Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych...

Przedmiot:

Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubenia
Lubenia 131
36042 , Lubenia
telefon - 017 8503914, 8755096
faks - 178 755 099
www.bip.lubenia.pl
b.baran@lubenia.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lubenia
Wadium: 10 000,00 pln
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-06 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla Stacji Uzdatnia Wody w Lubeni, Oczyszczalni ścieków w Siedliskach w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na ternie ROF”
Numer referencyjny: 271/9/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla Stacji Uzdatnia Wody w Lubeni i Oczyszczalni ścieków w Siedliskach w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na ternie ROF”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na SUW w Lubeni i Oczyszczalni ścieków w Siedliskach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Instalacje mają generować energię ze słońca i oddawać ją do istniejącej instalacji elektrycznej obiektu. Instalacje muszą być wykonane w taki sposób, aby spełniały swoją funkcję bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez użytkownika. 3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na ternie ROF ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr III Czysta energia; Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do SIWZ. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zmniejszenie ilości instalacji fotowoltaicznych, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, przy czym Zamawiający gwarantuje wykorzystanie dostawy stanowiących przedmiot zamówienia, na poziomie nie niższym niż 90% wielkości zamówienia/ilości instalacji fotowoltaicznych, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanej części umowy w zmniejszonym zakresie. 6. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu umowy, tj. Załącznika nr 5

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09331200-0
45315600-4
71220000-6
45311000-0
45223200-8
09330000-1
09331100-9
45300000-0
45310000-3
45311100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-14
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-09-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie doświadczenia (warunek doświadczenie): -w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty co najmniej 1 kompletną instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 39 kW wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) UWAGA: a) Realizacja kompletnej instalacji fotowoltaicznej oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji fotowoltaicznej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, przy czym dostawa instalacji fotowoltaicznej musi obejmować dostawę paneli fotowoltaicznych, falownika i zabezpieczeń. b) Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem. c) Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co najmniej 1 kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 39 kW zostało wykazane przez jednego Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co najmniej 1 kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 39 kW zrealizowanej przez jednego Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie, 2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie, 3) zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej. W zakresie dysponowania osobami: -dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze Kierownika kontraktu, posiadającą doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej jednego projektu/zamówienia/inwestycji, którego przedmiot stanowiła dostawa i montaż co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej lub solarnej i jednocześnie posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych lub solarnych, -dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 minimum 2-osobowym zespołem. W skład każdego z zespołów musi wchodzić minimum: a) 1 osoba posiadająca uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych, b) 1 osoba posiadająca uprawnienia SEP do 1 kV „D” (dozór) lub uprawnienia równoważne, UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby dana osoba wchodząca w skład zespołu realizującego zamówienie posiadała łącznie wszystkie wymagane uprawnienia albo niektóre z wymaganych uprawnień, co nie zwalnia Wykonawcy z posiadania co najmniej 1 minimum 2-osobowego zespołu . Powyżej wskazany personel Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania zamawiającego, co nie zwalnia Wykonawcy z zapewnienia dodatkowego personelu (zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i posiadane uprawnienia oraz doświadczenie) jaki okaże się niezbędny dla realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ 3) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10 000,00 pln

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużona gwarancja wykonawcy na urządzenia, w tym moduły fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcję 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszystkie zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 ciężar wykazania stopnia zakresu wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia, w przypadku jego wzrostu, spoczywa na Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że: 1) w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, ceny jednostkowe i wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określone w wyniku tej zmiany ceny jednostkowe i wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone w oparciu o wysokość stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów, 2) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracowników biorących udział w pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, 3) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 4. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. 5. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany terminów realizacji Umowy w przypadku gdy niemożność ich dotrzymania zostanie spowodowana przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, w szczególności ziszczenia się co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek: 1) niedotrzymanie terminu będzie następstwem wystąpienia konieczności spełnienia innych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy wymogów niezbędnych dla pozyskania lub wydatkowania środków zewnętrznych (dofinansowania Projektu); 2) niedotrzymanie terminu będzie następstwem konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub sądowego, niezbędnego dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części, 3) niedotrzymanie terminu będzie następstwem zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub świadczenia stron Umowy, w szczególności konieczności dokonania zmian dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia;, 4) niedotrzymanie terminu będzie następstwem długotrwałego, a nieobciążającego Wykonawcy uzgadniania dokumentacji wykonawczej albo wprowadzenia z inicjatywy Zamawiającego zmian w dokumentacji niezbędnej dla realizacji przedmiotu Umowy, 5) niedotrzymanie terminu będzie następstwem przedłużającej się, a nieobciążającej Wykonawcy konieczności uzyskania niezbędnych dla dokumentacji wykonawczej lub powykonawczej opinii, uzgodnień, warunków technicznych, 6) niedotrzymanie terminu będzie następstwem przedłużającej się, a nieobciążającego Wykonawcy konieczności uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, 7) niedotrzymanie terminu będzie następstwem działań gestorów sieci energetycznej, skutkujących wpięciem instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej w sposób uniemożliwiający odprowadzenie nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci energetycznej i korzystanie z opustów, 8) niedotrzymanie terminu będzie następstwem konieczności wykonania dodatkowych dostaw lub dodatkowych usług lub dodatkowych robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowego, zgodnego z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że termin wykonania dodatkowych usług, dostaw, robót budowlanych wraz z niezbędną dla ich zrealizowania dokumentacją przekroczy 3 tygodnie, 9) niedotrzymanie terminu będzie następstwem wystąpienia warunków pogodowych powodujących niemożność prowadzenia prac objętych przedmiotem Umowy zgodnie z wymogami prawa, w tym przepisami BHP względnie zgodnie z wymogami technicznymi, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac objętych przedmiotem Umowy, w tym w aspekcie zachowania właściwych parametrów eksploatacyjnych, 10) niedotrzymanie terminu będzie następstwem wystąpienia niedających się przewidzieć okoliczności powodujących konieczność opracowania lub uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych dla prawidłowego zakończenia realizacji Umowy, 11) niedotrzymanie terminu będzie następstwem wstrzymania przez Zamawiającego prac (ich całości lub części) objętych przedmiotem Umowy na okres przekraczający 2 tygodnie, z powodu niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności 12) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 13) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.), 14) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie odbiorów, 15) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 6 muszą zostać udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli stron Umowy. 7. Zmiana osób, stanowiących Personel Wykonawcy, wykazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, możliwa jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zamawiający odmówi wyrażenia zgody jeżeli zaproponowane osoby nie będą spełniały wymagań SIWZ i OPZ. 8. Poza innymi przypadkami określonymi postanowieniami Umowy, Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.