Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontów nawierzchni dróg

Przedmiot:

Wykonanie remontów nawierzchni dróg

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11-go Listopada 65
95040 , Koluszki
telefon - 447 256 700
faks - 447 145 840
www.koluszki.samorzady.pl
um@koluszki.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Koluszki
Wadium: 1) Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego na poszczególne części, na które składa ofertę w następujących wysokościach: Część I: 40.000,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych. Czę
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki.
Numer referencyjny: GIZ 271.39.(28).2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki. Remont polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną. 2. W zakres prac do realizacji wchodzą następujące odcinki dróg: A) Będzelin ul. Koluszkowska - działka nr ew. 295 B) droga Erazmów- Lisowice- działki nr ew. 109 i 111 C) Gałków Mały ul. Krawiecka- działka nr ew. 336 D) Gałków Mały ul. Łódzka i ul. Borowiecka 1) ul. Łódzka- działka nr ew. 235/2 2) ul. Borowiecka- działka nr ew. 658 i 659 obręb Gałków Mały i działka nr ew. 66 obręb Borowa II E) Gałków Mały ul. Zagajnikowa - działka nr ew. 519/8, 952/6, 953 F) Gałków Mały ul. Niecała- działki nr ew. 818/1, 818/2, 381/1, 385/1, 385/2, 380/1 G) Gałków Mały ul. Leśna- działki nr ew. 293/7, 294, 305/3 H) Gałków Duży ul. Czatolińska- działka nr ew. 57. I) Gałków Duży ul. Letnia (kostka)- działka nr ew. 111 J) Gałków Parcela- droga położona na działce nr ew. 137 K) Jeziorko- droga wokół stawu położona na działce nr ew. 93 L) Jeziorko- droga do przejazdu PKP położona na działce nr ew. 208 Ł) Kaletnik ul. Nowa- działka nr ew. 14/5 i 14/19 M) Katarzynów- Zygmuntów- droga położona na działce nr 437 N) Świny- droga położona na działce nr 83 3. Zadanie podzielone jest na 5 części.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233251-3
45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający nie zastrzega, że kluczowe części zamówienia muszą być wykonane przez wykonawcę osobiście i dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 2) Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie musi przedkładać umów o podwykonawstwo na dostawę materiałów potrzebnych do realizacji zadania, oraz na wykonanie usług, których wartość nie przekracza kwoty brutto w wysokości: 50.000,00 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. 3) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z realizacją umowy i skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz.108 z późniejszymi zmianami). 4) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 5) Zgodnie z art. 10 c pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Koluszki odstępuje od wymogu komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert i składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz poprzez wykazanie minimalnego poziomu zdolności wykazanego przez Wykonawcę, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie realizacje polegające na: budowie nowych dróg o nawierzchni bitumicznej lub przebudowie, remoncie istniejących dróg o nawierzchni bitumicznych o wartości nie mniejszej niż: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda realizacja. Należy podać ich rodzaj, wartość oraz daty i miejsca wykonania robót i podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwagi: a) Jeżeli zakres wykonanych robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót wyodrębnić zakres odpowiadający wymaganemu w Rozdziale XIII pkt. 3.1 SIWZ i podać wartość odpowiadającą temu zakresowi. b) W przypadku jeżeli wykonawca jest w trakcie wykonywania robót budowlanych wartość podana w warunku powinna dotyczyć części już wykonanej i odebranej. c) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono ogłoszenie o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego: minimum jedną osobą posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie drogowym zgodnie z art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami ). Poleganie na zasobach innych podmiotów - zgodnie z art. 22 a Ustawy: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1-2 i 4-8 Ustawy. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; Odpis składany przez Wykonawcę do złożonej oferty. 2) oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty. 3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 Ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do złożonej oferty. 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; Wykaz składany będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najwyżej oceniona 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wykaz składany będzie tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najwyżej oceniona.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularze ofertowe (wypełnione na zadania, na które Wykonawca składa ofertę- załączniki nr 1a-1e do SIWZ. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie składa oferty na daną część, należy załączyć wykreślony/wyzerowany formularz ofertowy. 