Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa systemów ochrony technicznej w obiektach

Przedmiot:

Rozbudowa systemów ochrony technicznej w obiektach

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97
00-909, Warszawa
telefon - +48261846770
faks - +48261846704
www.szi.wp.mil.pl
szp.szi@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 34 200,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Rozbudowa systemów ochrony technicznej w obiektach Jednowski Wojskowej 3411 w kompleksie wojskowym w Grójcu
Numer referencyjny: 35/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektowo – kosztorysową, opracowaną dla zadania – Rozbudowa systemów ochrony technicznej w obiektach Jednostki Wojskowej 3411 w Grójcu. Zakres prac do wykonania w ramach zadania, obejmuje roboty branży budowlanej i teletechnicznej w określonych obiektach Jednostki Wojskowej 3411. W wyspecyfikowanych budynkach należy wykonać rozbudowę Systemu Telewizji Dozorowej, SSWiN, SKD, depozytorów kluczy , sieci strukturalnej systemów ochrony oraz budowę kanalizacji teletechnicznej, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-01-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Maksymalny termin zakończenia robót budowlanych do 30.01.2019 r. 2. Serwis gwarancyjny i konserwacja urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy 12 – miesięcy począwszy od dnia dokonania odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał: a) Kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) oraz Zarządzenie 58/MON z dnia 11.12.2017 r. (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226) – (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie)
Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sprawa 35/2018 dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2) na potwierdzenie spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł. W przypadku, kiedy wartość dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie podania w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sprawa 35/2018 dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda: a) Akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW, dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego – (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie). b) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie (robotę budowlaną) o charakterze/zakresie prac budowlanych polegających na: budowie lub przebudowie elektronicznych systemów zabezpieczenia obiektów (CCTV, SKD, SSWIN, system depozytorów kluczy) wraz z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej na kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto (każda), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do Ogłoszenia). W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 2 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć: d) oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 3 do SIWZ) – bez ograniczeń niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjna; e) dla kierowników wyżej wymienionych branż należy załączyć: oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (załącznik nr 3 do SIWZ), pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; f) dla instalatorów/konserwatorów systemów alarmowych należy załączyć: zaświadczenie, świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 /Norm Obronnych lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych klasy SA-4 (SA-3) zgodnie z normą obronną NO-04-A004, legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. g) dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych należy załączyć: pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sprawa 35/2018 dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów (dokumenty wymagane od Wykonawcy, partnerów konsorcjum, partnerów spółki cywilnej, podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca, podwykonawcy: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, składa się na zasadach określonych w §7 oraz w § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt. 1 ppkt. 1) lit. a) – c) składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 5. Dokumenty o których mowa w pkt. 4 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 4 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) lit. a) – c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność (oświadczenia w formie oryginału) i podpisane przez osobę/y reprezentujące firmę zgodnie z wpisem do rejestru działalności gospodarczej (lub upełnomocnionego przedstawiciela firmy - pełnomocnictwo należy bezwzględnie dołączyć do oferty pod rygorem jej nieważności) oraz opieczętowane pieczątką służbową osoby/osób podpisującej/podpisujących– w przypadku nieczytelnego podpisu. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium RP podmiot ten może być dopuszczony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod warunkiem, iż RP ma podpisana umowę dwustronną z tym krajem w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: złożenia nw. dokumentów: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 zł. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: a) Akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW, dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego – (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie). b) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie (robotę budowlaną) o charakterze/zakresie prac budowlanych polegających na: budowie lub przebudowie elektronicznych systemów zabezpieczenia obiektów (CCTV, SKD, SSWIN, system depozytorów kluczy) wraz z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej na kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto (każda), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do Ogłoszenia). c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 2 do SIWZ) Do wykazu należy załączyć: d) oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 3 do SIWZ) – bez ograniczeń niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjna; e) dla kierowników wyżej wymienionych branż należy załączyć: oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (załącznik nr 3 do SIWZ), pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; f) dla instalatorów/konserwatorów systemów alarmowych należy załączyć: zaświadczenie, świadectwo lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 /Norm Obronnych lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie instalowania/konserwacji systemów alarmowych klasy SA-4 (SA-3) zgodnie z normą obronną NO-04-A004, legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. g)dla kierownika kancelarii lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych należy załączyć: pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2 ppkt 1) lit. a) i ppkt 3) lit. a) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) każdy z wykonawców (lider, partner konsorcjum, każdy z partnerów spółki cywilnej) będzie posiadał kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) oraz Zarządzenie 58/MON z dnia 11.12.2017 r. (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226) - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie). b) każdy z wykonawców (lider, partner konsorcjum, każdy z partnerów spółki cywilnej) będzie posiadał Akredytację systemu teleinformatycznego potwierdzającego zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW, dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyżej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
1. Na spełnienie minimalnych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać się wykonaniem minimum jednym zamówieniem (robotą budowlaną) o charakterze/zakresie prac budowlanych polegających na: budowie lub przebudowie elektronicznych systemów zabezpieczenia obiektów (CCTV, SKD, SSWIN, system depozytorów kluczy) wraz z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej na kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto (każda) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do Ogłoszenia) 2. Z zasobów innych podmiotów w trybie art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może korzystać wyłącznie na potrzeby wykazania spełnienia minimalnych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za roboty budowlane wykonane przez inne podmioty, na zasoby których Wykonawca się powołuje. W takim przypadku Zamawiający uzna za spełnione minimalne warunki udziału w postępowaniu, ale przyzna 0 (zero) punktów, co spowoduje: a) w przypadku złożenia mniej niż 20 wniosków o udział w postępowaniu, Wykonawca zostanie zaproszony do składania ofert b) w przypadku złożenia więcej niż 20 wniosków o udział w postępowaniu, Wykonawca nie zostaje zaproszony do składania oferty c) w przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska równą ilość punktów, decydujące znaczenie dla kwalifikacji będzie miała łączna wartość opracowań spełniających wymogi określone w pkt a) Referencje od pomiotu trzeciego nie są punktowane. Wykonawca spełnia jedynie warunek udziału w postępowaniu. 3. Za spełnienie dodatkowych warunków udziału w postępowaniu uważa się wykazanie przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych (powyżej minimum) wykonanych z należytą starannością w zakresie polegającym na wykonaniu prac budowlanych polegających na: budowie lub przebudowie elektronicznych systemów zabezpieczenia obiektów (CCTV, SKD, SSWIN, system depozytorów kluczy) wraz z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej na kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto (potwierdzone dowodami np. referencjami lub innym dokumentem). 4. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów dotyczących pozostałych robót budowlanych uwzględnionych w wykazie, za które Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty, jeśli te dokumenty nie zostaną dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub będą zawierać błędy lub jeśli z dołączonych dokumentów nie będzie wynikało, że wykazane roboty budowlane spełniają wymogi określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. 5. Zasady punktacji wniosków: a) Za wymagane jedno zamówienie (robotę budowlaną) o charakterze/zakresie prac budowlanych polegających na budowie lub przebudowie elektronicznych systemów zabezpieczenia obiektów (CCTV, SKD, SSWIN, system depozytorów kluczy) wraz z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej na kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto (każda) – Wykonawca otrzyma 1 pkt. b) Za każde dodatkowe wykonane roboty budowlane – wymienione powyżej (pkt. 5 ppkt a) – (potwierdzone np. referencjami lub innym dokumentem) Wykonawca otrzyma 1 punkt. c) Maksymalna liczba punktów przyznanych według zasad określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ to 10 (dziesięć). d) Punktacji podlegają jedynie roboty budowlane, wykonane przez Wykonawcę samodzielnie lub w konsorcjum. e) W przypadku, gdy tę samą liczbę punktów zdobędzie więcej niż jeden wykonawca, o kolejności w rankingu decydować będzie wartość brutto roboty budowlanej polegających na budowie lub przebudowie elektronicznych systemów zabezpieczenia obiektów (CCTV, SKD, SSWIN, system depozytorów kluczy) wraz z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji teletechniczne.f) Jeżeli taką samą, najmniejszą łączną liczbę punktów, otrzyma więcej niż jeden Wykonawca, a tylko jeden może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu - do kolejnego etapu zostanie zaproszony ten z Wykonawców, którego łączna wartość brutto (jedynie punktowanych zamówień) jest większa - z uwzględnieniem kolejności ich przedstawienia. g) Sumowane będą tylko te zamówienia, które