Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3619z ostatnich 7 dni
15190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont schodów zewnętrznych położonych na skarpie oraz dojścia do budynku

Przedmiot:

Remont schodów zewnętrznych położonych na skarpie oraz dojścia do budynku

Data zamieszczenia: 2018-03-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-03-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE  TABLICOWE Nr  15/ 2018
z dnia     05.03.2018r.
Ogłoszenia dla zamówień o wartości  do 30 000 EURO


Remont schodów zewnętrznych położonych na skarpie oraz dojścia do budynku przy    ul. Arkońskiej 17-18 w Szczecinie (działka nr  212 z obrębu 2023) wraz z robotami towarzyszącymi.

1.  Termin  wykonania   -  35 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót . 
      Min. okres gwarancji  -  36 miesięcy
   
2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia został określony w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i obejmuje , w szczególności :
1) rozebranie posadzek z płytek ceramicznych ze skuciem nierówności i oczyszczeniem podłoża  na dojściu do budynku  oraz  na policzkach i stopniach schodów;
2)  rozebranie krawężników  betonowych schodów z prefabrykowanych elementów oraz  
   rozebranie chodników i przejść na podsypce piaskowej spoczników między ciągami schodów;
3)  mechaniczne  wykonanie  koryta na całej szerokości w gruncie na głębokość  20 cm;
4)  ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm,
5)  wykonanie warstwy szczepnej na frezowanym(śrutowanym) betonie istniejącym i śrutowanie 
    nowych podłoży betonowych;
6)  wykonanie okładziny schodów z płytek mrozoodpornych i antypoślizgowych  natomiast  
     okładziny  podstopni z płytek mrozoodpornych ( o  wym. 30x30)
7) balustrada schodowa z prętów stalowych  malowana farbą olejną

3. Prace  należy wykonać  zgodnie ze sztuką budowlaną, Przepisami prawa, polskimi i branżowymi normami  oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Wykonawca zobowiązany jest także do :
Dokonania  wizji  lokalnej obiektu  przed złożeniem oferty.
Zgłaszania do odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu .
Wykonania wszystkich robót i pozostałych prac potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy, w uzgodnieniu  z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w ust. 4 ogłoszenia.
Zgłaszania Zamawiającemu istotnych przeszkód w realizacji prac, przede wszystkim mogących mieć wpływ na nieterminową realizację umowy oraz dostarczenia Zamawiającemu atestów  i aprobat na  wbudowane materiały oraz potwierdzenia wywozu
i utylizacji odpadów, itp.

4. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót i sposobu realizacji robót jest inspektor Działu Inwestycji ZBiLK Pan Mirosław Bratek  tel. 91 4888 680 (kom: 608 253 470) ,  ul. Jagiellońska 34C  w Szczecinie.
 
5. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wymagane kwalifikacje  lub wykażą że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające  im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. Poz. 290 z póź. zm ) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Przedmiar robót, oraz inne załączniki  można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie www.zbilk.szczecin.pl albo odebrać w pokoju nr 9 przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto nr  91 1020 4795 0000 9202 0292 7580 cena kompletu - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia  złotych).
6. Termin:
składania ofert - 12.03.2018r. do godz. 10:00, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9.   Dział Zamówień Publicznych ,
 Beata  Wieczorek tel. 91 48 86 347
otwarcia ofert -    12.03.2018r. o godz.   10:15,Szczecin, ul. Mariacka 25 w pok. nr  9.

7. Forma oferty:
a) Na ofertę składa się: oferta cenowa (wg załączonego wzoru) wraz z kosztorysem  ofertowym, odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej oraz  kopia aktualnych uprawnień , aktualnych  zaświadczeń o przynależności do  właściwej izby samorządu zawodowego – poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  

 b) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:
„oferta na Remont schodów zewnętrznych położonych na skarpie oraz dojścia do budynku przy ul. Arkońskiej 17/18  w Szczecinie (działka nr  212 z obrębu 2023)”.

8. Kryterium oceny oferty:
a)    Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
b)    Cena ryczałtowa musi wynikać z kalkulacji zawartej w ofercie – w formie kosztorysu ofertowego .
c)    Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

UWAGA!  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.