Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja budynku w zakresie instalacji oświetleniowej – branża...

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja budynku w zakresie instalacji oświetleniowej – branża elektryczna

Data zamieszczenia: 2018-03-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
Tel. 81 565 33 60
e-mail: Andrzej.Nosowski@grupaazoty.com
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-09 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z1/198590

 
Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://platformazakupowa.grupaazoty.com" style="text-decoration:none; color:#9f6000">https://platformazakupowa.grupaazoty.com
 

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Nasz znak: IKR13 -2241/ 336 /2018

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty

 

Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu nr 250005552/TK4/18 p.t. „Modernizacja budynku produkcyjnego F-82 w zakresie instalacji oświetleniowej” – branża elektryczna”

 

I. Zamawiający

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy.

 

II. Zakres rzeczowy: zgodnie z załącznikiem nr 1

 

III. Dokumentacja techniczna –nr E-11.17-37.00 dostępna u Pana Andrzeja Siwka nr tel. 81 565 33 60

 

IV. Termin realizacji Projektu:

1. Rozpoczęcie – 27-06-2018r.

2. Zakończenie – 27-07-2018r.

 

V.Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.

 

VI. Informacje niezbędne dla Oferenta do prawidłowego opracowania oferty można uzyskać od:

1. Sprawy techniczne - Pan Andrzej Siwek Tel. 81 565 33 60

e-mail: Andrzej.siwek@grupaazoty.com

2. Sprawy handlowe - Andrzej Nosowski, Tel. 81/ 565 - 22 - 34

e-mail: andrzej.nosowski@grupaazoty.com

 

VII. Zakres dostaw:

1. Wykonawca:

1.1. Materiały: zgodnie z załącznikiem nr 1

1.2. Sprzęt: niezbędny do realizacji ww. Projektu w tym rusztowania

2. Zamawiający:

2.1. Materiały: zgodnie z załącznikiem nr 1

2.2. Sprzęt: nie dotyczy

 

VIII. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:

· Zgodnie z załącznikiem nr 1

 

IX. Miejsce wykonania robót:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Dyrektor Produkcji SBT – Zakład Kaprolaktamu – Wydział Hydroksyloaminy – Budynek F-82.

 

X. Przedkładana oferta powinna zawierać:

1. ogólną cenę ofertową za wykonanie pełnego zakresu prac, która zostanie wyliczonana podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót dla pełnego zakresu robót podanego w zaproszeniu do składania ofert. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (CD/DVD/pendrive) z rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np. NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych). W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne

2. oświadczenie Oferenta, że przedkładana oferta obejmuje pełny zakres robót, materiałów i dostaw, określony w zaproszeniu do składania ofert, wraz ze wszystkimi operacjami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót,

3. okres gwarancji na roboty wynosi 36 natomiast na materiały gwarancja producenta objęte niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,

4. proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 45 dni od dnia otrzymania faktury), z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa (dla płatności złotówkowych), płatność staje się wymagalna w najbliższą środę przypadającą po powyższym terminie,

5. termin związania ofertą min. 3 miesiące,

6. w przypadku planowanego zatrudnienia podwykonawcy robót – podanie w ofercie nazwy firmy oraz zakresu prac (informujemy, że w przypadku wybrania Waszej oferty, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót podwykonawcy w oparciu o pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego zgłoszenie (załącznik do wzoru umowy), wartości powierzonych robót z ewentualnym proponowanym podwykonawcą robót, z zastrzeżeniem zapisów w §9 załączonego wzoru umowy),

7. oświadczenie – zobowiązanie do realizacji robót objętych niniejszym zaproszeniem zgodnie z wymogami nałożonymi na wytwórcę odpadów przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. z wyłączeniem złomu metalicznego i stopów metali, które pozostają własnością Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a w przypadku realizacji usługi na rzecz Zamawiającego u Wykonawcy dostarczenia decyzji na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

8. oświadczenie Oferenta zapewniające o złożeniu Zamawiającemu dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i/lub realizacji przedmiotu umowy w postaci:

- weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową i/lub

- gwarancji bankowej

- gwarancji ubezpieczeniowej

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie Zamawiającemu bezpośrednio po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszym zaproszeniem – zestawienia dotyczącego wytworzonych podczas realizacji prac na instalacjach Zamawiającego odpadów, zawierającego następujące dane: nazwa firmy, rodzaj i masa wytworzonego odpadu, kod odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów), sposób gospodarowania odpadem (podanie procesu odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D) oraz miejsce odzysku / unieszkodliwiania (POLSKA lub inny kraj),

10. aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli „za zgodność z oryginałem” lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej”,

11. oświadczenia (na dzień złożenia oferty – nadania pocztowego) o niezaleganiu z płatnościami

- podatków w Urzędzie Skarbowym,

- składek w ZUS,

12. potwierdzenie możliwości realizacji Projektu w określonym powyżej terminie.

13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia w zakresie BHP i p.poż. w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A – szkolenie płatne przez Wykonawcę w cenie 30,00 zł/osoba, tel. do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 81/565-29-04,

14. referencje

15. oświadczenie o braku występowania przesłanek wskazanych w Załączniku nr 2.

 

XI. Rozliczenie - Roboty dodatkowe i zamienne:

1. Wartość wykonanych robót dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-% Z -% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji – dotyczy tylko R.

2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3 .

3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.

 

Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych (pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem:

- nazwy Oferenta,

- numeru i tytułu Projektu,

- branży robót.

 

Przed złożeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

 

 

XII. Termin składania oferty upływa z dniem:09-03-2018 r. do godz; 14:30.

 

Uwaga: w przypadku rezygnacji ze złożenia oferty wymagane jest potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej. Rezygnację należy przesłać niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji jednak nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu składania oferty faksem na numer 81/565 33 10; 81/565 35 66 lub na adres e-mail osoby prowadzącej sprawy handlowe.

 

Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem bieżącego roku uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych on line za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.

Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformie https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. prowadzenia dodatkowych negocjacji,

2. prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,

3. swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,

4. zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,

5. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku nie przeprowadzenia wizji lokalnej,

6. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku stwierdzenia braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót).

 

Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

 

Załączniki:

- Załącznik Nr 1

- Załącznik nr 2 – Przesłanki wykluczające Oferenta z udziału w postępowaniu.

 

 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. „Modernizacja budynku produkcyjnego F-82 w zakresie instalacji oświetleniowej” – branża elektryczna 1 US -   Czytaj
 

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

 1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
 2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

 1. Cena - 100%

 

Dodatkowe warunki formalne:

Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Inwestycji, Sekcja Ofertowania i Kontraktowania Usług Remontowych (pokój 102) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert” z podaniem:

- nazwy Oferenta,

- numeru i tytułu Projektu,

- branży robót.

Dodatkowe pytania do oferty


 

Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu

 

 

Waluta: PLN

 

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.