Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont zabytkowej biblioteki: a. demontaż ścianek działowych z płyt G-K, b. wykucie...

Przedmiot:

Remont zabytkowej biblioteki: a. demontaż ścianek działowych z płyt G-K, b. wykucie otworów drzwiowych, c. wykonanie nadproży, d. częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II 1
96300 , Żyrardów
telefon - 46 858 15 67
faks - 46 858 15 11
www.zyrardow.pl
zamowieniapubliczne@zyrardow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żyrardów
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium w wysokości Dla zadania 1 – 25 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł.) Dla zadania 2 – 50 000,00 zł. ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł.) Dla zadania 3 – 90 000,00 zł. ( słownie: dzie
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej w podziale na części: Część pierwsza „Kwartały kultury- restauracja pomnika historii „Żyrardów XIX –wieczna osada fabryczna” polegająca na remoncie zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i z zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne” Część druga „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej - Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej” Część trzecia „Przebudowa ulicy Nowy Świat od km 0+000,00 do km 0+350,90 w Żyrardowie”
Numer referencyjny: ZP.271.3.32.2018.AD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
ZAMÓWIENIE MOŻE BYĆ UDZIELONE NA JEDNĄ, DWIE LUB WSZYSTKIE CZĘŚCI
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej w podziale na części ” 1) „Kwartały kultury- restauracja pomnika historii „Żyrardów XIX –wieczna osada fabryczna” polegająca na remoncie zabytkowej biblioteki fabrycznej ( filia nr 6 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i z zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne” 2) „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej - Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej” 3 „Przebudowa ulicy Nowy Świat od km 0+000,00 do km 0+350,90 w Żyrardowie” Część pierwsza Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu, o którym mowa w pkt 1) w zakresie: Remontu, w którego skład wchodzą: a. demontaż ścianek działowych z płyt G-K, b. wykucie otworów drzwiowych, c. wykonanie nadproży, d. częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, e. wymiana stolarki okiennej, f. wymiana drzwi zewnętrznych, g. wymiana podłóg, h. częściowa wymiana tynków wewnętrznych, i. wykonanie nowych powłok malarskich na ścianach i sufitach, j. wykonanie okładziny ściennej z glazury w łazienkach, k. wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, l. montaż wyposażenia w łazienkach w lustra, suszarki do rąk, pojemniki na mydło w płynie, poręczy itp. Zagospodarowania terenu, w którego skład wchodzą: a. rozbiórka stalowej wiaty garażowej, b. rozbiórka drewnianego budynku gospodarczego, c. rozbiórka altanki ogrodowej i demontaż ogrodzeń działkowych, d. rozbiórka murowanego garażu, e. rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych, f. rozbiórka ogrodzenia dookoła działek, ogrodzenie na fundamencie betonowym, g. rozbiórka płyty betonowej obecnego śmietnika, h. usunięcie starej karpy, i. rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki, j. korytowanie pod ciągi pieszo jezdne na głębokość ok. 1 m, k. wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej grafitowej grubości 8 cm – ciągi jezdno – piesze, l. wykonanie utwardzenia z kostki brukowej szarej grubości 6 cm – ciągi piesze, m. wykonanie ogrodzenia terenu przy bibliotece, n. wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych, o. wykonanie miejsc postojowych (3 miejsca dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych), p. wykonanie obrzeży, krawężników i opasek budynków Instalacji elektrycznych, w których skład wchodzą: a. demontaż zbędnych kabli i instalacji elektrycznych w pom. biblioteki b. uporządkowanie kabli NN przy stacji trafo 2-0040 c. montaż szafki SON przy stacji trafo Nr 2-0040 d. budowa linii kablowych i uziemień wyrównawczych e. montaż latarni stylizowanych f. wykonanie instalacji elektrycznych w bibliotece g. pomiary sprawdzające i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej Instalacji sanitarnych, w których skład wchodzą: a. odwodnienie podwórka (odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w drodze), b. wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku c. instalacja hydrantowa do jednego hydrantu. d. Wykonanie instalacji sanitarnych dla nowych pomieszczeń biblioteki. Inwestor wprowadził zmiany materiałowe w projekcie, nawierzchnie ciągów pieszo jezdnych projektowanych z bruku klinkierowego zastąpiono kostką brukową prostokątną o wymiarach 10x20x8cm bez fazy w kolorze grafitowym, w ciągach pieszych bruk klinkierowy zastąpiono kostką brukową prostokątną o wymiarach 10x20x6cm bez fazy w kolorze szarym. W projekcie elektrycznym zmniejszono ilość latarni. