Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
265z dziś
3155z ostatnich 7 dni
15669z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku Szpitala poprzez: a) przebudowę pokoi pacjentów wraz z...

Przedmiot:

Modernizacja budynku Szpitala poprzez: a) przebudowę pokoi pacjentów wraz z uwzględnieniem nowych węzłów sanitarnych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), w tym: - wykonanie robót budowlano-montażowych

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
ul. Ciągłówka 9
34500 , Zakopane
telefon - 018 2068066 w. 22
faks - 182 068 141
www.rehabilitacja.zakopane.pl
centrum-rehabilitacji@z-ne.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: 1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościow
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-13 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej
Numer referencyjny: ZPP-2810-02/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robót dla inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej” w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację istniejącego budynku szpitalnego, zwanygo dalej „obiektem” lub „przedmiotem umowy”, poprzez: a) przebudowę pokoi pacjentów wraz z uwzględnieniem nowych węzłów sanitarnych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), w tym: - wykonanie robót budowlano-montażowych, w tym wykończeniowych (m.in. wymiana wykładzin i okładzin, stolarki okiennej i drzwiowej, montaż sufitów podwieszonych, wykonanie nowych powłok malarskich, wyposażenie pokoi pacjentów i innych pomieszczeń, montaż osprzętu dla niepełnosprawnych), - wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazów medycznych, - wykonanie nowej instalacji elektrycznej (instalacji gniazd i oświetleniowej), instalacji przyzywowej w pokojach pacjentów i łazienkach, sieci teletechnicznej niskoprądowej (internet, sieć telefon.) oraz montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. - budowę rozprężalni gazów medycznych na parterze w pom. technicznym wraz z wykonaniem nowego dojścia do pomieszczenia rozprężalni. b) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Działu Fizjoterapii na parterze, na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), w pomieszczeniach Działu Farmacji Szpitalnej, Działu Przyjęć oraz Poradni Specjalistycznych na I piętrze w budynku Szpitala, obejmujące instalowanie kanałów wentyl. nawiewnych i wywiewnych, urządzeń wentylacji, automatyki sterującej urządzeniami, wykonanie izolacji termicznej i zabudów kanałów i central wentylacyjnych oraz innych robót towarzyszących. c) modernizację (przebudowę) windy osobowej 5-cio przystankowej o napędzie elektrycznym wraz z przebudową bezpośrednio sąsiadujących z nią pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i niewidzących, w tym: - wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową szybu windowego (wykonanie nowej konstrukcji stalowej szybu) i maszynowni górnej, usytuowanej na poddaszu, - wykonanie robót budowlanych, w tym wykończeniowych związanych z przebudową komunikacji, pokoi pacjentów i dyżurki pielegniarek przyległych do szybu windowego - montaż nowego dźwigu osobowego 5-cio przystankowego z napędem elektrycznym z pełnym jego wyposażeniem wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej windy. 3. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty budowlane- roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe: - rozebranie elementów betonowych w pomieszczeniu rozprężalni gazów medycznych i w innych pomieszczeniach budynku Szpitala, - rozbiórka części ścianek działowych oraz innych elementów murowych z cegły pełnej w pokojach pacjentów, szybie windowym i innych pomieszczeniach na parterze, I, II, III, IV piętrze oraz na poddaszu budynku głównym Szpitala, - rozebranie stropu drewnianego wraz z podsufitką i izolacją cieplną stropu (od spodu) z płyt wiórowo-cementowych w maszynowni na poddaszu budynku Szpitala, - demontaż stolarki drzwiowej oraz szaf wnękowych w pokojach pacjentów, sanitariatach i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz na parterze i poddaszu budynku Szpitala, - demontaż starej stolarki okiennej w pokojach pacjentów na I piętrze oraz części parapetów podokiennych na I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala - rozbiórka podsufitki z desek otynkowanych w części pomieszczeń na parterze, I, II, III i IV piętrze budynku głównym Szpitala, - rozebranie sufitów podwieszonych z płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji drewnianej i metalowej w części pomieszczeń sanitarnych na I, II, III i IV piętrze i pom. rozprężalni gazów medycznych na parterze, - rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich - płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji metalowej w części pomieszczeń na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), - rozbiórka obudowy pionów instalacyjnych wod.