Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia...

Przedmiot:

Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz wiatą dla karetek

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oświęcim
tel. 338448230
fax: 338448384
www.szpital.oswiecim.pl;www.przetargi.propublico.pl
zamowienia@szpital.oswiecim.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie zł : dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pi
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty Budowlane w ramach inwestycji : "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej dobudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi nr 4" oraz Malowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Numer referencyjny: ZOZ.DZP.271.2.III.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający wymaga wykonania zadania nr 1 i zadania nr 2 przez jednego Wykonawcę.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane : ZADANIE 1: Roboty budowlane w ramach inwestycji : „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej dobudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi nr 4” ZADANIE 2: Roboty budowlane- Remont - Malowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Biuro Projektów i Usług Technicznych 43-600 Jaworzno ul. Podwale 128 Zakres robót obejmuje następujące branże: - Konstrukcja z architekturą -Instalacje wodno-kanalizacyjne -Instalacje centralnego ogrzewania -Instalacja wody lodowej do wentylacji mechanicznej -Instalacje wentylacji mechanicznej -Instalacje elektryczne -Instalacje teletechniczne i niskoprądowe -drogi i zagospodarowanie terenu - Sieci zewnętrzne Zamawiający rezygnuje z wykonania instalacji klimatyzacji. Układ freonowy dla centrali N1/W1 (agregat wraz z kanałami) został uwzględniony w przedmiarach wentylacji. Parametry agregatu określone są w projekcie wentylacji i klimatyzacji. 1. a) Zakres robót zgodnie z: - Projektem budowlanym- zał. nr 7 do SIWZ - Projektem wykonawczym- zał. nr 8 do SIWZ - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)– zał. nr 9 do SIWZ - Przedmiarami robót – zał. nr 10 do SIWZ b) Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją robót bez zakłóceń. Cena ofertowa obejmuje cały zakres robót potrzebny do wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym także prace nie uwzględnione w przedmiarze robót a niezbędne do należytego oraz zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu umowy i oddania przedmiotu umowy do użytkowania oraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. Nr 9- do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych – zgodnie z dokumentacją . Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawarto w istotnych postanowieniach umowy ( zał. nr 2 do SIWZ). W przypadku spółki osobowej w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego oraz działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo, nie wymaga się obowiązku zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę. 3. Wspólny Słownik Zamówień: 45.45.30.00-7 – roboty remontowe i renowacyjne. 45.11.00.000- burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych, roboty ziemne 45.31.00.00 – Wykonanie instalacji elektrycznych 45.44.00.000- Malowanie 45.34.00.00 – Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych 4. a)Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie ofert na „produkty” równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających spełnienie przez produkty równoważne ww. parametrów i cech. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych lub odrzuceniu oferty z powodu "nierównoważności” produktów. Zakres równoważności- zał. nr 11 do SIWZ b)Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga wykonania zadania nr 1 i zadania nr 2 przez jednego Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: • oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ • oświadczenie Wykonawcy o opłaconej polisie, a w przypadku jej braku o posiadaniu innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z zobowiązaniem wybranego Wykonawcy do dostarczenia takiego dokumentu do dnia podpisania umowy – załącznik nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ b) Wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dokumentów określających, że te roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- dotyczy zadania nr 1- zgodnie z pkt II w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przynajmniej jeden z nich winien wykazać co najmniej 1 robotą wykonaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz odbiorców, a także załączyć dokument potwierdzający, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z art. 22a ustawy PZP, tj. posługiwania się w celu wykazania spełnienia warunku cudzymi zasobami, Zamawiający wymaga, by przynajmniej jeden z podmiotów użyczających zdolności technicznej lub zawodowej przedstawił wykaz co najmniej 1 robota wykonanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz odbiorców, a także załączył dokument potwierdzający, że te robota została wykonana lub jest wykonywana należycie. c) oświadczenie Wykonawcy, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej: - 1 osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczoną od OC, posiadającą co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy - zgodnie z pkt II w załączniku nr 3 do SIWZ. Kierownik wymieniony powyżej powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnymi z przepisami kraju zamieszkania osoby, której te dokumenty dotyczą, jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek posiadania takich dokumentów. Zamawiający określając wymogi dla każdego specjalisty w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; b. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu robót oraz dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wskazane w wykazie (zał. nr 6 do SIWZ) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ. Wykazu osób potwierdzający wymagane zdolności zawodowe zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie zł : dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.110) 4. WADIUM wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP bank nr 72 1440 1101 0000 0000 0829 4658 z dopiskiem: „Roboty budowlane w ramach inwestycji : „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej odbudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi nr 4” oraz Roboty budowlane- Remont - Malowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.” ZOZ.DZP.271.2.III.2018. WADIUM WNIESIONE W TEJ FORMIE ZAMAWIAJĄCY ZWRACA BEZ ODSETEK, CO WYNIKA Z UMOWY RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRYM BĘDZIE ONO PRZECHOWYWANE. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwotą wadium podanego wyżej rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy załączyli potwierdzenie przelewu kwoty wadium. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy załączyć do oferty. Wadium musi być wystawione na Zamawiającego. 8. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwotą wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na skutek okoliczności, o których mowa w pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości robót budowlanych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP Strony przewidują możliwość następujących zmian niniejszej umowy: 1. Dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania robót o ilość dni, w trakcie których prace nie mogły być wykonywane, zatwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę, w niżej wskazanych przypadkach, przy czy zmiana taka nie ma wpływu na przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie: a) w razie konieczności zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) w razie nieprzekazania w terminie placu budowy, d) w razie wystąpienia siły wyższej, przez którą Strony rozumieją wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: a’) na którą Strona nie ma wpływu, b’) przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, c’) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, d’) której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie. Siła Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych, poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki (a’) do (d’) są spełnione: I. wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, II. rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, III. bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców, IV. amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności, oraz V. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun, powódź lub aktywność wulkaniczna. 2. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia woli i wiedzy składane w toku jej realizacji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.