2) Kosztorysy ofertowe wykonane na podstawie przedmiarów robót. Zamawiający dopuszcza sporządzenie kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 4) dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego na poszczególne części, na które składa ofertę w następujących wysokościach: Część I: 40.000,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych. Część II: 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. Część III:10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych. Część IV:15.000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych. Część V: 10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych. 2) Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 3) Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018r. do godziny 9.30 przelewem na konto nr 31124031611111001004934810 w Bank PEKAO S.A. I o / Koluszki. 4) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, termin ten uważa się za zachowany, gdy wadium zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. 5) Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz np. gwarancji ubezpieczeniowej musi być wniesione na dzień składania i otwarcia ofert. 6) Oryginał wniesionego wadium w gwarancji: ubezpieczeniowej, bankowej, poręczeniach należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, a do oferty załączyć potwierdzoną kserokopię dokumentu gwarancyjnego lub przelewu. 7) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca jedną z form wniesienia wadium, powinna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Koluszki, b) określać kwotę gwarantowaną w złotych. c) określać termin ważności ( wynikający z SIWZ ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ ), e) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego. 6) Wadium wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. 7) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25 a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art.144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach 1) w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy zajdzie: konieczność dokonania zmian w projekcie budowlanym, przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji: decyzji i zezwoleń itp., wystąpienia znalezisk archeologicznych, wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury, w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; lub w innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. 2) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia do umowy koniecznych zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności zmiany kierownika budowy, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, Zamawiający za zgodą lub na wniosek Wykonawcy może dokonać takiej zmiany. 3) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający za zgodą Wykonawcy może dokonać takiej zmiany. 4) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. 5) zmiany Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. 6) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia, lub rezygnacji z części umownego zakresu robót, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości ryczałtowej przedmiotu umowy po cenach i stawkach wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 7) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność wykonania robót zamiennych mających służyć właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami przewidzianymi do realizacji w dokumentacji projektowej i zawartej umowie z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających nieobjętych niniejszym zamówieniem, niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, roboty te zostaną rozliczone zostaną w oparciu o ceny i wskaźniki cenotwórcze zaproponowane przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Zlecenie wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających dokonane zostanie w oparciu o odrębną umowę. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Remonty nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki- część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki. Remont polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną. Część I- odcinek C, odcinek D, odcinek E, odcinek F, odcinek G; C) Gałków Mały ul. Krawiecka- działka nr ew. 336 Długość drogi: 907m. Szerokość drogi 3m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) warstwa odsączająca gr. 10cm, b) podbudowa tłuczniowa gr. 20cm, c) warstwa wyrównawcza gr. 2cm, d) warstwa ścieralna gr. 4 cm, e) odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe, f) demontaż istniejącej nawierzchni z płyt YOMB. D) Gałków Mały ul. Łódzka i ul. Borowiecka 1) ul. Łódzka- działka nr ew. 235/2 Długość drogi: 602 m. Szerokość drogi: 5m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, b) warstwa wiążąca ( wyrównawcza ) gr. 2cm, c) warstwa ścieralna gr. 4cm, d) ścinka istniejącego pobocza, e) remont istniejącego rowu przydrożnego- profilowanie skarp, odmulenie, remont istniejących umocnień. 