-kan i c.o. na poszczególnych kondygnacjach budynku Szpitala, - odbicie części starych tynków na ścianach i stropach w części pomieszczeń na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), w szybie windowym oraz w części pomieszczeń Działu Fizjoterapii na parterze budynku Szpitala, - rozebranie okładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach sanitarnych, kuchenkach, brudownikach, pokojach pacjentów i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), - zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami w pokojach pacjentów, na ciągach komunikacyjnych, w gabinetach zabiegowych i lekarskich, dyżurkach pielęgniarskich i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), - rozebranie posadzek z płytek ceram. wraz z cokolikami w pomieszczeniach sanitarnych i innych na poziomie I, II, III i IV piętra budynku Szpitala, - rozebranie posadzek, jednolitych skałodrzewnych o śr. gr. 3-4cm wraz z cokolikami w pokojach pacjentów, na ciągach komunikacyjnych, w gabinetach zabiegowych i lekarskich, dyżurkach pielęgniarskich i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), - rozebranie części posadzek lastrykowych na ciągach komunikacyjnych na poziomie parteru, I, II, III i IV piętra budynku Szpitala, - skucie warstwy wyrównawczej cementowej o śr. gr. 4-5cm w pomieszczeniu rozprężalni gazów medycznych na parterze budynku Szpitala, - rozebranie posadzki z panel podłogowych w dyżurce pielęgniarskiej na IV piętrze, - rozebranie części pokrycia dachowego z blachy płaskiej ocynkowanej wraz z deskowaniem (wycięcie otworów w dachu budynku Szpitala), - demontaż części instalacji sanitarnej i elektrycznej w pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w części pomieszczeń na parterze i w przyziemiu budynku Szpitala, - wykonanie bruzd i przebić w ścianach oraz w stropach dla montażu przewodów instalacji wod.-kan. i c.o., gazów medycznych, wenylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej zgodnie z projektami branżowymi. 2. Roboty budowlane- roboty zbrojeniowe: Wykonanie konstrukcji części płyty stropowej (jako uzupełnienie) na poszczególnych kondygnacjach, poduszek żelbet. w szybie windowym oraz wieńców i belek w maszynowni na poddaszu budynku Szpitala. - przygotowaniem zbrojenia, - montażem zbrojenia, - kontrolą jakości robót i materiałów - zbrojenie elementów konstrukcyjnych j.w. 3. Roboty budowlane- roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych: - przygotowaniem mieszanki betonowej, - wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, - układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, - pielęgnacją betonu. - wykonanie elementów konstrukcyjnych żelbetowych, tj.: - płyty stropowe (jako uzupełnienie) z betonu B25, - nadłożenie warstwy betonu wodoszczelnego B25 na istniejącym podeście schodów zewn. - wieńce i belki (nadproża) z betonu B20, - inne elementy konstrukcyjne (poduszki żelbet.) z betonu B25. 4. Roboty budowlane- roboty związane z wykonaniem ścian wewnętrznych: Wykonanie ścian wew. w pokojach pacjentów, łazienkach i innych pomieszczeniach na parterze, I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, tj.: - wykonanie ścianek działowych z bloków z betonu komórkowego gr. 11,5 cm na zaprawie murarskiej, wykonanie ścianek działowych z bloków wapienno-piaskowych gr. 8 cm na zaprawie murarskiej, uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie cementowo-wapiennej, okładanie (obmurowanie) kanałów wentylacyjnych pustakami z betonu komórkowego, grubość 12•cm na poszczególnych kondygnacjach budynku Szpitala, - zamurowanie bruzd i przebić w ścianach cegłą pełną na zaprawie cem.- wap. przy robotach instalacyjnych, ułożenie w ścianach murowanych nadproży z belek żelbetowych prefabrykowanych w systemie L19 o wys. 20 cm. 5. Roboty budowlane- roboty izolacji przeciwwilgociowej i termicznej: wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych i innych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w maszynowni na poddaszu budynku Szpitala, tj.: - wykonanie wysokoelastycznej izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomych i pionowych w wybranej technologii z masy uszczelniającej, plastycznej wraz z gruntowaniem powierzchni izolowanych środkiem gruntującym w łazienkach, kuchenkach, brudownikach i innych pomieszczeniach na I, II, III i IVp. - poddanych działaniu wody i wilgoci, - wykonanie izolacji poziomej przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych gr. 5cm układanych jednowarstwowo na sucho na wierzchu konstrukcji płyty stropowej w części pomieszczeń na na I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, - ocieplenie ścian maszynowni płytami z wełny mineralnej gr. 15cm wraz z przygotowaniem podłoża, - wykonanie izolacji poziomej cieplnej stropu maszynowni z płyt z wełny mineralnej (lub z mat z wełny szklanej) gr. 16 cm, układanych na sucho, jednowarstwowo na podłożu, - wykonanie izolacji z folii polietylenowej, paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji sufitu podwieszonego (od góry) w łazienkach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w maszynowni na poddaszu. 