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w przedmiarach. Część druga Stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej, o którym mowa w pkt 2) w zakresie: 1) Roboty w branży architektoniczno-budowlanej tj.: a. ścieżki pieszo rowerowej – docelowo podłączona do miejskiego systemu komunikacji rowerowej b. spacerowej alejki wśród roślinności z kameralnymi miejscami wypoczynku biernego, wyposażonymi w ławki, kosze, stojaki rowerowe c. siłowni plenerowej z zadaszeniami membranowymi – urządzenia posiadające motywy maszyn przędzalniczych oraz motywy instalacji przemysłowych, d. wolnej, niezdefiniowanej użytkowo powierzchni drewnianej w okolicach linii brzegowej. e. gabionów z siedziskami drewnianymi będącymi miejscem wypoczynku bezpośrednio nad wodą f. rabat roślinnych wraz z drzewami g. polany trawiastej – „piknikowej” do dowolnych aktywności na świeżym powietrzu h. obsługi geodezyjnej inwestycji. i. dostarczenia i posadowienia toalety będącej elementem modułowym, 2 -stanowiskowym 2) monitoringu miejskiego. 3) oświetlenia terenu (oświetlenie ciągów komunikacyjnych, placów: ścieżka pieszo-rowerowa, piesza, taras drewniany, siłownia plenerowa.) tj.: a. zasilanie ze złącza kablowego, b. montaż rozdzielnicy zasilającej TE, c. montaż latarni oświetlenia terenu, d. linii kablowych nn zasilających oświetlenie terenu, urządzenia monitoringu, e. montaż uziomów szpilkowych. 4) instalacji sanitarnych (toaleta publiczna)tj.: a. przyłącza wodociągowego, b. przyłącza kanalizacyjnego, 5) instalacji elektrycznych (toaleta publiczna)tj.: a. przyłącza energetycznego- linii kablowej nn zasilającej toaletę publiczną, b. montażu uziomów szpilkowych. Inwestor wprowadził zmiany materiałowe w projekcie, nawierzchnia na terenie siłowni zewnętrznej została zastąpiona nawierzchnią mineralną, wodoprzepuszczalną, naturalnie stabilizowaną o przeznaczeniu do stosowania na alejki parkowe, ścieżki rowerowe, leśne, place zabaw, obiekty sportowe oraz siłownie na świeżym powietrzu. Na pozostałym terenie, w którym projektowana była nawierzchnia betonowa następuje zmiana nawierzchni na płyty chodnikowe, szare, ryflowane, o wymiarach 35x35x5cm. Nawierzchnie z klinkieru drogowego 10x20x4cm (kolor ceglasty 1909) zamieniono na drobną kostkę granitową nawiązującą do zrealizowanych terenów na obszarze „Centrali”. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w przedmiarach. Część trzecia Przebudowa ulicy Nowy Świat, o której mowa w pkt 3) w zakresie: Branża drogowa tj.: a. wyznaczenie geodezyjne jezdni, chodników, itp. w terenie przez uprawnionego geodetę, b. demontaż oznakowania pionowego, c. rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, d. rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży, e. wyznaczenie odcinków nowych warstw konstrukcyjnych , f. wykonanie robót ziemnych, g. wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne, h. profilowanie powierzchni, i. ustawienie krawężników granitowych na ławie betonowej z oporem oraz obrzeży betonowych, j. wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, parkingów, zjazdów, ciągu pieszo - rowerowego, chodników. Branża elektryczna (budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego) tj.: a. montaż linii kablowej niskiego napięcia, b. montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach, c. montaż słupów z oprawami oświetleniowymi typu LED, d. montaż układu sterowania oświetleniem SON. Branża sanitarna tj.: a. wykonanie kanalizacji deszczowej. Inwestor wprowadził zmiany materiałowe w projekcie, nawierzchnia drogi została zastąpiona kostką brukową betonową prostokątną o wymiarach 10x20x8cm w kolorze grafitowym, nawierzchnia chodników oraz miejsc postojowych dla rowerów zastąpiono płytami betonowymi o wymiarach 50x50x7 cm. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w przedmiarach.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45112720-8
45311100-1
45233200-1
45111000-8
45410000-4
