Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ciągów pieszo – rowerowych w ciągu dróg gminnych

Przedmiot:

Budowa ciągów pieszo – rowerowych w ciągu dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32087 , Zielonki
telefon - 122 850 850
faks - 122 850 950
www.zielonki.pl
ug@zielonki.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zielonki
Wadium: Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości:10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki – zadanie nr 2
Numer referencyjny: DK.7021.29.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągów pieszo – rowerowych w ciągu dróg gminnych tj. ul. Krakowskiej, ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki obręb Bosutów. 2. Szczegółowe wymagania opisujące przedmiot zamówienia określają dokumenty, tj.: • projekty budowlano-wykonawcze – stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ; • uzgodnienia branżowe (uzgodnienia branżowe stanowią integralną część projektu budowlano-wykonawczego) – stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ; • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ; • przedmiary robót – stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ; • wzór istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamówienie jest realizowane w Partnerstwie z Powiatem Krakowskim na podstawie zawartej umowy o partnerstwie. Na realizacje zamówienia Gmina Zielonki w Partnerstwie z Powiatem Krakowskim, uzyskała dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 4, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111000-8
45111200-0
45233253-7
45233250-6
45233220-7
45233140-2
45232400-6
45222000-9
45233120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 P.z.p., polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających, może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności na wykonaniu robót budowlanych dla tego samego wykonywanego obiektu lub jego otoczenia, w obszarze zakładanego jego oddziaływania, zwłaszcza z zakresu robót drogowych, robót z zakresu instalacji sanitarnych i innych związanych bezpośrednio z robotami drogowymi
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: licząc od dnia udzielenia zamównienia
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości wynoszącej co najmniej 300.000,00 PLN brutto,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażających się: wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert roboty budowlanej lub robót budowlanych polegającej/cych na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg lub jezdni lub chodników lub torowisk tramwajowych, o łącznej wartości nie mniejszej niż – 1.500.000,00 PLN brutto 2.Dyspnowanie: 2.1 kierownikiem budowy posiadającym: a) uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, b) doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonywaniem funkcji kierownika budowy dla robót budowlanych lub roboty budowlanej w zakresie dróg o łącznej wartości minimum 2.000.000,00 złotych brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100), W odniesieniu do powyższych wymagań stawianych kierownikowi budowy właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) (tekst jednolity z dnia 2017.07.06 (Dz.U.2017.1332) Funkcje kierownika budowy mogą również wykonywać osoby posiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przed 01.01.1995 r właściwych przepisów jeżeli uprawnienia te, z punktu widzenia pełnionej przy realizacji przedmiotu zamówienia funkcji, odpowiadają uprawnieniom wskazanym w punkcie 1.2.2. Funkcje kierownika budowy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dz.U.2016 poz. 65. Kierownik budowy musi być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej izby inżynierów budownictwa 2.2 minimum 10 osobami przeznaczonymi do wykonywania robót budowlanych w zakresie prace ziemnych, instalacyjnych, drogowych itp, a także do obsługi maszyn budowlanych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; • wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; • oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia – wzory oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 2 oraz nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa wyżej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości:10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużony okres gwarancji 28,00
Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 12,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy są dopuszczalne w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 p.z.p. 2. Istotna zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację, zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy, 2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; 3) zaistnieją okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie Umowy, a w tym: a) opóźnienie przekazania placu budowy lub rozpoczęcia wykonywania robót; b) wystąpienie siły wyższej, o której mowa w § 15 ust. 8; c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających znacząco od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub wykonanie procedur odbiorowych (przeprowadzanie prób i sprawdzeń) lub innych niedających się przewidzieć okoliczności (w tym działania osób trzecich np. właściwych instytucji lub organów w tym instytucji współfinansujących inwestycję), jeżeli będą one uniemożliwiać prawidłowe zrealizowanie (jakościowe, terminowe) robót pomimo zastosowania adekwatnych środków technicznych lub organizacyjnych lub prawnych przez Wykonawcę, d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 4) zaistnieje uzasadniona z technicznego punktu widzenia lub z punktu widzenia celu Umowy: • zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę; • potrzeba zastosowania/wymiany części/urządzeń związanych z realizacją Umowy, których brak uniemożliwiłby prawidłowe wykonanie zamówienia; • potrzeba zastosowania/wymiany części/urządzeń związanych z realizacją Umowy, jeżeli na rynku pojawią się urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub uzyskania lepszej jakości robót; • potrzeba usunięcia skutków błędów projektowych lub wykonawczych, których nieusunięcie uniemożliwiałoby prawidłowe wykonanie zamówienia; • potrzeba wprowadzenia rozwiązań zamiennych do dokumentacji projektowej, jeżeli przyjęte rozwiązania pozwolą na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub uzyskania lepszej jakości robót, • potrzeba pomięcia/rezygnacji części robót lub potrzeba zmiany kolejności wykonywanych robót, • zaistnieje potrzeba wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego. 3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1) – 4) w zakresie terminu zakończenia robót będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu Umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2. 4. Zmiana w zakresie wynagrodzenia związana ze zmianą stawki VAT, może zostać dokonana odpowiednio do wzrostu lub obniżenia tej stawki. 5. Zmiany w zakresie robót budowlanych wprowadzone na podstawie ust. 2, rozliczane będą zgodnie z postanowieniami §7, § 8 Umowy. Jeżeli §7, § 8 Umowy nie będą mieć zastosowania, ponieważ roboty wynikające ze zmian nie będą odpowiadać opisowi żadnej pozycji w kosztorysie wykonawcy, rozliczane one będą na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę kalkulacji cen jednostkowych tych robót. Kalkulacja cen, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna uwzględniać ceny nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa małopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie oraz wartości nie wyższe od nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) a także nośniki cenotwórcze nie wyższe od przyjętych w kosztorysie Wykonawcy (załącznik nr 4), a w przypadku robót, urządzeń dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, nie wyższe niż określone innymi ogólnie stosowanymi katalogami/cennikami. 6. W przypadku obiektywnego braku możliwości zastosowania sposobu rozliczenia o którym mowa w ust. 5 dla robót budowlanych wprowadzonych na podstawie ust. 2, rozliczane one będą wg nakładów własnych Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym. 7. Zmiana osób, wskazanych w ofercie, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, jest dopuszczalna pod warunkiem, że Wykonawca udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule), że osoby te posiadają doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule Umowy oraz w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.