6. Roboty budowlane- roboty tynkowe: - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach i sufitach w pokojach pacjentów, łazienkach, na korytarzach, w szybie windowym i innych pomieszczeniach na paterze, I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, - tynków zwykłych wewnętrznych kategorii II z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach jako przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek w pomieszczeniach sanitarnych, kuchenkach, brudownikach i innych pom. na paterze, I, II, III i IV piętrze oraz na obudowach kanałów wentylacyjnych na poddaszu w budynku Szpitala, - uzupełnień tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach i sufitach w pokojach pacjentów, łazienkach, gabinetach zabiegowych i lekarskich, dyżurkach pielęgniarskich, na ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w części pomieszczeń Działu Fizjoterapii na parterze budynku Szpitala, - pokrycia tynków wewnętrznych ścian i sufitów gładzią gipsową jednowarstwową we wszyskich pomieszczeniach, jw. - przygotowaniem zaprawy, - wykonaniem tynków na ścianach i sufitach, - uzupełnieniem tynków na ścianach, belkach i szpaletach, - reperacją tynków po przebiciach i bruzdach, - wykonaniem gładzi gipsowych. 7. Roboty budowlane- roboty zakładanie stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz parapetów wewnętrznych: Wykonanie w pokojach pacjentów, pomieszczeniach sanitarnych i innych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w części pomieszczeń na parterze i poddaszu budynku Szpitala, tj.: - instalowanie okien z kształtowników z wysokoudarowego PVC, energooszczędnych o U=0,9 W/m2K, wyposażonych w nawietrzaki, o wym. 154x194cm w pokojach pacjentów na I piętrze w ilości 10szt., - instalowanie okien z kształtowników z wysokoudarowego PVC, energooszczędnych o U=0,9 W/m2K, wyposażonych w nawietrzaki, o wym. 222x194cm w pokojach pacjentów na I piętrze w ilości 8szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych częściowo przeszklonych, profilowanych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 110x200cm w ilości 65szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych częściowo przeszklonych, profilowanych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 90x200cm w ilości 5szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych pełnych profilowanych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 100x200cm w ilości 3szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych pełnych profilowanych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 90x200cm w ilości 26szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych pełnych, łazienkowych, profilowanych o konstrukcji aluminiowej wraz z dolnym otworem nawiewnym o wym. w świetle 100x200cm w ilości 8szt., - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych pełnych, łazienkowych, profilowanych o konstrukcji aluminiowej wraz z dolnym otworem nawiewnym o wym. w świetle 90x200cm w ilości 89szt., - instalowanie drzwi przesuwnych, pełnych, jednodzielnych (skrzydło drzw.+system przesuwny z maskownicą) o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 90x200cm w łazienkach na III i IVp. w ilości 2szt., - instalowanie drzwi stalowych, jednoskrzydłowych, pełnych, przeciwpożarowych o odp. ogniowej EI 30 (wraz z urządzeniem samozamykającym) o wym. w świetle 80x185cm w ilości 1 szt., ocieplonych (oddzielenie poddasza na IV piętrze od bocznej klatki schodowej ewakuacyjnej od strony wschodniej), - instalowanie drzwi stalowych, jednoskrzydłowych, pełnych, przeciwpożarowych o odp. ogniowej EI 60 (wraz z urządzeniem samozamykającym) o wym. w świetle 90x200cm w maszynowni na poddaszu w ilości 1 szt., - instalowanie drzwi dwuskrzydłowych, przeszklonych, dymoszczelnych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 140x218cm, z naświetlem o wym. zewn. 155x260cm (wraz z urządzeniem samozamykającym) w ilości 2 szt. jak w dokumentacji projektowej (oddzielenie komunikacji ogólnej szpitala od komunikacji na poszczególnych oddziałach szpital.), - instalowanie drzwi dwuskrzydłowych, przeszklonych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 145x200cm, wraz z naświetlem o wym. zewn. 160x290cm w ilości 1 szt. (oddzielenie komunikacji ogólnej szpitala od hollu na poziomie parteru), - wymiana (przełożenie) istniejących drzwi dwuskrzydłowych, przeszklonych o konstrukcji aluminiowej z naświetlem o wym. zewn. 155x260cm w ilości 6szt. jak w dokumentacji projektowej (oddzielenie komunikacji ogólnej szpitala od komunikacji na poszczególnych oddziałach szpital.), - wymiana (przełożenie) istniejących drzwi drewnianych, jednoskrzydłowych, pełnych, przeciwpożarowych o odp. ogniowej EI 30, o wym. w świetle 90x200cm w ilości 3 szt. (oddzielenie przylegających pomieszczeń od bocznej klatki schodowej ewakuacyjnej od strony wschodniej na II, III i IV piętrze), - instalowanie drzwi aluminiowych zewnętrznych, dwuskrzydłowych, częściowo przeszklonych z przekładką termiczną o wym. zewn. 140x220cm w ilości 1 szt. (pomieszczenie techniczne na parterze), - instalowanie drzwi dwuskrzydłowych, przeszklonych, dymoszczelnych o konstrukcji aluminiowej (wraz z urządzeniem samozamykającym) o wym. w