Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno
tel. 94 31 60 120
fax: 94 31 61 491
http://ug.swieszyno.ibip.pl
e.jacewicz@swieszyno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świeszyno
Wadium: 5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości Część 1 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100) Część 2 – 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych i 00/100) Część 3 - 1 40
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa oświetlenia na terenie gminy Świeszyno".
Numer referencyjny: RIG.271.59.2018-część 1, RIG.271.60.2018-część 2, RIG.271.61.2018-część 3, RIG.271.62.2018-część 4
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część nr 1 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Chłopska Kępa w ilości 46 pkt. opraw LED zamontowanych na 36 szt. słupach (etap II), w ilości 9 pkt. opraw LED zamontowanych na 9 szt. słupach (etap III), kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane montowane na fundamencie. Oprawy LED o następujących parametrach: moc 42W, strumień świetlny oprawy ok.4300lm - (51szt.), moc 58W strumień świetlny oprawy ok.6400lm (4szt.). W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm/750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Budowa oświetlenia w pasie drogi gminnej. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/18/009277 i P/18/009290 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. W projekcie zaprojektowanych jest 63 szt. słupów i 69 opraw z lampami (etap II) i 15 szt. słupów i 16 opraw z lampami (etap III), natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 36 szt. słupów i 46 opraw z lampami (etap II) i 9 szt. słupów i 9 opraw (etap III) - pokazano na załączniku nr 11. Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. Dokumentacja projektowa podzielona jest na 3 etapy, natomiast przedmiot zamówienia obejmuje tylko etap II i III - mapa poglądowa – załącznik nr 12. Etap I jest zrealizowany. Ponadto należy przewidzieć wykonanie dodatkowo w stosunku do przedmiaru ok. 100mb kabli metodą bezwykopową (przecisk) ze względu na powstałe nowe zjazdy do budynków. Część nr 2 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (Węgorki) w ilości 21 pkt. oprawy LED o mocy ok. 30W z redukcją mocy do 50% w nocy, strumień świetlny min. 4000lm. Słupy stalowe ocynkowane, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Budowa oświetlenia w pasie drogi gminnej i powiatowej (działka nr 25/1 – droga powiatowa). Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/16/013019 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. W projekcie zaprojektowanych jest 37 słupów i opraw z lampami, natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 21 szt. słupów i opraw z lampami - pokazano na załączniku nr 14. Ponadto na odcinku od 1 do 36 należy przewidzieć konieczność przestawienia 5 lub 6 słupów w nawiązaniu do projektu drogi z płyt typu YOMB będącej w posiadaniu Zamawiającego i w konsultacji w inspektorem nadzoru i projektantem. Projekt drogi do wglądu zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy. Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. Część nr 3 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Golica w ilości 2 pkt. opraw LED o mocy ok. 60W z redukcją mocy do 50%, strumień świetlny min. 6000lm (2 szt. słupów) i 13 pkt. opraw LED o mocy ok. 30W z redukcją mocy do 50% w nocy, strumień świetlny min. 4000lm (11szt. słupów). Słupy stalowe ocynkowane, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Budowa oświetlenia w pasie drogi gminnej i powiatowej (działka nr 14 – droga powiatowa). Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/17/017456 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. W projekcie zaprojektowanych jest 22 szt. słupów i 24 oprawy z lampami, natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 13 szt. słupów i 15 opraw z lampami - pokazano na załączniku nr 16. Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. Część nr 4 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice, zad. nr 1.1, 1.2 i 2 Zad. 1.1 i 1.2 – 16 szt. opraw parkowych LED o mocy ok. 38W, strumień świetlny min. 3200lm, zamontowanych na 16 szt. słupów. Słupy stalowe, kompozytowe lub aluminiowe 5m, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK z bezpiecznikami D01/gl 4A. Do oprawy instalować przewody YDY 3x2,5mm2 (750V). Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Budowa oświetlenia w pasie drogi gminnej. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/16/021960, P16/021976 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Zad. 2 – 16 szt. opraw parkowych LED o mocy ok. 38W, strumień świetlny min. 3200lm, zamontowanych na 16 szt. słupów. Słupy stalowe, kompozytowe lub aluminiowe 5m, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x2,5mm2 (750V). Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Budowa oświetlenia w pasie drogi gminnej. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P16/021976 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. W zad. nr 1.1, 1.2 i 2 należy zastosować taki sam rodzaj opraw i słupów. UWAGA: wymagania dodatkowe dotyczące wszystkich części: 1. Do zadań Wykonawcy należy w imieniu Zamawiającego dokonywanie wszelkich uzgodnień z ENERGA-OPERATOR S.A. w celu uruchomienia instalacji oświetlenia. 