Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach 11 odcinków

Przedmiot:

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach 11 odcinków

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chełmża
ul. Wodna 2
87140 , Chełmża
telefon - 056 6756076-78
faks - 566 756 079
http://www.bip.gminachelmza.pl/
info@gminachelmza.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Chełmża
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach 11 odcinków
Numer referencyjny: OSO.271.13.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach 11 odcinków. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części - zadania: 1) część –zadanie Nr 1 - przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca trzy odcinki , tj.: 1/ przebudowa drogi gminnej nr 100535 C Zelgno – Zalesie stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 194, 258 w obrębie ewidencyjnym Zelgno na odcinku o długości 740 mb, 2/ przebudowa drogi gminnej nr 100511 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 18 w obrębie ewidencyjnym Świętosław na odcinku o długości 504 mb, 3/ przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 144 w obrębie ewidencyjnym Kiełbasin na odcinku o długości 515 mb, 2) część –zadanie Nr 2 - przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca dwa odcinki, tj.: 1/ przebudowa drogi gminnej nr 100531 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 37 w obrębie ewidencyjnym Witkowo na odcinku o długości 1.297 mb, 2/ przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 24/138, 24/139 w obrębie ewidencyjnym Zalesie na odcinku o długości 999 mb; 2. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami; 2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu każdego odcinka przebudowywanych dróg; 3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną każdego z odcinków przebudowanych dróg (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót), w 3 egzemplarzach i złożenie materiałów (2 egzemplarze) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu; 4) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 5) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę; 6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach; 7) inne prace związane z procesem budowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) odrębny dla poszczególnych części – zadań znajduje się w Części III.1 do 2 SIWZ oraz w dokumentach w niej wymienionych

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45110000-9
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa (nie ocenia) warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa (nie ocenia) warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną obejmującą budowę/ przebudowę/remont drogi lub dróg o wartości tej roboty/tych robót nie mniejszej niż 400 000 zł brutto; Uwaga: Niniejszy warunek został określony dla części –zadania Nr 1 i części-zadania nr 2 Uwaga: w przypadku składania oferty na część –zadanie Nr 1 i Nr 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną określoną w pkt 1) o wartości tej roboty/tych robót nie mniejszej niż 400 000 zł brutto; 2) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej Uwaga: w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część - zadanie Wykonawca może wykazać tą samą osobę w odniesieniu do tych części, na które zostanie złożona oferta. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 tj. z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować w odniesieniu do wymagań zamawiającego, że przynajmniej jeden z w/w składających ofertę wspólną spełnia warunek określony odpowiednio w pkt. III.1.3 .1), 2), niniejszego ogłoszenia. W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż złoty polski (PLN), zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie tych podmiotów należy złożyć w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci wraz z ofertą. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 4. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt III.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 SIWZ – IDW; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 SIWZ- IDW
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto wykonawca złoży: 1. stosowne Pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy, 2. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zalecane jest sporządzenie na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ-IDW – jeśli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy odrębnej dla każdej części- zakres zmian umowy wskazany został odrębnie w załączniku do poszczególnej części.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca trzy odcinki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w ramach części -zadania Nr 1 jest : 1) przebudowa drogi gminnej nr 100535 C Zelgno – Zalesie stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 194, 258 w obrębie ewidencyjnym Zelgno na odcinku o długości 740 mb, w ramach której należy wykonać m.in.: 1/ roboty pomiarowe, 2/ wykonanie koryta na poszerzeniach nawierzchni, 3/ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm na poszerzeniach nawierzchni, 4/ wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm na poszerzeniach nawierzchni, 5/ wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo – bitumicznej warstwa wiążąca na poszerzeniach nawierzchni, 6/ wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo – bitumicznej warstwa ścieralna na poszerzeniach nawierzchni i istniejącej jezdni; 2) przebudowa drogi gminnej nr 100511 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 18 w obrębie ewidencyjnym Świętosław na odcinku o długości 504 mb, w ramach której należy wykonać m.in.: 1/ roboty pomiarowe, 2/ zaklinowanie istniejącej podbudowy kruszywem sortowanym z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 0/8 mm, 3/ wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 5/25 mm, 4/ wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami, 5/ wykonanie zjazdów, 6/ wykonanie poboczy utwardzonych, 7/ roboty wykończeniowe; 3) przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 144 w obrębie ewidencyjnym Kiełbasin na odcinku o długości 515 mb, w ramach której należy wykonać m.in.: 1/ roboty pomiarowe, 2/ wykonanie koryta, 3/ wykonanie warstwy odsączającej z piasku (punktowo), 4/ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm, 5/ zaklinowanie istniejącej podbudowy kruszywem sortowanym z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 0/8 mm, 6/ wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukt) frakcji 5/25 mm, 7/ wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsja i grysami, 8/ wykonanie zjazdów, 9/ wykonanie poboczy utwardzonych, 10/ roboty wykończeniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45110000-9, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Warunki udziału w postępowaniu dla części- zadania Nr 1 określono w sekcji III.1.3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5 %. Charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian do umowy dot. części 1: Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) zmianie mogą ulec terminy wykonania zamówienia w przypadku: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, np. przesunięcie terminu przekazania placu budowy, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków lokalnych), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c) wystąpienia warunków atmosferycznych, geologicznych, terenowych uniemożliwiających wykonywanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, d) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, e) wystąpienia znalezisk, wykopalisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót, f) wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej oraz w przypadku wykonania robót zamiennych, g) wystąpienia braków, błędów lub wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji, h) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i) wystąpienia warunków organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika lub zależy od działania innego podmiotu lub osób , bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, j) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, lub przedłużających się procesów administracyjnych, k) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia, np. w związku z ewentualnym odwołaniem, przedłużeniem terminu związania ofertą, l) jeżeli Wykonawca z przyczyn organizacyjnych lub technicznych zrealizuje roboty budowlane w terminie krótszym niż przewidziany w umowie, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na zapłatę za ich wykonanie w zmienionym terminie, zmianie może ulec termin wykonania robót, m) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 2) zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zmianie mogą ulec zakres, sposób i termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz terminy realizacji określone w harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym, a także sposób rozliczenia umowy oraz termin zapłaty wynagrodzenia, w przypadku zmiany warunków organizacyjnych, sytuacji i możliwości finansowych Zamawiającego; 4) zmieniony może zostać kierownik budowy, po uprzednim wykazaniu, że spełnia on warunki określone w SIWZ; 5) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w odniesieniu do zakresu, sposobu i terminu realizacji oraz wynagrodzenia, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: a) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym wiąże zastosowaniem robót zamiennych, gdzie rozliczenie wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 15, b) zmiany sposobu wykonania zamówienia, materiałów, urządzeń lub produktów, gdy wykorzystanie materiałów, urządzeń lub produktów, przewidzianych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji , zmianami obowiązujących przepisów, c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy jej wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, gdzie rozliczenie wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 14, d) zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego wykonania umowy, dopuszcza się możliwość zmiany umowy, a w szczególności zakresu, terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia i warunków płatności, f) w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, g) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 do 6 Pzp.