45440000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 3) Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych w wysokości do 25 % wartości zamówienia dla każdej części.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części 1 - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Dla części 2 - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Dla części 3 - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla części 1 - Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał że: • jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 zł.). • posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN ( słownie: jeden milion 00/100 zł.). Dla części 2 - Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał że: • jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 zł.). • posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy 00/100 zł.). Dla części 3 - Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał że: • jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 zł.). • posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 800 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy 00/100 zł.).
Informacje dodatkowe Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż suma kwot wymaganych dla wszystkich części zamówienia, o których udzielenie Wykonawca ubiega się. (np. dla części 1 i 2 ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż 2 mln zł., dla części 1 i 3 ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż 2,5 mln, dla wszystkich trzech części ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż 3,5 mln.) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma kwot wymaganych dla wszystkich części zamówienia, o których udzielenie Wykonawca ubiega się. (np. dla części 1 i 2 środki finansowe lub zdolność kredytowa na kwotę nie mniejszą niż 2,2 mln zł., dla części 1 i 3 środki finansowe lub zdolność kredytowa na kwotę nie mniejszą niż 2,8 mln, dla wszystkich trzech części środki finansowe lub zdolność kredytowa na kwotę nie mniejszą niż 4,0 mln.)
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części 1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki dotyczące doświadczenia tj. • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100 zł.) w tym przynajmniej jedną robotę ogólnobudowlaną na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Za robotę o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont obiektu, w tym Wykonawca wykaże przynajmniej jedną robotę polegającą na przebudowie, remoncie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków. W przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złożonego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania. • Wykonawca dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności posiadającymi uprawnienia budowlane, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającej odpowiednio uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (branży budowlanej), jak również kierowników robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W związku z powyższym: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik budowy branży budowlanej musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz spełniający wymogi określone w art. 37 c ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187.) tj. "robotami budowlanymi kieruje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury" (lub odpowiadające im ważne uprawnienia/odbyte praktyki (doświadczenie), które zostały wydane/zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w związku z robotami dot. m.in. obiektu wpisanego do rejestru zabytków – zabytkowa biblioteka fabryczna. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. c) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Dla części 2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki dotyczące doświadczenia tj. • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 zł.). Za robotę o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę lub przebudowę, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego lub sportowego. W przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złożonego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania. • Wykonawca dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności posiadającymi uprawnienia budowlane, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającej odpowiednio uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (branży budowlanej) jak również kierowników robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W związku z powyższym: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. c) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Dla części 3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki dotyczące doświadczenia tj. • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości brutto 2 000 000,00 zł. (słownie: dwa miliony pięćset 00/100 zł.). Za robotę o podobnym zakresie Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont drogi, chodników, miejsc parkingowych z kostki brukowej. W przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złożonego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania. • Wykonawca dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności posiadającymi uprawnienia budowlane, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę osoby pełniącej funkcję kierowników budowy, posiadającej odpowiednio uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (branży drogowej), jak również kierowników robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W związku z powyższym: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. c) Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 5 lat aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5) Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 37 c ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla części nr 1.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz wykonanych robót budowlanych
