Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku, budowa budynku...

Przedmiot:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku, budowa budynku warsztatowo-internatowego

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Krakowski
Al. Słowackiego 20
30037 , Kraków
telefon - 12 634 42 70
faks - 126 335 294
www.powiat.krakow.pl
zp@powiat.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 1. Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) na Część 1 zamówienia: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); b) na Część 2 zamówienia: 75 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tys
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, ul. Krakowska 15
Numer referencyjny: AB/ZP-1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 15 na klasopracownie wraz z zapleczami i węzłem sanitarnym. Zakres ogólny zadania obejmuje: - rozbudowę istniejących klatek schodowych w celu skomunikowania kondygnacji obecnego strychu z pozostałą częścią szkoły, w tym przebudowę ostatniego biegu klatki schodowej biegnącej na strych celem dostosowania szerokości biegu schodów do obowiązujących przepisów; - montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w istniejącej przestrzeni między biegami schodów głównej klatki schodowej w szkole; - przebudowę więźby dachowej w obrębie doprowadzanej do kondygnacji obecnego strychu klatki schodowej tak aby zapewnić wymaganą wysokość do komunikacji na poziomie adaptowanego strychu; - montaż okien połaciowych celem doświetlenia projektowanych pomieszczeń; - termoizolację istniejącej więźby dachowej; - wydzielenie w przestrzeni obecnego poddasza poszczególnych pomieszczeń związanych z projektowaną zmianą sposobu użytkowania; - rozbudowę wewnętrznych instalacji w związku z powstającymi pomieszczeniami na obecnym poddaszu; -budowę instalacji solarnej. CZĘŚĆ 2 Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku warsztatowo-internatowego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 15. Opis budynku: Budynek warsztatowo-internatowy zaprojektowano na rzucie prostokąta. Narożnikiem północno wschodnim budynek styka się z istniejącym budynkiem sali gimnastycznej. Jest to budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym. Forma i gabaryty budynku nawiązują do istniejącego głównego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach z uwzględnieniem bardziej współczesnej architektury. Podobnie jak ma to miejsce w budynku istniejącym dach projektuje się bez okapów - kończy się on w licu ścian zewnętrznych z ukrytą rynną. Dach dwuspadowy nadaje budynkowi bardziej współczesny charakter. W północno-wschodnim narożniku budynek łączy się z nowo projektowanym łącznikiem. Łącznik posiada jedną kondygnację, przekryty jest dachem płaskim. Łącznik łączy główny budynek szkoły z częścią warsztatową nowego budynku. Budynek funkcjonalnie i konstrukcyjnie (dylatacje) podzielony na dwie niezależnie funkcjonujące części: warsztatową oraz internatową. Obie części nie łączą się wewnętrzną komunikacją. Aby podkreślić podział na w/w funkcje oraz przełamać dłuższy bok budynku wizualnie zaprojektowano fragmenty budynku cofnięte w stosunku do głównego lica ściany. Pierwszy znajdujący się mniej więcej w połowie budynku mieści w parterze pomieszczenia wspólne części internatowej; drugi natomiast podkreśla wejście główne do internatu. Cofnięcia te posiadają przeszklone fasady od strony północnej, która jest główną elewacją budynku od strony placu apelowego. Część warsztatowa Posiada wejście bezpośrednie, wejście z zewnątrz z placu apelowego oraz zaraz obok wejście do łącznika jako połączenie z pozostałymi zabudowaniami Zespołu Szkół. Klatka schodowa z platformą dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana została tuz przy obu wejściach. Układ funkcjonalny opiera się na szerokim korytarzu wewnątrz budynku, salach warsztatowych po jednej ze stron korytarza oraz pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych (np. portiernia i kotłownia) po drugiej stronie korytarza. Układ powtarza się na parterze i piętrze z niewielkimi różnicami. Na zakończeniu korytarza w parterze zaprojektowano kolejną salę warsztatową, natomiast na piętrze miejsce to przeznaczono na pokój nauczycielki. Część internatowa W centralnej części internatu zaprojektowano klatkę schodowa z platformą dla osób niepełnosprawnych oraz holem w parterze budynku, która funkcjonalnie dzieli część internatową na wschodnią – graniczącą z częścią warsztatową oraz zachodnią. Część zachodnia na obu piętrach wygląda tak samo: centralny korytarz z pokojami rozmieszczonymi po jego obu stronach i na zakończeniu korytarza. Część wschodnia – na piętrze rozwiązana analogicznie do części zachodniej. Natomiast na