 
Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca dwa odcinki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w ramach części -zadania Nr 2 jest : 1) przebudowa drogi gminnej nr 100531 C stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 37 w obrębie ewidencyjnym Witkowo na odcinku o długości 1.297 mb, w ramach której należy wykonać m.in.: 1/ roboty pomiarowe, 2/ wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm, 3/ wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo – bitumicznej warstwa wiążąca, 4/ wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami, 5/ wykonanie zjazdów, 6/ wykonanie poboczy utwardzonych, 7/ roboty wykończeniowe; 2) przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiąca działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 24/138, 24/139 w obrębie ewidencyjnym Zalesie na odcinku o długości 999 mb, w ramach której należy wykonać m.in.: 1/ odcinek od 0+000 do 0+374 i od 0+554 do 0+999 obejmujący: a/ roboty pomiarowe, b/ wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm, c/ wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo – bitumicznej warstwa wiążąca, d/ wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami, e/ wykonanie zjazdów, f/ wykonanie poboczy utwardzonych, g/ roboty wykończeniowe; 2/ odcinek od 0+374 do 0+554 obejmujący: a/ roboty pomiarowe, b/ wykonanie koryta, c/ wykonanie warstwy odsączającej z piasku (punktowo), d/ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm, e/ wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm, f/ wykonanie nawierzchni z masy asfaltowo – bitumicznej warstwa wiążąca, g/ wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami, h/ wykonanie zjazdów, i/ wykonanie poboczy utwardzonych, j/ roboty wykończeniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45110000-9, 45233220-7, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-01
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Warunki udziału w postępowaniu dla części- zadania Nr 2 określono w sekcji III.1.3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5%. Charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian do umowy dot. części 2: Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) zmianie mogą ulec terminy wykonania zamówienia w przypadku: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, np. przesunięcie terminu przekazania placu budowy, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków lokalnych), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c) wystąpienia warunków atmosferycznych, geologicznych, terenowych uniemożliwiających wykonywanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, d) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, e) wystąpienia znalezisk, wykopalisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót, f) wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej oraz w przypadku wykonania robót zamiennych, g) wystąpienia braków, błędów lub wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji, h) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i) wystąpienia warunków organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika lub zależy od działania innego podmiotu lub osób , bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, j) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, lub przedłużających się procesów administracyjnych, łk przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia, np. w związku z ewentualnym odwołaniem, przedłużeniem terminu związania ofertą, l) jeżeli Wykonawca z przyczyn organizacyjnych lub technicznych zrealizuje roboty budowlane w terminie krótszym niż przewidziany w umowie, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na zapłatę za ich wykonanie w zmienionym terminie, zmianie może ulec termin wykonania robót, m) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 2) zmianie może ulec forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wynagrodzenie brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian), wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 4) zmianie mogą ulec zakres, sposób i termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz terminy realizacji określone w harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym, a także sposób rozliczenia umowy oraz termin zapłaty wynagrodzenia, w przypadku zmiany warunków organizacyjnych, sytuacji i możliwości finansowych Zamawiającego; 5) zmieniony może zostać kierownik budowy, po uprzednim wykazaniu, że spełnia on warunki określone w SIWZ; 6) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w odniesieniu do zakresu, sposobu i terminu realizacji oraz wynagrodzenia, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: a) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym wiąże zastosowaniem robót zamiennych, gdzie rozliczenie wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 15, b) zmiany sposobu wykonania zamówienia, materiałów, urządzeń lub produktów, gdy wykorzystanie materiałów, urządzeń lub produktów, przewidzianych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji , zmianami obowiązujących przepisów, c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy jej wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, gdzie rozliczenie wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 14, d) zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego wykonania umowy, dopuszcza się możliwość zmiany umowy, a w szczególności zakresu, terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia i warunków płatności, f) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 do 6 Pzp.

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.