Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uszczelnienie szybu na odcinku od powierzchni terenu do stropu otworów otuliny...

Przedmiot:

Uszczelnienie szybu na odcinku od powierzchni terenu do stropu otworów otuliny iłowo-gipsowej wraz ze szczelną likwidacją pochylni łączącej szyb z wyrobiskami poz. I

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
32-020 , Wieliczka
telefon - 12 278 71 11, 12 278 71 03,
faks - 122 787 110
www.kopalniawieliczka.eu
wladyslaw.rudkowski@kopalnia.pl,
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: 1. Wadium w wysokości: 10 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501 z dopiskiem: wadi
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uszczelnienie szybu Paderewski na odcinku od powierzchni terenu do stropu otworów otuliny iłowo-gipsowej wraz ze szczelną likwidacją pochylni łączącej szyb z wyrobiskami poz. I
Numer referencyjny: KSW/2018/TMG/29
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót górniczych polegających na uszczelnieniu szybu Paderewski na odcinku od powierzchni terenu do stropu utworów otuliny iłowo-gipsowej wraz ze szczelną likwidacją pochylni łączącej szyb z wyrobiskami poz. I. 1.2 Uszczelnienie szybu Paderewski na odcinku od powierzchni terenu do stropu otworu otuliny iłowo-gipsowej wykonane zostanie metodą iniekcji strumieniowej (jet grouting). 1.3 Szczelna likwidacja pochylni łączącej szyb z wyrobiskami poz. I przeprowadzona zostanie poprzez wykonanie otworu wiertniczego, a następnie grawitacyjne wypełnienie pochylni zaczynem iniekcyjnym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Szacunkowy zakres robót (przedmiar) dla uszczelnienia szybu Paderewski na odcinku od powierzchni terenu do stropu otworu otuliny iłowo – gipsowej wraz z szczelną likwidacją pochylni łączącej szyb z wyrobiskiem poz. I w ramach realizacji niniejszego zamówienia określa poniższa tabela: Lp. Opis robót Jednostka miary Szacunkowa ilość planowanych jednostek 1 2 3 4 Wykonanie uszczelniania szybu Paderewski metodą iniekcji jet grouting 1. Sporządzenie Projektu technicznego wraz z technologią na podstawie założeń geologiczno-technicznych, w tym sporządzenie mapy do celów projektowych przez osobę uprawnioną, zawierającą inwentaryzację obiektów szybowych oraz aktualny stan uzbrojeniem terenu Komplet 1 2. Przygotowanie placu robót w tym: a) wykonanie przyłączy mediów (woda, prąd elektryczny), b) ogrodzenie placu robót, c) wykonanie niezbędnych elementów instalacji obiegu i gromadzenia płuczki oraz urobku, d) instalacja maszyn i urządzeń, e) wyznaczenie otworów w terenie na podstawie Projektu technicznego wraz z technologią, f) przeprowadzenie odbioru maszyn i urządzeń zainstalowanych na placu robót. komplet 1 3. Przewiercenie stropu i spągu kanału wentylacyjnego aparatem rdzeniowym Ø112mm wraz z zabudowaniem w kanele dwóch rur Ø108mm, o długości 2,2m każda komplet 1 4. Rozkucie posadzki w tunelu komunikacyjnym i zabudowa 4 rur wstępnych Ø108mm o długości 0,5m każda komplet 1 5. Wiercenie do głębokości 15,0m oraz wykonanie kolumny jet-grouting na całej długości otworu (15,0mb) komplet 104 6. Wiercenie do głębokości 15,0m oraz wykonanie kolumny jet-grouting w interwale głębokości 15,0 – 3,0m (12,0mb) komplet 26 7. Wiercenie do głębokości 15,0m, pod kanałem wentylacyjnym oraz wykonanie kolumny jet-grouting w interwale głębokości 15,0 – 2,0m (13,mb) komplet 2 8. Wiercenie do głębokości 15,0m, pod tunelem komunikacyjnym oraz wykonanie kolumny jet-grouting w interwale głębokości 15,0 – 3,5m (11,5,mb) komplet 4 9. Dostawa na plac robót i zużycie do iniekcji cementu portlandzkiego, portlandzkiego wieloskładnikowego lub hutniczego o klasie wytrzymałości 42,5R według normy PN-EN 197-1(2012) i PN-B-19707 lub równoważnej [Mg] 450 10. Dostawa na plac robót i zużycie do iniekcji żużla wielkopiecowego mielonego, o granulacji zapewniającej powierzchnię właściwą granulatu powyżej 3000cm2/g według normy PN-EN 15167-1:2007 lub równoważnej [Mg] 230 11. Dostawa na plac robót i zużycie do iniekcji pyłu z fluidalnego spalania węgla kamiennego [Mg] 75 12. Przywrócenie do stanu pierwotnego kanału wentylacyjnego, w tym : a) usunięcie rur, b) zaślepienie betonem otworów, c) odtworzenie hydroizolacji bitumicznej (botazit BM 92), komplet 1 13 Przywrócenie do stanu pierwotnego tunelu komunikacyjnego w tym a) usunięcie rur wstępnych, b) odtworzenie