parterze w części wschodniej mieszczą się pomieszczenia wspólne: świetlica z jadalnią i aneksem kuchennym, sala oraz pokój dla osób niepełnosprawnych. W budynku internatu ponadto zaprojektowano pokój dla personelu oraz wydzielono pomieszczenie porządkowe dla personelu obsługującego internat na poziomie I piętra wraz z pomieszczeniem na pościel czystą, środki czystości a na poziomie parteru pomieszczenie na pościel brudną i środki czystości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach: nr 6.1 ( pkt a - j ), 6.2 (pkt a - i) i we wzorach umowy stanowiących załączniki nr 5.1 oraz 5.2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45214000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45313100-5
45310000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy wykonać w maksymalnym terminie: Część 1 – maksymalnie 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Część 2 – maksymalnie 580 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: dla Części 1: warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 2, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł dla Części 2: warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 2, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres realizacji zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla Części 1: a) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 3, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwoma zrealizowanymi zadaniami o podobnym charakterze tj. przebudowa, rozbudowa budynku o powierzchni nie mniejszej niż 200m2 b) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 3, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych dla Części 2: a) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 3, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej: dwoma zrealizowanymi zadaniami o podobnym charakterze tj. budowa budynku o powierzchni nie mniejszej niż 200m2 b) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1b pkt 3, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dla Części 1: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. b) wykaz robót dotyczących przebudowy, rozbudowy budynku o powierzchni nie mniejszej niż 200m2 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; dla Części 2: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. b) wykaz robót dotyczących budowy budynku o powierzchni nie mniejszej niż 200m2, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót należysporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: Wypełniony Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, w którym należy podać: Dla Części 1: 1) cenę brutto wykonania zamówienia, 2) termin realizacji 3) długość udzielonej gwarancji Dla Części 2: 1) cenę brutto wykonania zamówienia, 2) termin realizacji 3) długość udzielonej gwarancji 2. Do Formularza oferty należy załączyć: a) oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VII pkt. 1 niniejszej SIWZ, b) dowód wniesienia wadium, W terminie 3 dni od opublikowania na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć (bez wezwania): oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4a lub 4b.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) na Część 1 zamówienia: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); b) na Część 2 zamówienia: 75 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu (za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wpływ kwoty wadium do dnia 16.04.2018 r. do godz. 10.00 na rachunek zamawiającego), Nr rach. 37 1560 0013 2568 2812 5880 0010 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Oryginał dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia należy złożyć w Kasie zamawiającego, Al. Słowackiego 20, pok. 312, do dnia 16.04.2018 r. do godz. 10.00. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Krakowie. Numer rachunku 37 1560 0013 2568 2812 5880 0010 – Getin Noble Bank S.A.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia 60,00
Kryterium Czas realizacji 20,00
Kryterium gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zasady i warunki zmiany zostały opisane we wzorze umowy, załączonym do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, ul. Krakowska 15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 15 na klasopracownie wraz z zapleczami i węzłem sanitarnym. Zakres ogólny zadania obejmuje: - rozbudowę istniejących klatek schodowych w celu skomunikowania kondygnacji obecnego strychu z pozostałą częścią szkoły, w tym przebudowę ostatniego biegu klatki schodowej biegnącej na strych celem dostosowania szerokości biegu schodów do obowiązujących przepisów; - montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w istniejącej przestrzeni między biegami schodów głównej klatki schodowej w szkole; - przebudowę więźby dachowej w obrębie doprowadzanej do kondygnacji obecnego strychu klatki schodowej tak aby zapewnić wymaganą wysokość do komunikacji na poziomie adaptowanego strychu; - montaż okien połaciowych celem doświetlenia projektowanych pomieszczeń; - termoizolację istniejącej więźby dachowej; - wydzielenie w przestrzeni obecnego poddasza poszczególnych pomieszczeń związanych z projektowaną zmianą sposobu użytkowania; - rozbudowę wewnętrznych instalacji w związku z powstającymi pomieszczeniami na obecnym poddaszu; -budowę instalacji solarnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45214000-0, 45313100-5, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 210
