Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacje i remonty cząstkowe ubytków nawierzchni bitumicznych za pomocą mieszanki...

Przedmiot:

Modernizacje i remonty cząstkowe ubytków nawierzchni bitumicznych za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni mas bitumicznych, remonty nawierzchni dróg polegające na ułożeniu odcinków warstwy ścieralnej

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kozy
ul. Krakowska 4
43340 , Kozy
telefon - 338 298 650
faks - 338 298 674
www.bip.kozy.pl
ug@Kozy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kozy
Wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla części nr 1 – 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100) Dla części nr 2 i 3 niniejszego postępowania Zamawiający odstępuje od żądania wadium. 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu,
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacje i bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kozy w roku 2018 (3 części)” Część nr 1 – Modernizacje i remonty nawierzchni dróg gminnych Część nr 2 – Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Część nr 3 – Wykonanie oznakowania poziomego dróg
Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część nr 1: Przedmiotem zamówienia są modernizacje i remonty cząstkowe ubytków nawierzchni bitumicznych za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni mas bitumicznych, remonty nawierzchni dróg polegające na ułożeniu odcinków warstwy ścieralnej oraz remonty w technologii emulsji asfaltowych i grysów, wykonanie warstw profilująco-wyrównawczych z kruszywa łamanego i mieszanki mineralno-asfaltowej, regulacje wysokościowe i wymiany uszkodzonych urządzeń w pasie drogowym, frezowania nawierzchni, korytowanie, naprawa poboczy destruktem asfaltowym, ułożenie krawężników. Część nr 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, którymi są metalowe bariery ochronne. Część nr 3: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Gminy Kozy. Wykonawca winien dysponować potencjałem kadrowym i maszynowym, umożliwiającym równoczesne prowadzenie prac objętych zamówieniem, dla każdej z części, w dwóch różnych miejscach na terenie Gminy Kozy. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w tabeli wyceny (pkt. 3.1 załącznika nr 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 4.1, 4.2, 4.3 do SIWZ) i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (zał.5.1, 5.2, 5.3 do SIWZ), stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji . Inne uwarunkowania (dla obu części zamówienia): 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż te przyjęte w tabeli wyceny i specyfikacji technicznej jednak o parametrach i jakości równoważnych do materiałów zaproponowanych przez Zamawiającego (dotyczy materiałów dla których określono typ (znak)). Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie wykonawca i podwykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 5. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację robót (bhp, p.poż.) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia: - prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania); - robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6
45322321-4
45233292-2
34928300-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 2.Zamówienia będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego prowadzonym przetargiem nieograniczonym i opisanym w zał. nr 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 do SIWZ oraz w formularzach oferty. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych robót budowlanych może wynieść maksymalnie do 75 % wartości zamówienia podstawowego 3.Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia: - wyczerpania kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 umów; - w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, - udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, - stawki za poszczególne czynności składające się na przedmiot nie mogą być wyższe, aniżeli podane w umowie podstawowej stanowiącej przedmiot przetargu nieograniczonego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: dotyczy sekcji II.8) Zamówienie należy zrealizować w terminie (dla wszystkich części zamówienia) od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2018 r. z zastrzeżeniem, iż okres obowiązywania umowy określony w ust.1 przestaje obowiązywać i umowa ulega zakończeniu z dniem w którym wynagrodzenie wykonawcy osiągnie planowaną wartość o której mowa w § 8 ust.1 umów, bądź z dniem w którym po wykonaniu ostatniej czynności Wykonawcy oraz zapłacie wynagrodzenia za tę czynność okaże się, ze kwota niewykorzystana będzie niewystarczająca, by zlecić Wykonawcy jakąkolwiek czynność na podstawie umów.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.dla Części nr 1:Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remontach bieżących lub modernizacjach dróg o wartości minimum 250 000,00 złotych brutto albo robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi lub skrzyżowania dróg publicznych o wartości minimum 300 000,00 złotych brutto. Dla części nr 2 i nr 3 Zamawiający nie określa żadnego z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału dla części nr 2 i 3 na podstawie wymaganego i złożonego przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga :W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2.Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.). lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) tj. osobą/mi której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). Warunek dotyczy jednej lub więcej części, niezależnie od liczby części, na które Wykonawca składa ofertę. 3.Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) następującymi urządzeniami, środkami transportu do realizacji robót budowlanych tj. przynajmniej: Dla Części nr 1: - samochody ciężarowe samowyładowcze o DMC do 24 t – 2 szt.; - zagęszczarki płytowe – 2 szt.; - piły do asfaltów – 2 szt.; - frezarka do asfaltów – 1 szt.; - remonter do konserwacji nawierzchni – 1 szt.; - skrapiarka – 1 szt.; - rozkładarka mas bitumicznych – 1 szt.; - walce drogowe – 2 szt.; - koparka obrotowa – 1 szt.; - koparko-ładowarka – 1 szt. Dla Części nr 3: - malowarka samobieżna z pneumatycznym posypywaniem kulek - 1 szt., - układarka mas chemoutwardzalnych z urządzeniem do rozsypywania kulek - 1 szt., -urządzenie do czyszczenia nawierzchni - 1 szt., - urządzenie do usuwania zbędnego oznakowania: frezarka lub śrutownica - 1 szt., - wiertnica diamentowa - 1 szt, Uwaga: Ww. ilość sprzętu jest ilością minimalną, jaka winna być w dyspozycji dla potrzeb Gminy Kozy i zaangażowana w realizację przedmiotowego zamówienia w całym okresie realizacji umowy, faktyczna ilość sprzętu jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby zapewnić wykonanie prac zgodnie ze zleceniami Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
(dla części nr1): 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (dla części nr 1, nr 2 i nr 3): 2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (dla części nr 1, nr 3): 3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3.Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 4.Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, zaleca się dołączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – oryginał zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla części nr 1 – 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100) Dla części nr 2 i 3 niniejszego postępowania Zamawiający odstępuje od żądania wadium. 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018, poz. 110). 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 16.04.2018 r. o godzinie 10:00. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank PEKAO S.A.: 13 1240 4142 1111 0010 4640 1758 Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginale w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kozach, ul. Krakowska 4, I piętro, przed upływem terminu składania ofert. Gwarancja wadialna winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 2.6. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt. 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6.1, 6.2, 6.3 do SIWZ. 2.Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1)Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 2)w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3)w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4)w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1.1, 1.2, 1.3 do SIWZ. 6)Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 7) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 8) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 9) Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, zaleca się dołączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – oryginał zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1 - Modernizacje i remonty nawierzchni dróg gminnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są modernizacje i remonty cząstkowe ubytków nawierzchni bitumicznych za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni mas bitumicznych, remonty nawierzchni dróg polegające na ułożeniu odcinków warstwy ścieralnej oraz remonty w technologii emulsji asfaltowych i grysów, wykonanie warstw profilująco-wyrównawczych z kruszywa łamanego i mieszanki mineralno-asfaltowej, regulacje wysokościowe i wymiany uszkodzonych urządzeń w pasie drogowym, frezowania nawierzchni, korytowanie, naprawa poboczy destruktem asfaltowym, ułożenie krawężników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie (dla wszystkich części zamówienia) od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2018 r. z zastrzeżeniem, iż okres obowiązywania umowy określony w ust.1 przestaje obowiązywać i umowa ulega zakończeniu z dniem w którym wynagrodzenie wykonawcy osiągnie planowaną wartość o której mowa w § 8 ust.1 umów, bądź z dniem w którym po wykonaniu ostatniej czynności Wykonawcy oraz zapłacie wynagrodzenia za tę czynność okaże się, ze kwota niewykorzystana będzie niewystarczająca, by zlecić Wykonawcy jakąkolwiek czynność na podstawie umów.

