Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm w ilości 15 000 ton

Przedmiot:

Zakup kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm w ilości 15 000 ton

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Leśnych
ul. Nadbrzeźna 11
57-500 , Bystrzyca Kłodzka
telefon - 748 110 415
faks - 748 111 561
http://www.zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl/
joanna.zalewska@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm w ilości 15 000 ton.
Numer referencyjny: 270.0007.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm dla inwestycji drogowych realizowanych przez Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Tak określony przedmiot zamówienia nazywany będzie dalej kruszywem. 3.2. Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:  14212200-2 – Kruszywo, 3.3. Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm w ilości 15 000 t. wg. PN-EN-13242+A1:2010 lub równoważne, 3.4. Oferowany materiał musi spełniać minimalne szczegółowe parametry kruszywa oraz dodatkowe wymagania, zgodnie z poniższą tabelą - Kruszywo naturalne łamane o ciągłym uziarnieniu (mieszankę) 0/31,5 wg PN-EN 13242+A1:2010 (norma zharmonizowana) oraz PN-EN 13285:2010 (norma niezharmonizowana). 3.5. a) Wymagane charakterystyki podstawowe: Lp. Wyszczególnienie właściwości Norma odniesienia Wymagania wobec kruszywa 1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012 PN-EN 13242+A:2010 GA75 2 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1:2012 PN-EN 13242+A:2010 GTA20 3 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3:2012 lub wg PN-EN 933-4:2008 a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości lub b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu PN-EN 13242+A:2010 FI50 SI55 4 Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5;2000 PN-EN 13242+A:2010 C90/3 5 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1:2012 PN-EN 13285:2010 UF9 Zawartość nadziarna wg PN-EN 933-1:2012 PN-EN 13285:2010 OC90 6 Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2:2010 PN-EN 13242+A:2010 LA 35 7 Gęstość wg PN-EN 1097-6;2013-11, rozdz. 7, 8 lub 9 PN-EN 13242+A:2010 Deklarowana 8 Nasiąkliwość1) PN-EN 13242+A:2010 WA242 9 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3;2003 PN-EN 13242+A:2010 Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych przepisów 10 Zanieczyszczenia PN-EN 13242+A:2010 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 11 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3;2002, wg PN-EN 1097-2:2010 PN-EN 13242+A:2010 SBLA 12 Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1:2007 PN-EN 13242+A:2010 F4 13 Skład mineralogiczny wg PN-EN 932-3:1999 PN-EN 13242+A:2010 deklarowany 1) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność b) Wymagania dodatkowe: Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 1 Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE4 wg PN-EN 933-8:2015-07 zał. A (po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora w cylindrze typu B przy wilgotności optymalnej) ≥35 2 Wartość CBR wg PN-EN 13286-47:2012 po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h ≥80 3 Uziarnienie zgodnie z poniższymi krzywymi granicznymi, przy czym zadeklarowana krzywa uziarnienie musi się mieścić w liniach SDV poniższego wykresu jn. 3.6. Wykonawca musi dołączyć zaświadczenia, deklaracje zgodności produktu o właściwościach nie gorszy niż wskazane wyżej, w systemie oceny 2+ wraz z przedłożeniem stosownego certyfikatu zakładu kontroli produkcji wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, z którego wynika, że przeprowadzona została wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz zapewniony został ciągły nadzór zakładowej kontroli produkcji, (spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zgodnie z art. 22d ust. 1, 2 , 3). 3.7. 1) W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, co do parametrów odebranej mieszanki kruszyw z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający wykona komisyjne pobranie próbek, a następnie zleci jej badanie niezależnemu laboratorium. Wyniki badań stwierdzające niezgodność parametrów fizykochemicznych z tymi, które zostały określone w niniejszej specyfikacji spowoduje, iż Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje prawne i finansowe zaistniałej sytuacji w szczególności: koszty badań, koszty transportu odbioru kruszywa, ponownego dostarczenia kruszywa o wymaganych parametrach, zostaną naliczone stosowne kary umowne za nienależyte wykonanie umowy. 2) W przypadku w 24 godzinnego braku dostarczenia kruszywa lub opóźniania w dostarczeniu kruszywa wynikających z przyczyn Wykonawcy Zamawiający ma prawo skorzystania z wykonawstwa zastępczego. W tym przypadku wszystkie koszty w zakresie zakupu oraz transport poniesie Wykonawca. 3) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. 4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i wówczas nie przysługują Wykonawcy kary umowne z tytułu wykonania części umowy. 3.8 Warunki szczegółowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Odbiór kruszywa odbywać się będą sukcesywnie w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb. 2) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do załadunku kruszywa we własnym zakresie, 3) Kruszywo winno być wydawane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. 4) Wykonawca zobowiązany jest wydać do każdego ładunku dokument WZ, lub inny równoważny dokument oryginał lub kopię z adnotacją" za zgodność z oryginałem”, który musi zawierać następując elementy: a) pełna nazwa firmy Wykonawcy, b) data oraz godzina wydania kruszywa, c) rodzaj kruszywa oraz obowiązująca norma produktu, d) nr rejestracyjny samochodu, imię i nazwisko kierowcy zgodnie z przedłożonym wcześniej upoważnieniem e) wartość ważonej dostawy netto (kg) f) tara, g) wartość ważonej dostawy brutto (kg) h) obowiązkowy podpis operatora wagi, podpis kierowcy odbierający daną dostawę. 5) Brak w/w dokumentu skutkować będzie brakiem odbioru przez Zamawiającego danej partii materiału i uznania dostawy za niezrealizowaną co będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, za nienależyte wykonania umowy. 3.9. Ponadto Wykonawca dołączy do oferty aktualny certyfikat legalizacji wagi (spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej).

