Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zachowanie i udostępnienie terenu na cele turystyczne: a) wykonanie robót przygotowawczych...

Przedmiot:

Zachowanie i udostępnienie terenu na cele turystyczne: a) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, b) wykonanie nawierzchni ścieżek i placów z kostki betonowej wraz z obrzeżami, c) wykonanie nawierzchni ścieżek i placów z miału kamiennego

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Trzebnica
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
55-100 , Trzebnica
telefon - 071 388 81 80
faks - 071 722 78 56
www.bip.trzebnica.pl, www.trzebnica.pl
przetargi@um.trzebnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Trzebnica
Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - dla zadania I 7 500,00 zł. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). - dla zadania II 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). - dla zadania III 1.500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne – etap I
Numer referencyjny: TI.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Ofertę można składać na wszystkie części zamówienia, jak również na jedną lub kilka części. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu Winnej Góry w zakresie Małej Pętli w ramach realizacji zadania pn.: „Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne”, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez CREOPROJECT, ul. Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław, zwanym dalej jednostką projektowania, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia i oznaczonych jako UWAGA. 2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: ZADANIE I – Ścieżki, place i przystanki w tym: a) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, b) wykonanie nawierzchni ścieżek i placów z kostki betonowej wraz z obrzeżami, c) wykonanie nawierzchni ścieżek i placów z miału kamiennego wraz z obrzeżami, d) wykonanie schodów stalowych, e) wykonanie murków gabionowych, f) wykonanie kładek drewnianych, g) dostawa i montaż małej architektury, h) ekspozycja głazów narzutowych – park głazów narzutowych, i) uporządkowanie terenu i odtworzenie trawników w zakresie prowadzonych prac. ZADANIE II – Instalacje elektryczne - oświetlenie, w tym: a) wykonanie wykopu i ułożenie instalacji zewnętrznej, b) montaż słupów oświetleniowych i naświetlaczy kierunkowych, c) wykonanie pomiarów, d) uporządkowanie terenu i odtworzenie trawników w zakresie prowadzonych prac. ZADANIE III – Instalacje teletechniczna - monitoring, w tym: a) wykonanie instalacji zasilającej i światłowodowej, b) montaż kamer, c) wykonanie pomiarów, d) uporządkowanie terenu i odtworzenie trawników w zakresie prowadzonych prac. ZADANIE IV – Zieleń, w tym: a) oczyszczenie terenu, b) wycinka drzew, c) nasadzenia, d) uporządkowanie terenu i odtworzenie trawników w zakresie prowadzonych prac. UWAGA!!! 1) Nawierzchnię przystanku edukacyjnego z nosorożcem (Przystanek edukacyjny H) należy wykonać z miału kamiennego; 2) Zamawiający zmienia obrzeża na betonowe; 3) Do przystanku edukacyjnego z nosorożcem, należy doprowadzić zasilanie do opraw iluminacyjnych gruncie – 4szt. bez montażu opraw; 4) Wykonawca Zadania I zobowiązany jest do pielęgnacji – w tym podlewania, wykonanego trawnika, do dnia ostatecznego odbioru; 5) Wykonawca zadania II zobowiązany jest do ułożenia w wykopie 1 wolnego peszlu, w którym zostanie umieszczona, przez wykonawcę zadania III, instalacja światłowodowa oraz instalacja zasilająca dla kamer; 6) Głazy narzutowe zostaną dostarczone na miejsce inwestycji przez Zamawiającego; 7) Wykonanie rzeźby nosorożca nie wchodzi w zakres zamówienia; 8) Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów małej architektury o parametrach technicznych nie gorszych niż: - Lampy parkowe: Oprawy typu ANOR dostosowane do użytku zewnętrznego lub równoważne, montowane na słupach stalowych, muszą być dostosowane do zamontowania i podłączenia na nich kamer CCTV; - Tablica informacyjna: stalowa, malowana proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, o wymiarach ok. 100 cm x 190 cm, treść do umieszczenia na tablicy zostanie przekazana przez Zamawiającego; - Kosz na śmieci: stalowy, malowany proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym. 9) Drewno pozyskane z przeznaczonych do wycinki drzew należy pociąć na odcinki długości 1,0 m i przewieźć na teren byłej bazy transportowej Kombinatu Rolnego w Trzebnicy, ul. Milicka 20. Odległość transportu drewna 0,5 km. Ponadto należy uprzątnąć gałęzie i karpinę; 10) Odpady oraz należy wywieźć na składowisko odpadów (2 km), wykonawca pokrywa koszty wywiezienia i składowania odpadów; 11) Ziemię z wykopów należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (15km). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisy w § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań materiałowo-sprzętowych równoważnych pod warunkiem: a) że spełnią one wymagania określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i umowie; b) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Projektanta i Zamawiającego; c) że ich cechy techniczne i użytkowe będą co najmniej takie same jak przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i umowie; d) obowiązek wykazania równoważności zastosowanych w ofercie rozwiązań materiałowo-sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233160-5
45233200-1
45233222-1
44230000-1
45316110-9
35120000-1
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach: - rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy, - zakończenie - 31.08.2018 r. lub w terminie wcześniejszym, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: Zadanie I – 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) Zadanie II - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) Zadanie III – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) Zadanie IV – zamawiający nie stawia wymagań. W przypadku składania oferty na dwa lub kilka zadań, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż najwyższa spośród poszczególnych sum gwarancyjnych dla tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedno zamówienie polegające na: Zadanie I – budowie ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych, chodników, parkingów, placów o powierzchni minimum 500 m 2, lub zagospodarowanie terenów parkowych obejmujących wykonanie ścieżek o całkowitej wartości zamówienia minimum 300 000 zł, Zadanie II – budowie oświetlenia parkowego lub drogowego o wartości minimum 100 000 zł, Zadanie III – budowie systemu monitoringu zewnętrznego o wartości minimum 50 000 zł, Zadanie IV – zagospodarowaniu terenów zielonych o wartości minimum 15 000 zł; W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca może wykazać spełnienie powyższych warunków poprzez wskazanie zamówień, których zakres obejmuje łącznie roboty dotyczące zadań, na które wykonawca będzie składał ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób wskazane zostaną w wykazie osób składanym przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 2
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: Zadanie I – 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) Zadanie II - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) Zadanie III – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) Zadanie IV – zamawiający nie stawia wymagań Uwaga! Zgodnie z najnowszym orzecznictwem KIO w tym zakresie oraz opinią prawną opublikowaną przez Urząd Zamówień Publicznych, przedłożona, na wezwanie Zamawiającego, polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności powinna być aktualna na dzień złożenia polisy i mieć charakter ciągły tj.: potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 7 do SIWZ. c. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie zobowiązany również do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wymienionych w sekcji III. pkt 4 w odniesieniu do tych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - dla zadania I 7 500,00 zł. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). - dla zadania II 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). - dla zadania III 1.500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych). - dla zadania IV Zamawiający nie wymaga wadium. Łącznie dla wszystkich zadań wadium wynosi 11.500,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Okres Gwarancji 12,00
Skrócenie terminu realizacji 28,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie: a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. e) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. f) wykonania robót zamiennych, t.j. Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego. g) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP. h) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może: - powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; - skazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; - zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Ścieżki, place i przystanki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: ZADANIE I – Ścieżki, place i przystanki w tym: a) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, b) wykonanie nawierzchni ścieżek i placów z kostki betonowej wraz z obrzeżami, c) wykonanie nawierzchni ścieżek i placów z miału kamiennego wraz z obrzeżami, d) wykonanie schodów stalowych, e) wykonanie murków gabionowych, f) wykonanie kładek drewnianych, g) dostawa i montaż małej architektury, h) ekspozycja głazów narzutowych – park głazów narzutowych, i) uporządkowanie terenu i odtworzenie trawników w zakresie prowadzonych prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233160-5, 45233200-1, 45233222-1, 44230000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 12,00
Skrócenie terminu realizacji 28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach: - rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy, - zakończenie - 31.08.2018 r. lub w terminie wcześniejszym, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