2. Zamawiający wymaga przekazania przez Wykonawcę do ENERGA-OPERATOR oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej w terminie do 15.07.2018r. oraz niezwłocznie po otrzymaniu od ENERGA-OPERATOR oświadczenia o wykonaniu przyłączenia przekazanie Zamawiającemu celem podpisania umowy ze sprzedawcą energii ENERGA-OBRÓT na sprzedaż energii elektrycznej. Szacowany czas od przekazania oświadczenia o wykonaniu przyłączenia od ENERGA OPERATOR do montażu licznika ok. 2,5m-ca (konieczność podpisania umowy przez Zamawiającego na sprzedaż energii i na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej). 3. Termin do 15.10.2018r. obejmuje wykonanie wszystkich robót wraz z uruchomieniem oświetlenia. 4. Do zadań Wykonawcy należy wycinka krzewów na trasie kabli energetycznych i podcięcie drzew w obrębie zamontowanych lamp. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 10-12 dla części nr 1, nr 13-14 dla części nr 2, nr 15-16 dla części nr 3, nr 17 dla części nr 4.

II.5) Główny kod CPV: 45316100-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2018 r. przy czym do dnia 15.07.2018r. należy przekazać do ENERGA-OPERATOR oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: - 100 000,00 zł (w przypadku składania oferty na 1 część) - 200 000,00 zł ( w przypadku składania oferty na 2 części) - 300 000,00 zł ( w przypadku składania oferty na 3 części) - 400 000,00 zł (w przypadku składania oferty na 4 części) Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać: a) że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - 1 roboty polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego o wartości min. 100 000,00 zł brutto Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia b) dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego: Funkcja/Uprawnienia Doświadczenie Kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, w tym na co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego W przypadku składania oferty na wszystkie części Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na stanowisko kierownika budowy. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt od 1 – 3 muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SIWZ składa: 1)informację z właściwego rejestru albo w przypadku braku rejestru inny równoważny dokument wystawiony przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę , 2)dokument że nie zalega z opłacaniem podatków opłat ,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , 3) dokument nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Informacja i dokumenty o których mowa w pkt.1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,a dokument o którym mowa w pkt.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej: a) wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - 1 roboty polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego - o wartości min 100 000,00 zł brutto –wykaz wykonanych robót sporządzony na/wg załącznika Nr 6 do SIWZ b) dysponowaniem osobami wyznaczonych do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 1 ppkt.1.3. lit. b) rozdz. II SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – sporządzony na/wg załącznika Nr 7 do SIWZ. 2)sytuacji finansowej lub ekonomicznej: w tym celu Wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż - 100 000,00 zł (w przypadku składania oferty na 1 część), - 200 000,00 zł ( w przypadku składania oferty na 2 części), - 300 000,00 zł ( w przypadku składania oferty na 3 części), - 400 000,00 zł (w przypadku składania oferty na 4 części), a w przypadku jej braku Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c USTAWY potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem i przedłożyć Zamawiającemu kopię nowo zawartej umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia. W przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązania w trakcie okresu realizacji Umowy z Zamawiającym umów ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowych umów oraz przekazania Zamawiającemu ich kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia bądź rozwiązania danej umowy Do wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) należy dołączyć dowody że roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w pkt. 1a są : - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane , - inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów (Wykonawca musi pisemnie uzasadnić brak możliwości uzyskania w/w dokumentów). W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego wykaz może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 3. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 4. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/OSOBY udostępniającego(ej) Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg Załącznika nr 5 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy - na/według załącznika nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje ) że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA!!! Wraz z ofertą Wykonawca może złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, jeśli nie należy on do żadnej grupy kapitałowej. Nie będzie uznane oświadczenie złożone wraz z ofertą o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości Część 1 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100) Część 2 – 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych i 00/100) Część 3 - 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych i 00/100) Część 4 – 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych i 00/100) 5.