Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oznakowania poziomego w ulicach: a) Wykonanie malowania oznakowania poziomego...

Przedmiot:

Konserwacja oznakowania poziomego w ulicach: a) Wykonanie malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego w technologii odblaskowej farbą akrylową koloru białego, czerwonego lub niebieskiego z elementami odblaskowymi

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100, Skierniewice
telefon - +48468345100
faks - +48468345151
https://www.bip.um.skierniewice.pl
k.stepien@um.skierniewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Skierniewice
Wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice”
Numer referencyjny: RZP.271.25.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewice.pl, nr telefonu (46) 834-51-00, (46) 834-51-41, (46) 834-51-36 / Nr faksu (46) 834-51-45, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice” 1.2. Nazwa zadania, roboty oraz ich lokalizacja: 1.2.1. „Konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice” 1.2.2. Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45.23.32.20-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.32.21-4 – malowanie nawierzchni 1.2.3. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część SIWZ. 1.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.5. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień podobnych 1.6. Zamawiający nie zamierza: 1) Zawierać umowy ramowej; 2) Ustanowić dynamicznego systemu zakupów; 3) Wymierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 1.7. Terminy realizacji zamówienia: Całość zamówienia będzie realizowana do dnia 31.12.2018 r., w dwóch etapach: a) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.2 SIWZ na obszarze całego miasta Skierniewice - wszystkich jego ulicach, na których występuje oznakowanie poziome wg wytycznych Zamawiającego i zgodnie z pkt. 11 SST w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania robót przez Zamawiającego lub osobę prowadzącą nadzór nad prowadzonymi robotami, o której będzie mowa w § 13 ust. 2 załącznika nr 9 do SIWZ (wzór umowy). b) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.2 SIWZ do dnia 31.12.2018 r. na podstawie zgłoszeń Zamawiającego lub osoby prowadzącej nadzór nad prowadzonymi robotami zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego, w związku z brakiem możliwości zaplanowania ich orientacyjnych ilości. 1.7.1. W terminie 7 dni od dnia w którym Wykonawca powziął lub przy należytej staranności powinien był powziąć wiadomość, że może wystąpić opóźnienie, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o mozliwym opóźnieniu i dostarczy Zamawiającemu pisemne wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie tej sytuacji. 1.8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu: 1) ....... miesięcy gwarancji na wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe w technologii odblaskowej farbą akrylową koloru białego, czerwonego lub niebieskiego z elementami odblaskowymi od daty odbioru końcowego. 2) 24 miesięcy gwarancji na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe w technologii odblaskowej masą chemoutwardzalną o strukturze regularnej lub gładkiej koloru białego, czerwonego lub niebieskiego z elementami odblaskowymi od daty odbioru końcowego. 3) 24 miesięcy gwarancji na wykonane symbole oznakowania pionowego w oznakowaniu poziomym dla znaków kategorii A i B od daty odbioru końcowego. 1.9. Źródła finansowania zadania: środki własne Gminy Miasto Skierniewice. 1.10. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) „Zamawiający” – Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia i zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia. g) Kod CPV – kod Wspólnego Słownika Zamówień 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA • 2.1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice. 2.2. Zakres zamówienia: a) Wykonanie malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego w technologii odblaskowej farbą akrylową koloru białego, czerwonego lub niebieskiego z elementami odblaskowymi. b) Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w technologii odblaskowej masą chemoutwardzalną o strukturze regularnej lub gładkiej koloru białego, czerwonego lub niebieskiego z elementami odblaskowymi. c) Wykonanie symboli oznakowania pionowego w oznakowaniu poziomym dla znaków kategorii A i B - materiały prefabrykowane łączone z nawierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie. d) Wykonanie usunięcia nieaktualnego oznakowania poziomego metodą śrutowania. 2.3. Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę następujących warunków: 1) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z postanowieniami dokumentów dotyczących niniejszego postępowania, ze szczegółową specyfikacją techniczną i zasadami wiedzy technicznej. 2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart obmiarów oznakowania poziomego dla każdej z malowanych ulic według załącznika nr 1 do SST (stanowiących podstawę do rozliczeń). 3) Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminach, o których mowa w pkt. 1.6 SIWZ. 4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad i jakości wykonanego oznakowania poziomego oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym na okres zgodny z pkt. 1.7 SIWZ, licząc od dnia odbioru wykonanych robót. 