hydroizolacji (Sikaplan 20H), c) wypełnienie bruzdy betonem, d) wyłożenie płytek podłogowych. komplet 1 14 Rekultywacja i przywrócenie placu robót, na powierzchni terenu, do stanu pierwotnego po wykonanych pracach wiertniczych i iniekcyjnych komplet 1 Roboty wiertnicze dla wiercenia otworu do pochylni wraz z jej wodoszczelną likwidacją 1. Sporządzenie Projektu technicznego wraz z technologią na podstawie założeń geologiczno-technicznych, komplet 1 2. Przygotowanie placu robót komplet 1 3. Wiercenie świdrem 8 1/2” (215,9mm) pod rury 6 5/8” (168,3mm) [m] 16 4. Zabudowa rur 6 5/8” (168,3mm) wraz z cementacją kolumny na całej długości z zastosowaniem zaczynu wykonanego na bazie CEM II 32,5 R, o w/c= 0,5 komplet 1 5. Badanie szczelności oraz skuteczności cementacji rur 6 5/8” (168,3mm) komplet 1 6. Wiercenie świdrem 5 5/8” (142,9mm) pod rury 4 1/2” (114,3mm) [m] 20 7. Zabudowa rur 4 1/2” (114,3mm) wraz z cementacją kolumny na całej długości z zastosowaniem zaczynu wykonanego na bazie CEM II 32,5 R, o w/c= 0,5 komplet 1 8. Badanie szczelności oraz skuteczności cementacji rur 4 1/2” (114,3mm) komplet 1 9. Wiercenie świdrem 3 ¾” (95,2mm) do stropu pochylni [m] 5 10. Obudowanie wlotu otworu na powierzchni studzienką plastikową z pokrywą komplet 1 11. Wypełnianie pochylni zaczynem [m3] 340 12. Dostawa na plac robót i zużycie do iniekcji cementu, portlandzkiego wieloskładnikowego lub hutniczego o klasie wytrzymałości 42,5R według normy PN-EN 197-1(2012) i PN-B-19707 lub równoważnej [Mg] 210 13. Dostawa na plac robót i zużycie do iniekcji żużla wielkopiecowego mielonego, o granulacji zapewniającej powierzchnię właściwą granulatu powyżej 3000cm2/g według normy PN-EN 15167-1:2007 lub równoważnej [Mg] 105 14. Dostawa na plac robót i zużycie do iniekcji pyłu z fluidalnego spalania węgla kamiennego [Mg] 84 15. Przypowierzchniowa likwidacja otworu, w tym: a) wypełnienie otworu zaczynem iniekcyjnym, b) wykonanie wkopu, c) obcięcie rur na głębokości 1,5m, d) zaślepienie otworu deklem z blachy szczelnie przyspawanej do krawędzi zewnętrznej rury, e) wykonanie na otworze płyty betonowej o wymiarach: 1,0x1,0x0,2m f) zasypanie wkopu komplet 1 2.1.1 Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 2.1, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze wskazanym w pkt 2.1, niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 6. 2.1.2 Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 2.1, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie. 2.2 Założenia geologiczno-techniczne 2.2.1 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami zawartymi w założeniach geologiczno-technicznych wykonania uszczelnienia szybu Paderewski metodą iniekcji jet-grouting oraz założeniach geologiczno-technicznych dla wykonania otworu wiertniczego do pochylni łączącej szyb Paderewski i wyrobiska poziomu I Kopalni Soli „Wieliczka” wraz z wodoszczelną likwidacją pochylni – stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. 2.3 Opracowanie projektów technicznych wraz z technologiami wykonywania robót 2.3.1 Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do: 1) sporządzenia projektu technicznego wraz z technologią wykonania uszczelnienia Szybu Paderewski na odcinku od powierzchni terenu do stropu otworu otuliny iłowo-gipsowej wykonane zostanie metodą iniekcji strumieniowej /jet grouting/ oraz sporządzenia projektu technicznego wraz z technologią wykonania szczelnej likwidacja pochylni łączącej szyb z wyrobiskami poz. I. poprzez wykonanie otworu wiertniczego, a następnie grawitacyjne wypełnienie pochylni zaczynem iniekcyjnym; 2) uzgodnienia projektów technicznych wraz z technologiami wykonywania robót z: a) generalnym projektantem przebudowy szybu Paderewski, tj. firmą KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe Sp. z o.o., w zakresie dotyczącym wiercenia przez kanał wentylacyjny oraz kanał komunikacyjny i odtworzenia sposobu hydroizolacji, b) właściwymi działami ruchu Zamawiającego tj. Działami: Energomechanicznym, Wentylacji, Mierniczym i Geologicznym; 3) przedłożenia uzgodnionych projektów technicznych wraz z technologiami do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka”. 2.3.2 Sporządzone projekty techniczne wraz z technologiami wykonania winny uwzględniać wytyczne wskazane w założeniach geologiczno – technicznych. 