Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach - systemów SSP,...

Przedmiot:

Konserwacja systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach - systemów SSP, oddymiania, Gazex, DSO i SUG

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego
ul. Nowoursynowska 166
02787 , Warszawa
telefon - 225 931 480
faks - 225 931 481
www.sggw.pl
diint@sggw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: Część I - 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych) Część II - 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych)
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-12 08:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach SGGW w Warszawie przez okres 12 m- c y.
Numer referencyjny: DIiNT 260.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługi w zakresie konserwacji systemów ochrony pożarowej i ochrony mienia w budynkach SGGW w Warszawie przez okres 12 m- c y. Część I - „ Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m- c y systemów SSP, oddymiania, Gazex, DSO i SUG w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Część II - „Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m – c y systemów ochrony mienia w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie . Zamawiający wymaga aby dla Systemu ochrony pożarowej Wykonawca posiadał autoryzację producentów zainstalowanych systemów SSP( POLON, Schrack, BMZ Integral, ESSER). Zamawiający będzie egzekwował powyższe na etapie podpisywania umowy. W projekcie umowy zostały umieszczone stosowne zapisy. 3. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę: Dla części I - „ Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m- cy systemów SSP, oddymiania, Gazex, DSO i SUG w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” - bieżące usuwanie usterek i wad systemu, wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów, - okresowe sprawdzanie działania systemów sygnalizacji pożaru (w tym przeglądy okresowe), - przeprowadzanie kompleksowych sprawdzeń współdziałania systemów SSP z innymi systemami zainstalowanymi w obiektach SGGW jak: windy, SWiN, KD, BMS. Pełny zakres czynności zawarto w załącznikach nr 10, 10a, 10b, 10c, 10d, wzoru umowy. Dla części II - „Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m – c y systemów ochrony mienia w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ”. - udział w kompleksowym sprawdzeniu współdziałania systemu SSP z innymi systemami zainstalowanymi w obiektach SGGW jak windy, SWiN, KD, BMS, - okresowe sprawdzanie funkcjonowania systemów kontroli dostępu, SWiN, Pełny zakres czynności zawarto w załącznikach nr 11, 11a, 11b, 11c, 11d, wzoru umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonywania usług wymienionych w pkt 3 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA, itp.), także jeśli pracodawcą jest Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. - zapewnienia, w przypadku korzystania z Podwykonawców, wykonywania usług wymienionych w pkt 3 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; - zobowiązania podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt 3 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę. 5. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie( formularzu ofertowym) części zamówienia którą powierzy im do wykonania oraz ich firm.

II.5) Główny kod CPV: 50700000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę posiadaniem aktualnej koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie usług zabezpieczenia technicznego. Dotyczy części II.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej : Dla Części I – 120 tys. zł Dla Części II – 120 tys. zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 1-ną usługę o podobnym charakterze, co usługi stanowiące przedmiot zamówienia : a) Dla Części I - Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m- cy systemów SSP, oddymiania, Gazex, DSO i SUG w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Za usługi o podobnym charakterze Zamawiający uzna wykonanie co najmniej jednej usługi konserwacyjnej, której wartość brutto jest nie mniejsza niż 120 000,00 zł oraz obejmuje w szczególności konserwacje systemów: a. sygnalizacji ppoż.: Schrack, Polon, Siemens - min. 2 systemy; b. DSO firm: Aritech, Siemens, Bosch, APS-Aprosys, Maxtel – min. 2 systemy; c. wykrywania gazu firmy: Gazex – min.1 system; d. system oddymiania; AFG, Merkor, D+H – min. 1 system; e. System SUG; - ESSER – min. 1 system; b) Dla Części II - Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m – c y systemów ochrony mienia w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Za usługi o podobnym charakterze Zamawiający uzna wykonanie co najmniej jednej usługi konserwacyjnej, której wartość brutto jest nie mniejsza niż 120 000,00 zł oraz obejmuje w szczególności konserwacje systemów: a. CCTV firmy: Bosch, Ultrac, Sensormatic, Siemens, Philips – min. 2 systemy b. włamania i napadu oraz kontroli dostępu firmy: Aritech, Roger, DSC, Andower, Siemens, Galaxy, Satel – min. 2 systemy 2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują i w trakcie zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji odpowiednio wykwalifikowanymi osobami posiadającymi kwalifikacje jak niżej: a) aktualną licencję pracownika ochrony technicznej lub aktualne zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego – min. 3 osoby. - dotyczy części II zamówienia b) świadectwo kwalifikacyjne np. SEP lub równoważne, • „E” – uprawniające do eksploatacji urządzeń będących pod napięciem oraz wykonywania pomiarów ochrony pporażeniowej – min. 3 osoby, • „D” – uprawniające do dozoru nad eksploatacją urządzeń będących pod napięciem - min. 1 osoba, – dotyczy części I i części II zamówienia c) zaświadczenie TECHOM lub PISA w zakresie eksploatacji, instalowania i konserwacji systemów alarmowych, sygnalizacji zagrożeń osób i mienia – minimum 3 osoby. - dotyczy części II
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. aktualną koncesję na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie usług zabezpieczenia technicznego – dot. części II. b. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. c. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ; d. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: Część I - 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych) Część II - 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas usunięcia awarii systemu w obiekcie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach : a) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP; b) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, niezależne od Wykonawcy; c) w zakresie terminu realizacji umowy, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, jedynie jednak w sytuacji, gdy nieprzewidziane okoliczności nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu realizowanej usługi. e) zmiany stawki podatku od towarów i usług: jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-12, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m- c y systemów SSP, oddymiania, Gazex, DSO i SUG w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m- c y systemów SSP, oddymiania, Gazex, DSO i SUG w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, polegające między innymi na wykonaniu: bieżących konserwacji, naprawach, przeglądach okresowych wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, mających na celu utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej w/w systemy , wymianie elementów zepsutych, zmianie konfiguracji poszczególnych urządzeń systemowych, dostępie do programów serwisowych i licencji producenckich, prowadzeniu książek konserwacyjnych, itp., na warunkach określonych w umowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas usunięcia awarii systemu w obiekcie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m – c y systemów ochrony mienia w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Konserwacja i przeglądy okresowe w okresie 12 m – c y systemów ochrony mienia w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, polegające między innymi na wykonaniu: bieżącej konserwacji, naprawach, przeglądach okresowych, wykonywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, mających na celu utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej systemy, wymianie elementów zepsutych, zmianie konfiguracji poszczególnych urządzeń systemowych, dostępie do programów serwisowych i licencji producenckich, prowadzeniu książek konserwacyjnych, itp., na warunkach określonych w umowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas usunięcia awarii systemu w obiekcie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.