świetle 140x200cm wraz ze ścianką działową – osłonową, przeszkloną o śr. wys. 280cm w ilości 6 kpl. jak w dokumentacji projektowej (oddzielenie komunikacji ogólnej szpitala od komunikacji na poszczególnych oddziałach szpital.), - instalowanie drzwi jednoskrzydłowych, przeszklonych o konstrukcji aluminiowej o wym. w świetle 90x200cm wraz ze ścianką działową – osłonową, przeszkloną o wym. zewn. 238x280cm w ilości 2 kpl. (oddzielenie kaplicy szpital. na IIIp. oraz pokoju pob. dziennego na IIp. od komunikacji na poszczególnych oddziałach). - instalowanie drzwi łazienkowych, pełnych, 1-skrzydłowych o wym. w świetle 90x200cm wraz ze ścianką działową – osłonową jako zabudowę kabiny sanitarnej wc z płyty termoutwardzalnej HPL - do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności w ilości 2kpl., - instalowanie parapetów wewnętrznych z PCV o szer. 25cm w ilości 71szt.. 8. Roboty budowlane- roboty związane wykonaniem warstw wyrównawczych – cementowych: wykonanie w przebudowanych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w pomieszczeniach technicznych na parterze budynku głównym Szpitala. W zakres tych robót wchodzą: - przygotowanie podłoża (m. in. oczyszczenie-odpylenie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie), - wykonywanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej M12 gr. śr. 4cm pod posadzki wraz z ułożeniem siatki zbrojeniowej w pokojach pacjentów, gabinetach lekarskich i zabiegowych, dyżurkach pielęgniarskich, na korytarzach oraz w innych pomieszczeniach (w tym w pom. rozprężalni gazów medycznych) na poziomie parteru, I, II, III i IV piętra, - wykonywanie samopoziomującego podkładu podłogowego - pod posadzki z płytek ceram. i wykładzin o śred. grubości 25•mm w części pokoi pacjentów, dyżurce pielęgniarskiej, węzłach sanitarnych, brudownikach i kuchenkach na I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, - wykonanie dylatacji, - wykonanie samopoziomujących, cienkowarstwowych wylewek wyrównujących podłoża cementowe (o grub. 2-3mm) pod wykładziny wraz z gruntowaniem podłoża w pomieszczeniach jw. 9. Roboty budowlane- roboty montażowe: - montaż wykładzin elastycznych w pokojach pacjentów, gabinetach lekarskich i zabiegowych, dyżurkach pielęgn., na ciągach komunikacyjnych i w innych pom. na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), tj.: - przygotowanie podłoża, projekt kolorystyczny posadzki, oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy, klejenie wykładzin, spawanie arkuszy, prace wykończeniowe, utrzymanie w czystości, zalecenia końcowe. 10. Roboty budowlane- roboty wykończeniowe: - pokrycia podłóg (wykładziny) płytkami ceramicznymi (terakota p.poślizgowa) przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych wraz z przygotowaniem podłoża w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki, wc)), brudownikach, w kuchenkach i w innych pom. na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), w maszynowni na poddaszu oraz w pom. rozprężalni gazów medycznych i innych pom. technicznych na parterze budynku Szpitala, - okładziny płytkami ceramicznymi (terakota p.poślizgowa) przy użyciu kompozycji klejowych schodów zewnętrznych jako dojścia (bocznego od str. północnej) do budynku Szpitala (podest, biegi – stopnie i podstopnie), , - cokolików o wys. śred. 10 cm na ciągach komunikacyjnych, na podestach schodów wew. na parterze, I, II, III i IV piętrze (na klatkach schodowych), w maszynowni na poddaszu oraz w pom. rozprężalni gazów medycznych i innych pom. technicznych na parterze budynku Szpitala, z płytek ceramicznych układanych na kompozycji klejowej, - pokrycia ścian płytkami ceramicznymi (okładziny) przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie, które stanowią warstwę ochronną ścian wewnętrznych w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki, wc)., brudownikach, kuchenkach, gabinetach zabiegowych oraz w gabinetach lekarskich i diagnostycznych, dyżurkach pielęgniarskich, w częci pokoi pacjentów i w innych pom. - przy umywalkach i zlewozmywakach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w pom. odpadów medycznych na parterze. - montaż sufitów podwieszonych z płyt kart.-gips. i gips.-włókn. w przebudowywanych pomieszczeniach na parterze, I, II, III, IV piętrze i poddaszu w budynku Szpitala. W zakres tych robót wchodzą: - wykonywanie sufitów podwieszonych na ruszcie metalowym z płyt kartonowo-gipsowych, wodoodpornych 1-warstwowych gr. 12,5mm w łazienkach, brudownikach, kuchenkach i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IVp.), - wykonanie sufitu podwieszonego, akustycznego (o podwyższonej akustyczności) z perforowanych płyt sufitowych g/k oklejonych włókniną akustyczną gr. 12,5mm, mocowanych na ruszcie metalowym (o konstrukcji krzyżowej z profili CD 60) na ciągach komunikacyjnych (obok modernizowanej windy osobowej) na parterze, I, II, III i IV pietrze budynku Szpitala, wykonywanie sufitów podwieszonych na ruszcie metalowym z płyt gipsowo-włóknowych fermacell gr. 12,5mm, 2-warstwowych w maszynowni na poddaszu budynku Szpitala - wykonywanie