2) ul. Borowiecka- działka nr ew. 658 i 659 obręb Gałków Mały i działka nr ew. 66 obręb Borowa II Długość drogi: 1138m. Szerokość drogi: 5m. a) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, b) wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2cm, c) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm, d) utwardzenie jednostronnego pobocza destruktem na szerokości 0,75m e) odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze. E) Gałków Mały ul. Zagajnikowa - działka nr ew. 519/8, 952/6, 953 Długość drogi 637 m. Szerokość drogi 3,5m. Ciąg pieszy- długość 145m. Szerokość 2m. W zakres prac do realizacji wchodzi: 1) jezdnia: a) warstwa odsączająca gr. 10cm, b) podbudowa tłuczniowa gr. 20cm, c) warstwa wyrównawcza gr. 2 cm, d) warstwa ścieralna gr. 4 cm. 2) ciąg pieszy: a) stabilizacja cementowa gr. 10cm, b) kruszywo 0-31 gr. 15cm, c) podsypka piaskowo- cementowa gr. 5cm, d) kostka brukowa gr. 8 cm, e) obrzeża chodnikowe gr. 6 cm, 3) odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe. F) Gałków Mały ul. Niecała- działki nr ew. 818/1, 818/2, 381/1, 385/1, 385/2, 380/1 Działka nr ew. 818/1- długość drogi 215m i szerokość drogi 3m. Działki nr ew. 818/2, 381/1, 385/1, 385/2, 380/1- długość drogi 730m i szerokość 3m i 4m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, b) podbudowa tłuczniowa gr. 20 cm, c) warstwa wyrównawcza gr. 2 cm, d) warstwa ścieralna gr. 4 cm, e) odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe. G) Gałków Mały ul. Leśna- działki nr ew. 293/7, 294, 305/3 Długość drogi 821 m. Szerokość drogi 3m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm, b) podbudowa tłuczniowa gr. 20cm, c) warstwa wyrównawcza gr. 2cm, d) warstwa ścieralna gr. 4 cm, e) odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe. 2. Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęty jest w następujących: 1) Przedmiarach robót oraz opisach technicznych: Część I Odcinek C- Gałków Mały ul. Krawiecka- działka nr ew. 336 Przedmiar zawiera 22 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odcinek D- Gałków Mały ul. Łódzka i ul. Borowiecka Przedmiar (ul. Łódzka) zawiera 12 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 D-1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 D-1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiar (ul. Borowiecka) zawiera 9 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 D-1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 D-1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odcinek E- Gałków Mały ul. Zagajnikowa- działka nr ew. 519/8 i 952/6 Przedmiar zawiera 29 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 E do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 E do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odcinek F- Gałków Mały ul. Niecała- działka nr ew. 818/1, 818/2, 381/1, 385/1, 385/2, 380/1 Przedmiar zawiera 19 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 F do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 F do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odcinek G- Gałków Mały ul. Leśna- działki nr ew. 293/7, 294, 305/3 Przedmiar zawiera 19 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 G do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 G do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będących załącznikiem nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233251-3, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Remonty nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki- część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki. Remont polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną. Część II- odcinek H, odcinek I, odcinek J; H) Gałków Duży ul. Czatolińska- działka nr ew. 57. Długość drogi 430m. Szerokość drogi 3,5m. Włączenie w drogę powiatową nr 2911E- działka nr ew. 71. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm, b) podbudowa tłuczniowa gr. 20cm, c) warstwa wyrównawcza gr. 2 cm, d) warstwa ścieralna gr. 4 cm, e) odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe. I) Gałków Duży ul. Letnia (kostka)- działka nr ew. 111 Długość drogi 574m. Szerokość drogi 3m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) stabilizacja cementowa gr. 10cm, b) podbudowa tłuczniowa- kruszywo 0-31 gr. 15cm, c) podsypka piaskowo- cementowa gr. 5cm, d) kostka brukowa gr. 8cm, e) krawężniki drogowe 12x25x100cm, f) odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe. J) Gałków Parcela- droga położona na działce nr ew. 137 Długość drogi 627m. Szerokość drogi 4m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm, b) podbudowa tłuczniowa gr. 20 cm, c) warstwa wyrównawcza gr. 2 cm, d) warstwa ścieralna gr. 4 cm, e) odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe. 2. Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęty jest w następujących: 1) Przedmiarach robót oraz opisach technicznych: Część II Odcinek H- Gałków Duży ul. Czatolińska- działka nr ew. 57 Przedmiar zawiera 19 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 H do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 H do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odcinek I- Gałków Duży ul. Letnia (kostka)- działka nr ew. 111 Przedmiar zawiera 11 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 I do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 I do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odcinek J- Gałków Parcela- droga położona na działce nr ew. 137 Przedmiar zawiera 19 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 J do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 J do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. będących załącznikiem nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233251-3, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Remonty nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki- część III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki. Remont polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną. Część III- odcinek B, odcinek K, odcinek L; B) droga Erazmów- Lisowice- działki nr ew. 109 i 111 Długość drogi 262m. Szerokość drogi 3,5m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) remont istniejącej podbudowy tłuczniowej b) warstwa