Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie sieci oświetlenia oraz zasilania fontanny - wykonać szafę oświetlenia...

Przedmiot:

Wykonanie sieci oświetlenia oraz zasilania fontanny - wykonać szafę oświetlenia ulicznego wraz z kompletnym wyposażeniem i zegarem astronomicznym, przystosowaną do wyprowadzenia 6 obwodów oświetlenia ulicznego...

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
Karola Miarki 9
43-190, Mikołów
telefon - 510219434
http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1374
zamowienia@cuw.mikolow.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie sieci oświetlenia oraz zasilania fontanny przy Placu Karpeckiego w Mikołowie
Numer referencyjny: CUW/PN/21/2018/ZUK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia oraz zasilania fontanny na Placu Karpeckiego w Mikołowie na podstawie Projektu Budowlanego budowy oświetlenia ulicznego w Mikołowie przy Placu Karpeckiego, ul. Prusa. Krawczyka, Katowickiej wykonanego przez inż. Bartłomieja Kozaczka – Firma Projektowo-Wykonawcza EL-PROJEKT Spółka Cywilna z siedzibą w Skoczowie, ul. Bielska 22. Projekt Budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis niezbędnych materiałów do użycia stanowią załącznik do SIWZ. 2.Zakres prac: a) Zamówienie obejmuje tylko i wyłącznie wykonanie oświetlenia na Placu Karpeckiego. Pozostałe odcinki sieci oświetlenia ulicznego nie są realizowane na etapie tego zamówienia. Zakres do wykonania został zaznaczony w projekcie. W ramach zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem szafę oświetlenia ulicznego wraz z kompletnym wyposażeniem i zegarem astronomicznym, przystosowaną do wyprowadzenia 6 obwodów oświetlenia ulicznego. Szafę należy postawić obok złącza i podłączyć kablem do złącza, które zostanie wykonane przez TAURON. b) Na odcinku od szafy oświetlenia ulicznego do Placu Karpeckiego należy ułożyć 3 kable YAKY 4x35mm2. Jeden kabel zasili oświetlenie na Placu Karpeckiego, drugi kabel zasili sterowanie fontanny a trzeci stanowić będzie rezerwę do zasilenia w przyszłości oświetlenia na ulicy Katowickiej, kabel ten należy wprowadzić do słupa nr 2/7 i nie podłączać go. Razem z kablami w wykopie ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn na całej długości trasy kabli, które zasilą oświetlenie i sterowanie fontanny na Placu Karpeckiego. c) Na bazie istniejącego projektu wykonać słupy stylowe szt. 7 (proponowany kształt w załącznikach (nr 1, 2 i 3) w nawiązaniu do słupów istniejących na Rynku, ul. Jana Pawła II. d) Na słupach zabudować oprawy LED (proponowany kształt w załączniku nr 4) klosz przeźroczysty malowany od góry do połowy na kolor czarny w nawiązaniu do istniejących opraw na Rynku i ul. Jana Pawła II. Średnica klosza 400 mm, moc oprawy w przedziale 20-25W. Moduł LED wbudowany na stałe w górnej części oprawy. Oprawa musi posiadać możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez 0-10 V. e) Wykonanie przewiertu pod 3 kable pod ulicą Prusa w miejscu pokazanym w projekcie. Ułożenie kabla (7 m) zgodnie z projektem pomiędzy szafą oświetlenia ulicznego a istniejącym słupem przy ul. Prusa. f) Demontaż 6 szt. opraw SGS z słupa stalowego o wysokości 12m i przekazanie ich Gminie Mikołów (Zakład Usług Komunalnych). Demontaż istniejącego słupa stalowego na Placu Karpeckiego o wysokości 12 m (cięcie i przekazanie do Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie). g) Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia robót i pełnej obsługi geodezyjnej; h) Zapewnienie kierownictwa budowy oraz nadzoru autorskiego projektantów, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane; i) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej w zakresie wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego; j) Wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz zagospodarowanie terenu wraz z naprawą ewentualnych uszkodzeń; k) Prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie niezbędnych pomiarów badań i sprawdzeń; l) powiadomienie z minimum 7 - dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robot budowlanych Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; m) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów, a w tym prawidłowo wypełnionego i zakończonego dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, oraz pisemnego potwierdzenia o uporządkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego; n) Dostarczenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Zamawiający wymaga by Wykonawca dokumentacji przekazał ja do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym przepisami prawa. Potwierdzenie złożenia należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego robót; 3.Przy opracowaniu oferty należy ująć i wycenić wszystkie inne czynności niezbędne, zdaniem Wykonawcy, do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia tj. sieci oświetlenia ulicznego przy Placu Karpeckiego w Mikołowie 4.Szczegółowy zakres prac został określony w Projekcie budowlanym budowy oświetlenia nr 34/2009 oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ. 