Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie i naprawy dróg obejmuje: 1) profilowanie śr. szer. 3,00-4,50 mb, 2)...

Przedmiot:

Utrzymanie i naprawy dróg obejmuje: 1) profilowanie śr. szer. 3,00-4,50 mb, 2) zagęszczanie śr. szer. 3,00-4,50 mb, 3) dowóz i wbudowanie pospółki, 4) dowóz i wbudowanie kruszywa łamanego betonowego 32-63 mm

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
Burchardztwo 181
83300 , Kartuzy
telefon - 058 681 16 36
faks - 058 681 16 36
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kartuzy/zamowienia_publiczne
kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kartuzy
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 14.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 PLN 14.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-04-13do godz. 10:00. 14.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pie
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i naprawy dróg na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2018
Numer referencyjny: SA3.270.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie napraw i utrzymania dróg na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2018. 3.2. Zakres robót obejmuje: 1) profilowanie śr. szer. 3,00-4,50 mb, 2) zagęszczanie śr. szer. 3,00-4,50 mb, 3) dowóz i wbudowanie pospółki, 4) dowóz i wbudowanie kruszywa łamanego betonowego 32-63 mm, 5) dowóz i wbudowanie kruszywa łamanego 0-31,5 mm, 6) dowóz i wbudowanie kruszywa łamanego 0-63 mm, 7) odmulenie rowu oraz przepustu, 8) wymiana przepustu, 9) zakup i wbudowanie geowłókniny, 10) karczowanie, 3.3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: zakresem zamówienia objęte są wszystkie drogi (w tym miejsca postoju pojazdów) na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w 13 leśnictwach: Mirachowo, Bącka Huta, Glinne, Sierakowice, Kamionka, Sianowo, Dzierżążno, Bilowo, Kiełpino, Przewóz, Kolańska Huta, Uniradze, Sikorzyno oraz wybrane drogi gminne uszkodzone w trakcie usuwania skutków nawałnicy 11/12.08.2017 roku w Gminach Sierakowice i Stężyca. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia odbioru poszczególnych zleconych robót. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 3.6. Wszystkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte w dokumentach mają przykładowy charakter, a wykonawca ma prawo każdorazowo przedstawić w składanej przez siebie ofercie produkt (materiał) bądź jego element równoważny, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych. 3.7. W każdym przypadku, gdy dokumentacja opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją. 3.8. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy. 3.9. Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny do Wykonania zamówienia dostarcza i zabezpiecza wykonawca. 3.10. Zamawiający informuje, że ilości poszczególnych pozycji zawartych w przedmiarze ze względu na nieprzewidywalny charakter prac są danymi szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmianie. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia i/lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji ujętych w przedmiarze do wysokości maksymalnego wynagrodzenia brutto. Rozliczenie następować będzie za faktyczną ilość wykonanych robót kosztorysem powykonawczym. 3.12. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie bieżących potrzeb zamawiającego, w oparciu o zlecenia zawierającego zakres robót, lokalizację oraz termin wykonania, które wykonawca otrzyma w formie pisemnej od zamawiającego. 3.13. Zamawiający nie zapewnia ciągłości pracy w okresie umowy i zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów, w miarę potrzeb bieżących. 3.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w przedmiarze robót, a w konsekwencji również całkowitego wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiający gwarantuje wykonanie 50% wartości zamówienia. Ograniczenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wykonawcy nie przysługuje wówczas prawo żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót. 3.15. Prace stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3.16. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 3.17. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia; 1) operator walca, posiadający uprawnienia zawodowe operatora walca, który będzie wykonywał te prace- zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy; 2) operator równiarki, posiadający uprawnienia zawodowe operatora walca, który będzie wykonywał te prace- zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zamawiający dopuszcza pracownika posiadającego uprawnienia zawodowe operatora walca i równiarki. 3.18. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 16 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) Zamawiający wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14 wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykaz ma obejmować wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz informację o rodzaju wykonywanych przez niego czynności. b) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy, przedstawi dodatkowo w terminie 7 dni roboczych, informację o stanie zatrudnienia ww. osób, oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oraz dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia (ZUS). Powyższe dokumenty będą zawierać wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej pracy. W pozostałym zakresie wykonawca jest zobowiązany zanonimizować przekazywane dokumenty. c) Sankcje wynikające z niespełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 16 określa Projekt Umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3.19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3.20. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 14212200-2 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14214400-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 4.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 4.