sufitów podwieszonych modułowych kasetonowych z płyt z włókien mineralnych 600x600 mm, higienicznych na konstrukcji w pomieszczeniach komunikacyjnych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IVp) oraz w kaplicy szpitalnej na III piętrze budynku szpitala. - montaż ścianek działowych systemowych w przebudowywanych pomieszczeniach na I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, tj.: - instalowanie ścianek działowych systemowych o konstrukcji aluminiowej, stałej (na całej wysokości) z wypełnieniem z szyby ze szkła bezpiecznego wraz z drzwiami przeszklonymi, dwuskrzydłowymi wym. 140x200cm (oddzielenie komunikacji ogólnej szpitala od komunikacji na poszczególnych oddziałach szpitalnych), - instalowanie ścianek działowych systemowych o konstrukcji aluminiowej, stałej (na całej wysokości) z wypełnieniem z szyby ze szkła bezpiecznego wraz z drzwiami przeszklonymi, jednoskrzydłowymi wym. 90x200cm (oddzielenie kaplicy szpital. na IIIp. oraz pokoju pob. dziennego na IIp. od komunikacji na poszczególnych oddziałach), - instalowanie ścianek systemowych typu HPL (na pełną wys. - 2,80m, bez prześwitu) wraz z drzwiami o wym. 90x200cm do zabudowy kabin sanitarnych wc w łazienkach nr 3.12 i 4.12 na III i IVp. z płyty termoutwardzalnej HPL gr 10mm, montowanych na anodowanych profilach aluminiowych. - instalowanie (nadłożenie) balustrady schodowej stalowej, jednopłaszczyznowej – prostej z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej o wys. 45cm na istniejącym murku betonowym schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku Szpitala, - montaż kątowych poręczy (uchwytów) ściennych umywalkowych, wc i natryskowych dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (z gotowych elementów) w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki) na I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala, - montaż odbojoporęczy na ścianach jako gotowych elementów na wys. 1,10 m na ciągach komunikacyjnych na parterze, I, II, III i IV piętrze budynku Szpitala. 11. Roboty budowlane- roboty blacharskie: - uzupełnienie pokryć dachowych blachą oraz wykonanie obróbek blacharskich w miejscu montażu poszczególnych elementów wentylacyjnych na dachu budynku Szpitala. W zakres tych robót wchodzą: - miejscowe uzupełnienie pokrycia dachu z blachy płaskiej ocynkowanej na dachu w/w budynku (przy nowych, montowanych kanałach wentylacji mechanicznej), - wykonanie obróbek blacharskich z blachy płaskiej ocynk. na w/w dachu przy obudowie montowanych kanałów wentylacyjnych, - wykonanie obróbek blacharskich wywiewek kanalizacyjnych i innych montowanych elementów na poszczególnych połaciach dachu budynku Szpitala. 12. Roboty budowlane- roboty malarskie: - wykonanie malowania wewnętrznego w przebudowywanych pomieszczeniach na parterze, I, II, III, IV piętrze i poddaszu w budynku Szpitala.. W zakres tych robót wchodzą: - malowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów oraz okładzin z płyt g/k farbą emulsyjną w kaplicy szpitalnej na III piętrze, w pomieszczeniach technicznych na parterze, szybie windowym i maszynowni na poddaszu w/w budynku, - malowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów oraz okładzin z płyt g/k farbą lateksową, antybakteryjną w pokojach pacjentów, pomieszczeniach sanitarnych (łazienkach), gabinetach lekarskich i zabiegowych, dyżurkach pielęgniarskich, brudownikach, kuchenkach i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro), - malowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów oraz okładzin z płyt g/k farbą akrylowa, antybakteryjną na ciągach komunikacyjnych i w innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (I, II, III i IV piętro) oraz w Dziale Fizjoterapii na parterze budynku Szpitala, - malowanie powierzchni metalowych (właz, nakrywy kanałowe i inne elementy metal.) farbą olejną w maszynowni na poddaszu i wentylatorni na parterze budynku Szpitala. 13. Dostawa i montaż windy osobowej - dokonanie dostawy i montażu dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych z napędem elektrycznym, linowym i górną maszynownią w budynku Szpitala (obok głównej klatki schodowej ewakuacyjnej). W zakres tych robót wchodzą: a)kompletny demontaż istniejącej windy osobowej 5-cio przystankowej o napędzie elektrycznym, o wys. podnoszenia ponad 16 m, typu LIFT Lublin, b)instalowanie w istniejącym szybie dźwigu osobowego 5-cio przystankowego, z napędem elektrycznym i górną maszynownią, z kabiną nieprzelotową i z drzwiami teleskopowymi, przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych, o następujących parametrach technicznych: - typ dźwigu: osobowy, elektryczny, linowy, - wysokość podnoszenia: 16,16m, - wysokość nadszybia: min. 3500mm (istniejąca), - głębokość podszybia: min. 1200mm (istniejąca), - ilość przystanków: 5, - ilość drzwi szybowych: 5, rozmieszczone jednostronnie, - drzwi szybowe (o odp. ogn. EI120) i kabinowe automatyczne, teleskopowe, trójpanelowe wykonane ze stali nierdzewnej, - wymiary drzwi: szer. 900mm, wys. 2000mm, - udźwig znamionowy dźwigu 900kg, - wymary kabiny