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. 5.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. 5.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem „Wadium na znak sprawy – RIG.271.59.2018 – część 1, RIG.271.60.2018 – część 2, RIG.271.61.2018 – część 3, RIG.271.62.2018 – część 4”. Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 5.5 Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5.6 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 5.7 Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy może nastąpić wyłącznie za zgodą obustronną wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a) gdy nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; b) gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie jest możliwe dochowanie umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunków atmosferycznych związanych z wystąpieniem: ba) klęski żywiołowej, bb) wystąpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego; c) gdy na skutek konieczności wykonania innych zamówień lub robót, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia nie jest możliwe dochowanie umownego terminu wykonania zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; d) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; e) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmiany parametrów realizowanego zamówienia, zmian technologicznych, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; f) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; g) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, h) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi – zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej; siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy; i) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: ja) wprowadzały warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; jb) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. Dopuszczalną łączną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w uwzględnieniem zmian umowy nie może przekroczyć 120 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego tą umową. Zmiana nieistotnych postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana istotnych postanowień umowy jest dopuszczalna w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa – etap II i III”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Chłopska Kępa w ilości 46 pkt. opraw LED zamontowanych na 36 szt. słupach (etap II), w ilości 9 pkt. opraw LED zamontowanych na 9 szt. słupach (etap III), kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane montowane na fundamencie. Oprawy LED o następujących parametrach: moc 42W, strumień świetlny oprawy ok.4300lm - (51szt.), moc 58W strumień świetlny oprawy ok.6400lm (4szt.). W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm/750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Budowa oświetlenia w pasie drogi gminnej. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/18/009277 i P/18/009290 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. W projekcie zaprojektowanych jest 63 szt. słupów i 69 opraw z lampami (etap II) i 15 szt. słupów i 16 opraw z lampami (etap III), natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 36 szt. słupów i 46 opraw z lampami (etap II) i 9 szt. słupów i 9 opraw (etap III) - pokazano na załączniku nr 11. Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. Dokumentacja projektowa podzielona jest na 3 etapy, natomiast przedmiot zamówienia obejmuje tylko etap II i III - mapa poglądowa – załącznik nr 12. Etap I jest zrealizowany. Ponadto należy przewidzieć wykonanie dodatkowo w stosunku do przedmiaru ok. 100mb kabli metodą bezwykopową (przecisk) ze względu na powstałe nowe zjazdy do budynków. UWAGA: wymagania dodatkowe dotyczące wszystkich części: 1. Do zadań Wykonawcy należy w imieniu Zamawiającego dokonywanie wszelkich uzgodnień z ENERGA-OPERATOR S.A. w celu uruchomienia instalacji oświetlenia. 2. Zamawiający wymaga przekazania przez Wykonawcę do ENERGA-OPERATOR oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej w terminie do 15.07.2018r. oraz niezwłocznie po otrzymaniu od ENERGA-OPERATOR oświadczenia o wykonaniu przyłączenia przekazanie Zamawiającemu celem podpisania umowy ze sprzedawcą energii ENERGA-OBRÓT na sprzedaż energii elektrycznej. Szacowany czas od przekazania oświadczenia o wykonaniu przyłączenia od ENERGA OPERATOR do montażu licznika ok. 2,5m-ca (konieczność podpisania umowy przez Zamawiającego na sprzedaż energii i na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej). 3. Termin do 15.10.2018r. obejmuje wykonanie wszystkich robót wraz z uruchomieniem oświetlenia. 4. Do zadań Wykonawcy należy wycinka krzewów na trasie kabli energetycznych i podcięcie drzew w obrębie zamontowanych lamp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 10-12 dla części nr 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2018 r. przy czym do dnia 15.07.2018r. należy przekazać do ENERGA-OPERATOR oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej.

