Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont ulicy: 1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe; 2) Roboty rozbiórkowe; 3) Roboty ziemne...

Przedmiot:

Remont ulicy: 1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe; 2) Roboty rozbiórkowe; 3) Roboty ziemne - korytowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne; 4) Wyrównanie i zagęszczenie do uzyskania właściwej niwelety

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Turawa
ul. Opolska
46045 , Turawa
telefon - 774 212 012
faks - 774 212 073
www.turawa.pl
zp@turawa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Turawa
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium - ustala się wadium w wysokości: 2 000,00 złotych, (słownie: dwa tysiące złotych); 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, określonego w punkcie XI niniejszej SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w je
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ul. Kolanowskiej w Zawadzie
Numer referencyjny: BU.III.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Ogólny obmiar inwestycji: 1) Długość odcinka C-D – 208m; 2) Szerokość jezdni – 3,50m; 3) Spadki poprzeczne jezdni – 2,0%; 4) Szerokość poboczy z kamienia – 0,50m; 5) Spadki poprzeczne pobocza – 6,0%; 6) Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy; 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe; 2) Roboty rozbiórkowe; 3) Roboty ziemne - korytowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne; 4) Wyrównanie i zagęszczenie do uzyskania właściwej niwelety; 5) Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grub.4 cm i ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.4cm; 6) Uzupełnienie poboczy kamieniem 7) Uporządkowanie terenu robót; 8) Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu powykonawczego inwestycji wraz z mapą z pomiaru powykonawczego przyjętą do zasobu PZGK. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne przedstawione zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki nr 9 i 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233290-8
45233252-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 50
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy - to maksymalny termin w jakim należy wykonać zamówienie. Jednak termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu zgodnie z terminem zaproponowanym przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Przed terminem podpisania umowy Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest przedstawić opłaconą polisę a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie inwestycji o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegające na: budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub placu nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 100,00 m2 każda/y z nich, z podaniem ich rodzaju, wartości brutto, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. 2) dysponuje osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia: 1) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie oraz należeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 2) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz należeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 3) osobą posiadającą świadectwo uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn.zm).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 2) W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza o tym podmiocie informację w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1 oraz załącza odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ); 2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 3.Kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót – załączniki nr 8; 4.Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 6.W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ); 7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium - ustala się wadium w wysokości: 2 000,00 złotych, (słownie: dwa tysiące złotych); 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, określonego w punkcie XI niniejszej SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. w pieniądzu, 3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach bankowych; 3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego nr – 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002 5. Wadium w pozostałych formach należy przekazać do Urzędu Gminy w Turawie – pokój nr 30, oryginał w odrębnej kopercie, a do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 6.1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 6.2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji jakości 30,00
Termin wykonania zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 1) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 2) Zmiany umowy mogą dotyczyć: a) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację; b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; c) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych; d) wykonania robót budowlanych innego rodzaju niż te, które zostały przewidziane w dokumentacji projektowej lub wykonania robót pomocniczych i wspomagających; e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp techno¬logiczny; f) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budow¬lanych; g) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych; h) zmiany ilości robót budowlanych lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, i) zmian technologicznych, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, j) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, k) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, nieprzekra¬czających jednak 30% wynagrodzenia Wykonawcy, l) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli: i. Wystąpiła sytuacja niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, ii. decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, iii. Zaistniały niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, że wystąpienie takich warunków atmosferycznych zostało udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji zamówienia przesuwa się o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych i ich skutków, iv. Wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o przedłużony okres dostawy, v. Wystąpiła konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac, vi. Zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na zaistnienie okoliczności siły wyższej, o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, vii. Zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, viii. W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, o okres tych opóźnień, ix. Prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym, m) Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy wynikające z ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; n) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia; o) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, p) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, q) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określanych, jako zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy, w tym zmiany umowy w zakresie rozliczenia i finansowania zadania dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 4) Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem umowy, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. Roboty zamienne muszą odpowiadać warunkom (np. standard, funkcjonalność) opisa-nym w dokumentach przetargowych; 5) Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2) wymaga zmiany dokumenta¬cji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. 6) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2), jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą, który zawiera: a) opis propozycji zmiany; b) uzasadnienie zmiany; c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy; d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 7) Zmiany, o których mowa w ust. 2), mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użyt¬kowania) obiektu; b) zmiana obowiązujących przepisów prawa; c) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót; d) usprawnienia procesu budowy i użytkowania obiektu; e) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia w wykonywaniu robót lub przeszkody spowodowane z przyczyn niezależnych od działań Wykonawcy; f) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicz¬nych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzyst¬nych warunków atmosferycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewi¬dzianych w niej warunkach; g) siła wyższa. 8) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, które nie obniżają parametrów technicznych; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 9) Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 6 punkt c), w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w punkcie 5), oraz: a) kosztorys ofertowy opracowany, na podstawie cen jednostko¬wych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do spo¬rządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jednost¬kowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub b) kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budow¬lanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 10) Wykonawca może dokonywać zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiające¬go, akceptującego nowe osoby z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 11 punkt a). 11) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach: a) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni; b) niewywiązywania się osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z obowiązków wyni¬kających z umowy; c) jeżeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.). 12) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. 13) W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.