Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 200 mm i ø 160 mm

Przedmiot:

Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 200 mm i ø 160 mm

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 91
27-400 , Ostrowiec Świętokrzyski
telefon - 412 661 200
faks - 412 661 010
www.wodociagi.ostrowiec.net.pl
biuro@ostrowiec.net.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - zadanie Nr 1: 4 300,00 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100). - zadanie Nr 2: 3 800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100), - zadanie Nr 3: 1 700,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 200 mm i ø 160 mm w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Numer referencyjny: 3ZP/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1- odcinek 1 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Św. składającej się z: b) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 200 mm i długości 268,70 mb, c) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 160 mm i długości 9,10 mb, d) studni rewizyjnych wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, łączonych na uszczelki, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45, włazy z żeliwa z wypełnieniem betonowym klasy D400 - w ilości 4 kpl., e) studni rewizyjnych wykonanych z PP o średnicy 600 mm, z nastawnymi kielichami (+/- 7,5 st.), włazy z żeliwa z wypełnieniem betonowym klasy D400 - w ilości 5 kpl. Odcinki przyłączeniowe na granicy działek winny być zaślepione korkami PCV. f) odtworzenia nawierzchni żwirowej 806,10 m2 Kanał jest zlokalizowany w drodze gminnej. Zadanie 1 - odcinek 2 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rozległej w Ostrowcu Św. składającej się z: a) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 200 mm i długości 298,30 mb, b) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 160 mm i długości 33,70 mb, c) studni rewizyjnych wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, łączonych na uszczelki, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45, włazy z żeliwa z wypełnieniem betonowym klasy D400 - w ilości 3 kpl., d) studni rewizyjnych wykonanych z PP o średnicy 600 mm, z nastawnymi kielichami (+/- 7,5 st.), włazy z żeliwa z wypełnieniem betonowym klasy D400 - w ilości 11 kpl., e) kaskady z rur i kształtek PCV o średnicy 160 mm SN 8 - w ilości 2 kpl. Odcinki przyłączeniowe na granicy działek winny być zaślepione korkami PCV. f) odtworzenia nawierzchni żwirowej 996,00 m2 Kanał jest zlokalizowany w działkach będących własnością Gminy Ostrowiec Św.. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrówki w Ostrowcu Św. składającej się z: a) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 200 mm i długości 297,50 mb, w tym łącznie 11,00 mb przewiertem w rurze ochronnej PE Ø 400 mm (2 przewierty Ø 400, L = 7 m + 4 m) b) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 160 mm i długości 22,50 mb, w tym łącznie 12,50 mb przewiertem w rurze ochronnej PE Ø 250 mm (4 sztuki przewiertów) c) studni rewizyjnych wykonanych z kręgów betonowych o średnicy ø 1200 mm, górna część studni przykryta konusem (elementem redukcyjnym), klasa betonu kręgów C35/45, włazy z żeliwa sferoidalnego, bez otworów wentylacyjnych z wkładką tłumiącą i zabezpieczeniem przed obrotem, klasy D400 - w ilości 10 kpl., d) kaskady z rur i kształtek PCV o średnicy 160 mm SN 8 - w ilości 2 kpl. e) Odcinki przyłączeniowe na granicy działek winny być zaślepione korkami PCV. f) odtworzenia nawierzchni z zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Św. znak WIK.III.7230.208.2016.MK z dnia 09.09.2017 r. (zał. nr 10b) – nawierzchnia asfaltowa o grubości 4 cm – 718,50 m2 W wartości zamówienia ma zostać uwzględniony koszt pompowania wody z wykopów. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć ten koszt na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót i należy go ująć w ofercie w formie kwoty ryczałtowej (można założyć termin i czas pompowania inny niż określony w projekcie). Kanał jest zlokalizowany na działkach należących do Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Ostrowiec Św. ( dz. nr ew. 42.2-24, 25, 11, 41.1-24) oraz w działce nr ew. 41.1-25 należącej do osoby prywatnej. Dla tej działki, prawo do terenu uzyskano w drodze decyzji ograniczającej wydanej przez Starostę Ostrowieckiego. Na działce tej zlokalizowana będzie studzienka S1, która służyć będzie do przełączenia przykanalika z budynku nr 1a, który winien być przełączony w ramach tej budowy. Zadanie 3 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wałowej w Ostrowcu Św. składającej się z: a) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 200 mm i długości 160,30 mb, b) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 160 mm i długości 14,50 mb, c) studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, włazy żeliwne niewentylowane z uszczelką tłumiącą, klasy D400, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45 - w ilości 7 kpl. d) Kaskady rur i kształtek PCV o średnicy 160 mm SN 8 - w ilości 3 kpl. e) Odcinki przyłączeniowe na granicy działek winny być zaślepione korkami PCV. f) odtworzenia nawierzchni asfaltowej 300,00 m2 g) odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej 138,00 m2 h) odtworzenia nawierzchni betonowej 37,50 m2 Kanał sanitarny zlokalizowany jest w działce należącej do Skarbu Państwa i będącej w użytkowaniu Gminy Ostrowiec Św., na działkach prywatnych oraz będących w użytkowaniu wieczystym. Kanał sanitarny zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej, w związku z czym wykopy zasypywane będą gruntem spoistym wydobytym z wykopów, bez gleby i gruntów nasypowych i zagęszczane do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Js = 0,95-1. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych w obrębie parkingu obsługującego pawilon sklepu „Media Expert” – dz. nr 94/1,94/2 i 119/10 (obr. 37, ark. 3), należy o tym fakcie powiadomić właściciela działek. Wszystkie zadania realizowane będą na podstawie pozwoleń na budowę sieci. Projekty budowlane kanałów będących przedmiotem zamówienia są załącznikami do SIWZ oraz są do wglądu z siedzibie Zamawiającego. Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie materiałami pomocniczymi do sporządzenia oferty. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi płytę DVD z inspekcji wykonanego kanału kamerą telewizyjną. W ofercie mają zostać uwzględnione koszty wszystkich robót związanych z wykonaniem kanalizacji. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć te koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót, należy je ująć w ofercie w formie kwoty ryczałtowej. Uwagi ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Wszystkie zadania realizowane będą na podstawie pozwoleń na budowę sieci. Projekty budowlane kanałów będących przedmiotem zamówienia są załącznikami do SIWZ oraz są do wglądu z siedzibie Zamawiającego. Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie materiałami pomocniczymi do sporządzenia oferty. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi płytę DVD z inspekcji wykonanego kanału kamerą telewizyjną. W ofercie mają zostać uwzględnione koszty wszystkich robót związanych z wykonaniem kanalizacji. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć te koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót, należy je ująć w ofercie w formie kwoty ryczałtowej.

