Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Dostosowanie oświetlenia wewnętrznego do wymogów norm...

Przedmiot:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Dostosowanie oświetlenia wewnętrznego do wymogów norm w bud.

Data zamieszczenia: 2018-03-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Saperska 2
59-726 Świętoszów
Tel.: 261-686-279
Fax: 261-686-280
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świętoszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 08:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Dotyczy: postępowania nr 139/ZP/2018 o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostosowanie  oświetlenia wewnętrznego
do wymogów norm w bud.  nr 41/7783, 22/7788, 13/7785, 38/7788
w Świętoszowie”
 

 

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie, zaprasza do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Dostosowanie  oświetlenia wewnętrznego do wymogów norm w bud.  nr 41/7783, 22/7788, 13/7785, 38/7788 w Świętoszowie” na następujących warunkach:

 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień publicznych obowiązującej w 43 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Świętoszowiei na zasadach określonych w Zaproszeniu do złożeniaoferty i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
 2. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie:

 bud.41/7783 -  od zawarcia umowy do  27.03.2018r.  

 bud.22/7788,  bud. 38/7788, bud. 13/7785 – od zawarcia do 30.04.2018 r.

 1. Zasady prowadzenia postępowania
 1. Wykonawca może w terminie do dnia 07.03.2018r. zwrócić się
  do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców biorących udział w realizacji zamówienia o treści zapytań lub wniosków o zmianę bez wskazywania źródła, od którego
  one pochodzą oraz odpowiedź lub stanowisko Zamawiającego.
 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców,
  do których skierował zaproszenie. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
 3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
  o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
 4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych w pkt 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia
  w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 5. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.
 6. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu.
 7. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
 • jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
 1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin
  na składania ofert.
 3. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
  w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru dla:
 • cena: 100 pkt

cena najniższa

------------------------------            x 100 pkt

cena oferty ocenianej 

 

 1. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Do oceny w kryterium „cena” będzie brana cena brutto oferty.                                                   
 2. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
 3. O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zawiadamia
  sięzamieszczając informację na stronie internetowej.
 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz opisem oceny ich spełnienia.
 1. Wykonawca nie znajduję się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba,
  że po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
  i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
 3. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-
  na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
 • Wykonawca przedstawi w dniu podpisania umowy ubezpieczenie robót na cały okres obowiązywania umowy (kserokopię potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
 3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
  i oznakować w następujący sposób:

 

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów

Oferta w postępowaniu na „Dostosowanie  oświetlenia wewnętrznego
do wymogów norm w bud.  nr 41/7783, 22/7788, 13/7785, 38/7788
w Świętoszowie”
 

    Nr sprawy: 139/ZP/2018

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 12.03.2018 r. o godz. 09.00   

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwoo ile nie wynika to z dokumentów dołączonych do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone w oryginale.
 2.   Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz oferty
  oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu, stanowiące załączniki do zaproszenia.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz
  z tłumaczeniem na język polski.
 4. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach (KRS lub CEIDG), przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej
  za zgodność.
 5. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
  z Wykonawcami
 1. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania
  się z Wykonawcami:
 1. Formy porozumiewania się określone w pkt 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez zamawiającego do wykonawcy i na odwrót.
 2. W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu lub drogą elektronicznie każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji.
 3. Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia
 1. Termin składania i otwarcia ofert
 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
  43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów, w terminie do dnia  12 marca   2018 roku, do godziny 08.30, w kancelarii jawnej: budynek 43  pok. 12. 
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 09.00  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Saperskiej 2, budynek 43,
  nr pok. 213. 
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
 2. Cena musi być podana za realizację całości zamówienia w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Wykonawca podaje cenę ryczałtową netto (bez podatku VAT) oraz cenę ryczałtową brutto ( wraz z podatkiem VAT ).
 4. Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
  1.  
 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w związku
  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesieniazabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości nominalnego zobowiązania wynikającego z umowy. Dowód zabezpieczenianależytego wykonania umowy należy przedstawić przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony o numerze rachunku 63 1010 1674 0030 3013 9120 1000
  z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
  139 /ZP/2018”.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone :

- 70 % w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy na pisemny wniosek Wykonawcy.

- 30 % 15 dni po ustaniu okresu gwarancji i rękojmi

 1. W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
 2. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje
  w szczególności:
 • odmowę podpisania umowy;
 • nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
 1. Projekt umowy zawiera załącznik do Zaproszenia. Wybrany wykonawca obowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych
  w projekcie.

 

 

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:
  nr tel 261 68 62 79

 

  

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.