4.1.Decyzja pozwolenia na budowę nr 427/2010 z dnia 07.06.2010 4.2. Nr działek objętych pracami: 685/38, 683/38, 382/38 480/38,599/38 5.Miejsce wykonywania robót budowlanych: Mikołów, Plac Karpeckiego 6. Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót. 7.Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego oraz o ile będzie to zasadne autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 8.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru. 9.Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej 5 letniej gwarancji 10.Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji producenta urządzenia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli : a) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe przez co najmniej 18 miesięcy jako kierownik budowy przy przebudowie lub remoncie obiektów wpisanych do rejestru zabytków b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci oświetlenia ulicznego o wartości min. 100 000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. Wykazu osób, skierowanych, przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. b. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - zgodnie z załącznikiem nr 6
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa stosownie do treści art.24 ust.11 (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Łączna moc przewidzianych do instalacji opraw oświetlenia ulicznego (11 szt.) 10,00
Jakość określona jako czas świecenia reflektorów LED 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: a) Zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w zakresie zmiany stawki podatku VAT na asortyment objęty przedmiotem zamówienia, b) Przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć takich jak: - niesprzyjające warunki atmosferyczne; - działania siły wyższej takiej jak w szczególności klęska żywiołowa, powódź, strajki generalne lub lokalne, lub innej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót; - zmiany obowiązującego prawa mającego wpływ na termin realizacji umowy; - niezawinione, nieumyślne czynności Zamawiającego, które spowodowały opóźnienie w możliwości realizowania przedmiotu zamówienia, niezależne od Wykonawcy; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być złożona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: A = Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Ocena kryterium „okres gwarancji”– 20 pkt Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: za min. 5 letni okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje – 0 pkt. za 6 letni okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje – 10 pkt. za 7 letni i dłuższy okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 20 pkt (długość gwarancji należy określić w pełnych latach) W przypadku wskazania mniejszego okresu gwarancji niż 5 lat lub nie wskazania żadnego okresu gwarancji oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji. 1.3.Ocena kryterium „Łączna moc przewidzianych do instalacji opraw oświetlenia ulicznego (11 szt.)” – 10 pkt. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób : za zastosowanie opraw oświetleniowych o łącznej mocy: - 0,7 kW do 0,66 kW uzyska – 0pkt, - 0,65 kW do 0,60 kW uzyska– 5 pkt, - 0,59 kW do 0,55 kW uzyska – 8 pkt, - 0,54 kW i poniżej uzyska – 10 pkt, W przypadku wskazania większej mocy niż 0,7kW, bądź pozostawienie pola pustego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów, nawet w przypadku wskazania mniejszej moc niż 0,54kW. 1.4.Ocena kryterium „Jakość określona jako czas świecenia reflektorów LED -10pkt Punkty zostaną przyznane w następujący sposób : za zastosowanie reflektorów LED o czasie świecenia: - 50 000 godzin uzyska – 0 pkt - 50 0001 – 80 000 godzin uzyska – 3 pkt - 80 0001 – 90 000 godzin uzyska – 5 pkt - 90 001 i powyżej uzyska – 10 pkt W przypadku wskazania mniejszej ilości godzin świecenia reflektorów niż 50 000, bądź pozostawienie pola pustego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów, nawet w przypadku wskazania dłuższej ilości godzin świecenia reflektorów niż 90 001. CN /CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryteriami poza cenowymi wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.