II.5) Główny kod CPV: 45232400-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232440-8
45233142-6
45231100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie Nr 1: Termin wykonania całości zamówienia – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie Nr 2: Termin wykonania całości zamówienia – 5 miesiące od dnia podpisania umowy. Zadanie Nr 3: Termin wykonania całości zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: - zadanie Nr 1: 160 000,00 zł, - zadanie Nr 2: 160 000,00 zł, - zadanie Nr 3: 80 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zadań o rodzaju, parametrach i wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje należyte wykonanie dwóch robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia tj. w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, każdej o wartości nie mniejszej niż: - zadanie Nr 1: 160 000,00 zł (brutto), - zadanie Nr 2: 160 000,00 zł (brutto), - zadanie Nr 3: 80 000,00 zł (brutto). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Wykonawca powinien dysponować - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.). Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne , chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.7, c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.8.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4., b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5, c) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4., b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5, c) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne , chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.7, c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.8. 3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5) Dokument, o którym mowa 9.9. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.9 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW stosuje się. 7) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - zadanie Nr 1: 4 300,00 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100). - zadanie Nr 2: 3 800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100), - zadanie Nr 3: 1 700,00 PLN (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PEKAO S.A. 79 1240 4416 1111 0000 4956 4828 (w tytule przelewu należy wpisać: wadium zamówienie 24 ZP) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Długość gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu określonego w § 4 ust. 1 na podstawie wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, złożonego na co najmniej siedem dni przed upływem terminu, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem: 1) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom, 2) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 3) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmian korzystnych dla Inwestora, 2. Inwestor rozpatrzy wniosek Wykonawcy w ciągu siedmiu dni od daty jego złożenia. 3. Inwestor zastrzega możliwość wprowadzenia poniżej wymienionych zmian do niniejszej umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) zmiana zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia Wykonawcy, polegająca na wyłączeniu określonej części przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji Inwestora z realizacji tej części zamówienia - wartość robót wyłączonych z przedmiotu zamówienia nie powinna stanowić więcej niż 10 % wartości ceny ofertowej Wykonawcy. Wartość wyłączonych robót obliczona będzie na podstawie wskaźnika % udziału wartości wyłączonych robót w stosunku do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Wskaźnik % wyłączonych robót obliczony zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego, 2) zmiana w dokumentacji projektowej spowodowana wystąpieniem kolizji, 3) zmiana przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy poprzez zastosowanie rozwiązań zamiennych, które warunkują osiągnięcie podobnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych, 4) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy wystąpiły okoliczności wskazane w ust. 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót wraz z załącznikami, podpisany przez kierownika robót. 3. Protokół odbioru robót podpisany przez strony powinien zawierać oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie kar umownych. 4. W przypadku naliczenia kar umownych, zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie wstrzymana do momentu zapłaty kar. Dopuszcza się potrącenie naliczanych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 6. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych lub oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu takiego wynagrodzenia. 7. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora. 8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 9. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, Inwestor potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5.Terminy wniesienia odwołania: 5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę (cena brutto). 2. Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy i przed upływem terminu związania Ofertą. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. 79 1240 4416 1111 0000 4956 4828 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu, c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem, d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 10. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy PZP. 11. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. a) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. b) Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA). 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW. 2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Bałtowskiej oraz Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje wykonanie dwóch odcinków kanalizacji. Zadanie 1- odcinek 1 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Św. składającej się z: b) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 200 mm i długości 268,70 mb, c) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 160 mm i długości 9,10 mb, d) studni rewizyjnych wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, łączonych na uszczelki, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45, włazy z żeliwa z wypełnieniem betonowym klasy D400 - w ilości 4 kpl., e) studni rewizyjnych wykonanych z PP o średnicy 600 mm, z nastawnymi kielichami (+/- 7,5 st.), włazy z żeliwa z wypełnieniem betonowym klasy D400 - w ilości 5 kpl. Odcinki przyłączeniowe na granicy działek winny być zaślepione korkami PCV. f) odtworzenia nawierzchni żwirowej 806,10 m2 Kanał jest zlokalizowany w drodze gminnej. Zadanie 1 - odcinek 2 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rozległej w Ostrowcu Św. składającej się z: a) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 200 mm i długości 298,30 mb, b) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 160 mm i długości 33,70 mb, c) studni rewizyjnych wykonanych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, łączonych na uszczelki, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45, włazy z żeliwa z wypełnieniem betonowym klasy D400 - w ilości 3 kpl., d) studni rewizyjnych wykonanych z PP o średnicy 600 mm, z nastawnymi kielichami (+/- 7,5 st.), włazy z żeliwa z wypełnieniem betonowym klasy D400 - w ilości 11 kpl., e) kaskady z rur i kształtek PCV o średnicy 160 mm SN 8 - w ilości 2 kpl. Odcinki przyłączeniowe na granicy działek winny być zaślepione korkami PCV. f) odtworzenia nawierzchni żwirowej 996,00 m2 Kanał jest zlokalizowany w działkach będących własnością Gminy Ostrowiec Św.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232400-6, 45232440-8, 45233142-6, 45231100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Długość gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wszystkie zadania realizowane będą na podstawie pozwoleń na budowę sieci. Projekty budowlane kanałów będących przedmiotem zamówienia są załącznikami do SIWZ oraz są do wglądu z siedzibie Zamawiającego. Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie materiałami pomocniczymi do sporządzenia oferty. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi płytę DVD z inspekcji wykonanego kanału kamerą telewizyjną. W ofercie mają zostać uwzględnione koszty wszystkich robót związanych z wykonaniem kanalizacji. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć te koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót, należy je ująć w ofercie w formie kwoty ryczałtowej.

