Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa placów zabaw

Przedmiot:

Budowa placów zabaw

Data zamieszczenia: 2018-03-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sępólno Krajeńskie
ul. Tadeusza Kościuszki 11
89400 , Sępólno Krajeńskie
telefon - 523 894 210
faks - 523 894 220
www.bip.gmina-sepolno.pl
inwestor@gmina-sepolno.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-10 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Kraj. i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie
Numer referencyjny: Irg.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem placów zabaw w miejscowościach: Iłowo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Wałdówko, Wiśniewka, Wysoka Kraj. i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie. Cześć 1: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Niechorz Zestaw wieżowy – sztuk 1 Huśtawka podwójna – sztuk 1 Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 Cześć 2: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Skarpa Zestaw wieżowy – sztuk 1 Huśtawka podwójna – sztuk 1 Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 Huśtawka bocianie gniazdo – sztuk 1 Bujak sprężynowy konik podwójny – sztuk 1 Bujak sprężynowy auto – sztuk 1 Cześć 3: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Wałdówko Zestaw wieżowy – sztuk 1 Huśtawka podwójna – sztuk 1 Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 Cześć 4: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Iłowo Zestaw wieżowy – sztuk 1 Huśtawka podwójna – sztuk 1 Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 Cześć 5: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Lutówko Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 Cześć 6: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Wiśniewka Zestaw wieżowy – sztuk 1 Huśtawka podwójna – sztuk 1 Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 Cześć 7: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Wysoka Krajeńska Zestaw wieżowy – sztuk 1 Huśtawka podwójna – sztuk 1 Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 Cześć 8: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Zboże Zestaw wieżowy – sztuk 1 Huśtawka podwójna – sztuk 1 Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 2.Wymagania wspólne dla wszystkich cześci: 1) Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176- wyposażenie placów zabaw, lub równoważną. 2)Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno- zabawowe niż wskazano wyżej. 3)Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. 4) Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno-zabawowych oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, a wystające końcówki elementów złącznych powinny być zabezpieczone zaślepkami. 5) Urządzenia powinny być kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. 6) Urządzenia powinny być tak zamontowane, aby zapewniały utrzymanie stref bezpieczeństwa. 7)Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 3. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych miejscowości stanowi załącznik Nr 1 .

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-11

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
(Część do 1 do 8) a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, . Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w : a) pkt 2 lit a, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, określonych w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
(Część od 1 do 8) a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 2), b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące załączniki Nr 4 do SIWZ) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z Rozdziału X pkt 2 SIWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: a) warunki uniemożliwiające realizację prac z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni, b) realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, c) protesty osób prawnych i fizycznych; 2) zaistniała konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz; 3) zaistniała konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP, itp.; 4) zaistnieje brak frontu prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 2 tygodni; 5) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT; 6) nastąpi zmiana parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy zmiany te będą korzystniejsze dla Zamawiającego; 7) gdy wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z wydłużającym się postępowaniem określonym w §1 umowy lub zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 8) zmian danych Wykonawcy bez zmian podmiotowych samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); 9) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Cześć 1: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Niechorz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw wieżowy – sztuk 1 –minimalne wymiary nie mniej niż 5,0 m x 5,0 m, wysokość całkowita nie mniej niż 3,60 m -składający się z co najmniej czterech wież, przy czym dwie wieże są zadaszone, wyposażony w dwie ślizgawki o różnej wysokości, wejścia w formie drabinki i skośnej ścianki wspinaczkowej dodatkowo wyposażonej w linę wspomagającą. Wieże powinny być połączone wzajemnie pomostem stałym i tunelem (tubą). W dolnej części pod wieżami powinny zostać umieszczone