Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych

Przedmiot:

Usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26 A
00-911 , Warszawa
telefon - 22 3149700
faks - 22 3149900
www.amw.com.pl
kancelaria@amw.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-04-09 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych Skarbu Państwa będących w zasobie Oddziałów Regionalnych AMW w Warszawie oraz w Bydgoszczy
Numer referencyjny: BP-DZP.7720.19.2018/32/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych Skarbu Państwa będących w zasobie Oddziałów Regionalnych AMW w Warszawie oraz w Bydgoszczy: - dla części 1 zamówienia: kontrole okresowe stanu technicznego - roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie; - dla części 2 zamówienia: kontrole okresowe stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) w budynkach Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie; - dla części 3 zamówienia: kontrole okresowe stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie; - dla części 4 zamówienia: kontrola obiektów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie środowiska w miejscowościach: Inowrocław, Bydgoszcz, Brodnica, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Debrzno, Piła; - dla części 5 zamówienia: kontrola obiektów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie środowiska w miejscowościach: Łask, Leźnica Wielka, Regny, Łódź, Raducz, Skierniewice; - dla części 6 zamówienia: kontrola stanu sprawności technicznego instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej obiektów budowlanych w miejscowościach: Bydgoszcz, Brodnica, Toruń, Piła; - dla części 7 zamówienia: w zakresie kontroli instalacji gazowej co najmniej raz w roku w miejscowościach: Toruń, Brodnica, Bydgoszcz, Leźnica Wielka, Chełmno; - dla części 8 zamówienia: w zakresie kontroli co najmniej raz w roku przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w miejscowości Bydgoszcz; - dla części 9 zamówienia: w zakresie kontroli co najmniej raz w roku przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w miejscowościach: Toruń, Brodnica, Inowrocław, Chełmno, Grudziądz; - dla części 10 zamówienia: w zakresie kontroli co najmniej raz w roku przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w miejscowościach: Łask, Leźnica Wielka, Łódź. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wykaz obiektów znajduje się w załączniku nr 4 IPU odpowiednio dla danej części. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w zakresie ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.

II.5) Główny kod CPV: 71315400-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71700000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Informacje w zakresie sekcji II. 8) Wymagany termin realizacji zamówienia: - dla części zamówienia nr 1: wykonanie kontroli od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2018r. (w przypadku pierwszej kontroli) / do dnia 30.11.2018r. (w przypadku drugiej kontroli) – szczegółowy harmonogram znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ; - dla części zamówienia nr 2: wykonanie kontroli od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2018r. / do dnia 31.08.2018 r. / do dnia 30.11.2018r. – szczegółowy harmonogram znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ; - dla części zamówienia nr 3: wykonanie kontroli od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2018r. (w przypadku pierwszej kontroli) / do dnia 30.11.2018r. (w przypadku drugiej kontroli) – szczegółowy harmonogram znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ; - dla części zamówienia nr 4: do 11.06.2018r. (w tym pierwsza kontrola budynków wielkopowierzchniowych do 30.05.2018r.); - dla części zamówienia nr 5: do 11.06.2018r. (w tym pierwsza kontrola budynków wielkopowierzchniowych do 30.05.2018r.); - dla części zamówienia nr 6: do 30.11.2018r. - budynki wielkopowierzchniowe (druga kontrola w roku; - dla części zamówienia nr 7: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy; - dla części zamówienia nr 8 i 9: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy (kontrola przewodów kominowych) oraz do 07.12.2018r. (czyszczenie wskazanych przewodów kominowych); - dla części zamówienia nr 10: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały wskazane w treści Załącznika nr 4 do SIWZ (właściwego dla danej części zamówienia)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-09, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Kontrole okresowe stanu technicznego - roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania kontroli okresowych stanu technicznego - rocznych i pięcioletnich - obiektów budowlanych Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wykaz obiektów znajduje się w załączniku nr 4 IPU odpowiednio dla danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315400-3, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia: - dla części zamówienia nr 1: wykonanie kontroli od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2018r. (w przypadku pierwszej kontroli) / do dnia 30.11.2018r. (w przypadku drugiej kontroli) – szczegółowy harmonogram znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ;

 
Część nr: 2 Nazwa: Kontrole okresowe stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) w budynkach Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są kontrole okresowe stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) w budynkach Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wykaz obiektów znajduje się w załączniku nr 4 IPU odpowiednio dla danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315400-3, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia: - dla części zamówienia nr 2: wykonanie kontroli od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2018r. / do dnia 31.08.2018 r. / do dnia 30.11.2018r. – szczegółowy harmonogram znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ;

