Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonywanie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych dekarskich

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonywanie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych dekarskich

Data zamieszczenia: 2018-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Administracja Budynków Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14-100 Ostróda
ul. Kolejowa 10
tel. (89) 642-87-10, 642-87-11
tel./fax (89) 642-10-87
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-07 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

               Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na  podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

- wykonywaniu robót konserwacyjno-eksploatacyjnych dekarskich  w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp.   z o.o. w Ostródzie – budynki gminne.

Zakres rzeczowy objęty zamówieniem zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dekarskich - Zał. Nr 1  do niniejszego zapytania.

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - 1 rok od podpisania umowy lub do wyczerpania środków finansowych.  
 2. Wykonawca oświadcza, że zapewni stały telefoniczny kontakt z Zamawiającym  – Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego.  

Wykonawca przyjmuje warunki umowy zawarte w projekcie umowy – Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.

W przypadku zleceń wystawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe Wykonawca będzie wykonywał roboty dekarskie na takich samych warunkach umownych.

 1. Wykonawca musi wykazać, iż  posiada zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie następujących dokumentów:

1)     wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Zał. Nr 1A do zapytania ofertowego.

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –  co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  oraz co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje w branży dekarsko-blacharskiej -– Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego,

4)     Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,- PLN.

5)     Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,     wykonywał roboty dekarskie tj. eksploatacyjno-konserwacyjne w nieruchomościach wielorodzinnych w systemie ciągłym o wartości łącznej co najmniej 50.000,- zł. brutto w ciągu 1 roku. Należy przedłożyć referencje lub oświadczenie Wykonawcy zawierające wskazanie podmiotu, na rzecz którego wskazane usługi zostały wykonane,

 1. Ofertę proszę złożyć do dnia  07.03.2018r. do godz. 10.oo, na adres: Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Kolejowa 10, pok. 14 (sekretariat) z oznaczeniem „Oferta na roboty konserwacyjno-eksploatacyjne dekarskie”.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Anna Andrzejewska – specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 89 642-87-25, strona internetowa www.mabk.eu
 3. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla zapytania ofertowego.
 5. Kryteria oceny ofert:

      1/ cena ofertowa stawka 1 roboczogodziny z narzutami – 90%

      2/ koszty zakupu do materiałów „M” – 10%

10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego

      bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

11. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem

      umowy zobowiązany jest:

1/ Przedstawić dokumenty potwierdzające, że osoby wskazane w załączonym do oferty    

    wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z zał. nr 2;

2/ Przedłożyć Zamawiającemu opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 100.000,- zł.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.