wyrównawcza gr. 2 cm, c) warstwa ścieralna gr. 4 cm, d) odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne na istniejące pobocze gruntowe, K) Jeziorko- droga wokół stawu położona na działce nr ew. 93 Długość drogi 555m. Szerokość drogi 4m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) remont odcinka istniejącej podbudowy tłuczniowej, b) wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm, c) warstwa wyrównawcza gr. 2cm, d) warstwa ścieralna gr. 4 cm, e) odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe. L) Jeziorko- droga do przejazdu PKP położona na działce nr ew. 208 Długość drogi 328m. Szerokość drogi 4m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) remont istniejącej podbudowy tłuczniowej, b) warstwa wyrównawcza gr. 2 cm, c) warstwa ścieralna gr. 4 cm, d) odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe. 2. Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęty jest w następujących: 1) Przedmiarach robót oraz opisach technicznych: Część III Odcinek B- droga Erazmów- Lisowice- działki nr ew. 109 i 111 Przedmiar zawiera 12 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odcinek K- Jeziorko- droga wokół stawu położona na działce nr ew. 93 Przedmiar zawiera 17 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 K do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 K do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odcinek L- Jeziorko- droga do przejazdu PKP położona na działce nr ew. 208 Przedmiar zawiera 11 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 L do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 L do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. będących załącznikiem nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233251-3, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Remonty nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki- część IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki. Remont polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną. Część IV- odcinek M, odcinek N; M) Katarzynów- Zygmuntów- droga położona na działce nr 437 Długość drogi 400m. Szerokość drogi 3,5m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm, b) podbudowa tłuczniowa gr. 20 cm, c) warstwa wyrównawcza gr. 2 cm, d) warstwa ścieralna gr. 4 cm, e) odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe. N) Świny- droga położona na działce nr 83 Długość drogi 1100m. Szerokość drogi 3,5m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm, b) podbudowa tłuczniowa gr. 20 cm, c) warstwa wyrównawcza gr. 2 cm, d) warstwa ścieralna gr. 4 cm, e) odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe. 2. Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęty jest w następujących: 1) Przedmiarach robót oraz opisach technicznych: Część IV Odcinek M- Katarzynów- Zygmuntów- droga położona na działce nr 437 Przedmiar zawiera 17 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 M do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 M do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odcinek N- Świny- droga położona na działce nr 83 Przedmiar zawiera 13 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 N do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) – załącznik nr 9 N do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będących załącznikiem nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233251-3, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Remonty nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki- część V
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg położonych na terenie Gminy Koluszki. Remont polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną. Część V- odcinek A, odcinek Ł A) Będzelin ul. Koluszkowska - działka nr ew. 295 Długość drogi 676m. Szerokość drogi 4m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, b) remont istniejącej podbudowy tłuczniowej c) warstwa wyrównawcza gr. 2 cm, d) warstwa ścieralna gr. 4 cm, e) remont istniejących rowów przydrożnych (profilowanie skarp, odmulenie, pogłębienie), f) odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejącego rowu przydrożnego Ł) Kaletnik ul. Nowa- działka nr ew. 14/5 i 14/19 Działka nr ew. 14/5- długość drogi 154m, szerokość drogi 3,5m. Działka nr ew. 14/19- długość drogi 35m, szerokość drogi 3m. W zakres prac do realizacji wchodzi: a) wymiana istniejącej nawierzchni szlakowej na nawierzchnię tłuczniową gr. 15cm wraz z warstwą odsączającą gr. 10cm b) warstwa wyrównawcza gr. 2cm, c) warstwa ścieralna gr. 4 cm, d) odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na istniejące pobocze gruntowe. 2. Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęty jest w następujących: 1) Przedmiarach robót oraz opisach technicznych: Część V Odcinek A- Będzelin ul. Koluszkowska- działka nr ew. 295 Przedmiar zawiera 21 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i na planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odcinek Ł- Kaletnik ul. Nowa- działka nr ew. 14/5 i 14/19 Przedmiar zawiera 13 pozycji kosztorysowych - załącznik nr 8 Ł do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zakres prac do wykonania ujęty jest w opisie i planie sytuacyjnym ( zaznaczonym na kolorowo) - załącznik nr 9 Ł do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będących załącznikiem nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233251-3, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.