2.3.3. Sporządzone projekty techniczne wraz z technologiami wykonania winny zostać dostarczone do Zamawiającego: 1) w formie opracowania pisemnego - 3 egzemplarze, 2) w formie elektronicznej na płytach CD-ROM - 3 egzemplarze, 3) w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF – 3 egzemplarze. 2.3.4. Zamawiający we własnym zakresie uzyska /o ile okaże się to konieczne/ pozwolenie konserwatorskie na realizacje prac w zakresie wykonania szczelnej likwidacja pochylni łączącej szyb z wyrobiskami poz. I. Zamawiający przekaże Wykonawcy prawomocne pozwolenie konserwatorskie w terminie do dnia 31.10.2018 r. Opóźnienie Zamawiającego w tym zakresie stanowi podstawę do zamiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie oraz terminu wskazanego w harmonogramie dotyczącego wykonania tych prac /Lp. 6/ - w zakresie odpowiadającym okresowi opóźnienia. 2.4. Harmonogram realizacji robót. L.p. Wyszczególnienie czynności i robót Czas realizacji 1. Sporządzenie Projektu technicznego wraz z technologią wykonania uszczelniania szybu Paderewski metodą iniekcji jet grouting. Sporządzenie Projektu technicznego wraz z technologią wiercenia otworu do pochylni wraz z jej wodoszczelną likwidacją. od daty podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2018 r. 2. Uzgodnienie, wyżej wymienionych projektów technicznych z wraz z technologią wykonania robót, z generalnym projektantem przebudowy szybu Paderewski, tj. firmą KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, w zakresie dotyczącym wiercenia przez kanał wentylacyjny oraz kanał komunikacyjny i odtworzenia sposobu hydroizolacji oraz z właściwymi dla tych robót działami ruchu Zamawiającego, tj. Działami: Energomechanicznym, Wentylacji, Mierniczo – Geologicznym, a następnie uzyskanie ich zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KS „Wieliczka” od 15 do 30 czerwca 2018 r. 3. Przekazanie przez Zamawiającego placu robót przy szybie Paderewski 2 lipca 2018 r. 4. Przygotowanie i organizacja placu robót przez Wykonawcę 2 – 10 lipca 2018 r. 5. Realizacja robót uszczelniających szyb Paderewski w technologii jet-grouting od 11 lipca do 10 grudnia 2018 r. 6. Wiercenie otworu i wodoszczelna likwidacja pochylni. od 11 lipca do 10 grudnia 2018 r. 2.5 Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę 2.5.1 Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących roboty górnicze, z wyłączeniem osób dozoru ruchu zakładu, wyłącznie na podstawie umów o pracę. 2.5.2 Wykonawca zobowiązany jest udokumentować charakter zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt 2.5.1., na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania pisemnego wezwania. 2.5.3 Udokumentowanie charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt 2.5.1. może nastąpić według wyboru Zamawiającego przez: 1) przedstawienie pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, 2) przedstawienie zanonimizowanych kopii umów o pracę osób wykonujących roboty górnicze w ramach niniejszej umowy, 3) przedstawienie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 2.5.4 Postanowienia pkt. 2.5.1.-2.5.3. stosuje się odpowiednio do podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 2.5.5 W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zobowiązań, o których mowa w pkt 2.5.1.-2.5.3., Zamawiający wzywa do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a także ma prawo do jednoczesnego naliczenia kary umownej, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy. 2.5.6 Jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa w pkt 2.5.5., nieprawidłowości nie zostaną usunięte, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, na zasadach określonych w § 27 ust. 2 wzoru umowy. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45255500-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 1 000 000,00 złotych (polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, mającej za przedmiot wykonanie uszczelnienia górotworu wokół obiektów budowlanych podziemnego zakładu górniczego, z zastosowaniem technologii jet-grouting, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, b) udokumentowanie, że kierownictwo i nadzór ogólny robót sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje wyższego dozoru ruchu specjalności górniczej dla podziemnego zakładu górniczego lub wyższego dozoru ruchu specjalności wiertniczej zakładu wykonującego roboty geologiczne techniką