II.5) Główny kod CPV: 14212200-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 240000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 20.1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót jak te, które są przedmiotem niniejszego postępowania i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Podstawą do negocjacji, w szczególności ceny za powtórzone podobnej usługi będzie złożony dodatkowa kalkulacja Wykonawcy w tym postępowaniu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli: - oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 dołączyć obligatoryjnie do oferty,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli: - oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 dołączyć obligatoryjnie do oferty,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ilości, co najmniej 2 usługi, odpowiadających swoim rodzajem i stanowiącym przedmiot zamówienia ( kruszywo o frakcji 0-31,5), gdzie każda z nich winna być o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy, 00/100 PLN brutto), lub klika co najmniej trzech o łącznej wartości 600.000,00 zł brutto,(słownie: sześćset tysięcy zł, 00/100 brutto). 2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje: - minimum 1 osobą- operatora wagi; minimum 2 osobami - operatorami ładowarek posiadającymi stosowne uprawnienia. Wykonawca poda imiona i nazwiska osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz czas zatrudnienia. Wszystkie w/w osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. osoby - Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Ponadto wymagane osoby muszą być zatrudnione na umowę o pracę. załącznik nr 7A – wykaz osób. 3) Potencjał techniczny Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca dołączy do oferty aktualny certyfikat legalizacji wagi. Zamawiający wymaga aby przy ładunku Wykonawca dysponował co najmniej dwoma ładowarkami, Załącznik 8 – wykaz sprzętu. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia stosownych kontroli w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi aktualne badania potwierdzające jakość kruszywa zgodne ze SWIZ, certyfikat legalizacji wagi wydany przez Główny Urząd Miar lub jednostki jej podległe uprawnione do przeprowadzenia stosownych badań i wydania certyfikatu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (jeżeli dotyczy). 4) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (oświadczenie-załącznik nr 3). 5) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (oświadczenie-załącznik nr 3). 6) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (oświadczenie-załącznik nr 3). 7) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (oświadczenie - załącznik nr 3). 8) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (oświadczenie - załącznik nr 3).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ilości, co najmniej 2 usługi, odpowiadających swoim rodzajem i stanowiącym przedmiot zamówienia ( kruszywo o frakcji 0-31,5), gdzie każda z nich winna być o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy, 00/100 PLN brutto), lub klika co najmniej trzech o łącznej wartości 600.000,00 zł brutto,(słownie: sześćset tysięcy zł, 00/100 brutto). Z wykazu ma wynikać, spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5.1.3. ppkt 2) - załącznik nr 6 do SIWZ, 1) Wykaz osób , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, (uprawnienia, doświadczenia) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania - załącznik nr 7 do SIWZ, 2) Oświadczenie, że osoby skierowane do realizacji zamówienia są zatrudnione na umowę o pracę, załącznik 7A do SIWZ, Uwaga ! Zamawiający zastrzega ,że w przypadku powzięcia wątpliwości co do oświadczenia w zakresie zatrudnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży zanonimizowane umowy o pracę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca dołączy do oferty aktualny certyfikat legalizacji wagi. Zamawiający wymaga aby przy ładunku Wykonawca dysponował co najmniej dwoma ładowarkami, Załącznik 8 – wykaz sprzętu. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia stosownych kontroli w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi aktualne badania potwierdzające jakość kruszywa zgodne ze SWIZ, certyfikat legalizacji wagi wydany przez Główny Urząd Miar lub jednostki jej podległe uprawnione do przeprowadzenia stosownych badań i wydania certyfikatu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
załączniki nr 1,4,5,9
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 10,00
termin zlecen cząstkowych 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mają prawo do przedłużenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu w następujących sytuacjach: 1) w przypadku niewykonania niniejszej umowy w maksymalnym zakresie o którym mowa w § 1 z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania umowy. W takim przypadku wydłużeniu ulegnie również termin na odstąpienie od umowy, 2) W przypadku przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu Umowy wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy. W takim przypadku wydłużeniu ulegnie również termin na odstąpienie od umowy, 3) W przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia Umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub STWIOR dla inwestycji pod którą są realizowane dostawy objęte przedmiotem umowy. 4) W wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj: a) w wyniku opadów deszczu dłuższych niż 6 godzin, które spowodują utratę nośności gruntowej drogi dojazdowej lub brak możliwości dojazdu do placów składowych b) w przypadku wystąpienia opadów śniegi w przypadku, gdy grubość pokrywy śnieżnej przekracza 10 cm c) W przypadku braku przejezdności dróg dojazdowych spowodowanych przeszkodami niezawinionymi przez Wykonawcę (np wiatrołomy)  W przypadkach określonych w pkt 4 okoliczności ww okoliczności muszą być potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego i w odpowiedni sposób udokumentowany. d) W przypadku wystąpienia Siły wyższej (powódź, huragan, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej, protesty ludności; działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację ) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 5) W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym § wydłużenie terminu nastąpi o okres niezawinionego przestoju, a w przypadku określonym w literze d) o czas niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. 2. oprócz okoliczności wskazanych powyżej zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w przypadkach określonych w art 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarował w ofercie realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobligowany do udowodnienia, że Podwykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe odpowiadające, proporcjonalnie, co najmniej zdolnościom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy (w zakresie dotyczącym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w zakresie dotyczącym podwykonawstwa). 4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek na piśmie. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. W dniu złożenia wniosku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 6. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 8. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych 10. Wszystkie postanowienia określone w § 11 mogą stanowić katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, tj. mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego i dokonania zmiany Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.