Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
213z dziś
3103z ostatnich 7 dni
15617z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżąca eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej fontann: 1) Utrzymanie w...

Przedmiot:

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej fontann: 1) Utrzymanie w stałym porządku dna niecki, przelewów fontanny i placu wokół fontanny. 2) Okresowe płukanie filtrów piaskowych

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
43-300, Bielsko-Biała
telefon - 33 4971 851
faks - -
www.um.bielsko.pl/bip
zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej fontann.
Numer referencyjny: ZP.271.2.33.2018.JB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej fontann: A. „Neptun” na Rynku obejmuje następujące czynności, dotyczące utrzymania w sprawności technicznej fontanny: 1) Utrzymanie w stałym porządku dna niecki, przelewów fontanny i placu wokół fontanny. 2) Okresowe płukanie filtrów piaskowych. 3) Raz w tygodniu należy przeprowadzić: a. dozowanie środków dezynfekcyjnych i glonobójczych; b. kontrolę, jakości wody w systemie cyrkulacji poprzez pobranie próbki wody i przeprowadzanie oznaczenia zapisu dla wartości: - pH wody (6, 5-7,6), - stężenia chloru wodnego (0,7-1,0 mg/l), - stężenie chloru związkowego (0,5mg/l), c. sprawdzanie poprawności działania systemu uzdatniania wody i instalacji trakcji wodnej; d. kontrola szczelności rurociągów i ich połączeń; e. kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontanny (pompa, dysze, oświetlenie, wentylacja), urządzenia dozujące; f. czyszczenie prefiltrów pomp. 4) Kontrola stanu zużycia wody – raz w tygodniu (odczyt z licznika i zapis w dzienniku prac), w przypadku wystąpienia zbyt dużego zużycia wody, Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego. 5) Czyszczenie zbiornika buforowego fontanny (dwa razy w sezonie) a także po wyłączeniu fontanny na okres zimowy. 6) Czyszczenie łapaczy zanieczyszczeń (filtry wstępne przed pompami) i koszy zanieczyszczeń grubych znajdujących się na spustach z rynny przelewowej. 7) Utrzymanie zaplecza technicznego w stałym porządku. 8) Utrzymanie i konserwacja oświetlenia fontanny oraz instalacji w pomieszczeniu technicznym w sposób zapewniający pełną sprawność techniczną przez cały okres obowiązywania umowy. 9) Wykonanie niezbędnych napraw wynikających z bieżącej eksploatacji fontanny (wymiana filtrów, uszczelek, łożysk, oświetlenia). 10) Prowadzenie książki obiektu i zapisywanie w niej zdarzeń (napraw) i czynności związanych z eksploatacją fontanny. B. Fontanna „Reksio” obejmuje następujące czynności dotyczące utrzymania w sprawności technicznej fontanny: 1) Utrzymanie w stałym porządku przelewów fontanny i placu wokół fontanny. 2) Okresowe płukanie filtrów piaskowych. 3) Raz w tygodniu należy przeprowadzić: a. dozowanie środków dezynfekcyjnych i glonobójczych, b. kontrolę, jakości wody w systemie cyrkulacji poprzez pobranie próbki wody i przeprowadzanie oznaczenia zapisu dla wartości: - pH wody (6, 5-7,6), - stężenia chloru wodnego (0,7-1,0 mg/l), - stężenie chloru związkowego (0,5mg/l), c. sprawdzanie poprawności działania systemu uzdatniania wody i instalacji trakcji wodnej, d. kontrola szczelności rurociągów i połączeń urządzeń e. kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontanny (pompa, dysze, oświetlenie, wentylacja), urządzenia dozujące, f. czyszczenie prefiltrów pomp, 4) Kontrola stanu zużycia wody – raz w tygodniu (odczyt z licznika i zapis w dzienniku prac), w przypadku wystąpienia zbyt dużego zużycia wody, Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego. 5) Czyszczenie zbiornika buforowego fontanny (dwa razy w sezonie) a także po wyłączeniu fontanny na okres zimowy. 6) Czyszczenie łapaczy zanieczyszczeń (filtry wstępne przed pompami) i koszy zanieczyszczeń grubych znajdujących się na spustach z rynny przelewowej. 7) Utrzymanie zaplecza technicznego w stałym porządku. 8) Utrzymanie i konserwacja oświetlenia fontanny oraz instalacji w pomieszczeniu technicznym w sposób zapewniający pełną sprawność techniczną przez cały okres obowiązywania umowy, 9) Kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontanny (pompa, dysze, diody, wentylacja), 10) Wykonanie niezbędnych napraw wynikających z bieżącej eksploatacji fontanny (wymiana filtrów, uszczelek, łożysk, oświetlenia), 11) Prowadzenie książki obiektu i zapisywanie w niej zdarzeń (napraw) i czynności związanych z eksploatacją fontanny. C. Fontanna „Syrenka” obejmuje następujące czynności dotycząca utrzymania w sprawności technicznej fontanny: 1) Utrzymanie w stałym porządku, dna niecki, przelewów fontanny i placu wokół fontanny. 2) Okresowe płukanie filtrów piaskowych. 3) Raz w tygodniu należy przeprowadzić: a. dozowanie środków dezynfekcyjnych i glonobójczych; b. kontrolę, jakości wody w systemie cyrkulacji poprzez pobranie próbki wody i przeprowadzanie oznaczenia zapisu dla wartości: - pH wody (6, 5-7,6), - stężenia chloru wodnego (0,7-1,0 mg/l), - stężenie chloru związkowego (0,5mg/l), c. sprawdzanie poprawności działania systemu uzdatniania wody i instalacji trakcji wodnej; d. kontrola szczelności rurociągów i połączeń urządzeń; e. kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontanny (pompa, dysze, oświetlenie, wentylacja), urządzenia dozujące; f. czyszczenie filtrów i prefiltrów pomp. 4) Kontrola stanu zużycia wody – raz w tygodniu (odczyt z licznika i zapis w dzienniku prac), w przypadku wystąpienia zbyt dużego zużycia wody Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego. 5) Czyszczenie zbiornika buforowego fontanny (dwa razy w sezonie) a także po wyłączeniu fontanny na okres zimowy. 