 
Część nr: 2 Nazwa: „Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (Węgorki)”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niedalino (Węgorki) w ilości 21 pkt. oprawy LED o mocy ok. 30W z redukcją mocy do 50% w nocy, strumień świetlny min. 4000lm. Słupy stalowe ocynkowane, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Budowa oświetlenia w pasie drogi gminnej i powiatowej (działka nr 25/1 – droga powiatowa). Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/16/013019 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. W projekcie zaprojektowanych jest 37 słupów i opraw z lampami, natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 21 szt. słupów i opraw z lampami - pokazano na załączniku nr 14. Ponadto na odcinku od 1 do 36 należy przewidzieć konieczność przestawienia 5 lub 6 słupów w nawiązaniu do projektu drogi z płyt typu YOMB będącej w posiadaniu Zamawiającego i w konsultacji w inspektorem nadzoru i projektantem. Projekt drogi do wglądu zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy. Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. UWAGA: wymagania dodatkowe dotyczące wszystkich części: 1. Do zadań Wykonawcy należy w imieniu Zamawiającego dokonywanie wszelkich uzgodnień z ENERGA-OPERATOR S.A. w celu uruchomienia instalacji oświetlenia. 2. Zamawiający wymaga przekazania przez Wykonawcę do ENERGA-OPERATOR oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej w terminie do 15.07.2018r. oraz niezwłocznie po otrzymaniu od ENERGA-OPERATOR oświadczenia o wykonaniu przyłączenia przekazanie Zamawiającemu celem podpisania umowy ze sprzedawcą energii ENERGA-OBRÓT na sprzedaż energii elektrycznej. Szacowany czas od przekazania oświadczenia o wykonaniu przyłączenia od ENERGA OPERATOR do montażu licznika ok. 2,5m-ca (konieczność podpisania umowy przez Zamawiającego na sprzedaż energii i na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej). 3. Termin do 15.10.2018r. obejmuje wykonanie wszystkich robót wraz z uruchomieniem oświetlenia. 4. Do zadań Wykonawcy należy wycinka krzewów na trasie kabli energetycznych i podcięcie drzew w obrębie zamontowanych lamp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 13-14 dla części nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2018 r. przy czym do dnia 15.07.2018r. należy przekazać do ENERGA-OPERATOR oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej.

 
Część nr: 3 Nazwa: „Budowa oświetlenia w miejscowości Golica” .
