Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE – zagospodarowanie terenu

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE – zagospodarowanie terenu

Data zamieszczenia: 2018-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy
28-500 Kazimierza Wielka
ul. Kościuszki 12
tel. (041) 3521-937; 3521-919; 3521-004; 3522-418; 3522-254
fax (041) 3521-956
e-mail: umig@kazimierzawielka.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Donosy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12,
28 – 500 Kazimierza Wielka, NIP 605-001-32-49

 

 

„Wzrost estetyki i funkcjonalności infrastruktury publicznej – zagospodarowanie

terenu wokół świetlicy wiejskiej w Donosach”

 

 1. Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro i nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziła żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem : „Wzrost estetyki i funkcjonalności infrastruktury publicznej – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Donosach”
 4. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 6. Warunki udziału w postępowaniu :

              O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia obejmuje :

 1. Budowę tarasu zewnętrznego (utwardzonego placu z kostki brukowej) wraz z balustradą.
 2. Budowę altany rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej.
 3. Budowę schodów terenowych.
 4. Utwardzenie terenu.
 5. Dostawę i montaż elementów małej architektury.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Wymagany termin realizacji umowy : do dnia 15 maja 2018 roku.
 2. Warunki płatności : Rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało na podstawie jednej faktury końcowej. Termin płatności faktury końcowej : do 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
 3. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100%.
 4. Oferta Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. Oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 1. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom i najniższej cenie.
 3. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 4. Termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2018-03-12 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, pok. 102

 1. Oferty złożone w wymaganym terminie zostaną otwarte w dniu 2018-03-12 o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. 302
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
  Pan Ryszard Skowron, pokój nr 210
  Tel. : (41) 35-21-937

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.