 
Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2 – Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, którymi są metalowe bariery ochronne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233292-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie (dla wszystkich części zamówienia) od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2018 r. z zastrzeżeniem, iż okres obowiązywania umowy określony w ust.1 przestaje obowiązywać i umowa ulega zakończeniu z dniem w którym wynagrodzenie wykonawcy osiągnie planowaną wartość o której mowa w § 8 ust.1 umów, bądź z dniem w którym po wykonaniu ostatniej czynności Wykonawcy oraz zapłacie wynagrodzenia za tę czynność okaże się, ze kwota niewykorzystana będzie niewystarczająca, by zlecić Wykonawcy jakąkolwiek czynność na podstawie umów.

 
Część nr: 3 Nazwa: Część nr 3 – Wykonanie oznakowania poziomego dróg
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Gminy Kozy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45322321-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie należy zrealizować w terminie (dla wszystkich części zamówienia) od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2018 r. z zastrzeżeniem, iż okres obowiązywania umowy określony w ust.1 przestaje obowiązywać i umowa ulega zakończeniu z dniem w którym wynagrodzenie wykonawcy osiągnie planowaną wartość o której mowa w § 8 ust.1 umów, bądź z dniem w którym po wykonaniu ostatniej czynności Wykonawcy oraz zapłacie wynagrodzenia za tę czynność okaże się, ze kwota niewykorzystana będzie niewystarczająca, by zlecić Wykonawcy jakąkolwiek czynność na podstawie umów.

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.