dodatkowe elementy zabawowe typu „kółko i krzyżyk”, „liczydło”, „instrumenty” – propozycja wykonawcy, jednak nie mniej niż dwa elementy. -solidna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne i o wysokiej klasie odporności na ścieranie. Płyty ścianek z kolorowego tworzywa odpornego na wilgoć i promienie UV. Ślizgi ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Tuba z polietylenu LDPE o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż 53 cm. Elementy złączne (śruby, nakrętki , podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki na śruby. Pozostałe elementy malowane proszkowo. Huśtawka podwójna – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż: 1,70 m x 3,50 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 2,40 m -huśtawka podwójna ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, z jednym siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci i jednym siedziskiem z aluminium powlekanym gumą wstrząsoodporną, wytłaczaną. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach. Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż 1,30 m x 1,30 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 0,70 m -wykonana z elementów ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, platforma wykonana z blachy aluminiowej, antypoślizgowej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Łożyskowy mechanizm obrotowy nie wymagający konserwacji. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-11
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Cześć 2: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Skarpa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw wieżowy – sztuk 1 –minimalne wymiary nie mniej niż 5,0 m x 5,0 m, wysokość całkowita nie mniej niż 3,60 m -składający się z co najmniej czterech wież, przy czym dwie wieże są zadaszone, wyposażony w dwie ślizgawki o różnej wysokości, wejścia w formie drabinki i skośnej ścianki wspinaczkowej dodatkowo wyposażonej w linę wspomagającą. Wieże powinny być połączone wzajemnie pomostem stałym i tunelem (tubą). W dolnej części pod wieżami powinny zostać umieszczone dodatkowe elementy zabawowe typu „kółko i krzyżyk”, „liczydło”, „instrumenty” – propozycja wykonawcy, jednak nie mniej niż dwa elementy. -solidna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne i o wysokiej klasie odporności na ścieranie. Płyty ścianek z kolorowego tworzywa odpornego na wilgoć i promienie UV. Ślizgi ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Tuba z polietylenu LDPE o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż 53 cm. Elementy złączne (śruby, nakrętki , podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki na śruby. Pozostałe elementy malowane proszkowo. Huśtawka podwójna – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż: 1,70 m x 3,50 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 2,40 m -huśtawka podwójna ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, z jednym siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci i jednym siedziskiem z aluminium powlekanym gumą wstrząsoodporną, wytłaczaną. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach. Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż 1,30 m x 1,30 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 0,70 m -wykonana z elementów ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, platforma wykonana z blachy aluminiowej, antypoślizgowej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Łożyskowy mechanizm obrotowy nie wymagający konserwacji. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach. Huśtawka bocianie gniazdo – sztuk 1 - wymiary nie mniejsze niż 1,80 m x 2,70 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 2,35 m - huśtawka wykonana ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, siedzisko w formie bocianiego gniazda wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Bujak sprężynowy konik podwójny – sztuk 1 - wymiary nie mniejsze niż 1,40 m x 0,25 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 0,70 m - bujak wykonany z płyty HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne i o wysokiej klasie odporności na ścieranie. Płyty ścianek z kolorowego tworzywa odpornego na wilgoć i promienie UV. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach. Bujak sprężynowy auto – sztuk 1 - wymiary nie mniejsze niż 0,80 m x 0,25 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 0,60 m - bujak wykonany z płyty HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne i o wysokiej klasie odporności na ścieranie. Płyty ścianek z kolorowego tworzywa odpornego na wilgoć i promienie UV. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-11