 
Część nr: 2 Nazwa: Instalacje elektryczne - oświetlenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: ZADANIE II – Instalacje elektryczne - oświetlenie, w tym: a) wykonanie wykopu i ułożenie instalacji zewnętrznej, b) montaż słupów oświetleniowych i naświetlaczy kierunkowych, c) wykonanie pomiarów, d) uporządkowanie terenu i odtworzenie trawników w zakresie prowadzonych prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 12,00
Skrócenie terminu realizacji 28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach: - rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy, - zakończenie - 31.08.2018 r. lub w terminie wcześniejszym, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

 
Część nr: 3 Nazwa: Instalacje teletechniczna - monitoring
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: ZADANIE III – Instalacje teletechniczna - monitoring, w tym: a) wykonanie instalacji zasilającej i światłowodowej, b) montaż kamer, c) wykonanie pomiarów, d) uporządkowanie terenu i odtworzenie trawników w zakresie prowadzonych prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35120000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 12,00
Skrócenie terminu realizacji 28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach: - rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy, - zakończenie - 31.08.2018 r. lub w terminie wcześniejszym, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

 
Część nr: 4 Nazwa: Zieleń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: ZADANIE IV – Zieleń, w tym: a) oczyszczenie terenu, b) wycinka drzew, c) nasadzenia, d) uporządkowanie terenu i odtworzenie trawników w zakresie prowadzonych prac.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 12,00
Skrócenie terminu realizacji 28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach: - rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy, - zakończenie - 31.08.2018 r. lub w terminie wcześniejszym, zgodnie z ofertą Wykonawcy

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.