spełniają warunek dotyczący wykonaniu prac budowlanych polegających na: budowie lub przebudowie elektronicznych systemów zabezpieczenia obiektów (CCTV, SKD, SSWIN, system depozytorów kluczy) wraz z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej na kwotę co najmniej 500 000,00 zł brutto - załącznik nr 4 do Ogłoszenia. h) Zamawiający dokonując ograniczenia liczby Wykonawców, zakwalifikuje kolejne występujące po sobie zamówienia. Zamawiający będzie tak czynił aż do osiągnięcia maksymalnego limitu np. 10 pkt. 6. W przypadku otrzymania takiej samy liczby punktów przez Wykonawców i braku możliwości ich sklasyfikowania w oparciu o zasady określone powyżej, Wykonawcy Ci zostaną sklasyfikowani na tej samej pozycji. W przypadku przekroczenia liczby Wykonawców, których Zamawiający wskazał w Ogłoszeniu, do złożenia oferty zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy sklasyfikowani na miejscach 1-20. W przypadku sklasyfikowania 2 lub więcej wykonawców na tej samej pozycji, kolejny wykonawca zostanie sklasyfikowany w rankingu na pozycji oznaczonej numerem niższym o ilość Wykonawców sklasyfikowanych na pozycji wcześniejszej. 7. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, wówczas do złożenia ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria selekcji i sposób przyznawania dodatkowych punktów. 1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie 20 (wykonawców). 2. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, wówczas do złożenia ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w oparciu kryteria selekcji i sposób przyznawania dodatkowych punktów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale IX niniejszej SIWZ. 3. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ, Zamawiający zaprasza do składania ofert Wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VII niniejszej SIWZ.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oprócz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji wykonawca w dniu składnia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien złożyć nw. dokumenty: 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do Ogłoszenia); 2) Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (załącznik nr 5 do Ogłoszenia) - dokument dotyczy Wykonawcy, partnerów konsorcjum, partnerów spółki cywilnej, podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca, podwykonawcy; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów (załącznik nr 7 do Ogłoszenia).Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 6 do Ogłoszenia) - dokument dotyczy Wykonawcy, partnerów konsorcjum, partnerów spółki cywilnej. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert powinni załączyć wraz z ofertą nw. dokumenty: 1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ) 3) Oświadczenie o wykonaniu wykazu urządzeń do serwisowania (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ). 4) Szczegółowe kosztorysy ofertowe. 5) Wypełnioną tabelę elementów do fakturowania przejściowego (załącznik nr 6 do SIWZ) 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 7) Ponadto zaleca się załączenie do oferty - kserokopii potwierdzenia wpłaty wadium. (Do oferty nie należy załączać oryginału gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. – oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w kancelarii SZI).Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnego z załącznikiem nr 7 do Ogłoszenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 34 200,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  20
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  20
Kryteria selekcji wykonawców:
1.Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie 20 (wykonawców). 2.W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, wówczas do złożenia ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w oparciu kryteria selekcji i sposób przyznawania dodatkowych punktów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale IX niniejszej SIWZ. 3. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ, Zamawiający zaprasza do składania ofert Wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VII niniejszej SIWZ.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
termin wykonania zamówienia 20,00
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: 1)zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS., 2) osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, zmiana pełnomocnictwa do nadzorowania i koordynowania, 3) zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę podwykonawcy jeżeli otrzyma potwierdzenie rozliczenia się Wykonawcy z poprzednim podwykonawcą oraz dochowa procedury określonej dla zawarcia umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi) w tym: a) rezygnacja z podwykonawstwa, b) zmiana zakresu podwykonawstwa; 4) zmiana wykonawcy - Zamawiający zaakceptuje i wyda zgodę na zmianę wykonawcy w przypadku: a) spełnienia postanowień umownych Zamawiającego, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiana finansowania zamówienia na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych resortu Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy, 6) zmiany terminu realizacji zamówienia i wynagrodzenia (zmniejszenie, zwiększenie) w przypadku: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót, b) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, któremu nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należnej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, c) w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres zadania robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych (dalej MWWO-U) dla zadania, bieżącej realizacji robót itp., d) wykonanie robót dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia, e) zmiany harmonogramu realizacji