Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
763z dziś
4480z ostatnich 7 dni
16257z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Budowa kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Luboń
E. Bojanowskiego 2
62-030, Luboń
telefon - +48618130011
faks - +48618130097
http://bip.lubon.pl/
dariusz.springer@umlubon.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Luboń
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: a) dla Części 1 w kwocie 80 000 zł b) dla Części 2 w kwocie 25 000 zł 2. W sytuacji składania oferty na obie części Wykonawca składa wadium w wysokości będącej sumą obu części. 3. Wadium może być wnoszone w jed
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-16 09:55:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Luboniu”
Numer referencyjny: OIE.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wykonawca może złozyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia według swojego wyboru.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej w Luboniu. Część 1: ,, „Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu jako odwodnienia parkingu P&R stanowiącego część Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie’’ . Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu w związku z koniecznością odwodnienia parkingu oraz miejsc postojowych stanowiących część zintegrowanego węzła przesiadkowego. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich obiektów przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym a także przeprowadzenia prób w zakresie niezbędnym do oddania do eksploatacji, a także pozyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie wraz z uzyskaniem tej decyzji. Część 2 ,,Zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu jako istotnego elementu systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej’ oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie’’. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich obiektów przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym a także przeprowadzenia prób w zakresie niezbędnym do oddania do eksploatacji, a także pozyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie wraz z uzyskaniem tej decyzji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71320000-7
71220000-6
45231000-5
45200000-9
45255600-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-12-15
      2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający stawia warunki w zakresie: sytuacji ekonomicznej lub finansowej w sposób następujący: a) Dla Części 1 Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 400 000 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000 zł, b) Dla Części 2 Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5. Zamawiający stawia warunki w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej w sposób następujący: 5.1. Dla Części 1 Wykonawca spełnia warunki jeżeli wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości minimum 800 metrów każda. b) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik budowy - posiadającą od co najmniej 3 lat przed terminem otwarcia ofert uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. c) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik robót - uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. d) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik robót - uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. e) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektant - uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. 5.2. Dla Części 2 Wykonawca spełnia warunki jeżeli wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie jezdni lub miejsc postojowych z betonowej kostki prefabrykowanej o wartości łącznej na minimum 600 000,00 zł (brutto), b) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik budowy - posiadającą od co najmniej 3 lat przed terminem otwarcia ofert uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. c) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik robót - uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. d) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownik robót - uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. e) dysponuje osobami do realizacji zamówienia w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję projektant - uprawnienia bez ograniczeń do projektowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej ( tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ) wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty takie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, dokument taki wystawie się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla Części 1: a) wykaz robót budowlanych należycie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane ( wzór wg. Załącznika nr 6 do SIWZ ) oraz dowody - W wykazie o którym mowa robót należy wskazać tylko te roboty, które potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w VI 5.1. a) SIWZ Dowody o których mowa wyżej określające czy te roboty w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 400 000 zł lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 400 000 zł , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w VI. 5.1. b)-e) SIWZ ( wzór według Załącznika nr 7 do SIWZ ) Dla Części 2: a) wykaz robót budowlanych należycie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane ( wzór wg. Załącznika nr 6 do SIWZ ) oraz dowody - W wykazie o którym mowa robót należy wskazać tylko te roboty, które potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w VI. 5.2. a) SIWZ Dowody o których mowa wyżej określające czy te roboty w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w VI.5.2. b)-e) SIWZ ( wzór według Załącznika nr 7 do SIWZ )
