Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana nawierzchni drogi i chodników: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - Roboty...

Przedmiot:

Wymiana nawierzchni drogi i chodników: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - Roboty ziemne, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, Nawierzchnie ( razem ok. 1100,00 m2)

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Góra
ul. Mickiewicza 1
56200 , Góra
telefon - 655 443 644
faks - 065/543-26-58
www.gora.com.pl
poplawski@gora.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: 1. W postępowaniu ustanowiono obowiązek wniesienia wadium w wysokości : - dla części 1- 10 000,00 złotych ( dziesięć tysięcy ) - dla części 2 – 25 000,00 złotych ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składani
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań inwestycyjnych ,, Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piłsudskiego w m. Góra,, ,, Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra,,
Numer referencyjny: BZP.271.24.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: Część 1 ,, Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piłsudskiego w m. Góra,, W ramach tej części zamówienia przewidziano do wykonania następujący zakres robót / opisany w dokumentacji projektowej jako zakres B ( od Pl. Chrobrego w kierunku Wieży Głogowskiej): - obsługa geodezyjna, - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - Roboty ziemne, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, Nawierzchnie ( razem ok. 1100,00 m2) Jezdnia - kostka granitowa góra płomieniowana, spód cięty, boki surowo-łupane gr. 6cm wymiar 15x10cm, spoinowanie zaprawą epoksydową, Ściek - Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej j / kostka granitowa szara 4/6, spoinowanie zaprawą epoksydową, Chodniki z płyt kamiennych o grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową / Płyty granitowe szare płomieniowane 120x60x6 cm, spoinowanie zaprawą epoksydową, Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej /kostka szara łupana 8/11cm uzupełnienie chodnika, spoinowanie zaprawą epoksydową, montaż krawężnika kamiennego wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej / materiał z rozbiórki inwestora, kanalizacja deszczowa, Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory, Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem, kanały rurowe, Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr. nominalnej 200 mm, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni zaworów, wodociągowych, gazowych i studzienek telefonicznych, oznakowanie na czas prowadzenia robót. Część 2 ,, Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra,, Jezdnia ( nawierzchnia ok. 2367,6 m2, ścieki ok. 1064 m) - geodezyjna obsługa budowy, - roboty rozbiórkowe, - korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem, - stabilizacja cementem, - podbudowa z chudego betonu, - nawierzchnia z kostki kamiennej (kostka kamienna granitowa, kolor szary, łupana) nawierzchnia jezdni i parkingów, fuga żywiczna, - pasy podziału miejsc parkingowych (kostka granitowa kolor czerwony) fuga żywiczna, - oznakowanie na czas prowadzenia robót, - ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej ( kostka kamienna granitowa, kolor czarny, cięta) fuga żywiczna, - roboty wykończeniowe i towarzyszące (regulacja pionowa studzienek i włazów kanałowych), Chodniki ( nawierzchnia ok. 1995 m2) - obsługa geodezyjna, - roboty rozbiórkowe, - korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem, - stabilizacja cementem, - oznakowanie na czas prowadzenia robót, - montaż krawężników granitowych ciosanych – materiał inwestora, - chodniki i z kostki kamiennej (kostka granitowa, kolor szary, surowo-cięta), fuga żywiczna, - opaska wzdłuż krawężnika i obrzeży z kostki kamiennej (granitowa, kolor czarny, surowo-cięta), fuga żywiczna, - montaż obrzeży betonowych, - roboty wykończeniowe i towarzyszące (regulacja pionowa studzienek i włazów kanałowych), Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( 3 egz. wersja papierowa oraz wersja elektroniczna w formacie PDF ). 2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. W przypadku posługiwania się normami Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania czyniące zadość wymaganiom tych norm. 3. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych we wszystkich zakresach z wyłączeniem oznakowania na czas trwania robót wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu do CEIDG działalności gospodarczej. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących oznakowanie pionowe oraz osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. / Adekwatnie do czasookresu wykonywania wymienionych przez Zamawiającego czynności w okresie jej trwania / 4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( 3 egz. wersja papierowa oraz wersja elektroniczna w formacie PDF ).