robót lub finansowania zamówienia w przypadku określonym w ppkt. 6, f) konieczności skoordynowania robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie kompleksu i wynikającym z tego tytułu opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy, g) z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron m.in.: występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub obiektów infrastrukturalnych nieprzewidzianych w SIWZ, konieczności usuwania błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnych z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych i ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, zawieszenia robót przez zamawiającego z przyczyn niezależnych od wykonawcy, konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczności uzyskania przez zamawiającego dodatkowych porozumień, zgód, zmian decyzji umożliwiających realizację robót itp., niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4 Prawa budowlanego, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, uzyskania opinii, zezwoleń, opracowań, których nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 7) zmniejszenie zakresu umowy w przypadku: a) zmiany przeznaczenia obiektu, b) zmian organizacyjnych Zamawiającego, c) nie przyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiającego. 8) zmiany polegającej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgoda Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego. 9) zmiany materiałowe i zmiany funkcji pomieszczeń wynikające z aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie aneksu do MWWO-U dla zadania. 10) zmiana wysokości wynagrodzenia kosztorysowego (zmniejszenie lub zwiększenie) w przypadku gdy: a) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza łącznie 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) zachodzi potrzeba zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych zwiększających lub zmniejszających obmiar w kosztorysie ofertowym wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności, d) zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej , pod warunkiem iż nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia, e) zostały zmienione przepisy prawa, powodujące konieczność realizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych, 11) zmiany technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia 12) zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia a niezależnych od stron. 2. Zmiany w wyżej opisanym zakresie mogą być dokonane w zawartej umowie wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 4. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zamiany materiałów lub urządzeń objętych przedmiotem umowy. Powyższa zmiana możliwa będzie po uzyskaniu zgody autora projektów i jego oświadczeniu o równoważności zaproponowanych zamiennych materiałów lub urządzeń. 5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na zmianę technologii wykonania elementów robót. W tym przypadku do wniosku do ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki oraz zgodę projektanta na dokonanie zmian obejmujących jego oświadczenie o równoważności techniczno-eksploatacyjnej zaproponowanych zamiennych rozwiązań technologicznych. 6. W przypadku o którym mowa w ust. 5 projekt wymaga akceptacji nadzoru autorskiego (akceptacja na koszt WYKONAWCY) i zatwierdzenia do realizacji przez ZAMAWIAJĄCEGO. 7. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczność: zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych zwiększających lub zmniejszających obmiar w kosztorysie ofertowym wykonawcy, powstanie konieczność zmiany technologii lub w związku ze zmianą przepisów prawa powstanie konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, wpływających na zmniejszenie lub zwiększenie wartości umownej to wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym z zamawiającym. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 7 rozliczenie ich nastąpi na podstawie wykonanego przez wykonawcę zaakceptowanego przez zamawiającego kosztorysu różnicowego. Zamawiający może wnieść sugestie i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu. 9. W przypadku wystąpienia okoliczności, realizacji dodatkowych robót budowlanych, rozliczenie ich nastąpi na podstawie wykonanego przez wykonawcę, zaakceptowanego przez zamawiającego kosztorysu ofertowego. Zamawiający może wnieść sugestie i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. Wykonawca do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez zamawiającego w formie zatwierdzonego protokołu konieczności 10. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robót, zmian technicznych i proceduralnych, zmian wysokości wynagrodzenia, niezbędne jest wyrażenie zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie zatwierdzonego protokołu konieczności oraz podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy. 11. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp. a) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; c) zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Projekt wykonawczy o klauzuli niejawności ZASTRZEŻONE w zakresie robót dla niniejszego zadania znajduje się do wglądu w siedzibie Inwestora, po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku oferenta i uzyskaniu zgody Szefa SZI oraz po okazaniu stosownych dokumentów – szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazana na etapie zaproszenia Wykonawców do składania ofert. W przypadku wykonania kopii / wypisu / odpisu jakichkolwiek informacji niejawnych związanych z przedmiotem zamówienia zgodę na jej wykonanie wydaje Zamawiający, określając sposób wykonania kopii, wypisu lub odpisu w świetle Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. z 2011r. nr 288, poz. 1692).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.