 
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrówki w Ostrowcu Świętokrzyskim"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie Nr 2: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrówki w Ostrowcu Św. składającej się z: a) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 200 mm i długości 297,50 mb, w tym łącznie 11,00 mb przewiertem w rurze ochronnej PE Ø 400 mm (2 przewierty Ø 400, L = 7 m + 4 m) b) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 160 mm i długości 22,50 mb, w tym łącznie 12,50 mb przewiertem w rurze ochronnej PE Ø 250 mm (4 sztuki przewiertów) c) studni rewizyjnych wykonanych z kręgów betonowych o średnicy ø 1200 mm, górna część studni przykryta konusem (elementem redukcyjnym), klasa betonu kręgów C35/45, włazy z żeliwa sferoidalnego, bez otworów wentylacyjnych z wkładką tłumiącą i zabezpieczeniem przed obrotem, klasy D400 - w ilości 10 kpl., d) kaskady z rur i kształtek PCV o średnicy 160 mm SN 8 - w ilości 2 kpl. e) Odcinki przyłączeniowe na granicy działek winny być zaślepione korkami PCV. f) odtworzenia nawierzchni z zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Św. znak WIK.III.7230.208.2016.MK z dnia 09.09.2017 r. (zał. nr 10b) – nawierzchnia asfaltowa o grubości 4 cm – 718,50 m2 W wartości zamówienia ma zostać uwzględniony koszt pompowania wody z wykopów. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć ten koszt na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót i należy go ująć w ofercie w formie kwoty ryczałtowej (można założyć termin i czas pompowania inny niż określony w projekcie). Kanał jest zlokalizowany na działkach należących do Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Ostrowiec Św. ( dz. nr ew. 42.2-24, 25, 11, 41.1-24) oraz w działce nr ew. 41.1-25 należącej do osoby prywatnej. Dla tej działki, prawo do terenu uzyskano w drodze decyzji ograniczającej wydanej przez Starostę Ostrowieckiego. Na działce tej zlokalizowana będzie studzienka S1, która służyć będzie do przełączenia przykanalika z budynku nr 1a, który winien być przełączony w ramach tej budowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232400-6, 45232440-8, 45233142-6, 45231100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Długość gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wszystkie zadania realizowane będą na podstawie pozwoleń na budowę sieci. Projekty budowlane kanałów będących przedmiotem zamówienia są załącznikami do SIWZ oraz są do wglądu z siedzibie Zamawiającego. Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie materiałami pomocniczymi do sporządzenia oferty. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi płytę DVD z inspekcji wykonanego kanału kamerą telewizyjną. W ofercie mają zostać uwzględnione koszty wszystkich robót związanych z wykonaniem kanalizacji. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć te koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót, należy je ująć w ofercie w formie kwoty ryczałtowej.

