Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie napraw i remontów dróg, ulic i placów gminnych o nawierzchni żwirowej,...

Przedmiot:

Wykonywanie napraw i remontów dróg, ulic i placów gminnych o nawierzchni żwirowej, żużlowej i gruntowej

Data zamieszczenia: 2018-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
78113 , Dygowo
www.bip.dygowo.pl
ug@poczta.wp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Dygowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gminnych w Gminie Dygowo- II
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonywanie napraw i remontów dróg, ulic i placów gminnych o nawierzchni żwirowej, żużlowej i gruntowej: a) frakcjonowanym kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm o optymalnej wilgotności w zakresie dowiezienia kruszywa we wskazane miejsce na drodze w obrębie gminy Dygowo, a następnie wbudowanie tego kruszywa w miejscach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia; kruszywo rozłożone w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem lub zagęszczarką wibracyjną. Realizacja będzie odbywać się sukcesywnie, w zależności od potrzeb na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych z określeniem miejsca remontu i ilości materiału do wbudowania. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić do odbioru. Wykonawca ma obowiązek dokładnego i sumiennego rozliczania się przed Zamawiającym z ilości przewiezionego i wbudowanego kruszywa budowlanego w tonach, na podstawie druków W-Z co w dalszym postępowaniu da obraz o ilości dostarczonego i wbudowanego kruszywa i będzie podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Każdy kurs musi być potwierdzony przez sołtysa sołectwa, w którym jest remontowana droga, bądź przez Zamawiającego. Zakres obejmuje remont cząstkowy kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm w ilości szacunkowej około 3000 ton przy czym realizacja odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w ilości wymaganej do naprawy wskazanej drogi. b) gruzem budowlanym kruszonym o frakcji 0-63 mm w zakresie dowiezienia gruzu budowlanego kruszonego we wskazane miejsce na drodze w obrębie gminy Dygowo a następnie wbudowanie gruzu w miejscach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia; Materiał w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem stalowym lub zagęszczarką wibracyjną. Realizacja będzie odbywać się sukcesywnie, w zależności od potrzeb na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych z określeniem miejsca remontu. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić do odbioru. Wykonawca ma obowiązek dokładnego i sumiennego rozliczania się przed Zamawiającym z ilości przewiezionego i wbudowanego kruszywa budowlanego w tonach, na podstawie druków W-Z co w dalszym postępowaniu da obraz o ilości dostarczonego i wbudowanego kruszywa i będzie podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Każdy kurs musi być potwierdzony przez sołtysa sołectwa, w którym jest remontowana droga, bądź przez Zamawiającego. Zakres obejmuje remont cząstkowy gruzem budowlanym kruszonym w ilości szacunkowej około 100 ton, przy czym realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w ilości wymaganej do naprawy wskazanej drogi. c) kruszywem naturalnym o uziarnieniu 2-8 mm, kruszywo frakcjonowane z zachowaniem ciągłości uziarnienia. Zamówienie będzie polegało na dowiezieniu kruszywa we wskazane miejsce na drodze w obrębie gminy Dygowo a następnie wbudowanie tego kruszywa w miejscach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia; kruszywo rozłożone w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem lub zagęszczarką wibracyjną. Realizacja będzie odbywać się sukcesywnie, w zależności od potrzeb na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych z określeniem miejsca remontu. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić do odbioru. Wykonawca ma obowiązek dokładnego i sumiennego rozliczania się przed Zamawiającym z ilości przewiezionego i wbudowanego kruszywa budowlanego w tonach, na podstawie druków W-Z co w dalszym postępowaniu da obraz o ilości dostarczonego i wbudowanego kruszywa i będzie podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Każdy kurs musi być potwierdzony przez sołtysa sołectwa, w którym jest remontowana droga, bądź przez Zamawiającego. Zakres obejmuje remont cząstkowy kruszywem naturalnym o uziarnieniu 2-8 mm w ilości szacunkowej około 50 ton, przy czym realizacja odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w ilości wymaganej do naprawy wskazanej drogi. d) gruzem budowlanym w zakresie dowiezienia gruzu budowlanego we wskazane miejsce na drodze w obrębie gminy Dygowo a następnie wbudowanie gruzu w miejscach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia; Materiał w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem stalowym lub zagęszczarką wibracyjną. Realizacja będzie odbywać się sukcesywnie, w zależności od potrzeb na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych z określeniem miejsca remontu. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić do odbioru. Wykonawca ma obowiązek dokładnego i sumiennego rozliczania się przed Zamawiającym z ilości przewiezionego i wbudowanego kruszywa budowlanego w tonach, na podstawie druków W-Z co w dalszym postępowaniu da obraz o ilości dostarczonego i wbudowanego kruszywa i będzie podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Każdy kurs musi być potwierdzony przez sołtysa sołectwa, w którym jest remontowana droga, bądź przez Zamawiającego. Każdy kurs musi być potwierdzony przez sołtysa sołectwa, w którym jest remontowana droga, bądź przez Zamawiającego Zakres obejmuje remont cząstkowy gruzem budowlanym w ilości szacunkowej około 50 ton, przy czym realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w ilości wymaganej do naprawy wskazanej drogi. e) Równanie i profilowanie mechaniczne z zagęszczeniem nawierzchni dróg gminnych równiarką samojezdną. Zamówienie będzie polegało na wykonaniu prac pomiarowych i robót przygotowawczych, profilowanie nawierzchni drogi równiarką, zagęszczenie nawierzchni walcem. Zakres obejmuje prace sprzętu w ilości szacunkowej około 200 maszynogodzin. f) Ścinka poboczy koparką o szerokości ścinanego pobocza do 1,5 m – 1 mb. Zamówienie będzie polegało na wykonaniu prac pomiarowych i robót przygotowawczych, oznakowanie robót, ścięcie pobocza, zagęszczenie miejsc uzupełnienia ubytków, profilowanie nawierzchni pobocza, zagęszczenie nawierzchni, załadunki i wywóz urobku na odległość do 5 km. Zakres obejmuje prace sprzętu w ilości szacunkowej około 50 maszynogodzin. g) Oczyszczanie i/lub odmulanie rowów przydrożnych koparka samojezdną – w ilości szacunkowej około 50 maszynogodzin Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie po wykonaniu i odbiorze objętych zleceniem robót, w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wartość wykonanych robót będzie obliczana według faktycznie wykonanych wg obmiaru jednostek rzeczowych robót po cenach jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia: a) prace będą wykonywane każdorazowo po zleceniu przez Zamawiającego. Zlecenie zawierało będzie wskazanie miejsca naprawy, określenie rodzaju prac. b) Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia, c) cena materiałów musi zawierać wszystkie koszty, w tym jego transport na terenie gminy Dygowo,

