Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, słupków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Przedmiot:

Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, słupków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Data zamieszczenia: 2018-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krzywa 3
42400 , Zawiercie
telefon - 32 494 14 00
http://www.pukzawiercie.pl/
sekretariat@pukzawiercie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych, słupków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawierciu
Numer referencyjny: PUK 1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa znaków drogowych pionowych, słupków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawierciu. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: 1) Część nr 1: Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych; 2) Część nr 2: Zakup i dostawa słupków do znaków drogowych; 3) Część nr 3: Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.34 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną lub więcej części zamówienia. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6A, 6B i 6C do SIWZ. 5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości oraz spełniać wymogi zawarte w niniejszej SIWZ, w tym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 6. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzące z bieżącej produkcji, a także muszą posiadać aktualny Krajowy Certyfikat Zgodności i Aprobatę Techniczną uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem budowlanym „B” nadawanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966). 7. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia: Zamówienie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 8. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia do nowych norm. 9. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać znaki i urządzenia drogowe pionowe oraz urządzenia ruchu drogowego. Znaki pionowe. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) Punkt 1.2 - Wielkość, wymiary i widoczność znaków – przedmiotem zamówienia są znaki średnie, do wykonania lic znaków należy stosować materiały odblaskowe typu 2. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystywana do umieszczenia znaku dla jadących z przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje, zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku. Punkt 1.3 – Barwa i odblaskowość znaków – całość zamówienia zgodnie załącznikiem do rozporządzenia Punkt 1.4 – Liternictwo znaków drogowych pionowych – całość zamówienia zgodnie załącznikiem do rozporządzenia. Słupki do znaków drogowych Słupki ocynkowane ø 60,3 mm, grubość ścianki słupka 2,0 mm. Górny koniec słupka należy zabezpieczyć zewnętrznym kapturkiem/daszkiem jednostronnym stalowym (ocynkowanym) lub z tworzywa sztucznego albo innego materiału o podobnych. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) – Szczegółowe Warunki Techniczne dla Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i warunki ich umieszczania na drogach/ 10. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 11. Zakres ilościowy określony w załącznikach nr 6A, 6B i 6C do SIWZ jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego w celu obliczenia ceny oferty i może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 40%. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia jak i roszczeń o odszkodowanie lub innych. 12. W przypadku konieczności zakupu większej ilości odpowiednio znaków drogowych, słupków do znaków drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu niż określono w załącznikach nr 6A, 6B i 6C do SIWZ – Zamawiający może zwiększyć zakres zamówienia opisany w tych Załącznikach korzystając z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 13. Zakres opcji obejmuje 20 % wolumenu odpowiednio znaków drogowych, słupków do znaków drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 14. Warunki skorzystania z prawa opcji: a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego; b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy; c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych); d) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części. Wielkość ich będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego; e) wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy. 15. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 16. Wymagany minimalny okres gwarancji: 1) Dla Części nr 1: Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych – 7 lat; 2) Dla Części nr 2: Zakup i dostawa słupków do znaków drogowych – 7 lat; 3) Dla Części nr 3: Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 1 rok. Okres udzielonej gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 17. Przedmiot zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także wzory umów, odpowiednio dla każdej części zamówienia, które stanowią załączniki nr 4.1, 4.2, i 4.3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 34992200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34928450-7
34928460-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-28

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy zrealizować sukcesywnie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy (odpowiednio dla każdej części zamówienia), nie dłużej jednak niż do dnia 28-12-2018 r. Termin realizacji poszczególnych dostaw: 1) Dla Części nr 1: Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych: - zlecenie normalne („zwykłe”) – w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy; - zlecenie pilne („awaryjne”) – w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy. Termin realizacji dostaw stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 2) Dla Części nr 2: Zakup i dostawa słupków do znaków drogowych: - w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy. 3) Dla Części nr 3: Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu: - w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Dla Części nr 1: Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie) dostawy obejmujące łącznie co najmniej 400 szt. tarcz do znaków drogowych pionowych. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać jaką ilość znaków drogowych pionowych dostarczył do momentu upływu terminu składania ofert. Ilość ta będzie brana pod uwagą do oceny spełniania warunku. b) Dla Części nr 2: Zakup i dostawa słupków do znaków drogowych Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie) dostawy obejmujące łącznie co najmniej 400 szt. słupków do znaków drogowych. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać jaką ilość słupków do znaków drogowych dostarczył do momentu upływu terminu składania ofert. Ilość ta będzie brana pod uwagą do oceny spełniania warunku. c) Dla Części nr 3: Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 1 rok. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie) dostawy urządzeń bezpieczeństwa ruchu na łączną kwotę nie mniejsza niż 30 000 zł brutto. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagą do oceny spełniania warunku. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Tak