 
Część nr: 3 Nazwa: Kontrole okresowe stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są kontrole okresowe stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wykaz obiektów znajduje się w załączniku nr 4 IPU odpowiednio dla danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315400-3, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia:- dla części zamówienia nr 3: wykonanie kontroli od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2018r. (w przypadku pierwszej kontroli) / do dnia 30.11.2018r. (w przypadku drugiej kontroli) – szczegółowy harmonogram znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ;

 
Część nr: 4 Nazwa: Kontrola obiektów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie środowiska w miejscowościach: Inowrocław, Bydgoszcz, Brodnica, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Debrzno, Piła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest kontrola obiektów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie środowiska w miejscowościach: Inowrocław, Bydgoszcz, Brodnica, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Debrzno, Piła. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wykaz obiektów znajduje się w załączniku nr 4 IPU odpowiednio dla danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315400-3, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia:- dla części zamówienia nr 4: do 11.06.2018r. (w tym pierwsza kontrola budynków wielkopowierzchniowych do 30.05.2018r.);

 
Część nr: 5 Nazwa: Kontrola obiektów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie środowiska w miejscowościach: Łask, Leźnica Wielka, Regny, Łódź, Raducz, Skierniewice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest kontrola obiektów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie środowiska w miejscowościach: Łask, Leźnica Wielka, Regny, Łódź, Raducz, Skierniewice. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wykaz obiektów znajduje się w załączniku nr 4 IPU odpowiednio dla danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315400-3, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia:- dla części zamówienia nr 5: do 11.06.2018r. (w tym pierwsza kontrola budynków wielkopowierzchniowych do 30.05.2018r.);

 
Część nr: 6 Nazwa: Kontrola stanu sprawności technicznego instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej obiektów budowlanych w miejscowościach: Bydgoszcz, Brodnica, Toruń, Piła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest kontrola stanu sprawności technicznego instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej obiektów budowlanych w miejscowościach: Bydgoszcz, Brodnica, Toruń, Piła. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wykaz obiektów znajduje się w załączniku nr 4 IPU odpowiednio dla danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315400-3, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia:- dla części zamówienia nr 6: do 30.11.2018r. - budynki wielkopowierzchniowe (druga kontrola w roku);

 
Część nr: 7 Nazwa: Usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie kontroli instalacji gazowej co najmniej raz w roku w miejscowościach: Toruń, Brodnica, Bydgoszcz, Leźnica Wielka, Chełmno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie kontroli instalacji gazowej co najmniej raz w roku w miejscowościach: Toruń, Brodnica, Bydgoszcz, Leźnica Wielka, Chełmno. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wykaz obiektów znajduje się w załączniku nr 4 IPU odpowiednio dla danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315400-3, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia: - dla części zamówienia nr 7: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy;

 
Część nr: 8 Nazwa: Usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie kontroli co najmniej raz w roku przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w miejscowości Bydgoszcz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie kontroli co najmniej raz w roku przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w miejscowości Bydgoszcz. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wykaz obiektów znajduje się w załączniku nr 4 IPU odpowiednio dla danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315400-3, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia:- dla części zamówienia nr 8: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy (kontrola przewodów kominowych) oraz do 07.12.2018r. (czyszczenie wskazanych przewodów kominowych);

 
Część nr: 9 Nazwa: Usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie kontroli co najmniej raz w roku przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w miejscowościach: Toruń, Brodnica, Inowrocław, Chełmno, Grudziądz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie kontroli co najmniej raz w roku przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w miejscowościach: Toruń, Brodnica, Inowrocław, Chełmno, Grudziądz. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wykaz obiektów znajduje się w załączniku nr 4 IPU odpowiednio dla danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315400-3, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia: - dla części zamówienia nr 9: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy (kontrola przewodów kominowych) oraz do 07.12.2018r. (czyszczenie wskazanych przewodów kominowych);

 
Część nr: 10 Nazwa: Usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie kontroli co najmniej raz w roku przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w miejscowościach: Łask, Leźnica Wielka, Łódź
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie kontroli co najmniej raz w roku przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w miejscowościach: Łask, Leźnica Wielka, Łódź. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1-1.10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, natomiast wykaz obiektów znajduje się w załączniku nr 4 IPU odpowiednio dla danej części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71315400-3, 71700000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin realizacji zamówienia: - dla części zamówienia nr 10: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.