Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zmiana sposobu użytkowania części budynku: -wykonanie nowego podziału pomieszczeń...

Przedmiot:

Zmiana sposobu użytkowania części budynku: -wykonanie nowego podziału pomieszczeń poprzez wyburzenie części istniejących ścianek działowych i wymurowanie nowych, -likwidacja kanałów instalacyjnych pod posadzką parteru...

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kłobucki
Rynek im. Jana Pawła II 13
42100 , Kłobuck
telefon - 343 109 500
faks - 343 109 507
www.bip.klobuck.pl
zamowienia@klobuck.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kłobuck
Wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zlokalizowanego przy ul. Rómmla 4 (nr ewid. działki 4350/128, obręb Kłobuck) na Dom dziennego pobytu seniorów-SENIOR+
Numer referencyjny: IR.272.1.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zlokalizowanego przy ul. Rómmla 4 (nr ewid. działki 4350/128, obręb Kłobuck) na Dom dziennego pobytu seniorów-SENIOR+”. W ramach zadania przewiduje się realizację robót: Poziom piwnic: -na poziomie piwnic zostaną wykonane tylko roboty instalacyjne związane z prowadzeniem poziomów kanalizacji sanitarnej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji i wody zasilającej hydrant, Poziom parteru – część adaptowana : -wykonanie nowego podziału pomieszczeń poprzez wyburzenie części istniejących ścianek działowych i wymurowanie nowych, -likwidacja kanałów instalacyjnych pod posadzką parteru, -rozkucie wszystkich warstw posadzkowych do podłoża i wykonanie nowych zgodnych z projektem, -wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (wg opracowań branżowych), -wykonanie nowych węzłów sanitarnych i kuchni, -wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych, -wymiana okładzin i posadzek, -roboty tynkarskie, malarskie i wykończeniowe, -montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z naświetleniami, -wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k na całej powierzchni korytarza, -na odpowiednim etapie robót należy tymczasowo zdemontować wszystkie grzejniki na parterze (strefa SENIOR+) celem dokonania reperacji i malowania ścian za grzejnikami, Poziom pietra: -wykonanie i obmurowanie nowych kanałów wentylacyjnych (K1 i K2) od poziomu stropu nad parterem do wyprowadzenia nad dach poprzez stropodach wentylowany, -doprowadzenie ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji od zbiornika ciepłej wody użytkowej do łazienki górnej dla niepełnosprawnych, -powiększenie komina K1 o dwa przewody wentylacyjne i miejsce na pion sanitarny wentylacyjny. Ponadto konieczne jest przesunięcie drzwi z ościeżnicą, rozkucie otworu drzwiowego, wykonanie nowego nadproża, wymurowanie przewodów wentylacyjnych na wys. drugiej kondygnacji, powtórny montaż drzwi, tynkowanie i malowanie strefy wymiany drzwi, Poziom poddasza i dachu: -uzupełnienie trzonów kominowych – dobudowa w strefie stropodachu i nad dachem dla nowoprojektowanych przewodów wentylacyjnych (K1) dobudowanie nowego komina (K2) w strefie stropodachu i ponad dachem czapką betonową oraz tynkiem zewnętrznym. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót. Termin wizji lokalnej wyznacza się na dzień: 06.04.2018 r. godz. 1100 – 1500. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót proszeni są o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu – Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku, numer telefonu: 34 3100673. W trakcie wizji lokalnej nie będą udzielane informacje techniczne. Jeżeli w Dokumentacji technicznej (załącznik nr 1 do siwz) pojawiły się nazwy dostawców, producentów materiałów, urządzeń lub ich elementy oznacza to, iż zostały one powołane przykładowo w celu ułatwienia przygotowania np. kosztorysów i założeń projektowych. Zamawiający w takiej sytuacji dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, tj. o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Projektanta i Zamawiającego. Na etapie realizacji, każdorazowe zastosowanie rozwiązań równoważnych wymagać będzie uzyskania akceptacji w formie pisemnej Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia wykonawca zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji robót: ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z działem VIII pkt 8 SIWZ. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223500-1
45111000-8
45112000-5
45410000-4
45421000-4
45430000-0
45450000-6
45311000-0
45316000-5
45317300-5
45332300-6
45332200-5
45210000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegającą na wybudowaniu/remoncie obiektu budowlanego o wartości min. 250 000,00 zł brutto. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę. Przez zamówienie wykonane należy rozumieć: -zamówienie rozpoczęte i zakończone w ww. okresie, -zamówienie zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż ww. okresie. b) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określający czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w dziale V ust. 2 pkt 3 lit. a SIWZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w dziale V ust. 2 pkt 3 lit. b SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy na załączniku nr 2 do SIWZ oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) Oświadczenie wymagane postanowieniami działu VII pkt 1 SIWZ, 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca, wymagane postanowieniami działu VIII pkt 7 SIWZ. 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami działu VIII pkt 2 SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopi. 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w zakresie terminu wykonania umowy, za obopólną zgodą stron, tylko w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, w szczególności: działanie żywiołów o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp., b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac objętych niniejszą umową, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, c) jeżeli przyczyny niemożności dotrzymania terminu wykonania umowy będą następstwem konieczności dokonania zmian Dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie termin umowy, d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, e) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki itp.), f) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i instalacji, g) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia. h) protestów, petycji, listów itp., powodujących konieczność czasowego wstrzymania robót, i) braku możliwości wykonywania robót z powodu decyzji uprawnionych organów władzy publicznej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Dopuszcza się zmiany treści umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy o okres wynikający z czasu trwania siły wyższej, o której mowa w ust. 1 lit. a lub wystąpienia warunków, o których mowa w ust. 1 lit. b)-i), jak również o okres konieczny do usunięcia lub ustąpienia ich skutków. 3. Dopuszcza się zmianę treści umowy w zakresie dotyczącym: a) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy, przy uwzględnieniu warunków określonych w SIWZ odnośnie kwalifikacji tych osób, b) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, c) Wykonawcy – tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa, d) zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub zmiany zakresu robót, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom e) zmiany stawki podatku VAT i w związku z tym zmiany cen jednostkowych brutto - tylko w przypadku wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniałej po dacie zawarcia umowy; f) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP. 4. Umotywowany wniosek wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie określonym niniejszym paragrafem winien być zgłoszony zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pln
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.