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, odpowiednio dla każdej z części zamówienia, zawierają załączone do niniejszej SIWZ wzory umów (załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 4.1, 4.2 i 4.3 do SIWZ oraz poniżej: Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach: 1) wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 2, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających obiektywny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy/-ów wskazanego/-ych w § 12 ust. 3 umowy na zasadach określonych w § 12 ust. 2 umowy. 3) W przypadku gdy nie ma zastosowania § 12 ust. 2 umowy zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, któremu/-ym powierzono wykonanie części przedmiotu zamówienia, nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu). 2. Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ, które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ, które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie – jeśli dotyczy. 4) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Uwaga dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów: 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570); 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3. Kryteria oceny ofert zostały określone w załączniku nr I do ogłoszenia o zamówieniu odrębnie dla każdej części zamówienia. 4. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 02.03.2018 r.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz znaków drogowych: 1. Znak A szt. 100; 2. Znak B szt. 130; 3. Znak C szt. 50; 4. Znak D szt. 170; 5. Znak F6 szt. 5; 6. Znak F10,F11,F15,F 16 szt. 10; 7. Znak T szt. 120; 8. Tabl. U9a 500x1250 szt. 20; 9. Tabl. U9b 500x1250 szt. 20; 10. Tabl. U3c 2400x600 szt. 10; 11. Tabl. U3d 2400x600 szt. 10; 12. Tabl. U 20b 2750x500 szt. 10; 13. Tabl. G1 300x1000 szt. 10; 14. Znak G3 szt. 1; 15. Znak G4 szt. 1; 16. Tabl.1200x900 D6 FLUO szt. 2; 17. Obejma szt. 1870; 18. Tabliczka R 200x200 szt. 20.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34992200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
skrócenie terminu realizacji dostaw 25,00
okres udzielonej gwarancji 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa słupków do znaków drogowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz słupków do znaków drogowych: Słupek 3,5 m szt. 272; Słupek 3,8 m szt. 100; Słupek 4,0 m szt. 50; Słupek 4,5 m szt. 150; Słupek 4,8 m szt. 80; Słupek 5,0 m szt. 30.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928460-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
okres udzielonej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykaz urządzeń bezpieczeństwa ruchu: 1. Lustro U18a średnica - 800mm, akrylowe szt. 5; 2. Pylon U5a szt. 5; 3. Pylon U5b szt. 5; 4. Element środkowy (konstrukcje progów zwalniających) 900x500x50 szt. 20; 5. Element zakańczający (konstrukcje progów zwalniających) 900x450x50 szt. 4; 6. Element środkowy (konstrukcje progów zwalniających) 900x500x70 szt. 20; 7. Element zakańczający (konstrukcje progów zwalniających) 900x480x70 szt. 4; 8. Pachołek 500 szt. 10; 9. Barierka olsztyńska U12a dł. 1,6m szt. 20; 10. Słupek do barierki szt. 5; 11. Barierka U11a szczebelkowa 2,5 szt. 8; 12. Bateria 6V,50 Ah do lamp drogowych szt. 72; 13. Separator punktowy U25b szt. 3; 14. Słupek U 12c fi 120 szt. 20; 15. Słupek U 12c fi 60 szt. 5; 16. Wysięgnik typu L, ramię do 2,0m szt. 10; 17. Próg wyspowy 3000x1800x65mm szt. 2; 18. Próg wyspowy 2000x800x65mm szt. 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34992200-9, 34928450-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
okres udzielonej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.