Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynkach

Przedmiot:

Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynkach

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. 89 750 31 88
fax: 89 750 37 54
www.wm.strazgraniczna.pl
zamowienia.wm@strazgraniczna.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: 1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium na: 1.1. Część nr 1 – „Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn” w wysokości 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100) 1.2. Część nr 2 – „Usunięcie
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja robót budowlanych w ramach zadań pn. „Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn” i „Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26A i 26B SOC w m. Kętrzyn”
Numer referencyjny: 11/FI/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu stanowią roboty budowlane na zadaniach: 1.1. Część nr 1 - Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn, 1.2. Część nr 2 - Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26A i 26B SOC w m. Kętrzyn. Terenem prowadzenia prac są budynki zlokalizowane w kompleksie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, który znajduje się na terenie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 78. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, w tym dla: 2.1. Część nr 1 „Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn”: 2.1.1. Załącznik nr 1a – Dokumentacja projektowa 2.1.2. Załącznik nr 1b – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2.2. Część nr 2 „Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26A i 26B SOC w m. Kętrzyn”: 2.2.1. Załącznik nr 1c – Dokumentacja projektowa 2.2.2. Załącznik nr 1d – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) roboty demontażowe, rozbiórkowe, 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 3) roboty malarskie; o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują wskazane w pkt. 3 czynności wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania zmiany. 5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 5.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, o których mowa w pkt. 3 i dokonywania ich oceny, 5.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji umowy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 6.1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych w pkt. 3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 6.2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421132-8
45421131-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne/zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże że: 1. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których robota ta została wykonana. Przez robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna robotę budowlaną, oznaczoną CPV - 45421132-8 (instalowanie okien), o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto lub robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie roboty budowlane oznaczone CPV - 45421132-8 (instalowanie okien), których wartość była nie mniejsza niż 200.000,00 zł brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (art. 14 ust 1 pkt 2 - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym w/w uprawnieniom. UWAGA : Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych . tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) i ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o których mowa w pkt 3. nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 3. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt. 3, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia, na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4. SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w Rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.1.1. SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp; przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokument/ty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; • jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach opisanych w SIWZ, wówczas będzie on zobowiązany do przedłożenia ww. odpisu w odniesieniu do tych podmiotów; • Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126): 2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.2. Dokument o którym mowa w pkt 2.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 6 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty przy czym:• w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokument/ty składają łącznie Wykonawcy składający ofertę wspólną. • Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 7 do SIWZ przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokument/ty składają łącznie Wykonawcy składający ofertę wspólną. • Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. • Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie), w przypadku gdy: 2.1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców, 2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca załączy do oferty szczegółowy opis (szczegółowe informacje), z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności 4. Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 4.1. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Pzp; przy czym: • w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. • Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. UWAGA !!! Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa powyżej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium na: 1.1. Część nr 1 – „Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn” w wysokości 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100) 1.2. Część nr 2 – „Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26A i 26B SOC w m. Kętrzyn” – w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale VIII SIWZ nr sprawy 11/FI/18.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
dotyczy Części nr 1 "Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn" oraz Części nr 2 " Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26A i 26B SOC w m. Kętrzyn" 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że: a) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; b) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane; c) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; d) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj., odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; e) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z powodu okoliczności, które wystąpiły po stronie Zamawiającego. 2) zmianie wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia następujących przypadków: a) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, lub wprowadzeniem robot (materiałów) zamiennych. Wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie kosztorysu zamiennego, uwzględniającego te same normy, standardy i parametry, ceny jednostkowe i pozostałe wskaźniki do kosztorysowania przyjęte w kosztorysie, o którym mowa w § 7 pkt 2 Umowy. b) zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość wyliczoną na podstawie czynników ujętych w kosztorysie, o którym mowa w § 7 pkt 2 Umowy. 3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane z dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub gdyby zastosowanie nowych rozwiązań było korzystne dla Zamawiającego; b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4) zmianie kierownika budowy, która może nastąpić na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w SIWZ; 5) powierzenia części zamówienia podwykonawcy w przypadku braku takiego wskazania w złożonej przez Wykonawcę ofercie; 6) zmiany zakresu powierzonej do wykonania przez podwykonawcę części zamówienia. 3. Każda ze zmian wskazanych w ust. 2 pkt 3 może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 2 lit. a. 4. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 5. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem. 6. Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia – musi być sporządzona w języku polskim, w trwałej i czytelnej technice (np. przy użyciu maszyny do pisania, komputera lub w inny sposób). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W odniesieniu do oświadczeń, o których mowa w pkt. III.3 (w nawiązaniu do rozdziału VI SIWZ) 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ, 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ, przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich” składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie oświadczenia, o których mowa w pkt. 1. i w pkt. 2. muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2. • Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowi robota budowlana na zadaniu: 1.1 Część nr 1 - Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26 SOC w m. Kętrzyn. Terenem prowadzenia prac są budynki zlokalizowane w kompleksie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, który znajduje się na terenie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 78. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: 2.1. Załącznik nr 1a – Dokumentacja projektowa 2.2. Załącznik nr 1b – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) roboty demontażowe, rozbiórkowe, 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 3) roboty malarskie; o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują wskazane w pkt. 3 czynności wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania zmiany. 5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 5.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, o których mowa w pkt. 3 i dokonywania ich oceny, 5.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji umowy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 6.1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych w pkt. 3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 6.2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45421132-8, 45421131-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26A i 26B SOC w m. Kętrzyn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowi robota budowlana na zadaniu: 1.1. Część nr 2 - Usunięcie krat oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 26A i 26B SOC w m. Kętrzyn. Terenem prowadzenia prac są budynki zlokalizowane w kompleksie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, który znajduje się na terenie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 78. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: 2.1. Załącznik nr 1c – Dokumentacja projektowa 2.2. Załącznik nr 1d – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) roboty demontażowe, rozbiórkowe, 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 3) roboty malarskie; o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują wskazane w pkt. 3 czynności wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania zmiany. 5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 5.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, o których mowa w pkt. 3 i dokonywania ich oceny, 5.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji umowy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 6.1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych w pkt. 3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 6.2. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45421132-8, 45421131-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.