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Grupa kapitałowa ( Również na potwierdzenie braku podstaw dla wykluczenia co do art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp ) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu ( BEZ OSOBNEGO WEZWANIA ) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: a) dla Części 1 w kwocie 80 000 zł b) dla Części 2 w kwocie 25 000 zł 2. W sytuacji składania oferty na obie części Wykonawca składa wadium w wysokości będącej sumą obu części. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm); 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PBS O/Luboń konto 92 9043 1038 3038 0018 5244 0008. 7. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości musi być bezwarunkowe i tożsame z wadium wnoszonym w pieniądzu oraz powinno być złożone w formie oryginału w siedzibie zamawiającego: Pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń. 8. Wykonawca ma prawo złożyć wadium ( w tym oryginał dokumentu wadialnego ) przed złożeniem oferty, wraz z ofertą lub po złożeniu oferty wedle swojego wyboru, z zastrzeżeniem, że musi dochować dla złożenia wadium termin dla jego wniesienia. 9. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem XIII pkt. 14 SIWZ. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt XIII pkt. 10 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, ustawy pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długośćgwarancji oraz rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych dopuści zmianę umowy tylko w sytuacjach wskazanych niżej: a) działań osób trzecich uniemożliwiających w sposób faktyczny lub prawny wykonanie przedmiotu zamówienia , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, co do zmiany terminu. Każde 8 godzin (w czasie od 6:00 do 18:00 w danej dobie) uniemożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia może być podstawą do wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia o 1 dzień, b) zaistnienia odmiennych od zakładanych w dokumentacji przetargowej warunków terenowych, co do zmiany terminu. Każdy dzień związany z pracami niezbędnymi do usunięcia niezgodności może być podstawą do wydłużenia terminu o 1 dzień, c) zaistnienia błędów bądź innych niedoskonałości w materiałach wyjściowych ( w tym program funkcjonalno-użytkowy oraz zasoby publiczne), co do zmiany terminu lub stosownej zmiany przedmiotu umowy. Każdy dzień związany z pracami niezbędnymi do usunięcia błędu może być podstawą do wydłużenia terminu o 1 dzień, d) z powodu wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie wyznaczonym przez te roboty w tym co do zmiany terminu oraz zmiany w przedmiocie zamówienia. W kwestii zmiany terminu, może być zmiana o 1 dzień za każdy dzień realizowania robót zamiennych lub dodatkowych, e) z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych w tym opadów atmosferycznych lub wysokości temperatury, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają wykonanie robót budowlanych w tym oznakowania poziomego, co do zmiany terminu. Każdy dzień w którym pojawiają się takie warunki atmosferyczne może być podstawą do zmiany terminu o 1 dzień. f) w przypadku wystąpienia zamówień o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) pzp, których udzielenie powoduje konieczność zmian co do sposobu lub terminu spełnienia świadczenia. 3. O wystąpieniu okoliczności mających wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy (i poszczególnych zadań) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie. 3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W sytuacji, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1-3 Pzp, każda ze Stron ma prawo wystąpić z wnioskiem zawierającym uzasadnienie i wyliczenie zmiany kosztów realizacji zamówienia i wynikającej z niej zasadności zmianę ceny wraz z propozycją treści aneksu do Umowy. W uzasadnieniu określa się zmianę stanowiącą przyczynę wzrostu kosztów wykonania zamówienia i przedstawia obliczenie wartości wzrostu kosztów wykonania zamówienia wynikające z zaistnienia zmiany. Strona, która otrzymała wniosek, w terminie 10 dni od daty jego otrzymania, ma prawo żądać od drugiej Strony złożenia dodatkowych wyjaśnień, zakwestionować zasadność przedstawionego obliczenia lub treści aneksu do Umowy. Zmiana ceny zawartej w Umowie następuje w dacie podpisania przez Strony aneksu do Umowy lub w dacie przewidzianej w aneksie. Ceny zmienione znajdują zastosowanie wyłącznie do dostaw wykonanych po dacie wejścia w życie aneksu do Umowy, zgodnie ze zdaniem poprzednim. W stosunku do dostaw wykonanych przed datą zmiany cen jednostkowych, zastosowanie znajdą ceny w wysokości niezmienionej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-16, godzina: 09:55,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy , szczegóły opisane w SIWZ. Zamawiający żąda by przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu jako odwodnienia parkingu P&R stanowiącego część Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie’’
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Luboniu w związku z koniecznością odwodnienia parkingu oraz miejsc postojowych stanowiących część zintegrowanego węzła przesiadkowego. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich obiektów przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym a także przeprowadzenia prób w zakresie niezbędnym do oddania do eksploatacji, a także pozyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie wraz z uzyskaniem tej decyzji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 71320000-7, 71220000-6, 45231000-5, 45200000-9, 45255600-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość gwarancji oraz rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: ,,Zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu jako istotnego elementu systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego zaświadczenia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie’’
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Luboniu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich obiektów przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym a także przeprowadzenia prób w zakresie niezbędnym do oddania do eksploatacji, a także pozyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie wraz z uzyskaniem tej decyzji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 71320000-7, 71220000-6, 45231000-5, 45200000-9, 45255600-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długośćgwarancji oraz rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.