Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
213z dziś
3103z ostatnich 7 dni
15617z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej: a) Roboty przygotowawcze: ścinanie drzew z karczowaniem pni i...

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej: a) Roboty przygotowawcze: ścinanie drzew z karczowaniem pni i krzaków. b) Wywiezienie płyt betowych z terenu rozbiórki do miejsca wskazanego przez Inwestora do 5 km...

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubycza Królewska
ul. Kolejowa 1
22680 , Lubycza Królewska
telefon - 846 617 002
faks - 846 617 412
www.lubycza.pl
gmina@lubycza.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubycza Królewska
Wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 111982L ul. Jana Pawła II od km 0+000,00 do km 0+490,38 oraz ul. Leśna od km 0+009,00 do km 0+ 514,00 w Lubyczy Królewskiej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Numer referencyjny: RGK.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 111982 L ul. Jana Pawła II od km 0+000,00 do km 0+490,38 oraz ul. Leśna od km 0+009,00 do km 0+514,00 w Lubyczy Królewskiej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 2. Zamówienie obejmuje zadanie: 2.1. Przebudowa drogi gminnej Nr 111982 ul. Jana Pawła II od km 0+000,00 do km 0+490,38. ROBOTY KWALIFIKOWANE: a) Roboty przygotowawcze: ścinanie drzew z karczowaniem pni i krzaków. b) Wywiezienie płyt betowych z terenu rozbiórki do miejsca wskazanego przez Inwestora do 5 km. c) Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie. d) Podbudowa: wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm, wykonanie podbudowy pomocniczej z chudego betonu C8/10 o grubości 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie o grubości 25 cm, ręczne formowanie nasypów. e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych: skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) o grubości 5 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm. f) Krawężniki betonowe, oporniki betonowe: wykonanie rowków pod krawężniki, wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki, ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, ustawienie oporników betonowych i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej. g) Budowa zjazdów i wykonanie ścieżki rowerowej: wykonanie wykopów oraz formowanie nasypów, wykonanie przepustów rurowych, kołnierzowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie o grubości 10 cm, podbudowy z betonu 5,0 MPa o grubości 10 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego o grubości 15 cm, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie rowków pod oporniki oraz ustawienie oporników betonowych i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm. h) Nawierzchnia chodnika: wykonanie robót ziemnych oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy z betonu C 3/4 o grubości 10 cm, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3cm. i) Odwodnienie: przebudowa przepustu na przepust prostokątny z obustronnymi wpustami ulicznymi, z kratkami ściekowymi, profilowanie rowów, umocnienie dna rowów przydrożnych korytkami ściekowymi betonowymi. j) Budowa zatoki autobusowej zgodnie z projektem. k) Roboty wykończeniowe: plantowanie poboczy oraz obsianie ich trawą. l) Oznakowanie: ustawienie pionowych znaków drogowych. ł) Montaż poręczy ochronnych, sztywnych U-11-a. m) Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE: a) Kanalizacja sanitarna: podniesienie studzienek do wysokości projektowanego pobocza, regulacja wysokościowa włazów. b) Założenie rur ochronnych na sieć światłowodową. 2.2 Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna od km 0+009,00 do km 0+514,00 w Lubyczy Królewskiej. ROBOTY KWALIFIKOWANE: a) Roboty przygotowawcze: ścinanie drzew z karczowaniem pni i krzaków. b) Roboty przygotowawcze w km 0+009,00 do km 0+133,00: frezowanie zdewastowanej nawierzchni bitumicznej. c) Roboty przygotowawcze w km 0+133,00 do 0+277,00: rozebranie nawierzchni z płyt betonowych. d) Roboty przygotowawcze w km 0+277,00 do 514,00: rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. e) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. f) Wywiezienie płyt betowych, tłucznia kamiennego, i trylinki z terenu rozbiórki do miejsca wskazanego przez Inwestora do 5 km. g) Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie, pogłębianie istniejących rowów, ręczne formowanie nasypów. h) Oporniki betonowe: wykonanie rowków pod oporniki, ustawienie oporników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. i) Podbudowa nawierzchni: wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm, wykonanie podbudowy pomocniczej z chudego betonu C8/10 o grubości 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm, ręczne formowanie nasypów. j) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych: skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) o grubości 5 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm. k) Wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+0,009 do 0+133,5 km: wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) o grubości 5 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm. l) Przebudowa zjazdów: roboty ziemne wykonywane koparkami, ręczne formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm, wykonanie podbudowy betonowej 5,0 MPa o grubości 10 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm, wykonanie zjazdów z kostki brukowej kolorowej, grafit o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej oraz oporników betonowych na zakończeniu zjazdów. ł) Nawierzchnia chodnika i ścieżki rowerowej: wykonanie robót ziemnych (wykop pod koryto chodnika), profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, wykonanie rowków pod obrzeża chodnika, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, wykonanie podbudowy z betonu C 3/4 o grubości 10 cm pod chodnik oraz z betonu 5 MPa o grubości 10 cm pod ścieżkę rowerową, ułożenie chodnika z kostki brukowej, kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe o grubości 3cm. m) Utwardzenia poboczy: utwardzenia pobocza z kruszyw łamanych o grubości 15 cm. n) Oznakowanie ustawienie znaków pionowych drogowych. o) Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. p) Roboty wykończeniowe: plantowanie poboczy oraz obsianie ich trawą. ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE: a) Kanalizacja sanitarna: wykonanie regulacji wysokościowej włazów, b) Przebudowa ciągu kanalizacji światłowodowej: przesunięcie kanalizacji kablowej światłowodowej dł. 115 m, przełożenie kanalizacji światłowodowej dł. 90 m osłonowanie kanalizacji kablowej światło dowodowej dł. 87,5 m. c) Przełożenie rurociągu kablowego z kablem lokalizacyjnym w nowe miejsce : ręczne odkopanie istniejącej kanalizacji i kabla i przeniesienie do wcześniej wykonanego wykopu zgodnie z nową trasą rurociągu kablowego. d) Zabezpieczenie kanalizacji światłowodowej w miejscach zjazdów, rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot A 160 PS, zgodnie z opracowanym projektem.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45233140-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 2500 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 1500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) każda z nich. Wykonawca winien dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą trzyletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty drogowe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty, o treści zgodnej z załączonym wzorem (załącznik Nr 4 do SIWZ). 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty. 4) Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, bądź Wykonawcy którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy zamieszczają informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załącznik Nr 5 do SIWZ), na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 i ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp., a w odniesieniu do podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca również stosowane zobowiązanie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r., poz. 359): 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust.6 pkt 2-5 ustawy PZP) winno być złożone w formie oryginału. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 7.1. Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 7.2. Okres ważności gwarancji nie będzie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub c) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub d) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. 3) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie posiada podpisanej umowy na dofinansowanie przedmiotowych prac z Wojewodą Lubelskim. Podpisanie umowy na realizację przedmiotowych prac będzie zatem możliwe po podpisaniu wspomnianej wyżej umowy, w przypadku jej nie podpisania postępowanie zostanie unieważnione
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.