Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
213z dziś
3103z ostatnich 7 dni
15617z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem - wykonanie nowej nawierzchni...

Przedmiot:

Przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ulicy oraz wymiana obustronnych chodników na nawierzchnie z płyt betonowych szarych o wymiarach 20x30x6 cm

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowy Staw
ul. Bema 1
82230 , Nowy Staw
telefon - 552 715 110
www.bip.nowystaw.pl
um_nowystaw@wp.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Nowy Staw
Wadium: 1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000,00 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 2.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Mickiewicza (droga nr 192040G) oraz ulicy Jana Pawła II (droga nr 192020G) wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Nowym Stawie.
Numer referencyjny: ZP.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Przebudowa nawierzchni ulicy i chodników ul. Jana Pawła II w Nowym Stawie wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ulicy oraz wymiana obustronnych chodników na nawierzchnie z płyt betonowych szarych o wymiarach 20x30x6 cm. Inwestycja obejmuje również skablowanie oświetlenia ulicznego i zasilania budynków wraz z budową nowych przyłączy energetycznych do budynków i nowego oświetlenia ulicznego W zakres zadania wchodzi również rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz skablowanie i przebudowa sieci telekomunikacyjnej. Długość drogi: ok. 144 m Szerokość drogi: 6 m Lokalizacja robót: działki nr 33/10, 70/1, 70/3, 80, 93/32, 93/68, 101, 175, 99/4 obr. 1 Nowy Staw Uwaga: 1. Z przedmiaru robót „Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych” dział pod nazwą „Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych” nie wchodzi w zakres realizacji zadania (wchodzi wyłącznie dział pn. „Budowa przyłączy do budynków”). 2. W przedmiarze robót drogowych w poz. 32 zmienia się „płyty betonowe 20x30 grubości 8 cm” na „płyty betonowe szare 20x30x6 cm”. 1.2. Przebudowa ul. Mickiewicza w Nowym Stawie wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ulicy oraz wymiana obustronnych chodników na nawierzchnie z płyt betonowych szarych o wymiarach 20x30x6 cm. Inwestycja obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego. W zakres zadania wchodzi również rozbudowa kanalizacji deszczowej. Długość drogi: ok. 200 m Szerokość drogi: 6 m Lokalizacja robót: działki nr 63, 71/7, 86 i 101 obr. 1 Nowy Staw Uwaga: 1. W przedmiarze robót drogowych w poz. 32 zmienia się „płyty betonowe 20x30 grubości 8 cm” na „płyty betonowe szare 20x30x6 cm”. Szczegółowy opis przedmiotu w zawarty został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. 3. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu- nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji czy przedmiarach jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do równoważności oferowanych materiałów lub wyrobów z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego ze stosownym zapytaniem w sposób opisany w rozdziale VIII SIWZ. 4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej placów budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 6. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIV SIWZ. 8. Przedmiotowe postępowanie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45100000-8
45111200-0
45231100-6
45231300-8
45232130-2
45232400-6
45310000-3
45316110-9
45316110-9
32000000-0
32412100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6, polegającego na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do określonych w projekcie budowlanym i przedmiarach robót, załączonych do SIWZ, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie odcinka drogi (ulicy) o wartości łącznie z podatkiem VAT nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: a) jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz osoba ta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełniła co najmniej raz funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto; b) jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz osoba ta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełniła co najmniej raz funkcję kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto; c) jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz osoba ta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełniła co najmniej raz funkcję kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto; d) jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz osoba ta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełniła co najmniej raz funkcję kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto; UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zostały uznane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę; 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych; 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- jeżeli dotyczy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000,00 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 2.1. w pieniądzu; 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; 2.3. w gwarancjach bankowych; 2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 37 8300 0009 0002 5589 2000 0100 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie z adnotacją „wadium- przetarg nieograniczony: Przebudowa ulicy Mickiewicza (droga nr 192040G) oraz ulicy Jana Pawła II (droga nr 192020G) wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Nowym Stawie”. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 14. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kierownika budowy 20,00
Okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Do zawartej umowy będą miały zastosowanie przepisy art. 144 ustawy Pzp. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 2.1. zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 2.2. zmiany, w tym zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy- pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, tj.: 1) w stosunku do terminu realizacji umowy: a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac; b) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu robót do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; c) zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w założonym terminie, w sytuacji gdy zmiany te były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; d) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków pogodowych, geologicznych, archeologicznych; e) z powodu działania podmiotów/osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są spowodowane z winy którejkolwiek ze stron; f) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: – nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; – wstrzymanie robót przez Zamawiającego; – konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; g) w przypadku opóźnienia związanym z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; h) w przypadku opóźnienia związanym z uzyskaniem zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych, zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; i) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; j) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ niezawinionych przez Wykonawcę; k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcę skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: - brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; - protesty mieszkańców; - przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu; - przerwy (urlopy) w produkcji materiałów opisanych w dokumentacji projektowej; 2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 3) zmiany w zakresie płatności-wynagrodzenia: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; b) gdy konieczność zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie zmiany wysokości urzędowej stawki podatku VAT; c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę; d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego; 4) inne: a) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia, określone w SIWZ; b) w zakresie podwykonawstwa: - powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy; - zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt. 2.2 ppkt. 1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w drodze podpisanego przez obie strony aneksu pod rygorem nieważności. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 6.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 6.2. zmiana danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.