6) Czyszczenie łapaczy zanieczyszczeń (filtry wstępne przed pompami) i koszy zanieczyszczeń grubych znajdujących się na spustach z rynny przelewowej. 7) Utrzymanie zaplecza technicznego w stałym porządku. 8) Kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontanny (pompa, dysze, diody, wentylacja). 9) Wykonanie niezbędnych napraw wynikających z bieżącej eksploatacji fontanny (wymiana filtrów, uszczelek, łożysk, oświetlenia). 10) Prowadzenie książki obiektu i zapisywanie w niej zdarzeń (napraw) i czynności związanych z eksploatacją fontanny. D. Park J. Słowackiego - zespół czterech fontann: Kastello Re, Amplituda (fontanna muzyczno-świetlna), Dmuchawiec i Wulkan obejmuje następujące czynności dotyczące utrzymania w sprawności technicznej fontann: 1) Utrzymanie w stałym porządku dna niecki, przelewów fontann i placów wokół fontann. 2) Okresowe czyszczenie i płukanie filtrów piaskowych. 3) Raz w tygodniu należy przeprowadzić: a. dozowanie środków dezynfekcyjnych i glonobójczych; b. kontrolę, jakości wody w systemie cyrkulacji poprzez pobranie próbki wody i przeprowadzanie oznaczenia zapisu dla wartości: - pH wody (6, 5-7,6), - stężenia chloru wodnego (0,7-1,0 mg/l), - stężenie chloru związkowego (0,5mg/l), c. sprawdzanie poprawności działania systemu uzdatniania wody i instalacji trakcji wodnej; d. kontrola szczelności rurociągów i połączeń urządzeń; e. kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontann (pompy, dysze, oświetlenie, wentylacja) i urządzenia dozujące; f. czyszczenie filtrów i prefiltrów pomp. 4) Kontrola stanu zużycia wody – raz w tygodniu (odczyt z licznika i zapis w dzienniku prac), w przypadku wystąpienia zbyt dużego zużycia wody, Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego. 5) Czyszczenie łapaczy zanieczyszczeń (filtry wstępne przed pompami) i koszy zanieczyszczeń grubych znajdujących się na spustach z rynny przelewowej. 6) Utrzymanie zaplecza technicznego w stałym porządku. 7) Utrzymanie i konserwacja oświetlenia fontann oraz instalacji w pomieszczeniu technicznym w sposób zapewniający pełną sprawność techniczną przez cały okres obowiązywania umowy. 8) Wykonanie niezbędnych napraw wynikających z eksploatacji fontann. 9) Czyszczenie 2 kratek ściekowych przy fontannie Kastello Re raz w miesiącu. 10) Utrzymanie w czystości i mycie raz w miesiącu placu fontanny Amplituda. 11) Wykonanie bieżących i niezbędnych napraw wynikających z bieżącej eksploatacji wszystkich fontann. 12) Czyszczenie zbiorników buforowych fontann (dwa razy w sezonie) a także po wyłączeniu wszystkich fontann na okres zimowy Kastello Re-Amplituda, Dmuchawiec i Wulkan. 13) Sprawdzanie działania poszczególnych trakcji wodno-świetlnych poprzez obserwację oprogramowania sterującego działanie fontanny i ewentualna regulacja działania fontanny Amplituda. 14) Obsługa urządzeń audio w fontannie Amplituda (muzyczna). 15) Wykonanie niezbędnych napraw wynikających z bieżącej eksploatacji fontann (wymiana filtrów, uszczelek, łożysk, oświetlenia). 16) Prowadzenie książki obiektu i zapisywanie w niej zdarzeń (napraw) i czynności związanych z eksploatacją fontanny.

II.5) Główny kod CPV: 90913100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50511000-0
50800000-3
65130000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po zawarciu umowy (przewidywane uruchomienie fontann: 28.04.2018 r. do 15.10.2018 r.). Termin zakończenia prac objętych umową: 31.12.2018 r. UWAGA: W przypadku przedłużenia procedury przetargowej termin uruchomienia fontann może ulec zmianie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: 1. Wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto polegającą na obsłudze, konserwacji i utrzymaniu w sprawności technicznej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej związanej z funkcjonowaniem fontann. 2. Dysponuje, co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia elektryczne SEP co najmniej do 1 kV. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób (w oryginale), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2) Wykaz usług (w oryginale) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. 3) Dowody potwierdzające, że usługi wymienione w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej, składa stosowne oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje oraz stosowne oświadczenie potwierdzające należyte wykonanie/ wykonywanie dostaw winne być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta. 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 4. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale), w formie pisemnej, do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Czas usunięcia awarii od jej zgłoszenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.