętowymi. c) Potencjał kadrowy - wykaz osób - zgodny z treścią Formularza nr 2.7., którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania wymienionymi w wykazie osobami. d) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu - przelew na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu nr rachunku: 79 8924 0007 0008 0080 2001 0002, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (dalej SKOK), z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust..5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2016 r. poz.359 ze zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena miesięczna ryczałtu konserwacyjnego 55,00
Cena robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym 30,00
Termin przystąpienia do usuwania awarii oświetlenia 5,00
Termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki wprowadzenia zmian są następujące: 1) zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia usług, w przypadku opóźnienia zawarcia umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (na skutek ewentualnego postępowania odwoławczego), 2) zmiany podwykonawców i zakresu usług im powierzonych w przypadku gdy Wykonawca – zgodnie ze złożoną ofertą – zadeklarował wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców, 3) zmiana osób reprezentujących strony pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, lub jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 4) zmiana regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 5) zmiana terminu realizacji umowy, pod warunkiem: a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną konserwacji, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania określonych umową terminów. Terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, c) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.