Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3213z ostatnich 7 dni
13092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na usługę przeglądów i konserwacji systemu zabezpieczeń...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na usługę przeglądów i konserwacji systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych przez okres 36 miesięcy

Data zamieszczenia: 2018-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego
ul. Gen. Wł. Andersa 3
14-200 Iława
tel. 89 644 96 01
fax. 89 649 24 25
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iława
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-09 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196,  NIP 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usługi na usługę przeglądów i konserwacji systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych przez okres 36 miesięcy w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego  w Iławie (nr sprawy ZP-27/2018)

  1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

2.Przedmiotem zamówienia jest usługa:

2.1.wykonywania usługi przeglądów i konserwacji systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych, która obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w system zabezpieczeń pożarowych w sprawności technicznej w szczególności:

a)wymianę materiałów eksploatacyjnych,

b)sprawdzenie prawidłowości działania,

c)sprawdzenie i czyszczenie elementów składowych,

d)sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów,

e)ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,

f)legalizację.

2.2.obowiązki wykonawcy

a. Wykonawca utrzyma poszczególne elementy jak i cały system zabezpieczeń pożarowych w sprawności technicznej.

b. Wykonawca przejmie obowiązek utylizacji odpadów eksploatacyjnych powstałych w wyniku czynności przeglądu i konserwacji oraz przekaże  kartę potwierdzenia przeprowadzonej utylizacji.

c. Po dokonaniu przeglądu technicznego  i orzeczeniu o niesprawności elementów systemu Wykonawca przedstawi raport z wyszczególnionymi materiałami potrzebnymi do przywrócenia sprawności oraz ich wyceną.

d. Przeglądy wykonywane będą wykonywane zgodnie z wymogami producenta - za wykonanie czynności Wykonawca określi wynagrodzenie ryczałtowe dla każdego z urządzeń.

e. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania usługi oraz przeprowadzenia jej zgodnie z wymogami producenta.

f. Wykonawca w ramach umowy wykona przegląd i konserwację urządzenia wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta urządzeń.

g. Po wykonaniu przeglądu/konserwacji Wykonawca dokona odpowiednich wpisów w odpowiedniej dokumentacji urządzenia.

h. Szczegółowe zestawienie elementów systemu zawarte jest w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.

i. Przeglądy i konserwacje odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Andersa 3,14-200 Iława -zaoferowana cena oferty obejmuje koszt dojazdów do siedziby Zamawiającego

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Termin płatności: 30 dni.

5.Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

5.1. odpis z właściwego  rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

5.2.Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

5.3.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

6.Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława do dnia 09.03.2018 r. do godziny 12:00, w kopertach z dopiskiem - „Oferta na usługę usługi przeglądów i konserwacji systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych przez okres 36 miesięcy w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego  w Iławie”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018 r. o godzinie 12:15 w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym i Zamówień Publicznych pok. 210 Powiatowego Szpitala w Iławie.

7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (waga 100%). Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego- Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

8. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa

9. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.