 
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie Nr 3: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wałowej w Ostrowcu Świętokrzyskim"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wałowej w Ostrowcu Św. składającej się z: a) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 200 mm i długości 160,30 mb, b) kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN 8 o średnicy 160 mm i długości 14,50 mb, c) studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, włazy żeliwne niewentylowane z uszczelką tłumiącą, klasy D400, klasa betonu kręgów nie niższa niż C35/45 - w ilości 7 kpl. d) Kaskady rur i kształtek PCV o średnicy 160 mm SN 8 - w ilości 3 kpl. e) Odcinki przyłączeniowe na granicy działek winny być zaślepione korkami PCV. f) odtworzenia nawierzchni asfaltowej 300,00 m2 g) odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej 138,00 m2 h) odtworzenia nawierzchni betonowej 37,50 m2 Kanał sanitarny zlokalizowany jest w działce należącej do Skarbu Państwa i będącej w użytkowaniu Gminy Ostrowiec Św., na działkach prywatnych oraz będących w użytkowaniu wieczystym. Kanał sanitarny zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej, w związku z czym wykopy zasypywane będą gruntem spoistym wydobytym z wykopów, bez gleby i gruntów nasypowych i zagęszczane do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Js = 0,95-1. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych w obrębie parkingu obsługującego pawilon sklepu „Media Expert” – dz. nr 94/1,94/2 i 119/10 (obr. 37, ark. 3), należy o tym fakcie powiadomić właściciela działek. Wszystkie zadania realizowane będą na podstawie pozwoleń na budowę sieci. Projekty budowlane kanałów będących przedmiotem zamówienia są załącznikami do SIWZ oraz są do wglądu z siedzibie Zamawiającego. Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie materiałami pomocniczymi do sporządzenia oferty. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi płytę DVD z inspekcji wykonanego kanału kamerą telewizyjną. W ofercie mają zostać uwzględnione koszty wszystkich robót związanych z wykonaniem kanalizacji. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć te koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót, należy je ująć w ofercie w formie kwoty ryczałtowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232400-6, 45232440-8, 45233142-6, 45231100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Długość gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wszystkie zadania realizowane będą na podstawie pozwoleń na budowę sieci. Projekty budowlane kanałów będących przedmiotem zamówienia są załącznikami do SIWZ oraz są do wglądu z siedzibie Zamawiającego. Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie materiałami pomocniczymi do sporządzenia oferty. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi płytę DVD z inspekcji wykonanego kanału kamerą telewizyjną. W ofercie mają zostać uwzględnione koszty wszystkich robót związanych z wykonaniem kanalizacji. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć te koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót, należy je ująć w ofercie w formie kwoty ryczałtowej.

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.