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca przedłoży: - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie -wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu remontu dróg z wykorzystaniem kruszywa łamanego o wartości minimum 50.000,00 zł /brutto/. - Wykaz sprzętu-Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej: • Równiarkę lub spycharkę lub sprzęt rolniczy(brony, glebogryzarki, kultywatory, pługi) do rozkładania materiału, mieszania, spulchniania i profilowania • Walec statyczny samojezdny lub doczepny, lub walec wibracyjny • Płytową zagęszczarkę wibracyjną • Koparkę
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 11.1 ppkt. 1 i 2 SIWZ. 11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1 ppkt. 1 i 2 SIWZ składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 11.4. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 11.1 ppkt 2 SIWZ. 11.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinno jednoznacznie wynikać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść w/w dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Niewiążący wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określa załącznik Nr 8 SIWZ. 11.6. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazana w pkt 9.2. ppkt b) niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca przedłoży: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie -wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu remontu dróg z wykorzystaniem kruszywa łamanego o wartości minimum 50.000,00 zł /brutto/. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ b) Wykaz sprzętu–wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 11.7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór w/w oświadczenia stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. 11.8. Forma oświadczeń i dokumentów: 1) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp składane są w oryginale. 2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90,00
Okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą może zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy możliwość wprowadzenia takich zmian została przewidziana przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ i określone zostały w niej warunki takich zmian. Zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy (dot. m.in. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.