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty, które mają zostać załączone: Kosztorysy ofertowe, opracowane na podstawie załączonych przedmiarów, które będą miały charakter pomocniczy. Referencje bądź inne dowody potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu - wykaz wykonanych robót budowlanych, mające na celu potwierdzenie posiadanego doświadczenia przez osoby, skierowane do realizacji zamówienia. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia (uprawnienia i aktualny wpis do izby).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium w wysokości Dla zadania 1 – 25 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł.) Dla zadania 2 – 50 000,00 zł. ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł.) Dla zadania 3 – 90 000,00 zł. ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł.) Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, nr rachunku 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171 z dopiskiem „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej w podziale na części” i podanie nazwy części zamówienia, na którą oferent składa ofertę. Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 45-46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 30,00
doświadczenie kierownika budowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego - o czas umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego; b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; c) z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 2) zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie; 3) zmiany w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie dało się przewidzieć, a jest ona korzystna dla Zamawiającego. 4) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 5) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych w wysokości do 25 % wartości zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: „Kwartały kultury- restauracja pomnika historii „Żyrardów XIX –wieczna osada fabryczna” polegająca na remoncie zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i z zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont zabytkowej biblioteki fabrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu, o którym mowa w pkt 1) w zakresie: Remontu, w którego skład wchodzą: a. demontaż ścianek działowych z płyt G-K, b. wykucie otworów drzwiowych, c. wykonanie nadproży, d. częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, e. wymiana stolarki okiennej, f. wymiana drzwi zewnętrznych, g. wymiana podłóg, h. częściowa wymiana tynków wewnętrznych, i. wykonanie nowych powłok malarskich na ścianach i sufitach, j. wykonanie okładziny ściennej z glazury w łazienkach, k. wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, l. montaż wyposażenia w łazienkach w lustra, suszarki do rąk, pojemniki na mydło w płynie, poręczy itp. Zagospodarowania terenu, w którego skład wchodzą: a. rozbiórka stalowej wiaty garażowej, b. rozbiórka drewnianego budynku gospodarczego, c. rozbiórka altanki ogrodowej i demontaż ogrodzeń działkowych, d. rozbiórka murowanego garażu, e. rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych, f. rozbiórka ogrodzenia dookoła działek, ogrodzenie na fundamencie betonowym, g. rozbiórka płyty betonowej obecnego śmietnika, h. usunięcie starej karpy, i. rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki, j. korytowanie pod ciągi pieszo jezdne na głębokość ok. 1 m, k. wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej grafitowej grubości 8 cm – ciągi jezdno – piesze, l. wykonanie utwardzenia z kostki brukowej szarej grubości 6 cm – ciągi piesze, m. wykonanie ogrodzenia terenu przy bibliotece, n. wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych, o. wykonanie miejsc postojowych (3 miejsca dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych), p. wykonanie obrzeży, krawężników i opasek budynków Instalacji elektrycznych, w których skład wchodzą: a. demontaż zbędnych kabli i instalacji elektrycznych w pom. biblioteki b. uporządkowanie kabli NN przy stacji trafo 2-0040 c. montaż