Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy farb, rozpuszczalników, materiałów ogólnobudowlanych

Przedmiot:

Dostawy farb, rozpuszczalników, materiałów ogólnobudowlanych

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
Saperska 1
10-073 , Olsztyn
telefon - 261 32 28 15
faks - 261 32 34 50
22wog.zamowienia@ron.mil.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawy farb, rozpuszczalników, materiałów ogólnobudowlanych”
Numer referencyjny: 423/26/449/01/450/08/D/PN/18/ZC/K
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy farb, rozpuszczalników, materiałów ogólnobudowlanych zwanych dalej materiałem lub towarem, w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Parametry jakościowe, wymagany (minimalny) okres gwarancji – zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający w części 1,2,5 przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zamawiający na pewno zakupi przedmiot umowy w ilościach podstawowych, a pozostałe ilości określone jako opcja w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Opcja - dostarczanie do Zamawiającego poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia na wezwanie/ zamówienie Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w terminie obowiązywania umowy, w cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym. 4. Koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, rozładunek oraz składowanie wyznaczonym miejscu, do magazynów Zamawiającego: ul. Ornecka 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Saperska 1, 10 -073 Olsztyn, ul. Dąbrowskiego, Olsztyn. 6. Wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta, z bieżącej produkcji, wyprodukowane nie wcześniej niż w IV kwartale 2017r. 7. Zamówiony towar musi być dostarczony w początkowym terminie jego przydatności do użycia i odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartym w „deklaracji zgodności” lub „certyfikacie zgodności” producenta (tam gdzie wymagane). 8. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostarczony do magazynu wraz z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych, zgodnie z: • Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z zastosowaniem załącznika I do rozp. 453/2010, • Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2018, poz. 143). 9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności materiałów niebezpiecznych, zgodnie z „Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”. 10. Wszystkie dokumenty, karty, gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) karty charakterystyki te winny być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) i przekazane Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru w dniu dostawy. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski. 11. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów przyjętych do wyceny. Użyte oznaczenia i nazwy w opisach przedmiotu zamówienia mają charakter poglądowy i służą jedynie do łatwiejszej identyfikacji. Podana marka lub nazwa handlowa określa standard, klasę produktu, a nie konkretną markę lub producenta. 12. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Zastosowane przez Wykonawcę wyroby, materiały i artykuły winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne, czyli „równoważne”. Produkt równoważny nie może mieć gorszych parametrów technicznych i jakościowych oraz niższego standardu od produktu wskazanego.Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, które Zamawiający dopuszcza jako oferty równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 44100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44111000-1
44832000-1
24327300-5
39831240-0
44812210-0
39224210-3
44424200-0
44800000-8
44212510-7
44521100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  14    
  21    
      2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów: * odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. lub wskazania przez Wykonawcę możliwości ich pobrania za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych wskazując adres strony internetowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda w szczególności: dla części 3: * aprobata techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. dla części 1,2,4,5: * karty katalogowe, specyfikacje techniczne i opisy wskazanych produktów, karty charakterystyki oferowanego produktu równoważnego, „deklarację zgodności” lub „certyfikat zgodności” producenta lub inny dokument potwierdzający jego wymagania dotyczące właściwości przedmiotu zamówienia, jego cech technicznych i jakościowych. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub tłumaczeniem na język polski.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 t.j.) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku jednej oferty Zamawiający może odstąpić od żądania złożenia oświadczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – farby i materiały ogólnobudowlane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są „Dostawy farb i materiałów ogólnobudowlanych” zwanych dalej materiałem lub towarem, w ilościach i asortymencie (farby, rozcieńczalniki, impregnaty, gładź, cement, silikony, kleje, taśmy, pędzle, fugi, terakota) wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.2. Parametry jakościowe, wymagany (minimalny) okres gwarancji – zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia.3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zamawiający na pewno zakupi przedmiot umowy w ilościach podstawowych, a pozostałe ilości określone jako opcja w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Opcja - dostarczanie do Zamawiającego poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia na wezwanie/ zamówienie Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w terminie obowiązywania umowy, w cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym.4.Koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44800000-8, 44424200-0, 44812210-0, 39224210-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 - dostawa stali i wyrobów metalowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są „Dostawy stali i wyrobów metalowych” zwanych dalej materiałem lub towarem, w ilościach i asortymencie (blacha, stal, kątowniki, kołki rozporowe, nakrętki, śruby, klamki, zamki meblowe, drzwiowe, zawiasy), wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.2. Parametry jakościowe, wymagany (minimalny) okres gwarancji – zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia.3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zamawiający na pewno zakupi przedmiot umowy w ilościach podstawowych, a pozostałe ilości określone jako opcja w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Opcja - dostarczanie do Zamawiającego poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia na wezwanie/ zamówienie Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w terminie obowiązywania umowy, w cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym.4.Koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44212510-7, 44521110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Część 3 – dostawa prefabrykowanych żelbetowych wielootworowych płyt drogowych typu JOMB
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prefabrykowanych żelbetowych wielootworowych płyt drogowych typu JOMB w ilości 400 sztuk, o wymiarach 100x75x12,5cm, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w ilościach do m. Olsztyn, ul. Saperska 1. 2.Parametry: podwójnie zbrojone, koloru szarego, odporność na ściskanie, klasa betonu => C 25/30, rysy i odpryski – brak (przy ocenie z odległości 2 m i oświetleniu naturalnym), nasiąkliwość <= 0,5%, odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności => F 100, odporność na ścieranie <= 18000/5000 mm3/mm2, cechy prętów stalowych – granica plastyczności stali mrozoodporności fyk=500 N/mm2, grubość otulenia (zbrojenia główne) 30mm (+- 5 mm). Dostarczone nowe płyty żelbetowe nie mogą być uszkodzone, nie mogą posiadać rys, pęknięć ani ubytków.3.Płyty muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie certyfikatów zgodności oraz aprobat technicznych. 1) dokumenty wymagany od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 2) dokumenty wymagane przy dostawie: Deklaracja Zgodności, 4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia (w tym transportu). Dostawa będzie weryfikowana przez Zamawiającego i przy niespełnieniu powyższych wymagań może nie zostać odebrana.5.Koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Część 4 – dostawa farb, preparatów i innych wyrobów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są „Dostawy farb, preparatów i innych wyrobów” zwanych dalej materiałem lub towarem, w ilościach i asortymencie (farby, rozcieńczalniki, impregnaty, gładź, cement, silikony, kleje, taśmy, pędzle, fugi, terakota) wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.2. Parametry jakościowe, wymagany (minimalny) okres gwarancji – zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44800000-8, 44832000-1, 44812210-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Część 5 – dostawa materiałów, środków konserwacyjnych, materiałów eksploatacyjno-technicznych i wyrobów jednorazowego użytku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia są „Dostawy materiałów, środków konserwacyjnych, materiałów eksploatacyjno-technicznych i wyrobów jednorazowego użytku” zwanych dalej materiałem lub towarem, w ilościach i asortymencie (farby, odrdzewiacz, biteks, środki czyszczące i zabezpieczające do pojazdów, szpachla samochodowa, rozpuszczalniki, smary, płyny do spryskiwaczy) wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.2.Parametry jakościowe, wymagany (minimalny) okres gwarancji – zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia.3.Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zamawiający na pewno zakupi przedmiot umowy w ilościach podstawowych, a pozostałe ilości określone jako opcja w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Opcja - dostarczanie do Zamawiającego poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia na wezwanie/ zamówienie Zamawiającego, w ilościach przez niego wskazanych, w terminie obowiązywania umowy, w cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym.4.Koszty transportu, rozładunku i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44480000-8, 44812210-0, 39831240-0, 44832000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.