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 4.1. objęte będą prace z zakresu konserwacji dróg leśnych, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w kosztorysie, oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 4.1. nie przekroczy wartości 30 % wartości niniejszego zamówienia. 4.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 4.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 4.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zniszczeń dróg wywołanych zjawiskami naturalnymi.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonanie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień Wykonawcy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy; 1) wykażą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości minimum 20 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali: 1) min. 2 roboty budowlane, z których każda obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na równaniu , profilowaniu, naprawie lub budowie dróg o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej o wartości całości robót równej co najmniej 50 000,00 PLN brutto oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy i 21 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień Publicznych. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień Publicznych. W przypadku spółki cywilnej Wykonawca taki składa dodatkowo odpowiednie zaświadczenie wystawione dla spółki cywilnej. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień Publicznych. W przypadku spółki cywilnej Wykonawca taki składa dodatkowo odpowiednie zaświadczenie wystawione dla spółki cywilnej. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień Publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 2 roboty budowlane, z których każda obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na równaniu , profilowaniu lub budowie dróg o wartości całości robót równej co najmniej 50 000,00 PLN brutto oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Informację banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 20 000,00 PLN
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty Dokument sporządzony i wypełniony przez Wykonawcę wg. załącznika do specyfikacji. Kopia pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginalne W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopie poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza – pod warunkiem, że prawo pełnomocników do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych z oferta. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Pełnomocnictwo Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Z dokumentów musi wynikać jednoznacznie, kto będzie pełnomocnikiem i jaki zakres udzielonego przez Wykonawcę pełnomocnictwa (zakres reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego) ubezpieczenia OC, polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00zł., od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej Pełnomocnictwo musi być popisane przez każdego jednego Wykonawcę. Do oferty należy dołączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie lub pełnomocnictwo w oryginale. Kosztorys ofertowy Dokument sporządzony przez wykonawcę metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót, będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie podmiotów Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 14.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 PLN 14.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-04-13do godz. 10:00. 14.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP O/KARTUZY 10 1020 1866 0000 1202 0012 9478; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 14.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 14.5 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 14.6 Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 14.7 Wadium wniesione jako poręczenie lub gwarancje należy złożyć w oryginale w kasie Nadleśnictwa Kartuzy. 14.8 Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 14.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14.10 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku kiedy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie. Wprowadzane zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT)- od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do cen netto zawartych w formularzu cenowym z oferty wykonawcy. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto na fakturze zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. 3) Zmiana o której mowa w ust. 3 pkt 2 nie wymaga pisemnej zmiany umowy. 4) Terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np.: a) udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpienia znalezisk archeologicznych lub innych (np. uzbrojenie, niewybuchy itp.) skutkujących wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w zamówieniu podstawowym, c) braku możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) wystąpienia siły wyższej, której wystąpienie ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy tj. zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych w trakcie prowadzenia robót np. długotrwałe opady deszczu, opady śniegu, niskie temperatury uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części, nadmierne zawilgocenie podłoża i materiałów, które mają być użyte do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego lub (i) w trakcie dokonywania odbiorów robót- gdy warunki te uniemożliwią prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót- w szczególności w przypadku konieczności wykonania decyzji właściwych organów lub braku możliwości ich wykonania, kolizji z innymi inwestycjami oraz z przyczyn technologicznych, 5) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek i uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, b) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, c) podjęcia przez osoby trzecie działam uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy, d) konieczności zastosowania innych materiałów, rozwiązań technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem prac. 6) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie wysokość podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.