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia 60,00
Kryterium Czas realizacji 20,00
Kryterium gwarancja 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Budowa budynku warsztatowo-internatowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku warsztatowo-internatowego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach przy ul. Krakowskiej 15. Opis budynku: Budynek warsztatowo-internatowy zaprojektowano na rzucie prostokąta. Narożnikiem północno wschodnim budynek styka się z istniejącym budynkiem sali gimnastycznej. Jest to budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym. Forma i gabaryty budynku nawiązują do istniejącego głównego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach z uwzględnieniem bardziej współczesnej architektury. Podobnie jak ma to miejsce w budynku istniejącym dach projektuje się bez okapów - kończy się on w licu ścian zewnętrznych z ukrytą rynną. Dach dwuspadowy nadaje budynkowi bardziej współczesny charakter. W północno-wschodnim narożniku budynek łączy się z nowo projektowanym łącznikiem. Łącznik posiada jedną kondygnację, przekryty jest dachem płaskim. Łącznik łączy główny budynek szkoły z częścią warsztatową nowego budynku. Budynek funkcjonalnie i konstrukcyjnie (dylatacje) podzielony na dwie niezależnie funkcjonujące części: warsztatową oraz internatową. Obie części nie łączą się wewnętrzną komunikacją. Aby podkreślić podział na w/w funkcje oraz przełamać dłuższy bok budynku wizualnie zaprojektowano fragmenty budynku cofnięte w stosunku do głównego lica ściany. Pierwszy znajdujący się mniej więcej w połowie budynku mieści w parterze pomieszczenia wspólne części internatowej; drugi natomiast podkreśla wejście główne do internatu. Cofnięcia te posiadają przeszklone fasady od strony północnej, która jest główną elewacją budynku od strony placu apelowego. Część warsztatowa Posiada wejście bezpośrednie, wejście z zewnątrz z placu apelowego oraz zaraz obok wejście do łącznika jako połączenie z pozostałymi zabudowaniami Zespołu Szkół. Klatka schodowa z platformą dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana została tuz przy obu wejściach. Układ funkcjonalny opiera się na szerokim korytarzu wewnątrz budynku, salach warsztatowych po jednej ze stron korytarza oraz pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych (np. portiernia i kotłownia) po drugiej stronie korytarza. Układ powtarza się na parterze i piętrze z niewielkimi różnicami. Na zakończeniu korytarza w parterze zaprojektowano kolejną salę warsztatową, natomiast na piętrze miejsce to przeznaczono na pokój nauczycielki. Część internatowa W centralnej części internatu zaprojektowano klatkę schodowa z platformą dla osób niepełnosprawnych oraz holem w parterze budynku, która funkcjonalnie dzieli część internatową na wschodnią – graniczącą z częścią warsztatową oraz zachodnią. Część zachodnia na obu piętrach wygląda tak samo: centralny korytarz z pokojami rozmieszczonymi po jego obu stronach i na zakończeniu korytarza. Część wschodnia – na piętrze rozwiązana analogicznie do części zachodniej. Natomiast na parterze w części wschodniej mieszczą się pomieszczenia wspólne: świetlica z jadalnią i aneksem kuchennym, sala oraz pokój dla osób niepełnosprawnych. W budynku internatu ponadto zaprojektowano pokój dla personelu oraz wydzielono pomieszczenie porządkowe dla personelu obsługującego internat na poziomie I piętra wraz z pomieszczeniem na pościel czystą, środki czystości a na poziomie parteru pomieszczenie na pościel brudną i środki czystości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach: nr 6.1 ( pkt a - j ), 6.2 (pkt a - i) i we wzorach umowy stanowiących załączniki nr 5.1 oraz 5.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45214000-0, 45310000-3, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 580
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto wykonania zamówienia 60,00
Kryterium Czas realizacji 20,00
Kryterium gwarancja 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.