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Cześć 3: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Wałdówko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw wieżowy – sztuk 1 –minimalne wymiary nie mniej niż 5,0 m x 5,0 m, wysokość całkowita nie mniej niż 3,60 m -składający się z co najmniej czterech wież, przy czym dwie wieże są zadaszone, wyposażony w dwie ślizgawki o różnej wysokości, wejścia w formie drabinki i skośnej ścianki wspinaczkowej dodatkowo wyposażonej w linę wspomagającą. Wieże powinny być połączone wzajemnie pomostem stałym i tunelem (tubą). W dolnej części pod wieżami powinny zostać umieszczone dodatkowe elementy zabawowe typu „kółko i krzyżyk”, „liczydło”, „instrumenty” – propozycja wykonawcy, jednak nie mniej niż dwa elementy. -solidna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne i o wysokiej klasie odporności na ścieranie. Płyty ścianek z kolorowego tworzywa odpornego na wilgoć i promienie UV. Ślizgi ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Tuba z polietylenu LDPE o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż 53 cm. Elementy złączne (śruby, nakrętki , podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki na śruby. Pozostałe elementy malowane proszkowo. Huśtawka podwójna – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż: 1,70 m x 3,50 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 2,40 m -huśtawka podwójna ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, z jednym siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci i jednym siedziskiem z aluminium powlekanym gumą wstrząsoodporną, wytłaczaną. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach. Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż 1,30 m x 1,30 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 0,70 m -wykonana z elementów ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, platforma wykonana z blachy aluminiowej, antypoślizgowej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Łożyskowy mechanizm obrotowy nie wymagający konserwacji. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-11
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Cześć 4: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Iłowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw wieżowy – sztuk 1 –minimalne wymiary nie mniej niż 5,0 m x 5,0 m, wysokość całkowita nie mniej niż 3,60 m -składający się z co najmniej czterech wież, przy czym dwie wieże są zadaszone, wyposażony w dwie ślizgawki o różnej wysokości, wejścia w formie drabinki i skośnej ścianki wspinaczkowej dodatkowo wyposażonej w linę wspomagającą. Wieże powinny być połączone wzajemnie pomostem stałym i tunelem (tubą). W dolnej części pod wieżami powinny zostać umieszczone dodatkowe elementy zabawowe typu „kółko i krzyżyk”, „liczydło”, „instrumenty” – propozycja wykonawcy, jednak nie mniej niż dwa elementy. -solidna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne i o wysokiej klasie odporności na ścieranie. Płyty ścianek z kolorowego tworzywa odpornego na wilgoć i promienie UV. Ślizgi ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Tuba z polietylenu LDPE o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż 53 cm. Elementy złączne (śruby, nakrętki , podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki na śruby. Pozostałe elementy malowane proszkowo. Huśtawka podwójna – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż: 1,70 m x 3,50 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 2,40 m -huśtawka podwójna ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, z jednym siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci i jednym siedziskiem z aluminium powlekanym gumą wstrząsoodporną, wytłaczaną. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach. Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż 1,30 m x 1,30 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 0,70 m -wykonana z elementów ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, platforma wykonana z blachy aluminiowej, antypoślizgowej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Łożyskowy mechanizm obrotowy nie wymagający konserwacji. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-11
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Cześć 5: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Lutówko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż 1,30 m x 1,30 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 0,70 m -wykonana z elementów ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, platforma wykonana z blachy aluminiowej, antypoślizgowej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Łożyskowy mechanizm obrotowy nie wymagający konserwacji. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-11
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Cześć 6: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Wiśniewka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw wieżowy – sztuk 1 –minimalne wymiary nie mniej niż 5,0 m x 5,0 m, wysokość całkowita nie mniej niż 3,60 m -składający się z co najmniej czterech wież, przy czym dwie wieże są zadaszone, wyposażony w dwie ślizgawki o różnej wysokości, wejścia w formie drabinki i skośnej ścianki wspinaczkowej dodatkowo wyposażonej w linę wspomagającą. Wieże powinny być połączone wzajemnie pomostem stałym i tunelem (tubą). W dolnej części pod wieżami powinny zostać umieszczone dodatkowe elementy zabawowe typu „kółko i krzyżyk”, „liczydło”, „instrumenty” – propozycja wykonawcy, jednak nie mniej niż dwa elementy. -solidna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne i o wysokiej klasie odporności na ścieranie. Płyty ścianek z kolorowego tworzywa odpornego na wilgoć i promienie UV. Ślizgi ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Tuba z polietylenu LDPE o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż 53 cm. Elementy złączne (śruby, nakrętki , podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki na śruby. Pozostałe elementy malowane proszkowo. Huśtawka podwójna – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż: 1,70 m x 3,50 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 2,40 m -huśtawka podwójna ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, z jednym siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci i jednym siedziskiem z aluminium powlekanym gumą wstrząsoodporną, wytłaczaną. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach. Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż 1,30 m x 1,30 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 0,70 m -wykonana z elementów ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, platforma wykonana z blachy aluminiowej, antypoślizgowej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Łożyskowy mechanizm obrotowy nie wymagający konserwacji. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-11
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 7 Nazwa: Cześć 7: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Wysoka Krajeńska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw wieżowy – sztuk 1 –minimalne wymiary nie mniej niż 5,0 m x 5,0 m, wysokość całkowita nie mniej niż 3,60 m -składający się z co najmniej czterech wież, przy czym dwie wieże są zadaszone, wyposażony w dwie ślizgawki o różnej wysokości, wejścia w formie drabinki i skośnej ścianki wspinaczkowej dodatkowo wyposażonej w linę wspomagającą. Wieże powinny być połączone wzajemnie pomostem stałym i tunelem (tubą). W dolnej części pod wieżami powinny zostać umieszczone dodatkowe elementy zabawowe typu „kółko i krzyżyk”, „liczydło”, „instrumenty” – propozycja wykonawcy, jednak nie mniej niż dwa elementy. -solidna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne i o wysokiej klasie odporności na ścieranie. Płyty ścianek z kolorowego tworzywa odpornego na wilgoć i promienie UV. Ślizgi ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Tuba z polietylenu LDPE o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż 53 cm. Elementy złączne (śruby, nakrętki , podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki na śruby. Pozostałe elementy malowane proszkowo. Huśtawka podwójna – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż: 1,70 m x 3,50 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 2,40 m -huśtawka podwójna ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, z jednym siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci i jednym siedziskiem z aluminium powlekanym gumą wstrząsoodporną, wytłaczaną. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach. Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż 1,30 m x 1,30 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 0,70 m -wykonana z elementów ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, platforma wykonana z blachy aluminiowej, antypoślizgowej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Łożyskowy mechanizm obrotowy nie wymagający konserwacji. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-11
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 8 Nazwa: Cześć 8: Dostawa wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Zboże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw wieżowy – sztuk 1 –minimalne wymiary nie mniej niż 5,0 m x 5,0 m, wysokość całkowita nie mniej niż 3,60 m -składający się z co najmniej czterech wież, przy czym dwie wieże są zadaszone, wyposażony w dwie ślizgawki o różnej wysokości, wejścia w formie drabinki i skośnej ścianki wspinaczkowej dodatkowo wyposażonej w linę wspomagającą. Wieże powinny być połączone wzajemnie pomostem stałym i tunelem (tubą). W dolnej części pod wieżami powinny zostać umieszczone dodatkowe elementy zabawowe typu „kółko i krzyżyk”, „liczydło”, „instrumenty” – propozycja wykonawcy, jednak nie mniej niż dwa elementy. -solidna konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE odpornej na czynniki atmosferyczne i o wysokiej klasie odporności na ścieranie. Płyty ścianek z kolorowego tworzywa odpornego na wilgoć i promienie UV. Ślizgi ze stali nierdzewnej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Tuba z polietylenu LDPE o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż 53 cm. Elementy złączne (śruby, nakrętki , podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaślepki na śruby. Pozostałe elementy malowane proszkowo. Huśtawka podwójna – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż: 1,70 m x 3,50 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 2,40 m -huśtawka podwójna ze stali ocynkowanej całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, z jednym siedziskiem kubełkowym dla małych dzieci i jednym siedziskiem z aluminium powlekanym gumą wstrząsoodporną, wytłaczaną. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach. Karuzela z siedzeniami – sztuk 1 -wymiary nie mniejsze niż 1,30 m x 1,30 m, wysokość całkowita nie mniejsza niż 0,70 m -wykonana z elementów ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne, platforma wykonana z blachy aluminiowej, antypoślizgowej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Łożyskowy mechanizm obrotowy nie wymagający konserwacji. Wszelkie śruby i mocowania w plastikowych zaślepkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-11
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.