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 3 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Golica w ilości 2 pkt. opraw LED o mocy ok. 60W z redukcją mocy do 50%, strumień świetlny min. 6000lm (2 szt. słupów) i 13 pkt. opraw LED o mocy ok. 30W z redukcją mocy do 50% w nocy, strumień świetlny min. 4000lm (11szt. słupów). Słupy stalowe ocynkowane, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Budowa oświetlenia w pasie drogi gminnej i powiatowej (działka nr 14 – droga powiatowa). Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/17/017456 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. W projekcie zaprojektowanych jest 22 szt. słupów i 24 oprawy z lampami, natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 13 szt. słupów i 15 opraw z lampami - pokazano na załączniku nr 16. Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. UWAGA: wymagania dodatkowe dotyczące wszystkich części: 1. Do zadań Wykonawcy należy w imieniu Zamawiającego dokonywanie wszelkich uzgodnień z ENERGA-OPERATOR S.A. w celu uruchomienia instalacji oświetlenia. 2. Zamawiający wymaga przekazania przez Wykonawcę do ENERGA-OPERATOR oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej w terminie do 15.07.2018r. oraz niezwłocznie po otrzymaniu od ENERGA-OPERATOR oświadczenia o wykonaniu przyłączenia przekazanie Zamawiającemu celem podpisania umowy ze sprzedawcą energii ENERGA-OBRÓT na sprzedaż energii elektrycznej. Szacowany czas od przekazania oświadczenia o wykonaniu przyłączenia od ENERGA OPERATOR do montażu licznika ok. 2,5m-ca (konieczność podpisania umowy przez Zamawiającego na sprzedaż energii i na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej). 3. Termin do 15.10.2018r. obejmuje wykonanie wszystkich robót wraz z uruchomieniem oświetlenia. 4. Do zadań Wykonawcy należy wycinka krzewów na trasie kabli energetycznych i podcięcie drzew w obrębie zamontowanych lamp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 15-16 dla części nr 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2018 r. przy czym do dnia 15.07.2018r. należy przekazać do ENERGA-OPERATOR oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej.

 
Część nr: 4 Nazwa: „Budowa oświetlenia w miejscowości Niekłonice” .
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 4 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice, zad. nr 1.1, 1.2 i 2 Zad. 1.1 i 1.2 – 16 szt. opraw parkowych LED o mocy ok. 38W, strumień świetlny min. 3200lm, zamontowanych na 16 szt. słupów. Słupy stalowe, kompozytowe lub aluminiowe 5m, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK z bezpiecznikami D01/gl 4A. Do oprawy instalować przewody YDY 3x2,5mm2 (750V). Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Budowa oświetlenia w pasie drogi gminnej. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/16/021960, P16/021976 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Zad. 2 – 16 szt. opraw parkowych LED o mocy ok. 38W, strumień świetlny min. 3200lm, zamontowanych na 16 szt. słupów. Słupy stalowe, kompozytowe lub aluminiowe 5m, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x2,5mm2 (750V). Zakres robót: - linia kablowa oświetleniowa - wykopy rowu kablowego - przepych pod drogą - posadowienie słupów oświetleniowych - montaż opraw z podnośnika montażowego - ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Budowa oświetlenia w pasie drogi gminnej. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P16/021976 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. W zad. nr 1.1, 1.2 i 2 należy zastosować taki sam rodzaj opraw i słupów. UWAGA: wymagania dodatkowe dotyczące wszystkich części: 1. Do zadań Wykonawcy należy w imieniu Zamawiającego dokonywanie wszelkich uzgodnień z ENERGA-OPERATOR S.A. w celu uruchomienia instalacji oświetlenia. 2. Zamawiający wymaga przekazania przez Wykonawcę do ENERGA-OPERATOR oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej w terminie do 15.07.2018r. oraz niezwłocznie po otrzymaniu od ENERGA-OPERATOR oświadczenia o wykonaniu przyłączenia przekazanie Zamawiającemu celem podpisania umowy ze sprzedawcą energii ENERGA-OBRÓT na sprzedaż energii elektrycznej. Szacowany czas od przekazania oświadczenia o wykonaniu przyłączenia od ENERGA OPERATOR do montażu licznika ok. 2,5m-ca (konieczność podpisania umowy przez Zamawiającego na sprzedaż energii i na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej). 3. Termin do 15.10.2018r. obejmuje wykonanie wszystkich robót wraz z uruchomieniem oświetlenia. 4. Do zadań Wykonawcy należy wycinka krzewów na trasie kabli energetycznych i podcięcie drzew w obrębie zamontowanych lamp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 17 dla części nr 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2018 r. przy czym do dnia 15.07.2018r. należy przekazać do ENERGA-OPERATOR oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej.

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.