II.5) Główny kod CPV: 45233140-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-0
45233220-0
45233222-0
45100000-8
45200000-9
45111000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla części I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w badanym okresie wykonał w sposób należyty przynajmniej jedną robotę budowlaną w branży drogowej o wartości minimum 500 000,00 złotych oraz przynajmniej jedną robotę budowlaną obejmującą nawierzchni z kostki brukowej kamiennej. Warunek może zostać spełniony w ramach jednej roboty. dla części II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w badanym okresie wykonał w sposób należyty przynajmniej jedną robotę budowlaną w branży drogowej o wartości minimum 1000 000,00 złotych oraz przynajmniej jedną robotę budowlaną obejmującą nawierzchni z kostki brukowej kamiennej. Warunek może zostać spełniony w ramach jednej roboty. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). 5.3. Zgodnie z art. 22 a. ust. 1 ustawy Pzp ,, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane . Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. Korzystając z legitymacji, zawartej w § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający w takim przypadku żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. Zgodnie z art. 25 a ust. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wymienionym w pkt. VII, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016, poz. 1126) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.3 pp 2SIWZ. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają oni dokumenty na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów ma rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zawartość i forma oferty: - wypełniony odpowiedni dla każdej części odrębnie formularz ofertowy wraz z wypełnioną odpowiednią tabelą elementów rozliczeniowych, których wzór stanowi załącznik 1.1. i 1.2. do SIWZ, - wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – odrębne dla każdego z nich. - Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. – jeżeli dotyczy, - pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy, tj. jeśli oferta nie jest podpisywana przez osobę lub osoby bezpośrednio uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS). Dla tego dokumentu obowiązkowa jest forma oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dodatkowo pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ( mającego zastosowanie również do spółek cywilnych ) .
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W postępowaniu ustanowiono obowiązek wniesienia wadium w wysokości : - dla części 1- 10 000,00 złotych ( dziesięć tysięcy ) - dla części 2 – 25 000,00 złotych ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu ( przelewem na konto ), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804) 4. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie innej niżeli pieniądz, załącza do oferty kopię dokumentu wadialnego, a jego oryginał deponuje w sekretariacie UM i G w Górze, pokój nr 101 przed terminem złożenia ofert, tj. przed 13.04.2018 r. przed godz. 12.00 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem PKO BP S.A. 45102052260000620204970226 z dopiskiem wadium w przetargu nieograniczonym na ......................................( nazwa postępowania). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego. 8. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niżeli pieniądz , - zapisy dokumentu wadialnego winny zabezpieczać w pełni interes Zamawiającego w zakresie sytuacji zatrzymania wadium , opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. UWAGA: W PRZYPADKU WNOSZENIA WADIUM W FORMIE INNEJ NIŻ PIENIĄDZ ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA DWIE MOŻLIWOŚCI: - DOKUMENT WADIALNY WSKAZUJE W TREŚCI NA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KONSORCJUM, - UZWZGLĘDNIAJĄC wyrok z dnia 15 lutego 2018 r. wydany w sprawie o sygn. akt: IV CSK 86/17 Sądu Najwyższego: ,, gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu,, .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CEna 60,00
Termin realizacji 10,00
Okres gwarancji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu zakończenia wykonania prac budowlanych w wypadku: a)przerwania robót budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej, lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje zostały wydane nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b)wystąpienia zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, na które strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w całości lub w części jego zobowiązań umownych, w szczególności: klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem siły przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą stron umowy oraz osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawcy), takie jak wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, c)odkrycia na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, d)wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, e)zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, f)opóźnień w rozpoczęciu i wykonaniu robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności, np. konieczność wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających terminową realizację zadania, g) innych okoliczności, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony jedynie o czas trwania przeszkody. 2.Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowych terminów wykonania prac budowlanych w sytuacji powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego uprawnienia nie później, niż do terminu zakończenia przedmiotu umowy wynikającego z § 5 ust. 1 b). 3.Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót wprowadzić zmiany do dokumentacji projektowej, jakie okażą się konieczne, a także przerwać realizację robót na czas określony. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, natomiast skutki tych zmian lub przerwa mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia w okolicznościach przewidzianych w umowie. Jeżeli pożądana przez Zamawiającego zmiana dokumentacji projektowej generowała będzie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, których konieczność poniesienia nie wynikała z przedmiotowej SIWZ ich wysokość zostanie ustalona w następujący sposób: a)ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z obmiaru; b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inżyniera kontraktu i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 4.Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować o zmiany w sposobie realizacji robót objętych umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa zatwierdzona przez Zamawiającego, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcję, niż określone w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te są konieczne, np. wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady ( w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych) i nie wpłyną na zmniejszenie trwałości, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania umowy, jak też na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztów eksploatacji wykonanego obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno – budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska. 5. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia płatności częściowej za wykonany zakres robót, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zostanie wydłużony termin realizacji umowy, z zastrzeżeniem, iż niniejsze nie napotyka na przeszkody, w szczególności: zasady współfinansowania . 6.Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadkach zaistnienia okoliczności, działań lub zaniechań osób trzecich, które uniemożliwiają realizację postanowień umownych. Wówczas niemożliwy do zrealizowania zapis zastępuje się zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron. 7. Gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany podatku od towarów i usług w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT. 8.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podmiotu trzeciego biorącego udział w realizacji określonej część zamówienia, na którego potencjał w ofercie powoływał się Wykonawca, pod warunkiem, że mający brać udział w realizacji tej części zamówienia nowy podmiot trzeci legitymuje się doświadczeniem potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, po wcześniejszym zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego; Dokładny opis i warunki zmian zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: ,, Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piłsudskiego w m. Góra,,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach tej części zamówienia przewidziano do wykonania następujący zakres robót / opisany w dokumentacji projektowej jako zakres B ( od Pl. Chrobrego w kierunku Wieży Głogowskiej): - obsługa geodezyjna, - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - Roboty ziemne, wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, Nawierzchnie ( razem ok. 1100,00 m2) Jezdnia - kostka granitowa góra płomieniowana, spód cięty, boki surowo-łupane gr. 6cm wymiar 15x10cm, spoinowanie zaprawą epoksydową, Ściek - Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej j / kostka granitowa szara 4/6, spoinowanie zaprawą epoksydową, Chodniki z płyt kamiennych o grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową / Płyty granitowe szare płomieniowane 120x60x6 cm, spoinowanie zaprawą epoksydową, Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej /kostka szara łupana 8/11cm uzupełnienie chodnika, spoinowanie zaprawą epoksydową, montaż krawężnika kamiennego wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej / materiał z rozbiórki inwestora, kanalizacja deszczowa, Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory, Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem, kanały rurowe, Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr. nominalnej 200 mm, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni zaworów, wodociągowych, gazowych i studzienek telefonicznych, oznakowanie na czas prowadzenia robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233320-0, 45200000-9, 45111000-8, 45233220-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 10,00
Okres gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: ,, Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra,,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Jezdnia ( nawierzchnia ok. 2367,6 m2, ścieki ok. 1064 m) - geodezyjna obsługa budowy, - roboty rozbiórkowe, - korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem, - stabilizacja cementem, - podbudowa z chudego betonu, - nawierzchnia z kostki kamiennej (kostka kamienna granitowa, kolor szary, łupana) nawierzchnia jezdni i parkingów, fuga żywiczna, - pasy podziału miejsc parkingowych (kostka granitowa kolor czerwony) fuga żywiczna, - oznakowanie na czas prowadzenia robót, - ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej ( kostka kamienna granitowa, kolor czarny, cięta) fuga żywiczna, - roboty wykończeniowe i towarzyszące (regulacja pionowa studzienek i włazów kanałowych), Chodniki ( nawierzchnia ok. 1995 m2) - obsługa geodezyjna, - roboty rozbiórkowe, - korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem, - stabilizacja cementem, - oznakowanie na czas prowadzenia robót, - montaż krawężników granitowych ciosanych – materiał inwestora, - chodniki i z kostki kamiennej (kostka granitowa, kolor szary, surowo-cięta), fuga żywiczna, - opaska wzdłuż krawężnika i obrzeży z kostki kamiennej (granitowa, kolor czarny, surowo-cięta), fuga żywiczna, - montaż obrzeży betonowych, - roboty wykończeniowe i towarzyszące (regulacja pionowa studzienek i włazów kanałowych),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-0, 45233200-0, 45233220-0, 45233200-0, 45233140-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 10,00
Okres gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.