min. 1100x1950mm, - napęd: - elektryczny, linowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem, - zjazd awaryjny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia z automatycznym otwarciem drzwi, - prędkośc jazdy 1m/s, - zasilanie 400V, - sterowanie mikroprocesorowe (całkowicie elektroniczne), z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych i specjalnych, w tym funkcji jazdy uprzywilejowanej (jazdy szpitalnej), dającej możliwość szybkiego transportu osoby, ktorej życie może być zagrożone, - elementy podnośnika wykonane ze stali nierdzewnej, - wykończenie kabiny: ściana ze stali nierdzewnej, podłoga – wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnościeralna, c)sporządzenie przez wykonawcę robót dokumentacji techniczno-odbiorczej dla UDT i włączeniem dźwigu osobowego do eksploatacji. 14. Roboty instalacji elektrycznych W ramach robót zostanie wykonany montaż okablowania i osprzętu : - Rozdzielnice nN - Przewody zasilające i linie kablowe - Instalacje gniazd wtykowych i oświetleniowa - Oświetlenie wewnętrzne - Instalacja internetowa - Instalacja przyzywowa - System sygnalizacji pożarowej prowadzone w przebudowywanych pomieszczeniach (w szczególności w pokojach pacjentów i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych) w budynku Szpitala. 15. Roboty instalacji sanitarnych - wykonanie nowej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej (wodociągowej i kanalizacyjnej) po uprzednim zdemontowaniu części starej instalacji (instalacje należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej zmodernizowanej instalacji na poziomie przyziemia i parteru budynku Szpitala) oraz montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej. - demontaż części istniejącej instalacji, - montaż rurociągów, - montaż armatury, - montaż urządzeń, - instalowanie kanałów wentylacyjnych wraz z montażem central wentylacyjnych, - badania instalacji, - wykonanie izolacji termicznej, - regulacja działania poszczególnych instalacji, w przebudowywanych jw. pomieszczeniach na poszczególnych kondygnacjach budynku Szpitala. - wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania; instalacje należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej instalacji c.o. na poziomie przyziemia i parteru budynku Szpitala. - roboty przygotowawcze, - demontaż części istniejącej instalacji c.o., - przekładka części istniejących rurociągów instalacji c.o.(poziomy), - roboty montażowe instalacji co. - obejmują one montaż rurociągów, montaż armatury, montaż grzejników wraz z osprzętem, próby i regulacje, - roboty związane z wykonaniem izolacji termicznej, prowadzone w przebudowywanych pomieszczeniach (w szczególności w pokojach pacjentów i innych pomieszczeniach na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych) w budynku Szpitala. 16. Gazy medyczne - wykonanie robót branży instalacji gazów medycznych, określonych w Projekcie budowlano - wykonawczym instalacji gazów medycznych oraz Przedmiarze Robót, dla pomieszczeń na II oraz IV piętrze, budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Instalacja gazów medycznych, a właściwie system rurociągowy do gazów medycznych, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z późniejszymi zmianami), są wyrobem medycznym klasy IIb. Instalacja gazów medycznych jest uznawana za wyrób medyczny wtedy, kiedy jego projektowanie, instalowanie oraz odbiór końcowy odbywa się na podstawie „Ustawy o wyrobach medycznych” oraz normy - PN EN ISO 7396-1:2016-07 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni”. Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalacja gazów medycznych obejmuje zarówno projektowanie jak i montaż instalacji. Wytwórca instalacji gazów medycznych powinien spełniać następujące wymagania: - powinien posiadać wdrożony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montażu oraz atestacji instalacji gazów medycznych; - musi uzyskać aprobatę CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, którą może wydać jedynie Jednostka Notyfikowana; - wyrób, który wprowadza do obrotu jest określony przez posiadaną przez niego aprobatę CE, oraz zakres zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produkcji Biobójczych; a) wykonanie instalacji gazów medycznych na II i IV piętrze budynku Szpitala tj.: - instalację tlenu; - instalację sprężonego powietrza medycznego; b) wykonanie źródeł zasilania dla tych instalacji czyli: - rozprężalni tlenu; - budowę stacji sprężonego powietrza medycznego na parterze budynku Szpitala. Uwaga: Koszty zużycia mediów w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie Wykonawca na zasadach zawartych w projekcie umowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji obejmujący: przedmiary robót jako zał nr 1 (cz. A, B, C), kosztorysy ślepe jako zał. Nr 1a (cz. A, B, C. ), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót jako zał nr 2 (cz. A, B, C, D), projekty budowlano-wykonawcze jako zał nr 3 (katalog 3.1 – 3.4) tj: projekty budowlano-wykonawcze zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę wydanę przez Starostę Tatrzańskiego w Zakopanem. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie pracowników/użytkowników z podstawowej obsługi zamontowanych urządzeń i wyposażenia stałego w ramach przedmiotowej inwestycji. 6. Ze względu na prace w czynnym budynku Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać akcpetację Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na zamontowane urządzenia i wyposażenie. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. 9. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, instalatorów i operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 8 pracowników ogólnobudowlanych, 3 instalatorów elektrycznych, 1 instalatora sieci telekomunikacyjnych/ niskoprądowych, 3 instalatorów sanitarnych wod-kan, c.o., na warunkach określonych powyżej. 10.W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45111200-0
45223000-6
45223500-1
45260000-7
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45315000-8
45331100-7
45332000-3
45331000-6
45333100-1
45410000-4
45442100-8
45432130-4
45421131-1
45432130-4
45420000-7
45443000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. W sytuacji gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie muszą wykazać, iż ten warunek spełnia co najmniej jeden z nich lub wszyscy wykonawcy łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał - minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami, w tym minimum instalacjami wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, sanitarnymi, o kubaturze budynku min. 7000m3; b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: - osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji do kierowania budowy, w tym pełnienie funkcji kierowania. - osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci i instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o. gaz, wentylacja mechaniczna) bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych. - osobą na stanowisko Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych. Zamawiajacy dopuszcza połączenie funkcji wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). W sytuacji gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie muszą wykazać, iż warunek określony pod lit. a) spełnia co najmniej jeden z nich, a w zakresie warunku określonego pod lit. b) spełnia co najmniej jeden z nich lub wszyscy wykonawcy łącznie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)






Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł prozumeinie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentuanymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 3.4. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 3.5 dokumentów dotyczących podwykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wys. min. 500.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt 9.1.2.2 siwz. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, (należy wypełnić załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji) przy czym, dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( należy wypełnić załącznik nr 7 do siwz).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających urządzenia, określone w siwz, do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów; b) opis proponowanych urządzeń, stanowiących wyposażenie stałe, określonych w pkt 3.3.15 siwz, w tym karty techniczne urządzeń, folder lub katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanych urządzeń itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 12.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji); 12.3. formularz do oceny w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2a do siwz; Uwagi: a. do oceny w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” nie może zostać przedstawiona inna osoba niż osoba wskazana na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.1.2.3 lit. b) siwz, b. formularz do oceny w kryterium „Doświadczenie kadry kierowniczej” nie należy do dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy PZP, i w wypadku niezłożenia go wraz z ofertą lub złożenia dokumentu wadliwego, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do jego uzupełnienia. Brak dokumentu spowoduje, że Wykonawca otrzyma 0 pkt w tym kryterium. 12.4. Tabela Elementów Rozliczeniowych, wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 siwz; 12.5. dowód wniesienia wadium. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.7 lita) lit. d) siwz – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, wzór zobowiązania stanowi zał. nr 8 do siwz -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, októrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP-wzór oświadczenia stanowi zał ącznik nr 9 do siwz
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w ING Bank Śląski S.A. o/Zakopane 72 1050 1474 1000 0022 1051 3558. Wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 13.04.2018 r. godz. 11.30. Wskazanym jest kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału , najpóźniej w terminie składania ofert tj. 13.04.2018 r. godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie ( budynku). 4 piętro UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie kadry kierowniczej 10,00