wiertniczą, c) dysponowanie sprzętem niezbędnym w celu realizacji niniejszego zamówienia tj.: - małogabarytowe urządzenie wiertnicze o parametrach technicznych odpowiednich do wykonywania robót wiertniczych i iniekcyjnych w technologii jet – grouting, w tunelu komunikacyjnym, tj.: udźwig i nacisk głowicy obrotowej urządzenia: 10,0kN lub większy, obroty przewodu wiertniczego 20 – 100 obr/min lub szerszy zakres, - urządzenie wiertnicze o parametrach technicznych właściwych do wykonywania robót wiertniczych i iniekcyjnych w technologii jet – grouting, z powierzchni terenu, tj: udźwig i nacisk głowicy obrotowej urządzenia: 40,0 kN lub większy, obroty przewodu wiertniczego: 20 – 100 obr/min lub szerszy zakres, stała prędkość podnoszenia przewodu wiertniczego podczas wykonywania iniekcji: 0,5 – 1,0 m/min lub szerszy zakres, - mieszalnik zaczynu składający się z mieszalnika szybkoobrotowego (mikser) oraz mieszalnika wolnoobrotowego (mieszalnik podtrzymujący), pompa wysokociśnieniowa do iniekcji jet – grouting tj.: maksymalne ciśnienie robocze: 300 bar lub większe, możliwość pomiaru ciśnienia oraz wydajności tłoczenia zaczynu - urządzenie wiertnicze o parametrach technicznych właściwych do wykonywania robót wiertniczych, z powierzchni terenu (dla odwiercenia otworu do pochylni) o następujących parametrach: udźwig głowicy obrotowej urządzenia lub głowicy płuczkowej: 40,0 kN lub większy, obroty przewodu wiertniczego: 60 – 120 obr/min lub szerszy zakres, możliwość wywierania i kontrolowania nacisku na świder poprzez obciążniki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanego powyżej dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1114 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wybrany Wykonawca zostanie zobowiązany do przedstawienia: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000,00 złotych, 3) wykazu wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi, mającej za przedmiot wykonanie uszczelnienia górotworu wokół obiektów budowlanych podziemnego zakładu górniczego, z zastosowaniem technologii jet-grouting,o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 5) wykazu sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości: 10 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2018/TMG/29 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy, warunków realizacji przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia - w następujących przypadkach: 1) zawarcia umowy w terminie późniejszym niż zakładany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /cz. XVIII pkt 5/ - dopuszcza się zmianę: a) terminu realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie o którym mowa w § 19 ust. 1; b) terminów wskazanych w harmonogramie o którym mowa w § 19 ust. 2- w zakresie odpowiadającym okresowi opóźnienia, 2) opóźnienia Zamawiającego w zakresie uzyskania /o ile okaże się to konieczne/ pozwolenia konserwatorskiego na realizacje robót dotyczących wykonania szczelnej likwidacja pochylni łączącej szyb z wyrobiskami poz. I., w terminie o którym mowa w § 5 ust. 5 zd. 2 - dopuszcza się zmianę: a) terminu realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie o którym mowa w § 19 ust. 1, b) terminu wskazanego w harmonogramie o którym mowa w § 19 ust. 2 dotyczącego realizacji tych robót – Lp.6 Harmonogramu,- w zakresie odpowiadającym okresowi opóźnienia, 3) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w zakresie odpowiadającym okresowi przestoju lub opóźnienia, 4) wystąpienia odmiennych od przyjętych w założeniach geologiczno – technicznych, warunków realizacji przedmiotu umowy, które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy użyciu dotychczasowych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 5) działania siły wyższej, 6) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy. 7) zwiększenia ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do umowy jeżeli jest to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy w pełnym zakresie. 2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 - 2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron umowy, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 - 2 każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501, w Banku Pekao Spółka Akcyjna z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie KSW/2018/TMG/29”. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.