Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa infrastruktury drogowej

Przedmiot:

Przebudowa infrastruktury drogowej

Data zamieszczenia: 2018-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16A
33-100 Tarnów
tel. +48 146225221
agnieszka.bujak@gaz-system.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Pogórska Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

1. Nazwa zamawiającego:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2. Adres zamawiającego:

ul. Mszczonowska 4

3. Miejscowość zamawiającego:

Warszawa

4. Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:

Oddział w Tarnowie

5. Adres jednostki prowadzącej postępowanie:

ul. Bandrowskiego 16A

6. Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:

Tarnów

7. Kod pocztowy:

33-100

8. Kraj:

PL

9. Faks:

Puste

10. Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL):

https://www.gaz-system.pl/

11. Adres profilu nabywcy (URL):

https://zakupy.gaz-system.pl/app/HomeServlet

12. Osoba prowadząca:

Agnieszka Bujak

13. Telefon do osoby prowadzącej:

+48 146225221

14. Adres mailowy do osoby prowadzącej:

agnieszka.bujak@gaz-system.pl

Dane nagłówkowe

15. Numer postępowania:

NP/2018/03/0210/TAR

rowdemand.name" title="">

16. Nazwa postępowania:

Przebudowa infrastruktury drogowej i instalacyjnej na terenie bazy w Pogórskiej Woli w dostosowaniu do przekształceń własnościowych i wynikających z tego podziału terenu w Pogórskiej Woli - roboty etap II

17. Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

18. Opis postępowania:

Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa infrastruktury drogowej i instalacyjnej na terenie bazy w Pogórskiej Woli w dostosowaniu do przekształceń własnościowych i wynikających z tego podziału terenu w Pogórskiej Woli - roboty etap II.

Informacje o postępowaniu

19. Miejsce uzyskania SIWZ:

Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl – zakładka „przetargi”.

20. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.

21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ – w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert.
6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód
powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu
do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.

22. Dodatkowe informacje:

1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem „Oferta”, stanowiącym załącznik do SIWZ.

23. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów:

Rozdział I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy:
3.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej:
a) 1 (słownie: jedno) zamówienie polegające na przebudowie lub budowie zagospodarowania terenu w tym placów, dróg, parkingów, infrastruktury technicznej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony) złotych brutto,
b) oraz 1 (słownie: jedno) zamówienie polegające na budowie sieci lub instalacji elektrycznych, CCTV lub kontroli dostępu o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy) złotych brutto.
Wykonawca może wykazać się dwoma odrębnymi zadaniami (jednym w zakresie punktu a) oraz jednym w zakresie punktu b)) lub jednym w zakresie punktu a) i b) pod warunkiem przedstawienia wykazu z podziałem kwoty robót na pkt a) i b).
3.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), w tym:
a) co najmniej 1 osobą (Kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno–budowlanej;
b) co najmniej 1 osobą (Kierownik robót), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) co najmniej 1 osobą (Kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) co najmniej 1 osobą (Kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. personelu.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2, 4-6 i 8 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiotów, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 i 10 SIWZ.

Rozdział II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony:
1) Formularz „Oferta” (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
2) Pisemne potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, podpisane przez osoby biorące udział w wizji, w tym przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego:
1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
2) Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale I ust. 1 pkt 3 ppkt 3.1). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, wartość zamówienia (brutto), daty wykonania, tj. rozpoczęcia i zakończenia, podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, a także dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale I ust. 1 pkt 3 ppkt 3.2)wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia i kwalifikacje.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 3 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale I ust. 4, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
5. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
7. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.

24. Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
1) w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego: mBank S.A. nr konta: 78 1140 1977 0000 5803 0100 5005;
2) w gwarancji bankowej;
3) w gwarancji ubezpieczeniowej;
4. Wadium wniesione w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób: „Wadium – Przebudowa infrastruktury drogowej i instalacyjnej na terenie bazy w Pogórskiej Woli
w dostosowaniu do przekształceń własnościowych i wynikających z tego podziału terenu w Pogórskiej Woli - roboty etap II– Numer postępowania NP/2018/03/0210/TAR”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 17 poniżej.
8. Oryginał lub kopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
9. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa obejmowała swoją treścią zobowiązanie wszystkich Wykonawców wspólnie występujących w Postępowaniu (zobowiązanych z tytułu gwarancji).
10. W przypadku, gdyby w treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zastrzeżono,
iż gwarancja wygasa przed upływem wskazanego w niej okresu obowiązywania wraz
z chwilą jej zwrotu gwarantowi, Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału
ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Oryginał gwarancji musi być dostarczony przed upływem terminu składania ofert na adres:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16A; 33-100 Tarnów
Kancelaria
oraz powinno być oznaczone w następujący sposób: „Wadium – Przebudowa infrastruktury drogowej i instalacyjnej na terenie bazy w Pogórskiej Woli w dostosowaniu do przekształceń własnościowych i wynikających z tego podziału terenu w Pogórskiej Woli - roboty etap II– Numer postępowania NP/2018/03/0210/TAR”.
11. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
12. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po zawarciu Umowy lub unieważnieniu Postępowania z tym zastrzeżeniem, że zwrot wadium w formie gwarancji następuje wyłącznie na wniosek Wykonawcy.
14. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie Zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia.
15. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
16. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
17. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
3) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
18. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej, beneficjentem tej gwarancji powinien być Zamawiający, tj.:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

25. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100,00%

26. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych?:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

27. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych?:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

28. Termin realizacji zamówienia:

Wymagane

28. Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

29. Data realizacji zamówienia:

zakończenie realizacji przedmiotu umowy: do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy

30. Miejsce realizacji zamówienia:

Puste

31. Termin składania ofert:

2018-04-16 11:00

32. Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego,
2) lub w formie elektronicznej na adres e-mail agnieszka.bujak@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym.
Szczegóły dotyczące komunikacji oraz składania ofert opisane zostały w Rozdziale X oraz XIV SIWZ. 

33. Czy jawne otwarcie ofert:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

34. Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

35. Termin otwarcia ofert:

2018-04-16 11:30

36. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest niejawne.

37. Okres związania ofertą:

60 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.