5) Roboty będą rozliczane w oparciu o zaoferowane stawki na podstawie obmiarów. 6) Wykonawca ma obowiązek opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia. 7) Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót. 8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymywania porządku na terenie wykonywanych robót. 9) Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. 10) Dysponowanie przez Wykonawcę taką ilością sprzętu i siły roboczej, która zapewni możliwość realizacji całości zamówienia w terminach, o których mowa w pkt. 1.6 SIWZ. 11) Usuwanie nieaktualnego oznakowania – poprzez użycie sprzętu do usuwania istniejącego oznakowania poziomego jedynie metodą śrutowania. Każdą z robót, o których mowa w pkt. 2.2. SIWZ, zgodnie z etapami określonymi w pkt. 1.6. SIWZ Wykonawca musi rozpocząć w oparciu o telefoniczne, pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej zlecenie od Zamawiającego nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania. Wykonawca na podstawie zgłoszenia Zamawiającego wykona roboty, o których mowa w pkt. 2.2 ppkt. a) SIWZ na powierzchni nie mniejszej niż 1100 m2/ w ciągu 24h, natomiast zakres zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.2 ppkt b) – d) SIWZ wykona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili zgłoszenia. 12) Rozliczanie następować będzie zbiorczo na postawie kart obmiarów oznakowania poziomego potwierdzających wykonanie danego zakresu robót oraz spisanego na tę okoliczność protokołu odbioru wykonanych robót. 13) Zaoferowane stawki na poszczególne części zadania będą stałe bez względu na godzinę i miejsce wykonywania robót. 14) Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru wykonanych robót na podstawie wykonanych obmiarów, sprawdzenia jakości oznakowania poziomego suchych warstw, grubości oznakowania przy użyciu urządzeń pomiarowych w tym m.in. zestawu ZEHNTNER Testing Instruments. 15) Wykonawca zapewni Przedstawicielowi Zamawiającego swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. Przedstawiciel Zamawiającego może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę (w tym wyrywkową) wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu może on również przeprowadzać kontrolę malowanego oznakowania poziomego przy użyciu właściwego sprzętu pomiarowego, 16) Przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywał wyrywkowych kontroli malowanego oznakowania poziomego, a Wykonawca dopuści go do wykonania czynności w żądanym zakresie i udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót. 17) Malowanie wszystkich symboli oznakowania poziomego (wszelkiego oznakowania) w granicach administracyjnych miasta Skierniewice należy wykonywać ulicami, tak aby przechodząc na ulicę kolejną pozostawić całkowicie pomalowaną poprzednią. 18) Wykonawca wykona malowanie oznakowania poziomego wg hierarchii dróg: krajowa, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 19) W przypadku pojawienia się wątpliwości co do jakości wykonanych prac Zamawiający zleci niezależnemu laboratorium badanie jakości wykonania oznakowania poziomego zgodnie ze szczegółowymi zasadami zawartymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Jeżeli badania wykażą, iż zamówienie jest wykonane niezgodnie z wymaganiami, koszty ich przeprowadzenia obciążą wykonawcę (koszty zostaną potrącone z należnej faktury za wykonanie oznakowania), a zakwestionowany zakres robót zostanie przez wykonawcę poprawiony. 20) Cena ofertowa obejmuje wszystkie prace konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, m. in.: - zabezpieczenie pasa drogowego przy użyciu tablic zamykających małych – dla pozostałych dróg lub dużych – dla dróg krajowych, tablic ostrzegających i pachołków, - prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, - przygotowanie i dostarczenie materiałów, - oczyszczenie nawierzchni, - naniesienie powłoki oznakowania poziomego na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z Instrukcją o znakach drogowych poziomych, - ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej – na wniosek Zamawiającego. 21) Do oznakowania poziomego należy stosować wyłącznie materiały atestowane, a wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelką żądaną dokumentację. 2.4. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach przedmiotu umowy m.in. do: 1. Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu prac i jego otoczeniu, 2. Zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego oraz ustawy Prawo budowlane, 3. Realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 z późn. zm.). 4. Wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakościowo zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także zgodnie z zakresem i w trybie określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz SIWZ. 5. Należytego zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych prac. 6. Zabezpieczenia mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa. 7. Ponoszenia odpowiedzialności, za prawidłowe i zgodne z przepisami wykonanie prac związanych z realizacją zamówienia. 2.5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 10 (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna). 2.6. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: a) przygotowanie nawierzchni drogi, b) obsługa malowarki ręcznej c) obsługa malowarki samobieżnej d) obsługa urządzenia do usuwania oznakowania poziomego – śrutownicy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w SIWZ jeżeli wykonywanie czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności: e) przygotowanie nawierzchni drogi, f) obsługa malowarki ręcznej g) obsługa malowarki samobieżnej h) obsługa urządzenia do usuwania oznakowania poziomego – śrutownicy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 17 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Uwaga! 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty, celem zapoznania się ze specyfiką miejsca prowadzenia robót, które podlegają zamówieniu. 2. Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych, niż podanych w opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w porozumieniu z projektantem, po akceptacji Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233221-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 5 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu: a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2.Warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 1 Doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania związane z konserwacją oznakowania poziomego poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie na kwotę min: 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) każde, wg załącznika nr 3 do SIWZ. 2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia t.j.: po złożeniu oświadczenia wg załącznika nr 4 do SIWZ, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3.Wykazu wyposażenia zakładu do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj: 1) Malowarka ręczna wyposażona w pneumatyczny system elementów granulatu odblaskowego (kulki szklane) pod ciśnieniem – minimum 5 szt. 2) Układarka mas chemoutwardzalnych – 1 szt. 3) Malowarka samobieżna wyposażona w pneumatyczny system elementów granulatu odblaskowego (kulki szklane) pod ciśnieniem – minimum 1 szt. 4) Sprzęt do usuwania istniejącego oznakowania poziomego metodą śrutowania (śrutownica) – 1 szt. 5) Samochody dostawcze umożliwiające transport pracowników i urządzeń koniecznych do realizacji Zamówienia (w tym m.in. oznakowania pionowego oraz szablonów) – 3 szt. 6) Tablica zamykająca U-26 pulsująca – minimum 1 szt. 7) Ponadto wykonawca winien dysponować: a) co najmniej 2 liniami telefonu bezprzewodowego (co najmniej jedna linia bezprzewodowa dostępna 24/h, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta, w tym osobę posiadającą możliwość całodobowego i codziennego przyjmowania informacji o występujących awariach i usterkach – dyspozytor), b) pocztą elektroniczną 4. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp. Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów, o których mowa poniżej; a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3.W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 1) W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.1.lit. a SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokumenty, o których mowa w pkt.4.4. pkt. 1) lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.4. pkt. 1) lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji wykonawcy, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykaz robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, po czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 3.3.1, SIWZ. 2) oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 4 do SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 8 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1 Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w punkcie 6 niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 3.4. do SIWZ. 4. Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert firm podwykonawców wg wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą. 5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp, b) dokument dotyczący: - braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. muszą być złożone przez każdy podmiot, c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 4 SIWZ podmioty składają wspólnie jako konsorcjum, 7.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów, o których mowa poniżej; 7.1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku. 7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku. 7.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: 1) wykaz robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, po czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 3.3.1, SIWZ. 2) oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 4 do SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 8 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa, Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) Pieniądzu przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem „DK – wadium – Konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 3. Wadium w innych dopuszczonych formach: poręczenia bankowe, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w kasie Urzędu Miasta Skierniewice. 4. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwilą wpływu na konto a nie data złożenia przelewu. 5. Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym, a jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych a art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferty należy składać w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.