Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uciepłownienie 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (mieszkalno-usługowych):...

Przedmiot:

Uciepłownienie 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (mieszkalno-usługowych): wykonanie inst. co i cwu, docieplenie ścian zewnętrznych podwórzowych wełną mineralną, docieplenie stropu poddasza wełna mineralną, adaptacja pomieszczenia...

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Liburnia 2a
43-400 , Cieszyn
telefon - 33 8523743
faks - 33 8522560
http://bip.um.cieszyn.pl/artykuly/1201/zaklad-budynkow-miejskich-w-cieszynie-sp-z-o-o
sekretariat@zbm.cieszyn.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w zakresie części I, b) 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w zakresie części II, c) 2 000,00 złotych (słownie: d
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uciepłownienie 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (mieszkalno-usługowych) w Cieszynie w ramach zadania „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń centrum miasta Cieszyna – Etap II”
Numer referencyjny: ZBM/TT/11/1465/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Uciepłownienie 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (mieszkalno-usługowych) w Cieszynie w ramach zadania „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń centrum miasta Cieszyna – Etap II” - ul. Głęboka 18: wykonanie instal. co i cwu, docieplenie ścian zewnętrznych podwórzowych wełną mineralną, docieplenie stropu poddasza wełna mineralną, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny, - ul. Głęboka 31: (obiekt wpisany do rejestru zabytków) wykonanie instal. co i cwu, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, docieplenie stropu piwnic wełną mineralną, częściowa wymiana stolarki okiennej ( drewniana U=0,9), naprawa elewacji z malowaniem, naprawa stolarki drzwiowej, - ul. Głęboka 33: wykonanie instal. co i cwu, docieplenie ścian zewnętrznych podwórzowych tynkiem termoizolacyjnym, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, - ul. Głęboka 35: adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny, - ul. Głęboka 48: (obiekt wpisany do rejestru zabytków) wykonanie instal. co i cwu, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, - ul. Głęboka 53: wykonanie instal. co i cwu, docieplenie ścian zewnętrznych podwórzowych wełną mineralną, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny, -ul. Głęboka 56: wykonanie instal. co i cwu, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, adaptacja pomieszczenia parteru na węzeł cieplny,

II.5) Główny kod CPV: 45331000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45332000-3
45332200-5
45400000-1
45320000-6
45421000-4
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-15
      2019-07-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie jest podzielone na 5 części, dla każdej części określono oddzielnie terminy zakończenia robót
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 złotych (sto tysięcy złotych 00/100),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawcy: Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty budowlane związane z remontem lub/i przebudową istniejących budynków lub/i budową nowego (nowych) obiektu kubaturowego, obejmujące swoim zakresem wykonanie instalacji c.o. lub/i c.w.u. Łączna wartość wykonanych podobnych zamówień nie może być mniejsza niż : dla części I: 85 000 zł; dla części II: 220 000 zł; dla części III: 65 000 zł; dla części IV: 95 000 zł; dla części V: 40 000 zł. W wykazie należy podać wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - Osób: Zamawiający oceni jako spełniony, warunek dysponowania przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na podstawie wykazu osób (załącznika nr 3) W wykazie osób należy wyszczególnić osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, a które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający oceni jako spełniony, warunek dysponowania przez Wykonawcę osobą z uprawnieniami, wymaganymi ustawą prawo budowlane, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na podstawie oświadczenia, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje osobą/osobami do kierowania pracami będącymi przedmiotem zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania pracami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową i robotami w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Uwaga: dla ofert składanych dla części nr II i III dotyczących budynków wpisanych do rejestru zabytków ( ul. Głęboka 31, ul. Głęboka 48) wymaga się aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi spełniającą wymogi wynikające z Ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162.poz. 1568) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich , restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U.Nr 150,poz.1579). Dla pozostałych części nr I, IV i V warunek ten nie jest wymagany. Ponadto wymaga się aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej i gazowej, w tym: co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, która ma posiadać świadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych na stanowisku dozoru, co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, która ma posiadać świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych na stanowisku eksploatacji,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. – Załącznik nr 6 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty budowlane związane z remontem lub/i przebudową istniejących budynków lub/i budową nowego (nowych) obiektu kubaturowego, obejmujące swoim zakresem wykonanie instalacji c.o. lub/i c.w.u. Łączna wartość wykonanych podobnych zamówień nie może być mniejsza niż : dla części I: 85 000 zł; dla części II: 220 000 zł; dla części III: 65 000 zł; dla części IV: 95 000 zł; dla części V: 40 000 zł; W wykazie należy podać wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – załącznik nr 2 do SIWZ; 2. dowody określające czy usługi wymienione w załączniku nr 2 zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty ) – załącznik nr 2a; 3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ; 4. w celu wykazania spełniania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualną (tj. taką której termin ważności upływa nie wcześniej niż ostatniego dnia związania ofertą) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Parafowany Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w zakresie części I, b) 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w zakresie części II, c) 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w zakresie części III, d) 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w zakresie części IV, e) 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w zakresie części V, W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część wykonawca winien jest wnieść wadium odpowiadające sumie wysokości wadium dla części dla których składa ofertę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 144 ustawy Pzp. Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje co najmniej następujący zakres zmian: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w przypadku okoliczności za które wykonawca w żaden sposób nie odpowiada: a) wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, b) działania siły wyższej oraz zdarzeń losowych, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, d) odmienna od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy: a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wysokości wynagrodzenia, zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego, b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej – zamienne zakresy robót lub materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez wykonawcę kosztorys. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym, c) ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). d) w przypadku wystapienia okoliczności o których mowa w rt 142 ust 5 Ustawy Pzp, dla robót instalacyjnych c.o. i c.w.u. wraz z towarzyszącymi, wykonywanych w budynku przy ul. Głębokiej 48 w okresie po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jeżeli zmiany te bedą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.* 3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, b) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: ul. Głęboka 18
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie instal. co i cwu, docieplenie ścian zewnętrznych podwórzowych wełną mineralną, docieplenie stropu poddasza wełna mineralną, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331000-6, 45331100-7, 45332000-3, 45332200-5, 45400000-1, 45320000-6, 45421000-4, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: ul. Głęboka 31, 33 i 35
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ul. Głęboka 31: (obiekt wpisany do rejestru zabytków) wykonanie instal. co i cwu, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, docieplenie stropu piwnic wełną mineralną, częściowa wymiana stolarki okiennej ( drewniana U=0,9), naprawa elewacji z malowaniem, naprawa stolarki drzwiowej, - ul. Głęboka 33: wykonanie instal. co i cwu, docieplenie ścian zewnętrznych podwórzowych tynkiem termoizolacyjnym, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, - ul. Głęboka 35: adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331000-6, 45331100-7, 45332000-3, 45332200-5, 45400000-1, 45320000-6, 45421000-4, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: ul. Głęboka 48
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:(obiekt wpisany do rejestru zabytków) wykonanie instal. co i cwu, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331000-6, 45331100-7, 45332000-3, 45332200-5, 45400000-1, 45320000-6, 45421000-4, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: ul. Głęboka 53
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wykonanie instal. co i cwu, docieplenie ścian zewnętrznych podwórzowych wełną mineralną, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331000-6, 45331100-7, 45332000-3, 45332200-5, 45400000-1, 45320000-6, 45421000-4, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: ul. Głęboka 56
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- wykonanie instal. co i cwu, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, adaptacja pomieszczenia parteru na węzeł cieplny,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331000-6, 45331100-7, 45332000-3, 45332200-5, 45400000-1, 45320000-6, 45320000-6, 45421000-4, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.