Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadbudowa i termomodernizacja budynku obejmuje wykonanie: - robót rozbiórkowych...

Przedmiot:

Nadbudowa i termomodernizacja budynku obejmuje wykonanie: - robót rozbiórkowych konstrukcji dachowej o pow. 606 m2 - robót budowlanych wieżby dachowej o pow. 685,070 m2 - pokrycia dachu blachodachówką o pow. 685,070 m2

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kamień
Diamentowa 15
22-113 , Kamień
telefon - 825 671 575
faks - 825 671 571
www.ugkamien.bip.lubelskie.pl
sekretariat@kamien.gmina.pl, krzysztof.sereda@kamien.gmina.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Kamień
Wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30 000,00 zł, wadium słownie: trzydzieści tysięcy zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poni
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu
Numer referencyjny: ZP.271.S.K.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nadbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu Etap I w 2018 r. obejmuje wykonanie: - robót rozbiórkowych konstrukcji dachowej o pow. 606 m2 - robót budowlanych wieżby dachowej o pow. 685,070 m2 - pokrycia dachu blachodachówką o pow. 685,070 m2 - konstrukcji murowych w nadbudowie budynku - instalacji elektrycznej w nadbudowie budynku - pochylni dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, - instalacji wodnej i wodno – kanalizacyjnej w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych. Etap II w 2019 r. obejmuje wykonanie: - docieplenia poddasza wełną mineralną gr. 20 cm o pow. 571,170 m2 - stolarki okiennej i drzwiowej, - podłóg i posadzek, - robót malarskich, - robót demontażowych instalacji CO, - robót montażowych instalacji CO, - montażu grzejników CO, - kanalizacji i wodno – kanalizacyjnej, - remontu kotłowni, - remontu CO na sali gimnastycznej, - szafy sterowniczej CO do nagrzewnic, - remontu pomieszczenia świetlicy - instalacji elektrycznej - radiowęzła wraz z wyposażeniem - rusztowania zewnętrznego. 2. Szczegółowy zakres zadania zawarty jest w dokumentacji technicznej Zał. Nr 7A i 7B oraz kosztorysie ofertowym- przedmiarze robót Zał. Nr 6 stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45111100-9
45111220-6
45210000-2
45421152-4
45262321-7
45400000-1
45421131-8
45421131-1
45421146-9
45430000-0
45450000-6
45410000-4
45432114-6
45431000-7
45431100-8
45431200-9
45442100-8
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45312000-7
45330000-9
45331100-7
45331200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 863002,75
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-06-25   lub zakończenia: 2019-08-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Warunki te zamawiający uzna za spełnione na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30 000,00 zł, wadium słownie: trzydzieści tysięcy zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku: 52 8187 0004 2003 0070 0261 0004 WBS w Chełmie z adnotacją: "wadium–Nadbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu ". 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie przed upływem terminu składania ofert. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Projekt umowy stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 15.2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny brutto podanej w ofercie. 15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Nr 52 8187 0004 2003 0070 0261 0004 WBS Chełm z adnotacją "zabezpieczenie należytego wykonania umowy – “Nadbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu” 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem podpisania umowy. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 15.4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: Oryginał dokumentu zabezpieczenia złożyć u zamawiającego przed podpisaniem umowy. 15.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 15.6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15.7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 15.8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany i może być dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych, wartości robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 1) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe opady deszczu lub spadek temperatur powietrza, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówień (robót) podobnych lub zamiennych, które wstrzymują lub mają wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, 3) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały, 4) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 5) zmiany spowodowane opóźnieniem w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej, 6) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 7) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 8) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy, 9) zmiana obowiązującej stawki VAT, 10) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem lub zwiększeniem zakresu zamówienia, 11) ograniczenia zakresu robót objętych zamówieniem z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, jeżeli okaże się , że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, przy czym rozliczenie wyłączonych elementów robót nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy, 12) zmiany podwykonawców, niewymienionych w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego. 3. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią podstawę do dokonania zmian postanowień umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Wszystkie dokumenty składane są w języku polskim w formie pisemnej.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 1. Oświadczenia wstępne według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 i Nr 3 do SIWZ; 2. Formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym zgodnie z załączonym do SIWZ ściśle przedmiarami robót Etap I i II– w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 3 i 4 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.164 z późn.zm). 10.2. Pozostałe postanowienia dotyczące sposobu przygotowania ofert: 1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana własnoręcznym podpisem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. Zaleca się, aby wszystkie stronice oferty, na których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 3. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze i wymogami ustawowymi. 5. Jeżeli ofertę wraz z załącznikami podpisuje osoba /osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, to muszą posiadać stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie (dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz wspólników Spółki Cywilnej). 6. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 7. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie ustanowią pełnomocnika i nie dołączą prawidłowego pełnomocnictwa do oferty, to ich oferty zostaną odrzucone z postępowania, chyba, że zgodnie z wyborem Wykonawców, wymagane dokumenty zostaną podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie – z zachowaniem sposobu reprezentacji, lub na pisemne wezwanie Zamawiającego uzupełnią pełnomocnictwo. 8. Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. 9. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawą PZP. 10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum. 11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji bądź zawierać wszystkie dane wymienione we wzorze oferty. Wykonawca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych adresowych Wykonawcy wynikających z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG), oraz wskazania numeru faksu i E-mail Wykonawcy. Na podany przez Wykonawcę numer faksu i E-mail Zamawiający będzie przekazywał wszelką korespondencję z prowadzonego postępowania. 13. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamień www.ugkamien.bip.lubelskie.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień lub konkursów, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 14. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki - druki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycje co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentacji w obrocie gospodarczym Wykonawcy. 15. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu (innych niż oświadczeń), kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoba upełnomocniona). Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 17. Jeżeli oferta zawiera informacje, o których mowa w pkt 16, wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu w celu zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Dokumenty lub pakiet dokumentów musi być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jak również brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. 18. Niniejsze postępowanie prowadzi się w formie pisemnej. 19. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 20. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która: 1) będzie opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, 2) będzie zaadresowana na „Zamawiającego”, 3) będzie posiadać oznaczenie nazwy zadania . Oferty należy składać do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, pokój - Sekretariat. 11.2. Oferty należy składać na adres Zamawiającego podany wyżej. Za termin złożenia oferty w miejscu wskazanym (sekretariat) uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez pracownika sekretariatu odbioru przesyłki. 11.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania. 11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty bądź powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku zmian opakowanie każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana Nr .....”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty. 11.5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, gabinet Wójta Gminy. 11.6. Otwarcie ofert jest jawne. 11.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, informację dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia jak również okresu gwarancji i warunków płatności. 11.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.