okres gwarancji na roboty objęte zamówieniem 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wybory wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika budowy, b) terminów realizacji przedmiotu zamówienia: 1. z powodu wystąpienia zdarzeń określanych jako „siła wyższa" , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron. W takim przypadku może nastąpić przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy o czas przestoju spowodowany tymi zdarzeniami, 2. z powodu udokumentowanych zmian organizacyjnych u Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy. W takim przypadku może nastąpić przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas przestoju spowodowanymi tymi zmianami, 3. w przypadku zmiany harmonogramu lub wysokości finansowania inwestycji poprzez zmiany w umowie o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zamówienia pomiędzy zamawiającym a Instytucją finansującą dotyczące terminu realizacji zadania i kwot przekazywanych płatności dopuszczalne są zmiany w harmonogramie rzeczowo -finansowym oraz przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie odpowiadającym zmianom w umowie o dofinansowanie; 4. w przypadku konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia, danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. W takim przypadku strony mogą wydłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o okres przestoju spowodowany ww. przyczynami; 5. w przypadku przerw w realizacji robót zaistniałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów trzecich, za które Wykonawca nie odpowiada. W takim przypadku Strony mo gą wydłużyć termin wykonania umowy o okres przestoju w robotach spowodowany ww. przyczynami; 6. w przypadku gdy projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego wykonawca realizuje przedmiot umowy, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym; 7. w przypadku gdy nastąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczna w budynku Szpitala. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do usunięcia kolizji; 8. w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 9. 144 ust. 1 pkt 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych"; 10. w przypadku powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłuższy niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o okres potr zebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz; 11. w przypadku wystąpienia istotnych wad w dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymuje wykonanie robót. W takim przypadku aby zmiana umowy była możliwa, okoliczność ta winna być udokumentowana wpisem do dziennika budowy oraz stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora (inspektorów) nadzoru oraz zaakceptowanymi przez zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji projektowej; a) rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia., b) zmiany zakresu robót wynikających z decyzji administracyjnych i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia - wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót. Jeżeli okoliczności te wymagają dodatkowego czasu na wykonanie przedmiotu umowy, strony mogą przedłużyć wykonanie o ten czas; c) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, d) nieterminowego przekazania placu budowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, e) zmiany rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegające na zmianie sposobu wykonania robót pod warunkiem: technologia proponowanego rozwiązania musi być co najmniej na poziomie technologii zastosowanej w dokumentacji przetargowej lub wyższym. Wykonawca musi uzyskać zgodę na zastosowanie innych rozwiązań od Za mawiającego. f) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania, g) w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie, h) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych, i) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego w § 9 ust. 7 i 8, j) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 10 lub zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez tego podwykonawcę, k) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania. 2. Dla potrzeb niniejszej umowy jako siłę wyższą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia w chwili zawarcia umowy, będące poza kontrolą stron umowy, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, zamieszki, demonstracje, niepokoje społeczne, awarie w dostawie energii elektrycznej i ciepła. Siłą wyższą nie są opady śniegu, deszczu lub gradu oraz zakłócenia spowodowane wzrostem roślinności. 3. Strony mają obowiązek wzajemnego zawiadomienia się o przypadku zaistnienia Siły Wyższej i sporządzenia stosownego protokołu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powstania okoliczności Siły Wyższej. Niedopełnienie tego obowiązku pozbawia strony możliwości późniejszego powoływania się na Siłę Wyższą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.