szafki SON przy stacji trafo Nr 2-0040 d. budowa linii kablowych i uziemień wyrównawczych e. montaż latarni stylizowanych f. wykonanie instalacji elektrycznych w bibliotece g. pomiary sprawdzające i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej Instalacji sanitarnych, w których skład wchodzą: a. odwodnienie podwórka (odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w drodze), b. wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku c. instalacja hydrantowa do jednego hydrantu. d. Wykonanie instalacji sanitarnych dla nowych pomieszczeń biblioteki. Inwestor wprowadził zmiany materiałowe w projekcie, nawierzchnie ciągów pieszo jezdnych projektowanych z bruku klinkierowego zastąpiono kostką brukową prostokątną o wymiarach 10x20x8cm bez fazy w kolorze grafitowym, w ciągach pieszych bruk klinkierowy zastąpiono kostką brukową prostokątną o wymiarach 10x20x6cm bez fazy w kolorze szarym. W projekcie elektrycznym zmniejszono ilość latarni. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w przedmiarach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111000-8, 45410000-4, 45440000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 30,00
doświadczenie kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej - Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej w zakresie: 1) Roboty w branży architektoniczno-budowlanej tj.: a. ścieżki pieszo rowerowej – docelowo podłączona do miejskiego systemu komunikacji rowerowej b. spacerowej alejki wśród roślinności z kameralnymi miejscami wypoczynku biernego, wyposażonymi w ławki, kosze, stojaki rowerowe c. siłowni plenerowej z zadaszeniami membranowymi – urządzenia posiadające motywy maszyn przędzalniczych oraz motywy instalacji przemysłowych, d. wolnej, niezdefiniowanej użytkowo powierzchni drewnianej w okolicach linii brzegowej. e. gabionów z siedziskami drewnianymi będącymi miejscem wypoczynku bezpośrednio nad wodą f. rabat roślinnych wraz z drzewami g. polany trawiastej – „piknikowej” do dowolnych aktywności na świeżym powietrzu h. obsługi geodezyjnej inwestycji. i. dostarczenia i posadowienia toalety będącej elementem modułowym, 2 -stanowiskowym 2) monitoringu miejskiego. 3) oświetlenia terenu (oświetlenie ciągów komunikacyjnych, placów: ścieżka pieszo-rowerowa, piesza, taras drewniany, siłownia plenerowa.) tj.: a. zasilanie ze złącza kablowego, b. montaż rozdzielnicy zasilającej TE, c. montaż latarni oświetlenia terenu, d. linii kablowych nn zasilających oświetlenie terenu, urządzenia monitoringu, e. montaż uziomów szpilkowych. 4) instalacji sanitarnych (toaleta publiczna)tj.: a. przyłącza wodociągowego, b. przyłącza kanalizacyjnego, 5) instalacji elektrycznych (toaleta publiczna)tj.: a. przyłącza energetycznego- linii kablowej nn zasilającej toaletę publiczną, b. montażu uziomów szpilkowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45311100-1, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 30,00
doświadczenie kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: „Przebudowa ulicy Nowy Świat od km 0+000,00 do km 0+350,90 w Żyrardowie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa ulicy Nowy Świat, w zakresie: Branża drogowa tj.: a. wyznaczenie geodezyjne jezdni, chodników, itp. w terenie przez uprawnionego geodetę, b. demontaż oznakowania pionowego, c. rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, d. rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży, e. wyznaczenie odcinków nowych warstw konstrukcyjnych , f. wykonanie robót ziemnych, g. wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne, h. profilowanie powierzchni, i. ustawienie krawężników granitowych na ławie betonowej z oporem oraz obrzeży betonowych, j. wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, parkingów, zjazdów, ciągu pieszo - rowerowego, chodników. Branża elektryczna (budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego) tj.: a. montaż linii kablowej niskiego napięcia, b. montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach, c. montaż słupów z oprawami oświetleniowymi typu LED, d. montaż układu sterowania oświetleniem SON. Branża sanitarna tj.: a. wykonanie kanalizacji deszczowej. Inwestor wprowadził zmiany materiałowe w projekcie, nawierzchnia drogi została zastąpiona kostką brukową betonową prostokątną o wymiarach 10x20x8cm w kolorze grafitowym, nawierzchnia chodników oraz miejsc postojowych dla rowerów zastąpiono płytami betonowymi o wymiarach 50x50x7 cm. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w przedmiarach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45311100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 30,00
doświadczenie kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.