Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków obejmuje m.in.: 1) wymianę stolarki okiennej i ślusarki...

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków obejmuje m.in.: 1) wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, 2) wymianę pokrycia dachu z blachy, 3) docieplenie ścian zewnętrznych, 4) odtworzenie instalacji odgromowej

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44230 , Czerwionka-Leszczyny
telefon - 032 4295911, 4318105
faks - 032 4311760, 4318105
www.czerwionka-leszczyny.pl
zp@czerwionka-leszczyny.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja ubezpiec
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 11, Gr 3
Numer referencyjny: ZP.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 w Czerwionce-Leszczynach mieszczącego się przy ul. Morcinka 6. 2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1, składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m.in.: 1) wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, 2) wymianę pokrycia dachu z blachy , 3) docieplenie ścian zewnętrznych, 4) odtworzenie instalacji odgromowej, 5) montaż zaworów termostatycznych, 6) wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach Przedszkole Nr 11, w skład której wchodzą:  Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a do SIWZ,  Projekt budowlany termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 11 – branża budowlana - Załącznik Nr 8b do SIWZ,  Projekt wykonawczy termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 11 – branża budowlana - Załącznik Nr 8c do SIWZ,  Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach - Załącznik Nr 8d do SIWZ,  Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8e do SIWZ,  Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych - Załącznik Nr 8f do SIWZ, oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 11 – Załącznik Nr 9 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace (roboty) w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników palcówki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, oraz w taki sposób, aby nie utrudniać przemieszczania uczniów oraz pracowników placówki na jej terenie. W każdym przypadku należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych robót.

II.5) Główny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45260000-7
45261000-4
45262100-2
45300000-0
45310000-3
45312310-3
45320000-6
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45400000-1
45420000-7
45421000-4
45450000-6
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-08

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: brak
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: brak
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednego zamówienia zawierającego w sobie roboty budowlane o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto, obejmujące w swym zakresie prace związane z dociepleniem budynku lub budynków, zrealizowanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanego należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonego. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP ogłoszony i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu). Dla robót budowlanych zrealizowanych w innej walucie niż złoty polski należy przyjąć przeliczenie według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu), 2) Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia oraz b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia a także c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, którą skieruje do realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza wykazanie mniejszej ilości osób, których łączny zakres uprawnień będzie obejmował w/w specjalności. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z póź. zm.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. przez konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (wykonawcy muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki określone powyżej). 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów w szczególności na podstawie informacji: 1) dotyczących zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) dotyczących zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 4) o tym czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W sytuacji, w której Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni, w odniesieniu do tych podmiotów, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), na wezwanie, o którym mowa w pkt 1 każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa aktualne na dzień złożenia dokumenty, o których mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. przez konsorcjum) warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie (każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania). Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne . W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie: 1) oświadczenia i dokumenty, które są dostępne w wersji elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 2) aktualne oświadczenia i dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego. Zamawiający samodzielnie pobierze wskazane w ofercie przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty z wskazanych przez wykonawcę w ofercie ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych oraz skorzysta z znajdujących się w jego posiadaniu aktualnych oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. W sytuacji, w której Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni, w odniesieniu do tych podmiotów, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów. 3. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), na wezwanie, o którym mowa w pkt 1, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa aktualne na dzień złożenia dokumenty, o których mowa w pkt 1, tylko w zakresie potwierdzającym spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu, określonych w niniejszym ogłoszeniu. Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie: 1) oświadczenia i dokumenty, które są dostępne w wersji elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 2) aktualne oświadczenia i dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego. Zamawiający samodzielnie pobierze wskazane w ofercie przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty z wskazanych przez wykonawcę w ofercie ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych oraz skorzysta z znajdujących się w jego posiadaniu aktualnych oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
brak
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w sytuacji, w której powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie należy przedstawić (dołączyć do oferty) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez podmiot udostępniający zasoby. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania pomiędzy Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia w przypadku gdy, zgodnie z informacją, o której mowa powyżej, w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta tego Wykonawcy. 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2. należy złożyć w oryginale, przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie w terminie określonym w pkt 2 jeżeli zostanie ono w tym terminie przekazane Zamawiającemu faksem albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej a następnie zostanie dostarczone Zamawiającemu w oryginale (w formie pisemnej). 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt III.5.1) ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż w terminach określonych powyżej w pkt 4. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SPELNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim dotyczy go spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.1.3) niniejszego ogłoszenia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa także, w zakresie w jakim tych podmiotów dotyczy, oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim tych podmiotów dotyczą, składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest w oryginale. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa także, oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane jest w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka-Leszczyny, Nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego. Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie do 16.04.2018 r. do godziny 10:30:00. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu kserokopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy również załączyć do oferty z tym, że w sposób umożliwiający jego złożenie i przechowanie bez naruszania oferty w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument lub kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
jakość - okres gwarancji 16,00
jakość – wysokość kary umownej 14,00
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga by wszystkie roboty budowlane wynikające z zakresu robót opisanych w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji zamówienia wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z póżn. zm.). W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby: a) czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, b) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem czynności przez tę osobę wykonywanych, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zastąpienia tej osoby inną osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje jeżeli takowe są wymagane na tym stanowisku, c) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej; 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia: Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy i przed przekazaniem terenu robót, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały wymagane przez Zamawiającego czynności. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez Zamawiającego czynności będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Ww. oświadczenie wykonawca i podwykonawca składa w zakresie w jakim będzie realizował wymagane przez zamawiającego czynności. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia, na każde ewentualne wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy i b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ww. ustawy tak aby zakres anonimizacji umowy był zgodny z jej przepisami. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie Zamawiającemu ww. oświadczenia i dokumentu tj. nieudokumentowanie wykonywania wymaganych przez Zamawiającego czynności przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie wymogu, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane przez Zamawiającego czynności; 3) uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do: a) żądania wskazanego powyżej oświadczenia, b) żądania wskazanego powyżej dokumentu dotyczącego każdej osoby wykonującej wymagane przez Zamawiającego czynności, c) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane przez Zamawiającego czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.500,00 złotych za każdy przypadek osoby wykonującej ww. czynności, a nie zatrudnionej na umowę o pracę. 2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w razie konieczności wykonania robót zamiennych w przypadkach i na zasadach opisanych poniżej. Zakres i warunki zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można przewidzieć w dniu zawarcia umowy i wyłącznie wtedy, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych będzie konieczne do prawidłowego wykonania umowy z przyczyn technologicznych lub zmian rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych, nie spowoduje zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz zmiana wartości wynagrodzenia będzie mniejsza od 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. W przypadku robót zamiennych — nastąpi rozliczenie z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie kosztorysu różnicowego (tzn. wartość ewentualnych robót zamiennych zostanie zbilansowana z wartością prac podlegających zmianie a wynikającą z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę) sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: 1) stawki robocizny, materiałów i sprzętu oraz stawki narzutów zgodne z kosztorysem ofertowym, 2) w przypadku braku któregoś ze składników wyceny w kosztorysie ofertowym zostaną przyjęte średnie ceny materiałów i sprzętu ujęte w aktualnym (kwartalnym lub miesięcznym) wydawnictwie Sekocenbud dla województwa śląskiego przy zachowaniu stawek narzutów oraz stawki robocizny z kosztorysu ofertowego, 3) w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla materiałów i sprzętu przy zachowaniu stawek narzutów oraz stawki robocizny z kosztorysu ofertowego i następnie zaakceptowane przez Zamawiającego. 3. Zamawiający informuje, że został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.